416/2005

Given i Helsingfors den 16 juni 2005

Statsrådets förordning om ändring av 7 och 7 a § i förordningen om användning av fordon på väg

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet

ändras i förordningen av den 4 december 1992 om användning av fordon på väg (1257/1992) 7 § och 7 a § 1 mom., i förordningarna 1570/1993, 809/1995 och 1243/2002 samt 7 a § 1 mom. i nämnda förordning 1243/2002, som följer:

7 §
Användning av färdskrivare

1. EG-rådets förordning (EEG) nr 3820/85 om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter behöver inte följas eller färdskrivare användas i

a) fordon som används för transport av djuravfall eller kadaver som inte är avsedda till människoföda,

b) fordon som används för transport av levande djur från gårdsbruksenheter till lokala marknader eller slakterier eller omvänt,

c) fordon som används som försäljningsställen på lokala marknader eller för hemförsäljning eller som används för mobila bankpenningväxlings- eller depositionsverksamheter, för religiösa ändamål, för utlåning av böcker, grammofonskivor eller kassetter, för kulturevenemang eller utställningar och som är särkilt utrustade för sådana ändamål,

d) fordon som inom en radie av högst 50 km från den ort där det normalt är stationerat transporterar material eller utrustning som föraren använder i sitt arbete, förutsatt att körningen av fordonet inte är förarens huvudsakliga uppgift,

e) fordon som uteslutande används på sådana öar med en areal av högst 2 300 km2 som inte är förenade med landet i övrigt med broar, vadställen eller tunnlar öppna för motorfordon,

f) fordon som används för övningskörning vid körkortsutbilding, eller

g) traktorer som uteslutande används inom jord- och skogsbruk.

h) fordon som används för privata, icke-kommerciella persontransporter och som genom sin konstruktion och utrustning är lämpliga för transport av högst 17 personer, föraren inräknad, och som är avsedda för detta ändamål.

2. Fordonsförvaltningcentralen kan för en tid av högst 30 dagar bevilja befrielse från användningen av färdskrivare.

7 a §
Kontroll av färdskrivare

1. I 87 § i fordonslagen och i 4 kap. i statsrådets förordning om handel med samt installation och reparation av trafikförnödenheter (1247/2002) föreskrivs om den som genomför kontroller av färdskrivare i enlighet med kapitel VI i bilaga 1 och kapitel VI i bilaga 1 B till rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om introduktion av färdskrivare för vägtransporter.Denna förordning träder i kraft den 20 juni 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 16 juni 2005

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Äldre regeringssekreterare
Jorma Hörkkö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.