408/2005

Given i Helsingfors den 10 juni 2005

Lag om ändring av lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 januari 1994 om studiestöd (65/1994) 3 § 4 punkten, 5 a § 1 mom., 7 och 7 a §, 9 a § 1 mom., 14 a §, 16 § 1 mom., 41 b § 5 och 7 punkten, 41 c och 41 d §, 43 § 2 mom. samt 47 §,

av dem 3 § 4 punkten sådan den lyder i lag 1427/2001, 5 a § 1 mom., 9 a § 1 mom. och 16 § 1 mom. sådana de lyder i lag 345/2004, 7 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 49/1997, 636/1998 och 41/2000 samt i nämnda lag 345/2004, 7 a § sådan den lyder i nämnda lag 49/1997, 14 a § sådan den lyder i lag 734/2001 och i nämnda lag 345/2004, 41 b § 5 och 7 punkten och 41 c § sådana de lyder i lag 691/2002 samt 41 d § och 43 § 2 mom. sådana de lyder i lag 204/2003, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 1427/2001 och 345/2004, ett nytt 3 mom., till lagen nya 16 c―16 f § samt till 41 b §, sådan den lyder i nämnda lag 691/2002, en ny 8 punkt som följer:

2 §
Studiestödsförmåner

Den som har fått studielån enligt denna lag har på de villkor som föreskrivs i denna lag rätt till studielånsavdrag i beskattningen. Bestämmelser om studielånsavdraget finns i 127 d och 127 e § i inkomstskattelagen (1535/1992).

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


4) högskola de universitet som avses i universitetslagen (645/1997) och de yrkeshögskolor som avses i yrkeshögskolelagen (351/2003),


5 a §
Heltidsstudier

Studier där målsättningen är att avlägga högskoleexamen är heltidsstudier. Andra högskolestudier är heltidsstudier när deras omfattning i genomsnitt är minst fem studiepoäng per studiemånad.


7 §
Tidsbegränsningar

Studiestöd beviljas för den tid då den studerande bedriver heltidsstudier. Studier som omfattar minst åtta veckor i en följd berättigar till två månaders studiestöd.

Studiestöd för högskolestudier kan fås för högst 70 månader. Den tid som berättigar till stöd för avläggande av en högskoleexamen bestäms på basis av examens omfattning enligt universitetslagen eller yrkeshögskolelagen så att den tid som berättigar till stöd är högst nio månader per sådant läsår som innefattas i examens omfattning, utökad med tio månader. För ett sådant halvt läsår som följer på de fulla läsåren är den tid som berättigar till stöd dock fem månader. Om en studerande har rätt att avlägga lägre och högre högskoleexamen, bestäms den tid som berättigar till stöd på det sätt som föreskrivs ovan utifrån dessa examinas sammanlagda omfattning. Den tid som berättigar till stöd i fråga om en sådan högre högskoleexamen i vilken huvudämnet eller den ämnesgrupp till vilket huvudämnet hör är asiatiska och afrikanska språk och kulturer är dock högst 64 månader.

I fråga om en examen som avläggs vid en utländsk högskola bestäms den tid som berättigar till studiestöd på de grunder som anges ovan och på basis av examens omfattning och läsårets längd.

Om en studerande som har beviljats studiestöd för högskolestudier men som inte har avlagt högskoleexamen inleder studier för en andra högskoleexamen, beaktas de månader som använts för den tidigare examen vid uträknandet av den tid som berättigar till stöd.

Närmare bestämmelser om maximitiden för studiestöd för högskoleexamina av olika omfattning utfärdas genom förordning av statsrådet.

Inom utbildning som leder till en yrkesinriktad examen kan studiestöd fås för högst den tid som avses i 31 § 1 mom. i lagen om yrkesutbildning. Inom gymnasieutbildning kan studiestöd fås för högst den tid som avses i 24 § 1 mom. i gymnasielagen.

7 a §
Förlängning av maximitiden för studiestöd för högskoleexamen

En studerande som har fått studiestöd under den maximitid som avses i 7 § för avläggande av en högskoleexamen kan beviljas studiestöd för den återstående tiden av studierna, dock för högst nio månader. Ett villkor är att den studerande visar att studierna fördröjts på grund av sjukdom som avsevärt inverkat på framgången i studierna eller av något annat synnerligen vägande skäl. Förlängd tid kan dock beviljas endast i det fall att studier på heltid under högst ett läsår anses vara en förutsättning för avläggande av examen.

Stöd enligt denna paragraf beviljas inte studerande som redan har beviljats studiestöd under 70 månader.

Närmare bestämmelser om ansökan om förlängning som avses i 1 mom. och om grunderna för beviljande av förlängning utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 a §
Studiestödsnämndernas uppgifter

Studiestödsnämnderna har till uppgift att

1) följa framgången i studierna och på eget initiativ eller på begäran av Folkpensionsanstalten eller den studerande ge utlåtande om studieframgången,

2) ange tillräcklig omfattning i fråga om studier som bedrivs under sommaren och i enskilda fall ge utlåtande till Folkpensionsanstalten,

3) ange tillräcklig omfattning i fråga om studier som bedrivs utomlands på annat sätt än via studentutbytesprogram och i enskilda fall ge utlåtande till Folkpensionsanstalten,

4) på begäran av Folkpensionsanstalten eller den studerande ge utlåtande om huruvida en låntagare som har fått statsborgen för studielån och som har avlagt examen är berättigad till studielånsavdrag,

5) på eget initiativ eller på begäran av Folkpensionsanstalten eller den studerande ge utlåtande om huruvida en studerande som har fått studiestöd under den maximala tiden kan beviljas förlängning av den tid som berättigar till studiestöd på det sätt som föreskrivs i 7 a §.


2 kap.

Studiestödsförmåner

14 a §
Bostadstilläggets belopp

Bostadstillägget är 80 procent av månadshyran, bruksvederlaget eller med dessa jämförbara månatliga boendekostnader av fast storlek enligt hyresavtalet eller bostadsrättsavtalet. När bostadstillägg beviljas beaktas inte boendekostnader till den del de överstiger 252 euro. En studerandes andel av boendekostnaderna fås genom att boendekostnaderna för hela bostaden divideras med antalet boende, om inte någon annan fördelningsgrund godkänns av särskilda skäl.

Om en studerande bor i en bostad som han eller hon hyr av sin förälder eller som föräldern äger, är bostadstillägget högst 58,87 euro i månaden. Bostadstillägget för en studerande som studerar på avgiftsbelagda linjer vid en folkhögskola eller ett idrottsutbildningscenter är 58,87 euro i månaden, om den studerande bor i läroanstaltens elevhem.

Bostadstillägget för den som studerar utomlands är 210 euro i månaden. Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas om bostadstilläggets belopp i länder med låg hyresnivå.

Bostadstillägg betalas inte, om boendekostnaderna understiger 33,63 euro i månaden.

16 §
Statsborgens storlek

Beloppet av statsborgen för studielån per stödmånad är

1) 300 euro för en högskolestuderande och för den som får vuxenutbildningsstöd,

2) 220 euro för andra än högskolestuderande, om den studerande har fyllt 18 år, och 160 euro om den studerande inte har fyllt 18 år; rätten till högre statsborgen börjar vid ingången av den månad då den studerande fyller 18 år,

3) 440 euro för högskolestuderande som studerar utomlands och 360 euro för andra utomlands studerande.


16 c §
Studielånsavdrag

Rätt till studielånsavdrag som avses i 127 d § i inkomstskattelagen har en studielåntagare som har avlagt högre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. En studielåntagare som har avlagt lägre högskoleexamen har rätt till studielånsavdrag endast om han eller hon har antagits för att avlägga enbart lägre högskoleexamen. En studielåntagare kan beviljas rätt till studielånsavdrag endast för den första till avdrag berättigande examen som han eller hon har avlagt.

16 d §
Berättigade till studielånsavdrag

Den som har avlagt högre högskoleexamen har rätt till studielånsavdrag, om den tid som använts för att avlägga examen överskrider den tid som motsvarar examens omfattning enligt universitetslagen med högst två läsår. Den som har avlagt yrkeshögskoleexamen har rätt till studielånsavdrag, om den tid som har använts för examen överskrider den tid som motsvarar examens omfattning enligt yrkeshögskolelagen med högst ett läsår. Den som har avlagt lägre högskoleexamen och som har antagits för att avlägga endast lägre högskoleexamen har rätt till studielånsavdrag, om den tid som har använts för att avlägga examen överskrider den tid som motsvarar examens omfattning enligt universitetslagen med högst ett läsår.

Den som har avlagt examen vid en utländsk högskola har rätt till studielånsavdrag på motsvarande grunder.

Den tid som har använts för att avlägga examen beräknas från början av den termin då en studerande första gången tagit emot en studieplats vid en högskola till utgången av den termin då en i 16 c § avsedd examen har avlagts.

16 e §
Studielånsavdrag vid fördröjda studier

En studielåntagare är berättigad till studielånsavdrag även om den tid som använts för avläggande av examen är högst två läsår längre än vad som föreskrivs i 16 d §, om låntagarens studier under den tid som avses i nämnda paragraf har fördröjts på grund av fullgörande av tjänstgöring enligt värnpliktslagen (452/1950), civiltjänstlagen (1723/ 1991) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995) eller på grund av egen sjukdom. Den tid det tar att avlägga examen kan vara längre än vad som avses i 16 d § också när låntagaren under den tid som avses i nämnda paragraf har fått moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004) för vård av ett barn. Endast de terminer kan beaktas under vilka låntagaren har fullgjort värnplikt, frivillig militärtjänst för kvinnor eller civiltjänst eller fått moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen för vård av ett barn eller har fått sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen på grund av sjukdom, pension eller ersättning på basis av full arbetsoförmåga eller invaliditetspension enligt folkpensionslagen.

Omständigheter som förlängt den tid det tar att avlägga examen kan beaktas endast om de utan avbrott har varit aktuella under minst en månad. Under en termin kan endast en till förlängning berättigande period beaktas.

Närmare bestämmelser om hur de i 1 och 2 mom. avsedda grunderna för förlängning av den tid som berättigar till studielånsavdrag skall beaktas kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

16 f §
Beslut om studielånsavdrag

Folkpensionsanstalten undersöker utan ansökan på basis av högskolans uppgifter om den dag då studierna inletts och den dag då examen avlagts huruvida en studielåntagare som har avlagt en högskoleexamen som berättigar till studielånsavdrag har rätt till avdraget. När det är fråga om en studerande vid en utländsk högskola undersöker dock Folkpensionsanstalten rätten till studielånsavdrag på basis av de uppgifter om när studierna inletts och när examen avlagts som den studerande har lämnat.

Om en låntagare har rätt till studielånsavdrag räknar Folkpensionsanstalten på basis av de uppgifter om studielån som penninginstituten lämnat också ut studielånsavdragets maximibelopp enligt 127 d § i inkomstskattelagen och ger låntagaren ett beslut om rätt till studielånsavdrag och om studielånsavdragets maximibelopp. Beslutet kan meddelas utan att den som saken gäller hörs.

Om en låntagare på basis av de uppgifter som högskolan och penninginstituten har lämnat inte är berättigad till studielånsavdrag, sänder Folkpensionsanstalten ett förslag till beslut till låntagaren. Beslutet enligt förslaget träder i kraft, om inte låntagaren inom den tid som reserverats för anförande av besvär skriftligen begär att ärendet skall behandlas på nytt.

Med avvikelse från bestämmelserna ovan skall en sådan studielåntagare som avses i 127 d § 6 mom. i inkomstskattelagen hos Folkpensionsanstalten ansöka om rätt till studielånsavdrag.

Närmare bestämmelser om beslutsförfarandet och det ansökningsförfarande som avses i 4 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet.

41 b §
Rätt att få uppgifter

För verkställigheten av studiestödet har Folkpensionsanstalten utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att


5) av penninginstituten i fråga om varje låntagare få uppgifter om till vilket belopp studielån med statsborgen har lyfts, om amorteringarna på studielånet och om räntorna, så som Folkpensionsanstalten bestämmer,


7) av straffanstalter och av tvångsinrättningar enligt 1 § i lagen om internering av farliga återfallsförbrytare (317/1953) få uppgifter om när ett straff börjar och slutar,

8) av skatteförvaltningen för skötseln av uppgifter som gäller studielånsavdrag få behövliga identifieringsuppgifter och uppgifter om användningen av studielånsavdrag för sådana skattskyldiga som i beskattningen dragit av studielånsavdragets maximibelopp enligt 127 d § i inkomstskattelagen.

41 c §
Studiestödsnämndernas rätt att få uppgifter

Studiestödsnämnderna har utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att av Folkpensionsanstalten få uppgifter som är nödvändiga med tanke på skötseln av de uppdrag som nämns i 9 a § samt de uppgifter som Folkpensionsanstalten har om de i 16 e § avsedda grunderna för förlängning av den till studielånsavdrag berättigande tiden. Studiestödsnämnderna har rätt att få uppgifterna avgiftsfritt.

Studiestödsnämnder som sköter studiestödsuppdrag med stöd av ett avtal enligt 9 a § 4 mom. har dessutom utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att använda sådana för behandlingen av förmåner enligt denna lag nödvändiga uppgifter som Folkpensionsanstalten erhållit.

I 2 mom. avsedda studiestödsnämnder har utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter också rätt att av i 41 a § avsedda myndigheter och andra instanser avgiftsfritt få sådana uppgifter om en viss person som är nödvändiga för behandlingen av förmåner enligt denna lag.

41 d §
Utlämnande av uppgifter

Folkpensionsanstalten har utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att

1) till det penninginstitut där den studerande har studielån utlämna uppgifter för läggande av räntor enligt 34 § till studielånet samt i fråga om lån som beviljats enligt lagen om studiestöd (28/1972) uppgifter om att studierna upphört,

2) till det penninginstitut där den studerande har sökt studielån utlämna uppgifter om statsborgen för studielån och dess giltighet,

3) till skatteförvaltningen utlämna uppgifter om personer berättigade till studielånsavdrag och studielånsavdragets maximibelopp för dessa personer och de amorteringar på studielånet som dessa gjort årligen,

4) till nordiska studiestödsmyndigheter utlämna uppgifter om studiestöd som medborgare i dessa länder och finska medborgare som studerar i dessa länder får från Finland.

43 §
Teknisk anslutning

Vad som i denna paragraf bestäms om utlämnande av uppgifter med hjälp av teknisk anslutning gäller även Folkpensionsanstaltens rätt att med hjälp av teknisk anslutning få uppgifter enligt 41 a och 41 b § samt 41 d § 2 och 3 punkten.


47 §
Omkostnader

De utgifter som verkställigheten av denna lag förorsakar Folkpensionsanstalten räknas som Folkpensionsanstaltens omkostnader och de utgifter som åsamkas läroanstalterna för de uppgifter som föreskrivs i 8 § 3 mom. samt 9 a § 1 och 2 mom. räknas som utgifter för läroanstalten i fråga.

I fråga om de omkostnader som förorsakas av de uppgifter som på basis av ett avtal enligt 9 a § 4 mom. ankommer på läroanstalten avtalas mellan Folkpensionsanstalten och läroanstalten.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2005.

Lagens 14 a § tillämpas dock från och med den 1 november 2005.

Bestämmelserna i 7 och 7 a § i denna lag tillämpas på studerande som vid antagningen tar emot en studieplats eller som för första gången anmäler sig som närvarande den 1 augusti 2005 eller därefter.

Rätt till studielånsavdrag enligt 16 c § har en studielåntagare som vid antagningen tar emot en studieplats för högre eller lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen den 1 augusti 2005 eller därefter. Rätt till avdrag har också den som har antagits som studerande före den 1 augusti 2005 men som för första gången anmäler sig som närvarande den 1 augusti 2005 eller därefter. Högskolestudier som en låntagare har bedrivit före denna lags ikraftträdande beaktas inte när den tid som berättigar till studielånsavdrag räknas ut.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 11/2005
KuUB 5/2005
RSv 57/2005

Helsingfors den 10 juni 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.