405/2005

Given i Helsingfors den 8 juni 2005

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

upphävs i förordningen av den 4 september 1998 om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (666/1998) 17 §, sådan den lyder i förordning 528/2001,

ändras 1 § 2 mom., 4 § 2 och 3 mom., 9 § 2 mom., 11 a §, 12 § 2 mom., 13 § 2 mom. och 14 §,

av dem 4 § 2 och 3 mom., 12 § 2 mom. och 13 § 2 mom. sådana de lyder i förordning 1127/2003, 9 § 2 mom. och 11 a § sådana de lyder i nämnda förordning 528/2001 och 14 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda förordning, samt

fogas till förordningen en ny 11 b § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas inte på

1) fritidsfarkoster som är under 45 meter långa,

2) försvarsmaktens fartyg, om huvudstaben särskilt har utfärdat föreskrifter om transporter med dem, och inte heller på gränsbevakningsväsendets fartyg, om gränsbevakningsväsendet särskilt har utfärdat föreskrifter om transporter med dem,

3) transporter under tillsyn av försvarsmakten till havs och på inre vattenvägar, om bestämmelser om transporterna har utfärdats genom förordning av försvarsministeriet med stöd av lagen om transport av farliga ämnen,

4) linstyrda färjor som ansluter sig till allmänna vägar, samt

5) farliga ämnen som är avsedda för fartygets eget bruk eller för arbetet ombord.

4 §
Klassificering av farliga ämnen

Om IMDG-koden förutsätter att den behöriga myndigheten klassificerar ämnet eller godkänner klassificeringen av ämnet, ankommer denna uppgift i Finland för de radioaktiva ämnenas vidkommande på strålsäkerhetscentralen och för de övriga ämnenas vidkommande på säkerhetsteknikcentralen. Myndigheten kan kräva att avlastaren eller avsändaren företer resultat av de tester som behövs för att utreda klassificeringen.

Om en utländsk behörig myndighet som avses i IMDG-koden eller en behörig myndighet i landskapet Åland har utfört eller godkänt klassificeringen av ämnet, får klassificeringen användas också i Finland.

9 §
Påvisande av förpackningars och tankars överensstämmelse med kraven

För transporter av farliga ämnen får användas även förpackningar eller tankar som är godkända av en utländsk behörig myndighet som avses i IMDG-koden eller en behörig myndighet i landskapet Åland eller av en inrättning som en sådan myndighet har bemyndigat.


11 a §
Godkännande av och anmälan om transporter av radioaktiva ämnen

Avlastaren och avsändaren skall i de fall som bestäms i punkt 5.1.5 i IMDG-koden ansöka om godkännande för transport av radioaktiva ämnen hos strålsäkerhetscentralen och anmäla transporter av radioaktiva ämnen till strålsäkerhetscentralens begäran hållas tillgängligt för centralen.

11 b §
Strålskydds- och kvalitetssäkringsprogram

Den som transporterar radioaktiva ämnen skall ha ett strålskyddsprogram som avses i punkt 1.1.3 i IMDG-koden. Av programmet skall framgå vilka åtgärder som skall vidtas i syfte att förhindra och begränsa strålningsexponering förorsakad av transport av radioaktiva ämnen. Dessa åtgärder skall ställas i relation till storleken av och sannolikheten för strålningsexponering. Strålskyddsprogrammet skall tillställas strålsäkerhetscentralen för kännedom innan transportverksamheten inleds.

Verksamhetsutövaren skall, för att säkerställa att funktionerna motsvarar kraven, för tillämpning i sin verksamhet utarbeta ett kvalitetssäkringsprogram som avses i punkt 1.1.3 i IMDG-koden för

1) transport av alla radioaktiva ämnen av speciell beskaffenhet och radioaktiva ämnen med liten spridbarhet,

2) konstruktion, tillverkning, provning, dokumentation, användning, underhåll och inspektion av alla kollin som används vid transport av radioaktiva ämnen, samt

3) alla åtgärder i samband med transport av radioaktiva ämnen.

Ett kvalitetssäkringsprogram enligt 2 mom. skall grunda sig på sådana krav som strålsäkerhetscentralen anser vara godtagbara. Kvalitetssäkringsprogrammet skall på strålsäkerhetscentralens begäran hållas tillgängligt för centralen.

12 §
Utredning om ämnen som lastas och lossas

Innan ett farligt ämne lossas i Finland skall fartygets befälhavare lämna de uppgifter som avses i 1 mom. till hamninnehavaren och till den som utför lossningsarbetet eller dennes representant.


13 §
Handlingar ombord på fartyg

Beredskapsplanen enligt INF-koden för finska fartyg godkänns av Sjöfartsverket. I fartygets lastförteckning eller stuvningsplan, som företes tillsynsmyndigheterna och hamninnehavaren, skall tydligt antecknas att lasten består av ett farligt ämne.


14 §
Myndigheter

Transporter av farliga ämnen som styckegods på fartyg övervakas av Sjöfartsverket, polisen, tullverket och gränsbevakningsväsendet. Bestämmelser om transporter som sker under tillsyn av försvarsmakten finns i lagen om transport av farliga ämnen.

Strålsäkerhetscentralen övervakar i samarbete med de myndigheter som nämns i 1 mom. ärenden med har anknytning till transport av radioaktiva ämnen.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.

De som bedriver transport av radioaktiva ämnen när denna förordning träder i kraft skall senast den 31 maj 2006 tillställa strålsäkerhetscentralen ett strålskyddsprogram enligt 11 b § 1 mom.

Helsingfors den 8 juni 2005

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Trafikråd
Seija Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.