468/2005

Given i Nådendal den 23 juni 2005

Lag om ändring av marktäktslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i marktäktslagen av den 24 juli 1981 (555/1981) 24 §,

ändras 4 § 1 mom., 5 § 1 mom., 10 § 2 mom., 13 §, 14 § 1 mom., rubriken för 16 §, 19 § och 20 § 1 mom.,

av dem 10 § 2 mom. och 13 § sådana de lyder i lag 495/2000, 14 § 1 mom. och 20 § 1 mom. sådana de lyder i lag 463/1997 och 19 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, samt

fogas till 11 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 928/1983, ett nytt 5 mom., till 12 §, sådan den lyder i nämnda lag 463/1997, ett nytt 3 mom., till 16 § nya 2 och 3 mom., till 23 a §, sådan den lyder i sistnämnda lag och i nämnda lag 495/2000, ett nytt 4 mom. och till lagen en ny 23 b §, som följer:

4 §
Tillståndstvång

För en i denna lag avsedd täktverksamhet krävs tillstånd. Närmare bestämmelser om hur ansökan om marktäktstillstånd skall göras och vilka uppgifter som skall ingå i ansökan utfärdas genom förordning av statsrådet.


5 §
Täktplan

Då tillstånd söks skall över täktverksamheten och vården av miljön samt, om möjligt, områdets senare användning framläggas en täktplan. Detta är dock inte av nöden om projektets omfattning och verkningar är ringa. Närmare bestämmelser om täktplanens innehåll och struktur utfärdas genom förordning av statsrådet.


10 §
Tillstånds giltighetstid

Av särskilda skäl kan tillstånd beviljas för en längre tid, dock för högst femton år, och i fråga om brytning av berg för högst 20 år, om detta anses lämpligt med beaktande av projektets omfattning, den framlagda planens art och andra faktorer som skall beaktas vid täktverksamhet. Som särskilt skäl kan även betraktas att täktverksamhet sker i ett område som har reserverats för marktäkt i en i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) avsedd gällande landskapsplan eller generalplan med rättsverkningar.


11 §
Tillståndsbestämmelser

Närmare bestämmelser om innehållet i tillståndsbeslut och tidsfristen för de åtgärder som tillståndet förutsätter utfärdas genom förordning av statsrådet.

12 §
Ställande av säkerhet

Närmare bestämmelser om säkerhetens giltighet utfärdas genom förordning av statsrådet.

13 §
Hörande

Kungörelsen av en ansökan som gäller marktäktstillstånd skall vara anslagen på kommunens anslagstavla i 30 dagar. Dessutom skall kommunen bereda dem som äger eller besitter de fastigheter och andra områden som gränsar till den fastighet på vilken täktområdet är beläget tillfälle att bli hörda, utom när detta är uppenbart onödigt. Om det projekt som ansökan avser kan ha betydande verkningar inom ett vidsträckt område eller på ett flertal personers omständigheter, skall om ansökan dessutom annonseras i åtminstone en tidning med allmän spridning inom det område som påverkas av projektet. Kostnaderna för hörandet och annonseringen skall betalas av den som ansöker om tillstånd.

Den som ansöker om tillstånd kan till sin ansökan foga en utredning om att grannarna eller en del av grannarna är medvetna om handlingar och uppgifter med relevans för projektet och en redogörelse för deras eventuella ställningstaganden till projektet. Om sökanden inte har lämnat in en adekvat utredning om att grannarna har hörts, skall kommunen höra grannarna. Närmare bestämmelser om hörande utfärdas genom förordning av statsrådet.

14 §
Tillsynsmyndighet och hot om tvångsutförande

Iakttagandet av denna lag övervakas av en myndighet som kommunen bestämmer, nedan tillsynsmyndighet. I fråga om delegering av beslutanderätt gäller i tillämpliga delar kommunallagen. För att sköta sin tillsynsuppgift enligt denna lag har tillsynsmyndigheten rätt att utföra inspektioner, göra mätningar och ta prover på täktplatsen. Inspektionerna kan gälla omständigheter som avses i 3 §, faktorer som enligt tillståndsbeslutet skall iakttas i täktverksamheten samt andra motsvarande omständigheter som gäller täktverksamhetens art och konsekvenser. Närmare bestämmelser om inspektionsförfarandet ingår i 39 § i förvaltningslagen (434/2003) och utfärdas genom förordning av statsrådet.


16 §
Ändring av tillståndsbestämmelser, avvikelser från tillståndsbeslut och återtagande av tillstånd

Tillståndsmyndigheten kan under tillståndets giltighetstid genom beslut samtycka till smärre avvikelser från den täktplan som godkänts i tillståndsbeslutet eller från tillståndsbestämmelserna. En förutsättning för samtycket är att avvikelsen och dess art med hänsyn till bestämmelserna och föreskrifterna om tillståndsprövning inte innebär en betydande ändring av tillståndet eller påverkar en parts ställning eller naturförhållandena.

En i 2 mom. avsedd ändring skall antecknas i tillståndshandlingarna och meddelas den regionala miljöcentralen.

19 §
Anslående av beslut

Tillståndsmyndighetens beslut som gäller tillstånd för täktverksamhet meddelas efter anslag. Information om meddelande av ett beslut skall ges på anslagstavlan hos den myndighet som fattat beslutet före den dag beslutet meddelas. Informationen skall innehålla uppgift om myndigheten, ärendets natur och den dag då beslutet meddelas. Informationsmeddelandet skall vara uppsatt på anslagstavlan under minst den tid som reserverats för anförande av besvär. Beslutet skall vara tillgängligt för dem som saken gäller den dag det enligt anslaget meddelas. Den som saken gäller anses ha fått kännedom om beslutet då det har meddelats.

Beslutet skall sändas till den som ansökt om tillstånd, och de som i samband med ärendets behandling har anhållit om att bli informerade om att tillstånd beviljats och som samtidigt har uppgett sin adress skall ofördröjligen informeras om detta.

Dessutom skall den regionala miljöcentralen utan dröjsmål underrättas om tillstånd för täktverksamhet.

20 §
Sökande av ändring

Ändring i tillståndsmyndighetens beslut som meddelats med stöd av denna lag och som gäller tillstånd för täktverksamhet söks genom besvär hos förvaltningsdomstolen. I fråga om besvärsrätt och ändringssökande iakttas kommunallagen. Besvärsrätt har också den regionala miljöcentralen samt en registrerad förening eller stiftelse vars syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i boendemiljön och som verkar på det område som projektet avser.


23 a §
Anmälningsskyldighet

Närmare bestämmelser om anmälningsförfarandet utfärdas genom förordning av statsrådet.

23 b §
Datasystem

För ordnandet av uppföljningen av marktäkt och dess verkningar finns ett datasystem som innehåller behövliga uppgifter om

1) de tillstånd och anmälningar som avses i denna lag,

2) övervakningen av täktområdenas tillstånd.

En tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt denna lag skall utan hinder av sekretessbestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) till datasystemet sända sådana i 1 mom. 1 punkten avsedda uppgifter som den förfogar över.

Utan hinder av sekretessbestämmelserna har de tillstånds- och tillsynsmyndigheter som avses i denna lag rätt att avgiftsfritt få tillgång till de uppgifter i datasystemet som de behöver för tillsynen och uppföljningen. Vid behandlingen av personuppgifter skall personuppgiftslagen (523/1999) iakttas.

Datasystemet upprätthålls av de regionala miljöcentralerna och Finlands miljöcentral. Miljöministeriet kan komma överens om att någon annan sakkunniginrättning som har den sakkunskap som uppgiften förutsätter deltar till behövliga delar i upprätthållandet av datasystemet.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

RP 110/2004
MiUB 5/2005
RSv 41/2005

Nådendal den 23 juni 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.