432/2005

Given i Helsingfors den 10 juni 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälan av fällda rådjur

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 30 § 2 mom. och 60 § 1 mom. i jaktlagen av den 28 juni 1993 (615/1993), av dessa lagrum 30 § 2 mom. sådant det lyder i lag 314/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om de uppgifter som meddelas om utfallet av jakt som skett på rådjur.

2 §
Anmälningsskyldighet

Jägaren skall underrätta det behöriga jaktvårdsdistriktet på området om utfallet av jakt som skett på rådjur. Anmälan skall lämnas inom sju dagar efter det att rådjuret har fällts.

I anmälan skall per rådjursindivid anges det fällda rådjurets:

1) ålder (vuxen eller kalv),

2) kön,

3) tidpunkten för fångsten, samt

4) fångstplatsen.

Fångstplatsen skall anges lägenhetsspecifikt. Dessutom skall uppges om lägenheten i fråga ingår i jaktområdet för en jaktförening eller ett jaktlag eller om det är frågan om en från dem fristående lägenhet. Likaså skall arealen av jaktföreningens eller jaktlagets jaktområde uppges. Om bytet har fällts på en lägenhet som inte ingår i jaktföreningens eller jaktlagets jaktområde skall också arealen av denna lägenhet uppges.

3 §
Anmälan av uppgifter om bytet till jord- och skogsbruksministeriet

Jaktvårdsdistriktet skall senast inom 30 dygn efter det att fredningstiden har börjat sända jord- och skogsbruksministeriet de ovan avsedda uppgifterna som en sammanställning.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 10 juni 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Sauli Härkönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.