398/2005

Given i Helsingfors den 8 juni 2005

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av utsläppen av avgaser och partiklar från förbränningsmotorer

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 9 september 2004 (844/2004) 5 § 2 mom. och bilagan till förordningen,

ändras 1 §, 2 § 1 punkten, rubriken för 3 och 5 §, 17, 18 och 20 § samt

fogas till 2 § 1 mom. nya 24–26 punkter, till 3 § nya 2–5 mom., till förordningen nya 5 a–5 d och 9 a–9 c §, till 12 § ett nytt 4 mom., till 16 § ett nytt 4 mom. samt till förordningen en ny 18 a och en ny 18 b § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på sådana motorer som installeras i mobila maskiner och på sådana hjälpmotorer som installeras i vägfordon för transport av passagerare och gods samt som är avsedda och lämpade för att röra sig eller flyttas på väg eller på andra ställen och har en motor med kompressionständning, en bensindriven motor med gnisttändning eller en motor utformad för drift av tågtrafik.

Denna förordning tillämpas inte på motorer som används i

1) fordon som avses i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon eller fordon som definieras i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG om typgodkännande av två- eller trehjuliga motorfordon,

2) jordbrukstraktorer som avses i rådets direktiv 2003/37/EG om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon,

3) fartyg, utom fartyg i inlandssjöfart,

4) luftfartyg,

5) snöskotrar eller andra fordon avsedda för användning i terräng.

Denna förordning tillämpas inte heller på

1) motorer avsedda för försvarsmaktens eller gränsbevakningsväsendets bruk,

2) motorer för vilka godkännandemyndigheten på särskild ansökan beviljat undantag med stöd av artikel 10.2 i det i 2 § 1 punkten nämnda direktivet om utsläpp från mobila maskiner, inte heller

3) motorer som används i maskiner som företrädesvis är avsedda för sjösättning och upptagning av räddningsbåtar,

4) motorer som används i maskiner som företrädesvis är avsedda för sjösättning och upptagning av båtar som sjösätts från stranden,

5) motorer som tillverkas i Finland och är avsedda för användning utanför gemenskapsmarknaden.

2 §
Definitioner

I denna förordning avser

1) direktivet om utsläpp från mobila maskiner Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg så som det anpassats till den tekniska utvecklingen genom kommissionens direktiv 2001/63/EG och ändrats genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/88/EG och 2004/26/EG,


24) fartyg i inlandssjöfart ett i artikel 2 i direktivet om utsläpp från mobila maskiner närmare definierat fartyg som är avsett att användas på inre vattenvägar och har en längd på 20 meter eller mer samt en volym på 100 m3 eller mer enligt formeln i punkt 2.8a avsnitt 2 i bilaga I till direktivet om utsläpp från mobila maskiner, eller bogserfartyg eller skjutbogserare byggda för att bogsera, genom påskjutning framdriva eller från sidan bogsera fartyg på 20 meter eller mer,

25) utrustningstillverkare tillverkaren av en typ av mobila maskiner som inte är avsedd att användas på väg, samt

26) flexibilitetssystem ett förfarande som ger en utrustningstillverkare möjlighet att under perioden mellan två gränsvärdessteg på marknaden släppa ut ett begränsat antal motorer som är avsedda att installeras i mobila maskiner, som inte är avsedda att användas på väg, och som uppfyller endast det föregående stegets utsläppsgränsvärden.

3 §
Godkännandemyndighet

Godkännandemyndighet i enlighet med denna förordning för motorer med gnisttändning som fungerar med standardhastighet och motorer med kompressionständning är forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi.

Sjöfartsverket ansvarar för de uppgifter som enligt denna förordning ankommer på godkännandemyndigheten för motorer till fartyg i inlandssjöfart.

Banförvaltningscentralen ansvarar för de uppgifter som enligt denna förordning ankommer på godkännandemyndigheten för motorer som används för framdrivning av lokomotiv och rälsbussar.

En godkännandemyndighet kan enligt egen prövning anlita en inrättning som miljöministeriet förordnat att sköta uppgiften som besiktningsorgan i anslutning till typgodkännandet, eller en organisation eller ett organ som en annan EES-stat förordnat till motsvarande uppgifter i enlighet med direktivet om utsläpp från mobila maskiner.

5 §
Gränsvärden, steg 2, för utsläpp från motorer med kompressionständning till mobila maskiner
5 a §
Gränsvärden, steg 3a, för utsläpp från motorer med kompressionständning till mobila maskiner

Från nedan angivna tidpunkter är en förutsättning för typgodkännande av en motor med kompressionständning till en mobil maskin vars nettoeffekt är 19 kW eller mer, men högst 560 kW, att utsläppen av avgaser och partiklar från motorn inte överskrider gränsvärdena i tabellen nedan,

1) från den 1 juli 2005, en motor med en nettoeffekt på 130 kW eller mer, samt en motor med en nettoeffekt på 19 kW eller mer, men mindre än 37 kW,

2) från den 1 januari 2006, en motor med en nettoeffekt på 75 kW eller mer, men mindre än 130 kW,

3) från den 1 januari 2007, en motor med en nettoeffekt på 37 kW eller mer, men mindre än 75 kW.

Motorklass Nettoeffekt P Kolmonoxid Kolväten och kväveoxider sammanlagt Partiklar
(kW) g/kWh g/kWh g/kWh
H 130 ≤ P ≤ 560 3,5 4,0 0,2
I 75 ≤ P < 130 5,0 4,0 0,3
J 37 ≤ P < 75 5,0 4,7 0,4
K 19 ≤ P < 37 5,5 7,5 0 ,6
5 b §
Gränsvärden, steg 3b, för utsläpp från motorer med kompressionständning till mobila maskiner

Från nedan angivna tidpunkt är en förutsättning för typgodkännande av en motor med kompressionständning till en mobil maskin vars nettoeffekt är 56 kW eller mer, men högst 560 kW, att utsläppen av avgaser och partiklar från motorn inte överskrider gränsvärdena i tabellen:

1) från den 1 januari 2010, en motor med en nettoeffekt på 130 kW eller mer,

2) från den 1 januari 2011, en motor med en nettoeffekt på 56 kW eller mer, men mindre än 130 kW.

Motorklass Nettoeffekt P Kolmonoxid Kolväten Kväveoxider Partiklar
(kW) g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh
L 130 ≤ P ≤ 560 3,5 0,19 2,0 0,025
M 75 ≤ P < 130 5,0 0,19 3,3 0,025
N 56 ≤ P < 75 5,0 0,19 3,3 0,025

Från den 1 januari 2012 är en förutsättning för typgodkännande av en motor med kompressionständning till en mobil maskin vars nettoeffekt är 37 kW eller mer, men mindre än 56 kW, att utsläppen av avgaser och partiklar från motorn inte överskrider följande gränsvärden:

Motorklass Nettoeffekt P Kolmonoxid Kolväten och kväveoxider sammanlagt Partiklar
(kW) g/kWh g/kWh g/kWh
P 37 ≤ P < 56 5,0 4,7 0,025
5 c §
Gränsvärden, steg 4, för utsläpp från motorer med kompressionständning till mobila maskiner

Från nedan angivna tidpunkter är en förutsättning för typgodkännande av en motor med kompressionständning till en mobil maskin vars nettoeffekt är 56 kW eller mer, men högst 560 kW, att utsläppen av avgaser och partiklar från motorn inte överskrider gränsvärdena i tabellen nedan,

1) från den 1 januari 2013, en motor med en nettoeffekt på 130 kW eller mer,

2) från den 1 oktober 2013, en motor med en nettoeffekt på 56 kW eller mer, men mindre än 130 kW.

Motorklass Nettoeffekt P Kolmonoxid Kolväten Kväveoxider Partiklar
(kW) g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh
Q 130 ≤ P ≤ 560 3,5 0,19 0,4 0,025
R 56 ≤ P < 130 5,0 0,19 0,4 0,025
5 d §
Gränsvärden, steg 2 och 3a, för utsläpp från motorer med kompressionständning som används med standardhastighet

En förutsättning för typgodkännande av en motor med kompressionständning som används med standardhastighet och vars nettoeffekt är 18 kW eller mer, men högst 560 kW, är att utsläppen av avgaser och partiklar från motorn inte överskrider gränsvärdena i tabellen nedan:

Motorklass Nettoeffekt P Kolmonoxid Kolväten Kväveoxider Partiklar
(kW) g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh
E 130 ≤ P ≤ 560 3,5 1,0 6,0 0,2
F 75 ≤ P < 130 5,0 1,0 6,0 0,3
G 37 ≤ P < 75 5,0 1,3 7,0 0,4
D 18 ≤ P < 37 5,5 1,5 8,0 0,8

Från nedan angivna tidpunkter är en förutsättning för typgodkännande av en sådan motor med kompressionständning som används med standardhastighet och vars nettoeffekt är 19 kW eller mer, men högst 560 kW, att utsläppen av avgaser och partiklar från motorn inte överskrider gränsvärdena i tabellen nedan:

1) från den 1 januari 2010, en motor med en nettoeffekt på 75 kW eller mer,

2) från den 1 januari 2010, en motor med en nettoeffekt på 19 kW eller mer, men mindre än 37 kW,

3) från den 1 januari 2011, en motor med en nettoeffekt på 37 kW eller mer, men mindre än 75 kW.

Motorklass Nettoeffekt P Kolmonoxid Kolväten och kväveoxider sammanlagt Partiklar
(kW) g/kWh g/kWh g/kWh
H 130 ≤ P ≤ 560 3,5 4,0 0,2
I 75 ≤ P < 130 5,0 4,0 0,3
J 37 ≤ P < 75 5,0 4,7 0,4
K 19 ≤ P < 37 5,5 7,5 0 ,6
9 a §
Gränsvärden, steg 3a och 3b, för utsläpp från motorer till rälsbussar

Från den 1 juli 2005 är en förutsättning för typgodkännande av en motor till en rälsbuss vars nettoeffekt är större än 130 kW att utsläppen av avgaser och partiklar från motorn inte överskrider följande gränsvärden:

Motorklass Nettoeffekt P Kolmonoxid Kolväten och kväveoxider sammanlagt Partiklar
(kW) g/kWh g/kWh g/kWh
RC A P > 130 3,5 4,0 0,20

Från den 1 januari 2011 är en förutsättning för typgodkännande av en motor i en rälsbuss vars nettoeffekt är större än 130 kW att utsläppen av avgaser och partiklar från motorn inte överskrider följande gränsvärden:

Motorklass Nettoeffekt P Kolmonoxid Kolväten Kväveoxider Partiklar
(kW) g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh
RC B P > 130 3,5 0,19 2,0 0,025
9 b §
Gränsvärden, steg 3a och 3b, för utsläpp från motorer till lokomotiv

Från nedan angivna tidpunkter är en förutsättning för typgodkännande av en motor till ett lokomotiv med en nettoeffekt på 130 kW eller mer att utsläppen av avgaser och partiklar från motorn inte överskrider gränsvärdena i tabellen nedan,

1) från den 1 januari 2006, en motor med en nettoeffekt på högst 560 kW,

2) från den 1 januari 2008, en motor med en nettoeffekt på mer än 560 kW.

Motorklass Nettoeffekt P Kolmonoxid Kolväten och kväveoxider sammanlagt Partiklar
(g/kW) g/kWh g/kWh g/kWh
RL A 130 ≤ P ≤ 560 3,5 4,0 0,20
RH A P > 560 3,5 0,20

Utsläppen av kolväten från en motor med en nettoeffekt på mer än 560 kW får vara högst 0,5 g/kWh och utsläppen av kväveoxider högst 6,0 g/kWh. För en motor med en slagvolym på mer än 5 liter vars nettoeffekt är mer än 2000 kW är gränsvärdet för kolväten dock 0,4 g/kWh och gränsvärdet för kväveoxider 7,4 g/kWh från den 1 januari 2008.

Från den 1 januari 2011 är en förutsättning för typgodkännande av en sådan motor till ett lokomotiv som har en nettoeffekt på mer än 130 kW att utsläppen av avgaser och partiklar från motorn inte överskrider följande gränsvärden:

Motorklass Nettoeffekt P Kolmonoxid Kolväten och kväveoxider sammanlagt Partiklar
(kW) g/kWh g/kWh g/kWh
R B P > 130 3,5 4,0 0,025
9 c §
Gränsvärden, steg 3a, för utsläpp från motorer till fartyg i inlandssjöfart

Från nedan angivna tidpunkter är en förutsättning för typgodkännande av en motor till ett fartyg i inlandssjöfart att utsläppen av avgaser och partiklar från motorn inte överskrider gränsvärdena i tabellen nedan,

1) från den 1 juli 2005, en motor med en slagvolym på 0,9 liter per cylinder eller mer, men mindre än 1,2 liter, samt en motor med en slagvolym på 1,2 liter per cylinder eller mer, men mindre än 2,5 liter, och med en effekt på 37 kW eller mer, men mindre än 75 kW,

2) från den 1 januari 2006, en motor med en slagvolym på mindre än 0,9 liter per cylinder och med en effekt på 37 kW eller mer.

Motorklass Slagvolym V Kolmonoxid Kolväten och kväveoxider sammanlagt Partiklar
(l) g/kWh g/kWh g/kWh
V1:1 V < 0,9 5,0 7,5 0,40
V1:2 0,9 ≤ V < 1,2 5,0 7.2 0,30
V1:3 1,2 ≤ V < 2,5 5,0 7,2 0,20

Från nedan angivna tidpunkter är en förutsättning för typgodkännande av en motor till ett fartyg i inlandssjöfart att utsläppen av avgaser och partiklar från motorn inte överskrider gränsvärdena i tabellen nedan,

1) från den 1 januari 2007, en motor med en slagvolym på 2,5 liter per cylinder eller mer, men mindre än 5 liter,

2) från den 1 januari 2008, en motor med en slagvolym på mer än 5 liter per cylinder.

Motorklass Slagvolym V Kolmonoxid Kolväten och kväveoxider sammanlagt Partiklar
(l) g/kWh g/kWh g/kWh
V1:4 2,5 ≤ V < 5 5,0 7,2 0,20
V2:1 5 ≤ V < 15 5,0 7.8 0,27
V2:2 15 ≤ V < 20 5,0 8,7 0,50
V2:3 15 ≤ V < 20 5,0 9,8 0,50
V2:4 20 ≤ V < 25 5,0 9,8 0,50
V2:5 25 ≤ V < 30 5,0 11,0 0,50

På en motor med en nettoeffekt på mindre än 3300 kW och med en slagvolym på 15 liter per cylinder eller mer, men mindre än 20 liter, tillämpas gränsvärdena för motorklass V2:2 och på en motor av samma storlek men med större effekt tillämpas gränsvärdena för motorklass V2:3.

12 §
Beviljande av typgodkännande

Motorer med kompressionständning, som används för andra syften än för framdrivning av järnvägsmateriel eller fartyg i inlandssjöfart, kan även släppas ut på marknaden inom ramen för ett flexibelt system i enlighet med förfarandet i bilaga 13 till direktivet om utsläpp från mobila maskiner.

16 §
Påvisande av överensstämmelse

De motorer med kompressionständning som släpps ut på marknaden inom ramen för ett flexibelt system skall märkas i enlighet med bilaga 13 till direktivet om utsläpp från mobila maskiner.

17 §
Datum för utsläppande på marknaden av motorer med kompressionständning till en mobil maskin

En för en mobil maskin avsedd motor med kompressionständning som första gången släpps ut på marknaden skall uppfylla minst de i 5 § angivna gränsvärdena för ifrågavarande motor och vara typgodkänd i enlighet med denna förordning, oavsett om motorn redan har installerats i en mobil maskin. Från ingången av det år som följer efter den tidpunkt som anges i 5 a―5 c § för ifrågavarande motor är förutsättningen för utsläppande på marknaden att typgodkännandet för motorn har beviljats enligt gränsvärdena för motsvarande steg 3a, 3b eller 4.

På en motor som släpps ut på marknaden, och vars motorproduktionsdag har infallit före den i 1 mom. avsedda tidpunkten för utsläppande på marknaden av ifrågavarande motor, tillämpas de i 5 a―5 c § angivna gränsvärdena när två år förflutit från de tidpunkter som avses i 1 mom.

Dessutom får motorer med kompressionständning med en nettoeffekt på 37 kW eller mer, men mindre än 75 kW, vilka har typgodkänts enligt gränsvärdena i steg 1 i 9 § 1 mom. i statsrådets beslut om begränsning av utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner (408/1998) och vilka har tillverkats tidigare än den 31 december 2003, släppas ut på marknaden till och med den 31 december 2005.

18 §
Datum för utsläppande på marknaden av motorer med kompressionständning som används med standardhastighet

En motor med kompressionständning som används med standardhastighet och som första gången släpps ut på marknaden skall uppfylla minst de i 5 d § 1 mom. angivna gränsvärdena för ifrågavarande motor och vara typgodkänd i enlighet med denna förordning, oavsett om motorn redan har installerats i en mobil maskin. Från ingången av det år som följer efter den tidpunkt som anges i 5 d § 2 mom. för ifrågavarande motor är förutsättningen för utsläppande på marknaden att typgodkännandet för motorn har beviljats enligt motsvarande gränsvärden för steg 3a.

På en motor som släpps ut på marknaden, och vars motorproduktionsdag har infallit före den i 1 mom. avsedda tidpunkten för utsläppande på marknaden av ifrågavarande motor, tillämpas de i 5 d § angivna gränsvärdena när två år förflutit från de tidpunkter som avses i 1 mom.

18 a §
Datum för utsläppande på marknaden av framdrivningsmotorer till rälsbussar och lokomotiv

En motor till en rälsbuss eller ett lokomotiv som släpps ut på marknaden skall från ingången av det år som följer efter den i 9 a eller 9 b § angivna tidpunkten uppfylla minst de i dessa paragrafer angivna gränsvärdena för ifrågavarande motor och vara typgodkänd i enlighet med denna förordning, oavsett om motorn redan har installerats i en rälsbuss eller ett lokomotiv. På en motor som släpps ut på marknaden, och vars motorproduktionsdag har infallit före den i 1 mom. avsedda tidpunkten för utsläppande på marknaden av ifrågavarande motor, tillämpas de i 9 a § eller 9 b § angivna gränsvärdena när två år förflutit från de tidpunkter som avses i 1 mom.

Om ett avtal om köp av en motor till ett lokomotiv har ingåtts senast den 19 maj 2004, tillämpas de i 9 b § angivna gränsvärdena när två år förflutit från de tidpunkter som avses i 1 mom.

18 b §
Datum för utsläppande på marknaden av motorer till fartyg i inlandssjöfart

En motor till ett fartyg i inlandssjöfart som släpps ut på marknaden skall, oavsett om motorn redan har installerats i ett fartyg, uppfylla de i 9 c § 1 mom. angivna gränsvärdena för ifrågavarande motor från den 1 januari 2007 och de i 9 c § 2 mom. angivna gränsvärdena från den 1 januari 2009. En förutsättning för utsläppande på marknaden av ifrågavarande motor är också att motorn är typgodkänd i enlighet med denna förordning.

På en motor som släpps ut på marknaden, och vars motorproduktionsdag har infallit före den i 1 mom. avsedda tidpunkten för utsläppande på marknaden av ifrågavarande motor, tillämpas de i 9 c § angivna gränsvärdena när två år förflutit från de tidpunkter som avses i 1 mom.

En motor som släpps ut på marknaden kan också vara godkänd i enlighet med de krav i steg 2 som definierats inom ramen för Mannheimkonventionen för sjöfarten på Rhen. En motor som godkänts i enlighet med kraven i steg 1 kan dock släppas ut på marknaden till och med den 30 juni 2007.

20 §
Utbytesmotorer

En utbytesmotor, förutom motorer som används för framdrivning av järnvägsmateriel och fartyg i inlandssjöfart, skall uppfylla de gränsvärden som den motor den ersätter skulle uppfylla då den ursprungligen släpptes ut på marknaden. Texten "UTBYTESMOTOR" skall då finnas på en skylt på motorn eller anges i ägarens handbok.


Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2005.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/88/EG (32002L0088); EUT nr L 35, 11.2.2003, s. 28
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/26/EG (32004L0026); EUT nr L 225, 25.6.2004, s. 3

Helsingfors den 8 juni 2005

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Konsultativ tjänsteman
Seppo Sarkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.