447/2005

Rättelser till förordningen.

Given i Nådendal den 23 juni 2005

Lag om ändring av lagen om accis på elström och vissa bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 30 december 1996 om accis på elström och vissa bränslen (1260/1996) 2 § 3 punkten, 8 § 1 mom. 7 punkten och 15 § 1 mom.,

av dem 8 § 1 mom. 7 punkten och 15 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1168/2002, samt

ändras 1 § 1 mom., 16 §, 23 § 1 mom. och den accistabell som utgör bilaga till lagen,

av dem 16 § och accistabellen sådana de lyder i sistnämnda lag, som följer:

1 §

För elström, stenkol, naturgas och tallolja skall till staten i accis betalas grundaccis och tilläggsaccis enligt denna lag.


16 §

Accis på tallolja påförs för varje skatteperiod enligt de bestämmelser som är i kraft den dag då tallolja använts för i 15 § avsett ändamål. En i 15 § avsedd användare skall avge accisdeklaration separat för varje anläggning till tulldistriktet på den ort där anläggningen är belägen. Med skatteperiod avses en kalendermånad.

23 §

Till den del något annat inte bestäms i denna lag, gäller om accisskyldighet för elström, stenkol och tallolja liksom även om tillstånd och säkerheter som gäller accisskyldiga, accisplikt för produkter, beskattning av produkter som importeras från ett område utanför gemenskapen, tidpunkten för påförande av accis, beskattningsbara mängder, produkter som återsänts till skattefria lager, avgivande av accisdeklaration, fastställande, betalning och debitering av accis, ändringssökande, accisåterbäring, den accisskyldiges bokföringsskyldighet, granskning och skyldighet att lämna uppgifter samt även i övrigt i tillämpliga delar vad som bestäms eller föreskrivs i lagen om påförande av accis eller med stöd av den.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

RP 37/2005
FiUB 12/2005
RSv 62/2005

Nådendal den 23 juni 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Bilaga

ACCISTABELL
Produkt Produktgrupp Grundaccis Tilläggsaccis Försörjnings beredskapsavgift
Elström snt/kWh
― accisklass I 1 0,73 0,013
― accisklass II 2 0,44 0,013
Stenkol, stenkolsbriketter och fasta bränslen
av stenkol euro/t 3 43,52 1,18
Naturgas, i gasform snt/nm3 5 1,82 0,084
Tallolja snt/kg 6 5,68

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.