410/2005

Given i Helsingfors den 10 juni 2005

Lag om ändring av 16 och 65 § i lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995) 65 § samt

fogas till 16 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1122/1996, 1127/1996, 1172/1998, 565/2004 och 775/2004, ett nytt 10 mom., varvid det nuvarande 10 mom. blir 11 mom., som följer:

16 §
Utomståendes allmänna skyldighet att lämna uppgifter om utgifter och avdrag

Folkpensionsanstalten skall för beviljande av studielånsavdrag tillställa skatteförvaltningen behövliga uppgifter om skattskyldiga som är berättigade till studielånsavdrag, året då en till avdrag berättigande examen avlades, studielånsavdragets maximibelopp samt de amorteringar som de till avdrag berättigade skattskyldiga har gjort på studielånet.


65 §
Ändringssökande i beslut som gäller förlust och skatteunderskott vid studielånsavdrag

I beslut som gäller fastställd förlust får ändring sökas för det skatteår som beslutet om den fastställda förlusten avser.

I beslut som gäller skatteunderskott vid studielånsavdrag enligt 127 e § 2 mom. i inkomstskattelagen får ändring sökas för det skatteår som beslutet om skatteunderskott vid studielånsavdrag avser.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2005.

RP 11/2005
KuUB 5/2005
RSv 57/2005

Helsingfors den 10 juni 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.