462/2005

Given i Helsingfors den 22 juni 2005

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om hälsovården inom försvarsmakten

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från försvarsministeriet,

ändras i förordningen av den 3 april 1987 om hälsovården inom försvarsmakten (371/1987) 3, 4, 7 och 8 § som följer:

3 §

Verksamhetsställen för hälsovården inom försvarsmakten är Centralen för militärmedicin och garnisonernas hälsostationer.

Centralen för militärmedicin skall bedriva forskning kring och utveckla hälsovården inom försvarsmakten, fält- och skyddsmedicinen, tjänstedugligheten och säkerheten i tjänstgöringen samt sörja för utbildningen och försöksverksamheten på dessa områden och för bedömningen av de värnpliktigas och den avlönade personalens tjänsteduglighet. Dessutom verkar Centralen för militärmedicin som nationellt centrum för luftfartsmedicin och ansvarar för arrangemangen för hälsovården på basnivå och den specialiserade sjukvården inom försvarsmakten.

Hälsostationen leds av en allmänläkare och är verksamhetsställe för den lokala hälsovården vid garnisonen. Av särskilda skäl kan vid garnisonen dessutom finnas tillfälliga vårdplatser samt lägersjukhus för sjukvården för lägertrupper.

4 §

Militärapoteken anskaffar, lagrar och levererar läkemedel och andra apoteksvaror som behövs för hälsovården inom försvarsmakten. Vid garnisonernas hälsostationer finns dessutom läkemedelscentraler och läkemedelsförråd, vilka övervakas av Militärapoteket.

Sjukvårdsmaterieldepåerna anskaffar, lagrar och levererar annat material som behövs för hälsovården inom försvarsmakten.

Genom försvarsmaktens beslut kan material som avses i 1 och 2 mom. levereras också till andra statliga förvaltningsenheter.

7 §

Vid verksamhetsställena för hälsovården inom försvarsmakten vårdas sådana patienter som avses i 3 § 1 mom. i lagen om hälsovården inom försvarsmakten.

Försvarsministeriets, försvarsmaktens och gränsbevakningsväsendets avlönade personal vårdas vid försvarsmaktens verksamhetsställen för hälsovården, om inte detta medför betydande olägenheter för vården av dem som avses i 1 mom.

8 §

Om en person som avses i 3 § 1 mom. i lagen om hälsovården inom försvarsmakten insjuknar eller skadas utanför sin tjänstgöringsort skall han eller hon uppsöka ett verksamhetsställe för hälsovården inom försvarsmakten för vård. Om en sådan patient likväl tas in för vård vid en hälsovårdscentral eller ett civilt sjukhus skall patienten, då detta är möjligt utan att hans eller hennes hälsotillstånd äventyras, flyttas till ett verksamhetsställe för hälsovården inom försvarsmakten för vård.

Ersättningarna för sjukvård som avses i 1 mom. bestäms i enlighet med 13 §.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 juni 2005

Försvarsminister
Seppo Kääriäinen

Äldre regeringssekreterare
Minnamaria Nurminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.