426/2005

Given i Helsingfors den 16 juni 2005

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om högskolornas examenssystem

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

upphävs i förordningen av den 18 juni 1998 om högskolornas examenssystem (464/1998) 3 § 1 mom. 1 punkten, sådan den lyder i förordning 806/1999,

ändras 1 § 3 punkten, 2 §, 3 § 1 mom. 2 punkten, 5 och 6 §, den finska språkdräkten i 7 § 1 mom., 8 §, 9 a §, 10 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom. och 11 §,

av dem 1 § 3 punkten, 3 § 1 mom. 2 punkten och 9 a § sådana de lyder i förordning 1132/2003, samt

fogas till förordningen en ny 9 b § och till 10 § ett nytt 4 mom. som följer:

1 §
Högskoleexamina

Högskoleexamina är


3) yrkeshögskoleexamina och högre yrkeshögskoleexamina som avläggs vid yrkeshögskolor samt yrkeshögskoleexamina som har avlagts vid temporära yrkeshögskolor och de påbyggnadsexamina vid yrkeshögskolorna som avses i lagen om försök med påbyggnadsexamina vid yrkeshögskolorna (645/2001).

2 §
Universitet

De universitet som avses i denna förordning är

Helsingfors universitet, jämte Svenska social- och kommunalhögskolan som hör till universitetet

Joensuu universitet, tidigare Joensuu högskola

Jyväskylä universitet, tidigare Pedagogiska högskolan i Jyväskylä

Kuopio universitet, tidigare Kuopio högskola

Lapplands universitet, tidigare Lapplands högskola

Tammerfors universitet, tidigare Yhteiskunnallinen Korkeakoulu

Uleåborgs universitet

Vasa universitet, tidigare Vasa högskola och Vasa handelshögskola

Åbo Akademi

Åbo universitet

Helsingfors handelshögskola, tidigare Kauppakorkeakoulu

Svenska handelshögskolan

Åbo handelshögskola

Tammerfors tekniska universitet, tidigare Tammerfors tekniska högskola

Tekniska högskolan

Villmanstrands tekniska universitet, tidigare Villmanstrands tekniska högskola

Bildkonstakademin

Konstindustriella högskolan

Sibelius-Akademin

Teaterhögskolan.

Till universiteten räknas utöver vad som anges i 1 mom. även Försvarshögskolan, tidigare krigshögskolan, kadettskolan, sjökrigsskolan och flygkrigsskolan, vilka hör till försvarsministeriets förvaltningsområde. Bestämmelser om den utbildning som Försvarshögskolan ordnar finns i lagen om försvarsmakten (402/1974) och i förordningen om försvarshögskolan (668/1992).

3 §
Högskolor

De högskolor som avses i denna förordning är


2) yrkeshögskolorna, vilka är

Arcada – Nylands svenska yrkeshögskola

Diakonia-ammattikorkeakoulu

EVTEK-ammattikorkeakoulu, tidigare Espoon-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu

Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu

Helsingin ammattikorkeakoulu

Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu – Helsingfors yrkeshögskola för företagsekonomi, tidigare Helsingin liiketalouden ja hallinnon ammattikorkeakoulu

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kajaanin ammattikorkeakoulu

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu – Mellersta Österbottens yrkeshögskola

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Lahden ammattikorkeakoulu

Laurea-ammattikorkeakoulu, tidigare Espoon-Vantaan ammattikorkeakoulu

Mikkelin ammattikorkeakoulu

Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Savonia-ammattikorkeakoulu, tidigare Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Svenska yrkeshögskolan

Tampereen ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu – Åbo yrkeshögskola

Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola

Yrkeshögskolan Sydväst.


5 §
Lägre högskoleexamina

Lägre högskoleexamina är

1) kandidatexamen i humanistiska vetenskaper, kandidatexamen i naturvetenskaper, teknologie kandidatexamen, veterinärmedicine kandidatexamen samt rättsnotarieexamen,

2) agronomie- och forstkandidatexamen, ekonomie kandidatexamen, förvaltningskandidatexamen, kandidatexamen i bildkonst, kandidatexamen i danskonst, kandidatexamen i gymnastik- och idrottsvetenskaper, kandidatexamen i hälsovetenskaper, kandidatexamen i livsmedelsvetenskaper, kandidatexamen i samhällsvetenskaper, kandidatexamen i teaterkonst, konstkandidatexamen, musikkandidatexamen, pedagogie kandidatexamen, politices kandidatexamen, psykologie kandidatexamen och teologie kandidatexamen samt farmaceutexamen, vilka har avlagts enligt föreskrifter som givits efter den 1 januari 1994, samt

3) följande examina som har avlagts enligt tidigare gällande bestämmelser och föreskrifter:

akademisk sekreterarexamen

allmän försäkringsexamen

biblioteksexamen

bildkonstexamen

diplomekonomexamen

diplomkorrespondentexamen

ekonomexamen som har avlagts enligt bestämmelser eller föreskrifter som gällde innan förordningen om examina i ekonomiska vetenskaper (402/1977) trädde i kraft

ekonomisk-administrativ examen

examen för ortodoxa kyrkosamfundets kantorer

examen i samhällskunskap

examen vid skådespelarkurs

examen vid yrkesskådespelarkurs

fångvårdsexamen

förvaltningstjänstemannaexamen

gymnastiklärarexamen

journalistexamen och redaktörsexamen

juridisk diplomexamen

kandidatexamen i fysisk fostran

kommunalexamen

korrespondentexamen

lägre rättsexamen

lärarkandidatexamen

medicine kandidatexamen

odontologie kandidatexamen

operasångarexamen

skattetjänstemannaexamen

socialförsäkringsexamen

socialvårdsexamen

socionomexamen

teaterexamen

ungdomsarbetsexamen

ungdomsledarexamen

vicenotarieexamen.

6 §
Högre högskoleexamina

Högre högskoleexamina är

1) agronomie- och forstmagisterexamen, ekonomie magisterexamen, filosofie magisterexamen, förvaltningsmagisterexamen, juris magisterexamen, konstmagisterexamen, magisterexamen i bildkonst, magisterexamen i danskonst, magisterexamen i gymnastik- och idrottsvetenskaper, magisterexamen i hälsovetenskaper, magisterexamen i livsmedelsvetenskaper, magisterexamen i samhällsvetenskaper, magisterexamen i teaterkonst, musikmagisterexamen, pedagogie magisterexamen, politices magisterexamen, psykologie magisterexamen, teologie magisterexamen samt arkitektexamen, diplomingenjörsexamen, landskapsarkitektexamen och provisorsexamen,

2) medicine licentiatexamen, odontologie licentiatexamen och veterinärmedicine licentiatexamen samt

3) följande examina som avlagts enligt tidigare gällande bestämmelser och föreskrifter:

agronomexamen

agronomie- och forstkandidatexamen, som har avlagts enligt bestämmelser eller föreskrifter som gällde innan förordningen om agrikultur-forstvetenskapliga examina (214/1995) trädde i kraft

danskonstkandidatexamen, som har avlagts enligt bestämmelser eller föreskrifter som gällde innan förordningen om universitetsexamina på teater- och dansområdet (216/1995) trädde i kraft

diplomexamen vid Sibelius-Akademin

ekonomexamen, som har avlagts enligt förordningen om examina i ekonomiska vetenskaper (402/1977)

ekonomie kandidatexamen, som har avlagts enligt bestämmelser eller föreskrifter som gällde innan förordningen om examina i ekonomiska vetenskaper (139/1995) trädde i kraft

farmacie kandidatexamen

filosofie kandidatexamen

förvaltningskandidatexamen och kandidatexamen i de administrativa vetenskaperna, vilka har avlagts enligt bestämmelser eller föreskrifter som gällde innan förordningen om samhällsvetenskapliga examina (245/1994) trädde i kraft

högre rättsexamen

juris kandidatexamen

kandidatexamen i ekonomiska vetenskaper

kandidatexamen i förvaltningslära

kandidatexamen i gymnastik- och idrottsvetenskaper och kandidatexamen i gymniska vetenskaper, vilka har avlagts enligt bestämmelser eller föreskrifter som gällde innan förordningen om gymnastik- och idrottsvetenskapliga examina (327/1994) trädde i kraft

kandidatexamen i hälsovård

kandidatexamen i livsmedelsvetenskaper, som har avlagts enligt bestämmelser eller föreskrifter som gällde innan förordningen om agrikultur-forstvetenskapliga examina (214/1995) trädde i kraft

kandidatexamen i samhällsvetenskaper och sociologie kandidatexamen, vilka har avlagts enligt bestämmelser eller föreskrifter som gällde innan förordningen om samhällsvetenskapliga examina (245/1994) trädde i kraft

konstkandidatexamen, som har avlagts enligt bestämmelser eller föreskrifter som gällde innan förordningen om universitetsexamina inom det konstindustriella området (440/1994) trädde i kraft

musikkandidatexamen, som har avlagts enligt bestämmelser eller föreskrifter som gällde innan förordningen om examina vid Sibelius-Akademin (148/1995) trädde i kraft

pedagogie kandidatexamen

politices kandidatexamen

psykologie kandidatexamen, som har avlagts enligt bestämmelser eller föreskrifter som gällde innan förordningen om psykologiska examina (318/1996) trädde i kraft

Sacri ministerii kandidatexamen

skogsexamen

skogsvårdsexamen

slutexamen vid bildkonstakademin

slutexamen vid konstindustriella högskolan

statsvetenskaplig ämbetsexamen

teaterkonstkandidatexamen, som har avlagts enligt bestämmelser eller föreskrifter som gällde innan förordningen om universitetsexamina på teater- och dansområdet (216/1995) trädde i kraft

teologie kandidatexamen, som har avlagts enligt bestämmelser eller föreskrifter som gällde innan förordningen om teologiska examina (517/1995) trädde i kraft

teologisk dimissionsexamen

trädgårdsagronomexamen.

8 §
Examina vid Försvarshögskolan och vissa officersexamina

Kandidatexamen i militärvetenskaper som avläggs vid Försvarshögskolan är lägre högskoleexamen. Officersexamen som har avlagts vid kadettskolan, sjökrigsskolan och flygkrigsskolan enligt de bestämmelser som gällde innan förordningen om försvarshögskolan (668/1992) trädde i kraft samt officersexamen som har avlagts enligt de bestämmelser som gällde innan 16 och 18 § i förordningen om militära undervisningsanstalter och examina som avlägges vid dem, sådana dessa lagrum lyder i förordning 908/1991, trädde i kraft, motsvarar en lägre högskoleexamen.

Magisterexamen i militärvetenskaper som avläggs vid Försvarshögskolan är högre högskoleexamen. Officersexamina som har avlagts enligt de bestämmelser som nämns i 1 mom. är högre högskoleexamina

Påbyggnadsexamina vid Försvarshögskolan är generalstabsofficersexamen och doktorsexamen i militärvetenskaper, vilka har avlagts enligt statsrådets förordning om ändring av förordningen om försvarshögskolan (612/2001). Generalstabsofficersexamina som har avlagts enligt tidigare gällande bestämmelser motsvarar minst en högre högskoleexamen.

9 a §
Högre yrkeshögskoleexamina

Högre yrkeshögskoleexamina är

högre yrkeshögskoleexamen i företagsekonomi

högre yrkeshögskoleexamen inom det humanistiska området

högre yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området

högre yrkeshögskoleexamen i idrott

högre yrkeshögskoleexamen inom kulturbranschen

högre yrkeshögskoleexamen inom naturbruk

högre yrkeshögskoleexamen i sjöfart

högre yrkeshögskoleexamen inom skönhetsbranschen

högre yrkeshögskoleexamen i teknik

högre yrkeshögskoleexamen inom turism- och kosthållsbranschen.

9 b §
Påbyggnadsexamina vid yrkeshögskolorna

De påbyggnadsexamina vid yrkeshögskolorna som avses i lagen om försök med påbyggnadsexamina vid yrkeshögskolorna är

påbyggnadsexamen i företagsekonomi vid yrkeshögskola

påbyggnadsexamen inom hälsovård och det sociala området vid yrkeshögskola

påbyggnadsexamen i teknik vid yrkeshögskola.

10 §
Behörighet som examen medför

När det för en offentlig tjänst eller uppgift fordras högskoleexamen, vid högskola avlagd examen, slutexamen vid högskola eller lägre högskoleexamen, uppfylls detta behörighetsvillkor av den som har avlagt

1) lägre eller högre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen eller påbyggnadsexamen vid yrkeshögskola,


När det för en offentlig tjänst eller uppgift fordras högre högskoleexamen uppfylls detta behörighetsvillkor också av den som har avlagt doktorsexamen eller en sådan licentiatexamen som hör till påbyggnadsexamina samt av den som har avlagt en examen enligt 8 § 3 mom. Högre yrkeshögskoleexamen och påbyggnadsexamen vid yrkeshögskola medför samma behörighet som högre högskoleexamen. När det för en offentlig tjänst eller uppgift fordras licentiatexamen som avlagts som påbyggnadsexamen uppfylls detta behörighetsvillkor också av den som har avlagt doktorsexamen samt av den som har avlagt en påbyggnadsexamen vid försvarshögskolan enligt 8 § 3 mom.


Sådana doktorsexamina som har avlagts vid det av Europeiska unionens medlemsländer upprätthållna Europeiska universitetsinstitutet (EUI) medför samma behörighet som en doktorsexamen enligt 7 §.

11 §
Behörighet som studieprestation medför

När behörighetsvillkor för en offentlig tjänst eller uppgift är akademiskt vitsord eller andra högskolestudier motsvarar följande studieprestationer varandra:

1) vitsordet laudatur och en studiehelhet på minst 60 studiepoäng som innehåller fördjupade studier, vilka har avlagts inom samma vetenskaps- eller studieområde vid ett sådant universitet som avses i 2 §,

2) vitsordet cum laude approbatur och en studiehelhet på minst 60 studiepoäng som innehåller grund- och ämnesstudier i ämnet, vilka har avlagts inom samma vetenskaps- eller studieområde vid universitet eller, samt

3) vitsordet approbatur och en studiehelhet på minst 25 studiepoäng som innehåller grundstudier i ämnet, vilka har avlagts inom samma vetenskaps- eller studieområde vid universitet.

I fråga om behörighetsvillkor enligt 1 mom. motsvarar också följande studieprestationer varandra:

1) vitsordet laudatur och en studiehelhet enligt tidigare bestämmelser omfattande minst 55 studieveckor, vilka har avlagts inom samma vetenskaps- eller studieområde vid ett sådant universitet som avses i 2 §,

2) vitsordet cum laude approbatur och en studiehelhet enligt tidigare bestämmelser omfattande minst 35 studieveckor, vilka har avlagts inom samma vetenskaps- eller studieområde vid universitet, samt

3) vitsordet approbatur och en studiehelhet enligt tidigare bestämmelser omfattande minst 15 studieveckor, vilka har avlagts inom samma vetenskaps- eller studieområde vid universitet.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2005.

Helsingfors den 16 juni 2005

Undervisningsminister
Tuula Haatainen

Regeringsråd
Matti Rajakylä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.