390/2005

Given i Helsingfors den 3 juni 2005

Lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att förebygga och avvärja skador på person, miljö och egendom vilka förorsakas vid tillverkning, användning, överföring, upplagring, förvaring och annan hantering av farliga kemikalier samt explosiva varor. Syftet med lagen är dessutom att främja den allmänna säkerheten.

2 §
Lagens tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om

1) industriell hantering och upplagring, överföring och förvaring av farliga kemikalier,

2) de krav som ställs på explosiva varor samt om tillverkning, import, användning, överföring, handel med, överlåtelse, innehav, upplagring, förvaring och förstöring av explosiva varor,

3) de krav som ställs på anordningar och aggregat som används vid de verksamheter som avses i 1 och 2 punkten och om de åtgärder som sammanhänger med säkerställandet av att anordningarna och aggregaten överensstämmer med kraven,

4) de krav som ställs på installering och underhåll av anordningar och aggregat som avses i 3 punkten samt om andra åtgärder för förhindrande av skador,

5) åtgärder för avvärjande av den explosionsrisk som damm medför i samband med industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier samt om tillverkning och upplagring av explosiva varor.

3 §
Tillämpning av lagen inom försvarsmakten

Denna lag tillämpas på verksamheten inom försvarsmakten, om inte något annat föreskrivs särskilt i denna lag.

De förordningar av statsrådet som utfärdats med stöd av denna lag gäller inte explosiva varor som är avsedda för försvarsmaktens militära verksamhet och inte heller upplagring och industriell hantering av farliga kemikalier i objekt som skall hållas hemliga med tanke på rikets säkerhet samt vid militära övningar, på övningsområden och vid fredsbevarande operationer.

Genom förordning av försvarsministeriet föreskrivs närmare om de explosiva varor som är avsedda för försvarsmaktens militära verksamhet. Försvarsministeriets förordning gäller också försvarsmaktens explosiva varor som är i gränsbevakningsväsendets besittning och som är avsedda för militär verksamhet. Dessutom föreskrivs genom förordning av försvarsministeriet närmare om upplagring och industriell hantering av farliga kemikalier i objekt som skall hållas hemliga med tanke på rikets säkerhet samt vid militära övningar, på övningsområden och vid fredsbevarande operationer.

De uppgifter som gäller explosiva varor och som i denna lag har ålagts myndigheterna sköts inom försvarsmakten internt inom försvarsförvaltningen. Detsamma gäller också de explosiva varor som avses i 3 mom. och som har överlåtits till gränsbevakningsväsendet. På samma sätt sköts också de uppgifter som i denna lag ålagts en myndighet och som sammanhänger med upplagring och industriell hantering av farliga kemikalier i objekt som skall hållas hemliga med tanke på rikets säkerhet samt vid militära övningar, på övningsområden och vid fredsbevarande operationer. De som sköter dessa uppgifter skall samarbeta med övriga myndigheter som avses i denna lag för att genomföra syftet med lagen. I fråga om skötseln av uppgifterna föreskrivs närmare genom förordning av försvarsministeriet.

4 §
Avgränsning av tillämpningsområdet

Denna lag tillämpas inte på

1) sådan transport som sker utanför en produktionsanläggnings område och avses i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) eller på tillfällig upplagring som nära anknyter till denna transport,

2) tillverkning, användning och upplagring av explosiva varor i gruva till den del om detta bestäms i gruvlagen (503/1965),

3) användning och upplagring av farliga kemikalier i fartyg,

4) radioaktiva ämnen eller produkter som innehåller radioaktiva ämnen.

Patroner för skjutvapen upplagras, förvaras och förstörs på det sätt som föreskrivs i denna lag. Utöver vad som bestäms i denna lag om deras tillverkning skall skjutvapenlagen (1/1998) tillämpas. I övrigt tillämpas skjutvapenlagen på patroner för skjutvapen.

5 §
Förhållandet till annan lagstiftning

Bestämmelser om klassificering av, emballage för och märkning av farliga kemikalier finns i kemikalielagen (744/1989).

Bestämmelser om arrangerandet av räddningsverksamheten finns i räddningslagen (468/2003).

För förhindrande av fara som hänger samman med tryck iakttas lagen om tryckbärande anordningar (869/1999).

Bestämmelser om elsäkerhet finns i elsäkerhetslagen (410/1996).

I fråga om skydd av arbetstagare och miljöskydd gäller dessutom vad som föreskrivs särskilt.

6 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) kemikalie grundämnen och kemiska föreningar av dessa, sådana de förekommer i naturen eller industriellt producerade (ämnen), samt blandningar av två eller flera ämnen (preparat),

2) farlig kemikalie en kemikalie som i kemikalielagen och i de bestämmelser som utfärdats med stöd av den har definierats som brand- och explosionsfarlig kemikalie eller hälso- eller miljöfarlig kemikalie samt annan brännbar vätska,

3) brand- och explosionsfarlig kemikalie en kemikalie som på grund av sina fysikalisk-kemiska egenskaper kan förorsaka brand eller explosion,

4) hälsofarlig kemikalie en kemikalie som på grund av sina kemiska egenskaper redan i små mängder kan orsaka men för hälsan, om den hamnar i en mänsklig organism,

5) miljöfarlig kemikalie en kemikalie som i miljön redan i små mängder kan skada den levande naturen,

6) brännbar vätska en flytande kemikalie vars flampunkt är högst 100 °C,

7) explosiv vara sprängämne och föremål eller medel som innehåller sprängämne samt andra ämnen, föremål eller medel som tillverkats för att alstra en detonation eller ett pyrotekniskt fenomen,

8) pyrotekniskt medel ett föremål eller medel som till följd av kemiska reaktioner innehåller ämnen eller blandningar av ämnen som producerar värme, ljus, ljud, gas, rök eller kombinationer av dessa och som dessutom kan innehålla en tidsinsats som får medlet eller en del av det att röra sig,

9) fyrverkeripjäs ett pyrotekniskt medel som producerats för nöjesbruk,

10) industriell hantering tillverkning och användning samt annan motsvarande hantering av farliga kemikalier,

11) upplagring innehav av farliga kemikalier och explosiva varor inom en produktionsanläggning i en fast lagerbehållare eller lagersilo, en löscistern, ett emballage eller en transportanordning eller förvarade på något annat sätt,

12) förvaring innehav av små mängder farliga kemikalier och explosiva varor,

13) produktionsanläggning ett område som innehas av en verksamhetsutövare och där farliga kemikalier eller explosiva varor tillverkas, hanteras eller upplagras i en eller flera anläggningar,

14) anläggning en sådan teknisk enhet inne i en produktionsanläggning där farliga kemikalier eller explosiva varor tillverkas, hanteras eller upplagras, inklusive aggregat, rörsystem, maskiner, lager, lastnings- och lossningsplatser samt järnvägar, kajer och konstruktioner och anordningar i anknytning till dessa på produktionsanläggningens område,

15) anordning cistern, pump, ventil, del av rörsystem eller annan teknisk anordning som behövs vid hanteringen av en farlig kemikalie eller explosiv vara,

16) aggregat en teknisk helhet bestående av anordningar och rörsystem samt de tillbehör som hör samman med dem,

17) produkt anordning, explosiv vara, säkerhetssystem eller annat föremål som omfattas av tillämpningsområdet för denna lag,

18) storolycka betydande utsläpp, brand, explosion eller en annan händelse som orsakas av sådana okontrollerade händelseförlopp i samband med driften vid en produktionsanläggning vilken tillverkar, hanterar eller upplagrar farliga kemikalier eller explosiva varor som kan medföra allvarlig, omedelbar eller fördröjd fara för människors hälsa, miljön eller egendom inne i eller utanför anläggningen, samt där en eller flera farliga kemikalier eller explosiva varor ingår,

19) verksamhetsutövare en juridisk eller fysisk person som tillverkar, importerar, saluför, släpper ut på marknaden, överlåter, exporterar, lagrar, förpackar, distribuerar, innehar, förvarar, använder eller på något annat sätt som avses i denna lag hanterar en farlig kemikalie eller en explosiv vara eller någon annan produkt,

20) explosiv atmosfär en blandning i vilken den ena delen består av luft med normalt tryck och den andra delen av brännbara ämnen i form av gas, ånga, dimma eller damm och i vilken förbränningen efter antändning sprider sig till hela den oförbrända blandningen,

21) explosionsfarligt utrymme ett utrymme där explosiv atmosfär kan förekomma i sådan mängd att särskilda skyddsåtgärder behövs för att förebygga skador på person, miljön och egendom och för att upprätthålla allmän säkerhet,

22) räddningsmyndighet ett räddningsområdes räddningsmyndighet enligt räddningslagen.

2 kap.

Säkerhetskrav

Allmänna säkerhetsprinciper
7 §
Skyldighet att inhämta information

Verksamhetsutövaren skall i fråga om de farliga kemikalier eller explosiva varor som utövaren tillverkar, hanterar och upplagrar skaffa sig sådan information om de fysikaliska och kemiska, brand- och explosionsfarliga samt hälso- och miljöfarliga egenskaperna och klassificeringen av dessa som skäligen kan fås och som är tillräckliga för att de förpliktelser som föreskrivs i denna lag skall kunna uppfyllas.

8 §
Skyldighet att välja

I syfte att förebygga och avvärja skador som förorsakas av farliga kemikalier och explosiva varor skall verksamhetsutövaren, när det rimligen är möjligt, bland till buds stående alternativ välja den kemikalie, explosiva vara eller metod som orsakar minst fara.

9 §
Omsorgsplikt

Verksamhetsutövaren skall iaktta tillräcklig omsorg och försiktighet med beaktande av den farliga kemikaliens och den explosiva varans mängd och farlighet så att skador på person, miljön och egendom kan förebyggas.

Om vårdslös eller ovarsam hantering av en farlig kemikalie eller en explosiv vara leder till att konstruktioner eller miljön förorenas, skall verksamhetsutövaren eller någon annan som har orsakat föroreningen se till att konstruktionerna och miljön återställs i sådant skick att de inte längre medför fara för människors hälsa eller för miljön.

Organiserandet av verksamheten i en produktionsanläggning
10 §
Förebyggande av olyckor

Verksamhetsutövaren skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga olyckor och begränsa följderna av dem för människor och miljön samt egendom.

De åtgärder som gäller förebyggande av olyckor skall täcka verksamheten i hela produktionsanläggningen. De skall vara planenliga och systematiska och basera sig på identifiering av de risker som verksamheten medför samt på fastställandet av mål och verksamhetssätt som gäller begränsning av riskerna. Verksamhetsutövaren skall följa och bedöma hur åtgärderna har genomförts och vilken verkan de har haft samt vid behov vidta korrigerande åtgärder.

Verksamhetsutövaren skall sörja för att ändringar i produktionsanläggningen görs utan att säkerheten äventyras och i enlighet med de verksamhetsprinciper som har fastställts i produktionsanläggningen.

11 §
Organisation och personal

Verksamhetsutövaren skall sörja för att ledningens och personalens uppgifter och ansvarsområden som sammanhänger med produktionsanläggningens säkerhet är klart definierade på alla nivåer inom organisationen.

Verksamhetsutövaren skall ge personalen sådan utbildning, vägledning och handledning som en säker drift vid produktionsanläggningen förutsätter.

Verksamhetsutövaren skall sörja för att personalen vid övriga företag som är verksamma på produktionsanläggningens område har tillräcklig information om produktionsanläggningens verksamhet, de riskfaktorer som sammanhänger med den och hur man kan förbereda sig inför dem samt att dessa företags personal har fått utbildning och vägledning i en sådan omfattning som en säker verksamhet i deras uppgifter förutsätter. Verksamhetsutövaren skall dessutom övervaka att utomstående personal verkar i enlighet med bestämmelserna och de verksamhetssätt som skall följas i produktionsanläggningen.

12 §
Drift och underhåll av en produktionsanläggning

Verksamhetsutövaren skall sörja för att aggregaten och anordningarna i en produktionsanläggning drivs på ett säkert sätt och i enlighet med de bruksanvisningar som getts för dem så att verksamheten vid sedvanlig drift eller exceptionella situationer som kan förutses inte kan medföra sådana explosioner, bränder eller kemikalieutsläpp av vilka följer omedelbara skador på person, miljön eller egendom i eller utanför produktionsanläggningen.

Verksamhetsutövaren skall sörja för underhållet av aggregat och anordningar samt de anordningar och system som är avsedda för att garantera säkerheten och tillräckligt ofta försäkra sig om att de kan användas säkert och att de fungerar korrekt.

Aggregat och anordningar som innehåller synnerligen lättantändliga, lättantändliga och explosiva kemikalier samt explosiva varor får placeras i en byggnad endast i en sådan mängd som är nödvändig för att verksamheten skall kunna organiseras.

I produktionsutrymmen får farliga kemikalier eller explosiva varor finnas endast i sådana mängder som är motiverade med tanke på verksamheten och säkerheten.

Planering och byggande av en produktionsanläggning
13 §
Aggregat och anordningar

En produktionsanläggnings aggregat och anordningar för tillverkning, upplagring och hantering skall planeras, dimensioneras, byggas och placeras så att sedvanlig användning av dem och exceptionella situationer som kan förutses inte medför sådana explosioner, bränder eller kemikalieutsläpp av vilka följer omedelbara skador på person, miljön eller egendom i och utanför produktionsanläggningen.

Aggregat och anordningar skall placeras så att de kan användas, underhållas och besiktigas på ett ändamålsenligt sätt.

Aggregat och anordningar skall förses med sådana varnings- och säkerhetspåskrifter som är ändamålsenliga med tanke på verksamheten och de risker den medför och som förutsätts för en säker användning och för att beredskap skall finnas vid olyckor.

14 §
Planering av en produktionsanläggnings område

De anläggningar som finns på en produktionsanläggnings område samt aggregat, konstruktioner och byggnader som hör till anläggningarna och andra byggnader, objekt och verksamheter på produktionsanläggningens område skall placeras och vid behov skyddas så att det kan förhindras att olyckor sprider sig från en anläggning till en annan eller till andra byggnader eller konstruktioner på produktionsanläggningens område och så att verkningarna av olyckor kan begränsas till ett så litet område som möjligt.

De utrymmen och områden som är avsedda för industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier skall placeras åtskilda från de utrymmen och områden där människor arbetar i andra uppgifter än sådana som direkt sammanhänger med industriell hantering och upplagring av kemikalier. De enheter eller verksamheter som orsakar särskild fara skall vid behov placeras åtskilda från övriga verksamheter.

Anläggningar och aggregat samt andra funktioner som finns på produktionsanläggningens område skall placeras så att de som befinner sig på ett område där en olycka sker har möjlighet att tryggt avlägsna sig från området, så att de som deltar i bekämpningsåtgärderna har tillträde till olycksobjekten och så att det är möjligt att köra ned processen på ett tryggt sätt eller stanna övrig verksamhet.

15 §
Byggnader och konstruktioner

Byggnader och konstruktioner skall planeras, byggas och vid behov utrustas med tillräckliga konstruktioner och system som skyddar dem mot effekter av olyckor eller förhindrar sådana på så sätt att följderna av en explosion, brand eller ett kemikalieutsläpp som eventuellt sker i en byggnad kan begränsas så att de blir så små som möjligt och att en olycka utanför en byggnad inte medför risk för allvarliga skador för personer inne i byggnaden.

Tillverknings-, hanterings- och upplagringsutrymmen eller tillverknings-, hanterings- och upplagringsplatser för farliga kemikalier och explosiva varor skall utrustas med de märkningar som förutsätts för en säker användning och för att beredskap skall finnas vid olyckor.

Byggnaderna skall planeras så att man tryggt kan avlägsna sig från dem vid farosituationer.

16 §
Förhindrande av obehörigt tillträde

Verksamhetsutövaren skall med konstruktionsåtgärder eller på något annat sätt som är tillräckligt effektivt med hänsyn till verksamhetens art sörja för att obehöriga inte får tillträde till produktionsanläggningens område. Verksamhetsutövaren skall dessutom sörja för att obehöriga inte får tillgång till farliga kemikalier eller explosiva varor.

Placering av en produktionsanläggning
17 §
Placering på bebyggt område

Verksamhetsutövaren skall vid planeringen av platsen för en produktionsanläggning som tillverkar, hanterar eller lagrar farliga kemikalier eller explosiva varor beakta att produktionsanläggningen skall placeras på ett sådant avstånd från bosättningsområden, byggnader och områden som är i allmän användning, skolor, vårdinrättningar, industrianläggningar, upplag, trafikleder samt annan verksamhet utanför anläggningen att explosioner, bränder och kemikalieutsläpp som kan förutses inte medför fara för skador på person, miljön eller egendom i dessa objekt.

18 §
Placering i närheten av naturobjekt och grundvattenområden

Verksamhetsutövaren skall vid planeringen av platsen för en produktionsanläggning som tillverkar, hanterar eller lagrar farliga kemikalier eller explosiva varor beakta att produktionsanläggningen skall placeras på ett tillräckligt avstånd från områden som är särskilt viktiga och särskilt känsliga med tanke på naturen, från övriga objekt som är viktiga med tanke på miljöskyddet samt från rekreationsområden så att sådana explosioner, bränder och kemikalieutsläpp i produktionsanläggningen som kan förutses inte orsakar fara för miljöskador i dessa objekt.

En produktionsanläggning får inte utan särskild, grundad anledning placeras på ett viktigt grundvattenområde eller ett annat grundvattenområde som lämpar sig för vattenförsörjning, om det inte på basis av kemikaliernas egenskaper kan påvisas att dessa inte medför någon fara för grundvattnet. Om en produktionsanläggning där farliga kemikalier eller explosiva varor tillverkas, lagras eller hanteras dock placeras på ett sådant grundvattenområde, skall det genom åtgärder i fråga om konstruktion och driftteknik ses till att verksamheten vid anläggningen inte medför risk för att grundvattnet förorenas.

19 §
Beaktandet av utomstående verksamhet

Platsen för en produktionsanläggning väljs så att verksamhet utanför anläggningen och förhållanden i naturen inte medför risk för olyckor i anläggningen.

20 §
Beaktandet av planläggningen

Vid placeringen av produktionsanläggningar som tillverkar, hanterar eller lagrar farliga kemikalier eller explosiva varor skall beaktas placeringsplatsens och omgivningens nuvarande och kommande användningssyfte som har anvisats i en plan med rättsverkningar enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999) liksom också de planbestämmelser som eventuellt gäller området.

Kompletterande bestämmelser
21 §
Bemyndigande att utfärda förordning om säkerhetskrav

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas närmare om de allmänna säkerhetsprinciperna, organiserandet av verksamheten i produktionsanläggningar samt planeringen, byggandet och placeringen av produktionsanläggningar, om vilka föreskrivs i detta kapitel.

3 kap.

Hantering och upplagring av farliga kemikalier

Industriell hantering och upplagring
22 §
Uppdelning av verksamheten

Industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier delas enligt de farliga kemikaliernas mängd och farlighet upp i omfattande och liten industriell hantering och upplagring.

När uppdelningen av industriell hantering och upplagring i omfattande och liten samt andra skyldigheter som gäller industriell hantering och upplagring bestäms beaktas samtliga farliga kemikalier som hanteras och upplagras i samma verksamhetsutövares produktionsanläggning.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om uppdelningen av industriell hantering och upplagring.

23 §
Tillståndsplikt

Omfattande industriell hantering och upplagring av en farlig kemikalie får utövas endast med tillstånd av säkerhetsteknikcentralen. Verksamhetsutövaren skall ansöka om ovan avsett tillstånd hos säkerhetsteknikcentralen. I ansökan skall ingå uppgifter och utredningar om den planerade verksamheten och säkerhetsarrangemangen.

Om flera verksamhetsutövare är verksamma på samma plats och en del av dem bedriver omfattande industriell hantering och upplagring och en del bedriver liten industriell hantering och upplagring, och om verksamhetsutövarnas verksamhet bildar en funktionell helhet, beviljar säkerhetsteknikcentralen tillstånd och fattar beslut på basis av anmälan.

Verksamhetsutövaren skall göra en anmälan eller ansöka om tillstånd för betydande ändringar i den verksamhet som avses i 1 mom.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om tillståndsförfarandet för industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier när verksamheten inleds, om det tillstånds- och anmälningsförfarande som sammanhänger med ändringssituationer, om hur tillstånd skall sökas och anmälan göras samt om de uppgifter och utredningar som skall ingå i ansökan och anmälan.

24 §
Anmälningsskyldighet

Liten industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier får bedrivas endast om en anmälan om detta görs. Verksamhetsutövaren skall göra anmälan till räddningsmyndigheten, om inte anmälan med stöd av 23 § 2 mom. skall göras till säkerhetsteknikcentralen. I anmälan skall ingå uppgifter och utredningar om den planerade verksamheten och säkerhetsarrangemangen.

Verksamhetsutövaren skall göra en anmälan om betydande ändringar i den verksamhet som avses i 1 mom.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om anmälningsförfarandet vid industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier när verksamheten inleds och i ändringssituationer, om hur anmälan skall göras samt om de uppgifter och utredningar som skall ingå i anmälan.

25 §
Beviljande av tillstånd och behandling av anmälan

En förutsättning för att det tillstånd som avses i 23 § skall beviljas är att verksamhetsutövaren har visat att verksamheten uppfyller säkerhetskraven enligt 2 kap. Till tillståndet kan fogas villkor som är nödvändiga för att dessa krav skall uppfyllas. Efter att ha fått en sådan ändringsanmälan som avses i 23 § 3 mom. kan säkerhetsteknikcentralen ställa sådana villkor för verksamheten som är nödvändiga för att säkerhetskraven enligt 2 kap. skall uppfyllas.

Efter att ha fått en sådan anmälan som avses i 24 § 1 och 2 mom. fattar ifrågavarande tillsynsmyndighet beslut i saken och kan i beslutet ställa sådana villkor som är nödvändiga för att säkerhetskraven enligt 2 kap. skall uppfyllas.

26 §
Miljökonsekvensbedömning

Vid ansökan om tillstånd enligt 23 § skall verksamhetsutövaren lägga fram en miljökonsekvensbeskrivning, om det är fråga om ett sådant projekt som avses i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994). Till den del beskrivningen innehåller sådana uppgifter om miljökonsekvenserna som behövs för tillämpningen av bestämmelserna i denna lag, krävs samma uppgifter inte på nytt.

Av tillståndet skall framgå på vilket sätt bedömningen enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning har beaktats.

27 §
Inspektion av produktionsanläggningar

Säkerhetsteknikcentralen skall övervaka det tekniska genomförandet av en produktionsanläggning där omfattande industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier bedrivs och av de objekt som avses i 23 § 2 mom. samt att deras verksamhetsprinciper, verksamhetssätt och ledningssystem stämmer överens med kraven och fungerar. Säkerhetsteknikcentralen skall systematiskt och periodiskt inspektera de övervakade produktionsanläggningarna i den omfattning som deras verksamhet förutsätter, om centralen inte har godkänt andra metoder som lämpar sig för övervakningen av produktionsanläggningen och med hjälp av vilka centralen kan försäkra sig om att det som avses ovan stämmer överens med kraven och fungerar.

Räddningsmyndigheten skall inspektera verksamhetssätten i de produktionsanläggningar som bedriver liten industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier och att det tekniska genomförandet stämmer överens med kraven. Räddningsmyndigheten kan i ett beslut som avses i 25 § 2 mom. godkänna att inspektionen kan ersättas med en besiktning utförd av ett besiktningsorgan som avses i 100 §.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om inspektionernas innehåll, tidsfrister och tidpunkter samt om anmälningar till andra myndigheter och om övrigt genomförande i praktiken av inspektionerna.

28 §
Intern räddningsplan

Verksamhetsutövaren skall göra upp en intern räddningsplan för produktionsanläggningen, om den industriella hanteringen och upplagringen är omfattande.

I den interna räddningsplanen fastställs de åtgärder med vilka man avvärjer verkningarna av en olycka som kan förutses, begränsar följderna så att de blir så små som möjligt samt gör förberedelser för att spåren efter en olycka skall kunna undanröjas och miljön rengöras.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om uppgörandet av interna räddningsplaner, om deras innehåll, förnyandet av dem, övningar enligt dem och om ingivande av räddningsplaner till tillsynsmyndigheterna.

29 §
Ansvarig person för industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier

Verksamhetsutövaren skall utse en ansvarig person, om den industriella hanteringen och upplagringen är omfattande. Den ansvariga personen skall se till att verksamheten i produktionsanläggningen stämmer överens med de bestämmelser och tillståndsvillkor som gäller farliga kemikalier samt med uppgjorda verksamhetsprinciper och planer.

Den ansvariga personen skall känna till verksamheten i produktionsanläggningen, de bestämmelser som gäller den samt förutsättningarna för en säker verksamhet.

Den ansvariga personen skall visa sin kompetens vid ett prov som ordnas av säkerhetsteknikcentralen. Personen i fråga ges ett intyg över godkänt prov.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs vid behov närmare om hur den ansvariga personen skall utses, om hans eller hennes uppgifter, kompetenskrav och visande av kompetens.

30 §
Åtgärder för förebyggande av storolyckor orsakade av farliga kemikalier

I en produktionsanläggning där hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier kan orsaka en storolycka skall verksamhetsutövaren upprätta ett dokument, där verksamhetsprinciperna för förebyggande av storolyckor presenteras, eller en säkerhetsrapport, där verksamhetsutövaren visar sina verksamhetsprinciper för förebyggande och begränsning av storolyckor samt ger nödvändiga upplysningar om den organisation och det säkerhetsledningssystem som behövs för att dessa skall kunna iakttas.

Säkerhetsrapporten skall tillställas säkerhetsteknikcentralen för bedömning av om åtgärderna i produktionsanläggningen är tillräckliga.

Verksamhetsutövarna vid två eller flera produktionsanläggningar som är belägna nära varandra skall samarbeta för att förebygga storolyckor och förhindra att olyckor sprider sig.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om fastställandet av de skyldigheter som gäller förebyggande av risk för storolyckor samt om innehållet i nödvändiga verksamhetsprinciper och säkerhetsrapporter, om skyldigheterna att förnya och uppdatera dem och om tidpunkterna för detta, om behandlingen av säkerhetsrapporterna samt om verksamhetsutövarnas skyldigheter att samarbeta för att förebygga storolyckor.

31 §
Framläggande av säkerhetsrapporten

Verksamhetsutövaren skall hålla produktionsanläggningens säkerhetsrapport och den förteckning över farliga kemikalier som anknyter till den framlagd.

Med säkerhetsteknikcentralens samtycke kan verksamhetsutövaren begränsa de uppgifter som i säkerhetsrapporten ges allmänheten och som verksamhetsutövaren anser vara affärs- eller yrkeshemligheter eller annars med fog konfidentiella.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs vid behov närmare om verksamhetsutövarens skyldighet att hålla säkerhetsrapporten framlagd.

32 §
Informationsskyldighet avseende objekt för vilka en säkerhetsrapport krävs

En verksamhetsutövare som har sådana objekt för vilka en säkerhetsrapport krävs skall informera de personer och sammanslutningar som kan beröras av en sådan storolycka som har fått sin början i produktionsanläggningen. Information skall ges om de säkerhetsåtgärder som gäller produktionsanläggningen och om de förhållningsregler som skall följas för den händelse att en storolycka inträffar. Informationen skall innehålla uppgifter om verksamheten i produktionsanläggningen, om de kemikalier som orsakar risk för en storolycka, riskernas art samt hur befolkningen skall varnas och hur den skall bete sig i olyckssituationer.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs vid behov närmare om verksamhetsutövarens informationsskyldighet och fullgörandet av den samt om innehållet i de upplysningar som skall ges.

Upplagsområde
33 §
Ansökan om fastställande av ett område som upplagsområde

Utöver vad som föreskrivs i 23 § skall för ett upplagsområde där två eller flera verksamhetsutövare som bedriver omfattande upplagring av farliga kemikalier är verksamma, verksamhetsutövarna se till att hos säkerhetsteknikcentralen ansöks om att det fastställs att området skall vara upplagsområde för farliga kemikalier, om

1) upplagen använder gemensamma aggregat, trafikområden, lastnings- och lossningskajer eller med dessa jämförbara arrangemang, eller om

2) det har planerats att brandbekämpningen vid upplagen och övrig beredskap för olyckor helt eller delvis skall skötas med gemensamma aggregat och utrustningar.

Kommunen, upplagsområdets ägare eller innehavare eller den som verksamhetsutövarna på upplagsområdet har befullmäktigat till detta i ett gemensamt avtal, kan ansöka om att det fastställs att upplagsområdet skall vara upplagsområde för farliga kemikalier.

I en ansökan om fastställande av ett område som upplagsområde skall ingå uppgifter och utredningar om upplagsområdets verksamhet och säkerhetsarrangemang.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om fastställande av ett område som upplagsområde, om ansökan om fastställande, om de uppgifter och utredningar som skall ingå i ansökan samt om behandlingen av ansökan.

34 §
Beslut om fastställande

En förutsättning för fastställande av ett område som upplagsområde är att de aggregat och arrangemang som avses i 33 § 1 mom. uppfyller säkerhetskraven enligt 2 kap.

I beslutet om fastställande av ett område som upplagsområde kan uppställas sådana villkor för de i 33 § 1 mom. avsedda aggregaten och arrangemangen som är nödvändiga med tanke på säkerheten på upplagsområdet.

Bestämmelser om förvaring av en farlig kemikalie
35 §
Förvaring av farliga kemikalier

Den som i sin besittning har en farlig kemikalie skall iaktta omsorg och försiktighet vid förvaringen av kemikalien.

Farliga kemikalier skall på platser som har reserverats för dem förvaras i emballage som stämmer överens med kraven. Dessutom skall den som innehar en kemikalie sörja för att obehöriga inte får tillgång till kemikalien. I ett utrymme där en farlig kemikalie förvaras skall dessutom ombesörjas att ordningen och luftcirkulationen är sakenlig samt att kemikalien kan samlas upp eller göras ofarlig i ett skadefall.

Kemikalier som reagerar sinsemellan skall förvaras åtskilda från varandra, om följden av att de reagerar med varandra kan vara brand, ansenlig värmeutveckling, utveckling av farliga gaser eller uppkomst av instabila ämnen.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs vid behov närmare om de krav som gäller förvaring av farliga kemikalier.

36 §
Farliga kemikaliers förvaringsmängder och begränsningar i dem

Mängderna farliga kemikalier som förvaras och deras förvaringsplatser skall vara sådana att kemikalierna inte medför fara.

Räddningsmyndigheten kan i ett enskilt fall begränsa de mängder farliga kemikalier som förvaras eller för förvaringen fastställa andra begränsningar eller villkor som har ansetts nödvändiga med tanke på säkerheten.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs vid behov närmare om begränsningar som gäller farliga kemikaliers förvaringsmängder och förvaringsplatser.

Överföring av en farlig kemikalie
37 §
Krav som gäller överföringen av farliga kemikalier

När en farlig kemikalie överförs i ett rörsystem utanför produktionsanläggningen tillämpas de i 2 kap. ställda säkerhetskraven på rörsystemet.

För byggandet av ett sådant rörsystem som avses i 1 mom. krävs byggnadstillstånd av säkerhetsteknikcentralen. En förutsättning för att tillstånd skall beviljas är att de säkerhetskrav som föreskrivs i 2 kap. uppfylls. I övrigt gäller i fråga om tillståndsförfarandet och beviljandet av tillstånd 23 och 25 §.

38 §
Besiktningar av rörsystem

Verksamhetsutövaren skall se till att rörsystemet besiktigas innan det tas i bruk och därefter periodiskt. Besiktningarna görs av ett besiktningsorgan som avses i 100 §.

Säkerhetsteknikcentralen kan godkänna att rörsystemets skick i stället för genom periodiska besiktningar övervakas enligt verksamhetsutövarens eget besiktningssystem. En förutsättning för godkännande är att iakttagandet av besiktningssystemet garanterar motsvarande säkerhetsnivå som de periodiska besiktningarna.

39 §
Ansvarig person för rörsystem

Verksamhetsutövaren skall utse en ansvarig person för ett sådant rörsystem som avses i 37 §. På den ansvariga personens uppgifter och kompetenskrav tillämpas 29 §.

40 §
Bemyndigande att utfärda förordning om rörsystem

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om de krav som skall ställas på ett rörsystem som är avsett för överföring av en farlig kemikalie, om förfarandet för byggnadstillstånd för rörsystemet, om ansökan om tillstånd samt om de uppgifter och utredningar som skall ingå i ansökan.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs också närmare om besiktning av rörsystem och om tidsfrister och tidpunkter för dem samt om de objekt för vilka besiktning inte krävs och om ansvariga personer samt om de krav som skall ställas på verksamhetsutövarens eget besiktningssystem och om förfarandena för godkännande av det.

4 kap.

Förebyggande av och skyddande mot explosioner

41 §
Bedömning av explosionsrisk

Verksamhetsutövaren skall bedöma de riskfaktorer som explosiva atmosfärer orsakar och de faror som explosionsrisken medför. Bedömningen skall uppdateras regelbundet och alltid vid betydande förändringar.

42 §
Principerna för förebyggande av och skyddande mot explosioner

Verksamhetsutövaren skall för förebyggande av och skyddande mot explosioner vidta adekvata tekniska och administrativa åtgärder genom vilka uppkomsten av explosiva atmosfärer förhindras. Om detta med tanke på verksamhetens art inte är möjligt, skall

1) antändningen av explosiva atmosfärer förhindras, eller

2) de skadliga verkningarna av en explosion minskas så att människors hälsa och säkerhet garanteras.

Vid behov skall de åtgärder som nämns i 1 mom. kombineras och kompletteras med åtgärder som förhindrar att en explosion sprider sig.

43 §
Klassificering av utrymmen

Verksamhetsutövaren skall klassificera de utrymmen där explosiva atmosfärer kan förekomma enligt förekomstfrekvensen för explosiva atmosfärer och deras varaktighet. Dessutom skall verksamhetsutövaren märka ut ingångarna till dessa utrymmen och vidta de åtgärder som är nödvändiga för förebyggande av de risksituationer som dessa utrymmen medför.

Verksamhetsutövaren skall klassificera de utrymmen där explosiva varor tillverkas, hanteras eller lagras. Klassificeringen görs utgående från förekomstfrekvensen och varaktigheten av den explosionsrisk som de explosiva varornas dammbildning eller avdunstning medför.

44 §
Explosionsskyddsdokument

Verksamhetsutövaren skall sörja för att ett explosionsskyddsdokument utarbetas vid bedömningen av de riskfaktorer som de explosiva atmosfärerna medför och de faror som explosionsrisken medför.

45 §
Bemyndigande att utfärda förordning om explosionsrisk

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om bedömning av explosionsrisken, om åtgärder för förhindrande av och skyddande mot explosioner, om klassificeringen av de utrymmen som innehåller explosiva atmosfärer eller explosiva varor och om de krav som gäller dessa utrymmen samt om innehållet i explosionsskyddsdokumentet.

5 kap.

Produkter som är förknippade med farliga kemikalier

46 §
Krav i fråga om anordningar och säkerhetssystem som skall användas i explosionsfarliga utrymmen

De anordningar och säkerhetssystem som skall användas i explosionsfarliga utrymmen skall planeras och tillverkas så att de vid drift i enlighet med sitt driftsändamål och i situationer med felaktig drift som kan förutses fungerar säkert och att deras konstruktion är sådan att de explosiva atmosfärer som eventuellt förekommer i utrymmena inte antänds. I synnerhet skall det ombesörjas att

1) anordningsdelarna tål förutsägbara mekaniska och kemiska verkningar och verkningar av värme och att de konstruktionsmaterial som använts inte medför explosionsrisk,

2) inga antändningskällor förekommer eller de har isolerats tillförlitligt från explosiva atmosfärer,

3) styr- och säkerhetsutrustning som används i anordningar eller säkerhetssystem fungerar tillförlitligt och att fel i dem inte medför risk för explosion.

47 §
Krav i fråga om gasanordningar

De anordningar som använder gasformiga bränslen och deras tillbehör (gasanordningar) skall planeras och tillverkas så att de fungerar tryggt när de drivs i enlighet med sitt driftsändamål. I synnerhet skall det ombesörjas att

1) en gasanordnings konstruktionsmaterial tål förutsägbara mekaniska och kemiska verkningar och verkningar av värme,

2) gasanordningens konstruktion samt regler- och varningsanordningar säkerställer att anordningen fungerar stabilt och säkert, så att inga gasläckage förekommer och att förbränningsprodukterna eller en stegring av temperaturen inte förorsakar fara.

48 §
Krav i fråga om aerosoler

Aerosoler som innehåller farliga kemikalier skall planeras, dimensioneras, tillverkas och fyllas med kemikalier på ett sådant sätt att de är säkra i normala och förutsägbara lagrings- och användningsförhållanden. I synnerhet skall det ombesörjas att

1) aerosolens behållare tål det tryck som innehållet orsakar och verkningarna av de kemikalier som aerosolen innehåller,

2) aerosolens tömningsanordning fungerar säkert när den används i enlighet med sitt användningsändamål.

49 §
Krav i fråga om cisterner för en farlig kemikalie

Cisterner som är avsedda för lagring av en farlig kemikalie skall planeras, dimensioneras och tillverkas så att de är täta och hållfasta samt tål verkningarna av de kemikalier som skall upplagras i dem samt påfrestningar av de bruksförhållanden som är förenliga med bruksändamålet och av förutsägbara bruksförhållanden samt störningssituationer så att de kemikalier som skall upplagras inte okontrollerat kommer ut ur cisternen. När egenskaperna hos de kemikalier som lagras i en cistern förutsätter detta, skall vid konstruktionen av cisternen dessutom beaktas att verkningarna av den tryckstegring som en antändning förorsakar kan förhindras.

50 §
Visande av överensstämmelse med kraven

Den som på marknaden släpper ut en sådan produkt som avses i 46―49 § skall försäkra sig om och visa att produkten uppfyller de krav som gäller den. Vid bedömningen av överensstämmelse med kraven skall ett besiktningsorgan som avses i 100 § anlitas när produktens egenskaper och användningsändamål kräver detta.

En cistern som är avsedd för lagring av en farlig kemikalie och som har tillverkats eller släppts ut på marknaden i en annan stat som är medlem i Europeiska unionen eller tillverkats i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, skall på ansökan anses stämma överens med de krav som avses i 49 §, om

1) överensstämmelsen med kraven har bedömts i enlighet med de krav som avses i 49 § och de metoder som avses i 50 § 1 mom. eller i enlighet med krav och metoder som säkerställer motsvarande kvalitets- och säkerhetsnivå, och resultaten visar att cisternen uppfyller de krav som ställs på den, samt

2) bedömningen av överensstämmelsen med kraven har utförts av ett besiktningsorgan som har godkänts av vederbörande stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet med iakttagande av krav som motsvarar vad som föreskrivs i 101 §.

Den ansökan som avses i 2 mom. skall riktas till säkerhetsteknikcentralen.

51 §
Anvisningar och märkningar

Den som på marknaden släpper ut en produkt som avses i 46―49 § skall se till att med produkten följer de uppgifter och anvisningar som förutsätts för att produkten skall kunna installeras, tas i bruk, användas och underhållas på ett säkert sätt.

Den som på marknaden släpper ut en produkt som avses i 46―49 § skall se till att produkten har försetts med de märkningar som krävs för säker användning av produkten och för identifiering av den samt utredning av tillverkaren och den som har släppt ut produkten på marknaden samt med märkningar som visar att produkten stämmer överens med kraven.

52 §
Bemyndigande att utfärda förordning om produkter som är förknippade med farliga kemikalier

Genom förordning av statsrådet föreskrivs i fråga om de produkter som avses i 46―49 § närmare om detaljerade säkerhetskrav, visande av överensstämmelse med kraven och anlitande av besiktningsorgan vid bedömningen av överensstämmelsen med kraven, ansökan om godkännande av en cistern, märkningar av produkter samt de anvisningar och uppgifter som skall följa med produkterna.

6 kap.

Installation och underhåll av aggregat som är förknippade med farliga kemikalier

53 §
Installation och underhåll av aggregat

Tillverknings-, överförings-, upplagrings- och förbrukningsaggregat för farliga kemikalier skall installeras och underhållas med sakkunskap och omsorg så att drivandet av dem inte medför risk för skada på person, miljön och egendom.

54 §
Periodisk besiktning av underjordiska oljecisterner

Ägaren eller innehavaren skall se till att underjordiska oljecisterner som är belägna på viktiga grundvattenområden eller på andra grundvattenområden som lämpar sig för vattenförsörjning genomgår periodiska besiktningar.

En cistern som vid en sådan besiktning som avses i 1 mom. upptäcks orsaka risk för oljeskada skall repareras eller tas ur bruk. En cistern som orsakar omedelbar fara skall genast tas ur bruk.

55 §
Installations-, service- och besiktningsrörelsers behörighet

Installation och service av förbrukningsanordningar för naturgas, flytgas, oljeeldningsaggregat och gasrörsystem av plast samt besiktning av underjordiska oljecisterner som avses i 54 § får utföras endast av en installations-, service- och besiktningsrörelse som godkänts av säkerhetsteknikcentralen.

En installations-, service- och besiktningsrörelse skall ha

1) tillräckligt med yrkeskunnig personal,

2) de anordningar, redskap och system som verksamheten förutsätter,

3) en kompetent ansvarig person i sin tjänst.

En installations-, service- och besiktningsrörelse skall ansöka om godkännande enligt 1 mom. hos säkerhetsteknikcentralen. I ansökan skall ingå en utredning om att de krav som föreskrivs i 2 mom. uppfylls. Säkerhetsteknikcentralen kan ställa villkor som gäller uppfyllandet av de krav som ställs på rörelserna.

Installations-, service- och besiktningsrörelserna skall utföra sina uppgifter med iakttagande av god installations-, service- och besiktningspraxis samt med beaktande av de bestämmelser och rekommendationer som gäller objektet. Rörelserna skall följa utvecklingen av bestämmelserna på verksamhetsområdet.

56 §
Ansvarig person för en installations-, service- och besiktningsrörelse

En installations-, service- och besiktningsrörelse skall i sin tjänst ha en ansvarig person, som har till uppgift att se till att rörelsen verkar i enlighet med de bestämmelser som gäller den och de villkor som tillsynsmyndigheten har ställt.

Den ansvariga personen skall ha tillräcklig arbetserfarenhet och utbildning med tanke på den verksamhet som bedrivs samt kännedom om de bestämmelser som gäller verksamheten.

Den ansvariga personen skall visa sin kompetens vid ett prov som ordnas av säkerhetsteknikcentralen eller av ett bedömningsorgan som godkänts av centralen. Personen i fråga ges ett intyg över godkänt prov.

På ett sådant bedömningsorgan som avses i 3 mom. tillämpas det som föreskrivs i 100 § 2―4 mom., 101 § 1 och 4 mom., 103, 121 och 127 § samt med stöd av 104 §.

57 §
Bemyndigande att utfärda förordning om installation, service och besiktning av aggregat

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om tidsfristerna för de periodiska besiktningarna av underjordiska oljecisterner, om klassificeringen av cisternerna och om de åtgärder som skall vidtas utgående från de periodiska besiktningarna.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om godkännandet av installations-, service- och besiktningsrörelser, om ansökan om godkännande och om de uppgifter och utredningar som skall ingå i ansökan samt om de krav som skall ställas på rörelserna och om utförandet av uppgifterna. Genom förordning av statsrådet föreskrivs också närmare om den ansvariga personens uppgifter, kompetenskrav och visande av kompetens.

7 kap.

Tillverkning och upplagring av explosiva varor

Tillståndspliktig tillverkning och upplagring
58 §
Tillståndsplikt för tillverkning och upplagring av explosiva varor

Tillverkning och upplagring av explosiva varor får bedrivas endast med tillstånd av säkerhetsteknikcentralen, om inte något annat föreskrivs nedan.

Verksamhetsutövaren skall ansöka om ett sådant tillstånd som avses i 1 mom. hos säkerhetsteknikcentralen. I ansökan skall ingå uppgifter och utredningar om den planerade verksamheten och säkerhetsarrangemangen.

Verksamhetsutövaren skall ansöka om tillstånd hos säkerhetsteknikcentralen för sådana ändringar i verksamheten enligt 1 mom. som är väsentliga med tanke på säkerheten.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om tillståndsförfarandet för tillverkning och upplagring av explosiva varor när verksamheten inleds och i ändringssituationer, om sökande av tillstånd samt om de uppgifter och utredningar som skall ingå i ansökan.

59 §
Förutsättningarna för tillstånd som gäller explosiva varor

En förutsättning för att ett tillstånd enligt 58 § skall beviljas är att verksamhetsutövaren har visat att verksamheten uppfyller säkerhetskraven enligt 2 kap.

Till tillståndet kan fogas villkor som är nödvändiga för att de krav som avses i 1 mom. skall uppfyllas.

60 §
Inspektion av tillverkning och upplagring av explosiva varor

Säkerhetsteknikcentralen skall övervaka det tekniska genomförandet av en produktionsanläggning som bedriver tillståndspliktig tillverkning och upplagring av explosiva varor samt att dess verksamhetsprinciper, verksamhetssätt och ledningssystem stämmer överens med kraven och fungerar. Säkerhetsteknikcentralen skall systematiskt och periodiskt inspektera de övervakade produktionsanläggningarna i den omfattning som deras verksamhet förutsätter, om centralen inte har godkänt andra metoder som lämpar sig för övervakningen av produktionsanläggningen med hjälp av vilka centralen kan försäkra sig om att det som avses ovan stämmer överens med kraven och fungerar.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om inspektionernas innehåll, tidsfrister och tidpunkter samt om anmälningar till andra myndigheter och om övrigt genomförande i praktiken av inspektionerna.

61 §
Ansvarig person för tillverkning och upplagring av explosiva varor

Verksamhetsutövaren skall utse en ansvarig person som skall se till att verksamheten i produktionsanläggningen stämmer överens med de bestämmelser och tillståndsvillkor som gäller explosiva varor samt med uppgjorda verksamhetsprinciper och planer.

Den ansvariga personen skall känna till verksamheten vid produktionsanläggningen, de bestämmelser som gäller den samt förutsättningarna för en säker verksamhet.

Den ansvariga personen skall visa sin kompetens vid ett prov som ordnas av säkerhetsteknikcentralen. Personen i fråga ges ett intyg över godkänt prov.

Genom förordning av statsrådet kan det föreskrivas närmare om hur den ansvariga personen skall utses, om hans eller hennes uppgifter, kompetenskrav och visande av kompetens.

62 §
Åtgärder för att förebygga storolyckor orsakade av explosiva varor

Verksamhetsutövaren skall utarbeta de verksamhetsprinciper eller den säkerhetsrapport som behövs för förebyggande av risken för en storolycka vilken orsakas av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor samt en intern räddningsplan. I fråga om dessa gäller på motsvarande sätt vad som föreskrivs i 28 och 30 §.

En verksamhetsutövare som har ett objekt för vilket krävs en säkerhetsrapport skall se till att säkerhetsrapporten hålls framlagd i enlighet med 31 § och att informationsskyldigheten fullgörs i enlighet med 32 §.

Upplagring i samband med handel
63 §
Upplagring av pyrotekniska medel i samband med handel

Angående upplagring i samband med handel av fyrverkeripjäser och andra pyrotekniska medel av motsvarande farlighetsgrad vilka har godkänts för enskild konsumtion skall i stället för den tillståndsansökan om vilken föreskrivs i 58 § en anmälan göras till räddningsmyndigheten innan upplagringen inleds.

I anmälan skall ingå uppgifter om den planerade verksamheten och säkerhetsarrangemangen.

Efter att ha fått den anmälan som avses i 1 mom. fattar räddningsmyndigheten ett beslut i saken, i vilket nödvändiga villkor kan ställas.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om det anmälningsförfarande som gäller upplagring av pyrotekniska medel i samband med handel, om hur anmälan skall göras och om de tidsfrister som skall iakttas i detta förfarande, om de uppgifter och utredningar som skall ingå i anmälan samt om det beslut som fattas på basis av en anmälan.

64 §
Inspektion av upplagring av pyrotekniska medel

Räddningsmyndigheten skall inspektera verksamhetssätten och att det tekniska genomförandet stämmer överens med kraven i fråga om de upplag som avses i 63 §.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om inspektionernas innehåll, tidsfrister och tidpunkter samt om övrigt genomförande i praktiken av inspektionerna.

65 §
Ansvarig person för handel med explosiva varor

En rörelse som bedriver handel med explosiva varor skall i sin tjänst ha en ansvarig person som skall se till att handeln och upplagringen sköts i enlighet med bestämmelserna om explosiva varor och de villkor som tillsynsmyndigheterna har ställt.

Den ansvariga personen skall känna till de explosiva varor som upplagras samt de bestämmelser som gäller handel med och upplagring av explosiva varor.

Den ansvariga personen skall visa sin kompetens vid ett prov som ordnas av säkerhetsteknikcentralen. Personen i fråga ges ett intyg över godkänt prov. Intyget gäller i 10 år.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om den ansvariga personens uppgifter, kompetenskrav och visande av kompetens.

66 §
Maximimängder explosiva varor som får upplagras

I en butik och i utrymmen i anslutning till den får upplagras högst sådana mängder explosiva varor att den risk för person- och egendomsskador som upplagringen av dem medför är så låg som det är motiverat med beaktande av behovet att distribuera explosiva varor.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om de maximimängder explosiva varor som får upplagras i samband med handel och om de begränsningar som gäller dem.

8 kap.

Godkännande, import och överföring av explosiva varor

Godkännande av explosiva varor
67 §
Allmänna krav som gäller explosiva varor

De explosiva varor som släpps ut på marknaden skall planeras och tillverkas så att den fara de orsakar människors säkerhet, egendom och miljön är så liten som möjligt under normala och förutsägbara användningsförhållanden.

De explosiva varor som avses i 1 mom. skall lämpa sig för sitt syfte, och oavsiktlig antändning av dem skall med beaktande av de explosiva varornas användningssyfte vara så osannolik som det skäligen är möjligt. De explosiva varorna skall dessutom vara sådana att upplagringen eller användningen av dem enligt deras användningssyfte inte annars heller medför fara för människors hälsa eller för miljön.

Vad som i detta kapitel föreskrivs om utsläppande på marknaden av explosiva varor gäller på motsvarande sätt explosiva varor som tas i bruk inom försvarsmakten. I de krav som gäller explosiva varor som är avsedda för försvarsmaktens militära verksamhet skall dock varornas särskilda karaktär och försvarsmaktens lagstadgade uppgifter beaktas.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om de tekniska krav som skall ställas på explosiva varor och om klassificeringen av explosiva varor.

68 §
Visande av explosiva varors överensstämmelse med kraven samt märkningar

Den som släpper ut en annan explosiv vara än ett pyrotekniskt medel på marknaden skall försäkra sig om att den explosiva varan uppfyller de krav som gäller den och visa detta. Vid bedömningen av överensstämmelsen med kraven skall ett besiktningsorgan som avses i 100 § användas utom när det är fråga om explosiva varor som är avsedda för försvarsmaktens militära verksamhet.

En explosiv vara som avses i 1 mom. förses med en märkning som visar överensstämmelse med kraven samt med de märkningar som en säker användning av den explosiva varan förutsätter.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om bedömningen av överensstämmelse med kraven, om besiktningsorganens uppgifter och märkningarna.

69 §
Krav i fråga om pyrotekniska medel

Utöver det som föreskrivs i 67 § skall pyrotekniska medel vara korrekt förpackade och med dem skall följa de uppgifter och anvisningar som en säker upplagring och användning förutsätter. De skall dessutom förses med de märkningar som en säker användning förutsätter.

Genom förordning av statsrådet kan det föreskrivas närmare om de krav som skall ställas på pyrotekniska medel och deras förpackningar samt om begränsningar av storleken på de pyrotekniska medlens laddningar och explosionseffekt på ett sätt som är nödvändigt med tanke på säkerheten.

70 §
Godkännande av pyrotekniska medel

Med avvikelse från 68 § får pyrotekniska medel saluföras eller överlåtas till någon annan endast om de har godkänts av säkerhetsteknikcentralen.

Godkännande skall sökas hos säkerhetsteknikcentralen. Till ansökan skall fogas nödvändiga uppgifter om de pyrotekniska medlens konstruktion, sammansättning och egenskaper samt de provningsresultat som anknyter till dem.

Ett provningsorgan som utför sådana provningar som avses i 2 mom. skall vara ackrediterat för ifrågavarande kompetensområde av mätteknikcentralen eller ett ackrediteringsorgan i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller dess kompetens skall ha säkerställts på något annat tillförlitligt sätt.

Ett beslut om godkännande kan förenas med villkor. Ett godkänt pyrotekniskt medel skall förses med märkning om att det är godkänt.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om förfarandet vid godkännande, om hur ansökan om godkännande skall göras, om de uppgifter som skall ingå i ansökan, om beslutet om godkännande samt om märkning som visar godkännande.

71 §
Övervakning av pyrotekniska medels kvalitet

Den som på marknaden släpper ut pyrotekniska medel skall se till att medlen innan de säljs eller annars överlåts stämmer överens med det beslut om godkännande som avses i 70 §.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om kvalitetsövervakningen av pyrotekniska medel.

72 §
Avgränsning som gäller bestämmelserna om explosiva varor

Bestämmelserna i 67―71 § gäller inte patroner som används i startpistoler och verktyg, tändhattar till patroner eller belysnings- och signalutrustningar och andra motsvarande utrustningar.

Bestämmelserna i 69―71 § gäller inte pyrotekniska medel som är avsedda för försvarsmaktens militära verksamhet och för gränsbevakningsväsendets bruk.

Import och överföring av explosiva varor
73 §
Importtillstånd för explosiva varor

Explosiva varor får importeras från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet endast med tillstånd av säkerhetsteknikcentralen.

Tillstånd till import av explosiva varor söks hos säkerhetsteknikcentralen. I ansökan skall ingå uppgifter om de explosiva varor som avses att importeras, de explosiva varornas användningsändamål samt en utredning om hur de explosiva varorna kommer att upplagras.

En förutsättning för att tillstånd skall beviljas är att importören visar att de explosiva varorna uppfyller de krav som gäller dem och att en upplagring i enlighet med bestämmelserna av de explosiva varor som importeras har säkerställts. Till tillståndet kan fogas villkor.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om tillståndsförfarandet i fråga om importen av explosiva varor, hur ansökan om tillstånd skall göras samt om de uppgifter och utredningar som skall ingå i ansökan.

74 §
Överföring av explosiva varor

Explosiva varor får överföras endast till sådana fysiska och juridiska personer som har fått ett dokument som berättigar till överföring av explosiva varor (överföringsintyg).

En explosiv vara får inte överlåtas för överföring, om inte mottagaren av den explosiva varan har överlämnat ett överföringsintyg för explosiva varor som erhållits av den behöriga myndigheten på destinationsorten.

Överföringsintyg beviljas i Finland en fysisk eller juridisk person som är verksam inom branschen för explosiva varor och som har gjort en anmälan till säkerhetsteknikcentralen för registrering och som har rätt att förvärva explosiva varor. Överföringsintyget eller en kopia av det skall på begäran visas för tillsynsmyndigheterna.

Bestämmelserna i 1―3 mom. tillämpas inte inom polisen.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om överföring av explosiva varor och om överföringsintyget.

75 §
Transitering av explosiva varor

Innan explosiva varor överförs skall godkännande dessutom fås av de behöriga myndigheterna i de stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet genom vilkas territorium de explosiva varorna transporteras.

Om explosiva varor överförs till en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, krävs ett överföringsintyg när de explosiva varorna överförs inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

76 §
Pyrotekniska medel

Bestämmelserna i 74 och 75 § gäller inte överföring och transitering av pyrotekniska medel.

Plastiska explosiva varor
77 §
Märkning av plastiska explosiva varor

Sådana plastiska explosiva varor som avses i konventionen om märkning av plastiska sprängämnen i detekteringssyfte (FördrS 8/2002) får inte införas i landet, tillverkas, innehas eller överlåtas om inte detekteringsmedel har införts i dem i enlighet med konventionen.

Det förbud som avses i 1 mom. och som gäller införsel, tillverkning, innehav och överlåtelse av plastiska explosiva varor gäller inte plastiska explosiva varor som i små kvantiteter behövs för

1) forskning, utveckling eller provning av nya eller ändrade explosiva varor,

2) träning i detektering av explosiva varor eller utveckling och provning av utrustning för detektering av explosiva varor, eller

3) kriminaltekniska undersökningar, utveckling av brottsutredningsmetoder och för vetenskapliga ändamål med anknytning till dem.

Utan hinder av 1 mom. får plastiska explosiva varor införas i Finland även om de inte har märkts i enlighet med konventionen, om mottagaren av de explosiva varorna är försvarsmakten, polisen eller gränsbevakningsväsendet.

För utförsel ur landet av plastiska explosiva varor som avses i konventionen gäller vad som bestäms i lagen om export och transitering av försvarsmateriel (242/1990).

Närmare bestämmelser om de sprängämnestekniska krav som gäller införande av detekteringsmedel i plastiska explosiva varor utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 kap.

Användning, överlåtelse och förvaring av explosiva varor

Skyldigheter som gäller användning av explosiva varor
78 §
Användning av explosiva varor

Explosiva varor skall användas så att de inte medför skada på person, miljön och egendom.

Vid användningen av explosiva varor skall föreskrivna säkerhetskrav samt de bruksanvisningar som tillverkaren eller importören har gett följas.

Explosiva varor som är avsedda för försvarsmaktens militära verksamhet skall användas på det sätt som avses i 1 mom. med beaktande av den speciella natur som försvarsmaktens lagstadgade uppgifter har.

79 §
Anmälan om sprängningsarbete

Sprängningsarbeten skall anmälas till polisen innan de inleds. Genom förordning av statsrådet föreskrivs om de uppgifter som skall krävas i anmälan.

Polisen kan på basis av anmälan besluta om sådana begränsningar i den avsedda användningen av de explosiva varorna som är nödvändiga för en säker behandling av dem och vid behov bestämma om de försiktighetsåtgärder som användningen förutsätter. Polisen kan förbjuda användningen, om den med hänsyn till avsedd plats och tidpunkt kan anses orsaka uppenbar fara för skador på person, miljön eller egendom.

80 §
Laddares kompetens samt ordningsregler

Bestämmelser om kompetenskrav för laddare och ordningsregler för sprängnings- och brytningsarbeten finns i lagen om laddare (219/2000) och i arbetarskyddslagen (738/2002).

81 §
Anmälan om användning av explosiva varor eller brand- och explosionsfarliga kemikalier som specialeffekter

Explosiva varor eller brand- och explosionsfarliga kemikalier får användas som specialeffekter vid sådana allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som avses i lagen om sammankomster (530/1999), om en anmälan om detta har gjorts till räddningsmyndigheten i god tid innan tillställningen arrangeras.

I anmälan skall en ansvarig person namnges, som skall ha sådan kompetens som laddare som avses i lagen om laddare.

Den ansvariga personen skall se till att explosiva varor eller brand- och explosionsfarliga kemikalier i samband med de tillställningar som avses i 1 mom. används i enlighet med bestämmelserna och de begränsningar och villkor som räddningsmyndigheten har ställt.

Räddningsmyndigheten kan på basis av anmälan besluta om sådana begränsningar i och villkor för den avsedda användningen vilka är nödvändiga med tanke på en säker hantering av specialeffekterna. Räddningsmyndigheten kan förbjuda användningen, om den med hänsyn till avsedd plats och tidpunkt kan anses medföra uppenbar fara för skada på person, miljön eller egendom.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs vid behov närmare om anmälningsförfarandet, om de uppgifter som skall krävas i anmälan, om de tidsfrister som skall följas när anmälan görs och om den ansvariga personens uppgifter.

Överlåtelse, innehav och förvaring av explosiva varor
82 §
Begränsningar i fråga om överlåtelse av explosiva varor

Explosiva varor får överlåtas till

1) den som har tillstånd att tillverka eller upplagra explosiva varor,

2) en rörelse som utför sprängnings- och brytningsarbeten och i vars tjänst finns en i lagen om laddare avsedd laddare,

3) en laddare som avses i lagen om laddare,

4) en arrangör av ett fyrverkeri.

Ammoniumnitrat får överlåtas till

1) den som har tillstånd att tillverka eller upplagra explosiva varor eller den som har tillstånd att upplagra ammoniumnitrat,

2) den som behöver ammoniumnitrat i sin näringsverksamhet.

Det är förbjudet att överlåta explosiva varor och ammoniumnitrat till berusade och personer under 18 år.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om begränsningarna i fråga om överlåtelse av explosiva varor och ammoniumnitrat. Genom förordning av statsrådet kan också föreskrivas att överlåtelsebegränsningarna i fråga om ammoniumnitrat inte gäller sådana blandningar eller produkter som innehåller ammoniumnitrat där den fara som förorsakas är liten.

83 §
Överlåtelse av explosiva varor för enskild konsumtion

Följande explosiva varor får överlåtas för enskild konsumtion:

1) pyrotekniska medel som avses i 70 §, med undantag av medel som är avsedda att användas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar enligt 81 § 1 mom.,

2) patroner som används i startpistoler och verktyg,

3) godkända belysnings- och signalutrustningar och andra motsvarande utrustningar,

4) andra explosiva varor med låg farlighetsgrad.

Det är förbjudet att till berusade och personer under 18 år överlåta explosiva varor som är avsedda för enskild konsumtion. Till personer under 18 år kan dock överlåtas sådana pyrotekniska medel som medför ytterst liten fara.

Utan hinder av det som bestäms i 1 mom. får krut och tändhattar som används i skjutvapen och i patroner till dem överlåtas till personer som har rätt att inneha skjutvapen.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om i 1 mom. 4 punkten avsedda explosiva varor vilkas farlighetsgrad är låg, om de pyrotekniska medel som avses i 2 mom. och som orsakar ytterst liten fara och om maximimängderna av det krut och de tändhattar som får överlåtas på basis av 3 mom.

Genom förordning av statsrådet kan försäljningen av fyrverkeripjäser som är avsedda för enskild konsumtion förbjudas under en viss tid med tanke på den allmänna säkerheten.

84 §
Innehav av explosiva varor

Explosiva varor får innehas endast av dem till vilka sådana kan överlåtas enligt 82 och 83 §.

Ammoniumnitrat får innehas endast av dem till vilka det kan överlåtas enligt 82 §.

85 §
Överlåtelse av explosiva varor till polisen och gränsbevakningsväsendet

Utan hinder av 82―84 § kan explosiva varor överlåtas i polisens och gränsbevakningsväsendets besittning.

86 §
Bokföringsskyldighet i fråga om explosiva varor

En rörelse som idkar handel med explosiva varor skall föra bok över överlåtelse av sådana explosiva varor som avses i 82 § 1 mom. och 83 § 3 mom.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om bokföringen av sådana explosiva varor som avses i 1 mom.

87 §
Begränsningar i fråga om förvaringen av explosiva varor

Explosiva varor får förvaras i små mängder utan sådant upplagringstillstånd som avses i 58 § eller sådan anmälan som avses i 63 §, om detta inte medför fara.

Vid förvaringen av explosiva varor skall tillräcklig omsorg och försiktighet iakttas med tanke på de explosiva varornas art och mängd samt förhållandena.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte inom polisen och gränsbevakningsväsendet.

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas närmare om de krav som skall ställas på förvaringsutrymmena och om de begränsningar som gäller förvaringsmängderna.

Bestämmelser om förstöring av explosiva varor
88 §
Förstöring av explosiva varor

Explosiva varor skall förstöras på ett så tryggt sätt som möjligt på ett tillräckligt avstånd från platser där människor vistas.

En explosiv vara som har blivit defekt eller som misstänks ha blivit defekt får inte användas och inte heller överlåtas för annat ändamål än förstöring.

89 §
Ansvar för förstöringen av explosiva varor

Ägaren eller innehavaren av en fabrik, ett upplag eller en butik för explosiva varor samt den som importerar explosiva varor skall se till att de explosiva varor denne har i sin besittning förstörs när de har blivit defekta eller det annars finns skäl att betvivla deras användbarhet.

Polisen och gränsbevakningsväsendet skall se till att en explosiv vara, vilken såsom hittegods eller på något annat sätt kommit i deras händer, transporteras, förvaras samt förstörs på behörigt och säkert sätt.

Om det är fråga om en explosiv vara som tillhört eller som på grund av sin art skall antas ha tillhört antingen Finlands försvarsmakt eller något annat lands försvarsväsen, skall försvarsmakten omhänderta den explosiva varan. Försvarsmakten skall se till att varan transporteras, förvaras och förstörs på behörigt och säkert sätt.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om förstöringen av explosiva varor.

90 §
Kompetens för personer som förstör explosiva varor

Explosiva varor får förstöras endast av personer som känner till de explosiva varornas egenskaper samt förstöringsmetoderna och de säkerhetsåtgärder dessa förutsätter.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om kompetenskraven för personer som förstör explosiva varor.

10 kap.

Särskilda bestämmelser som gäller fyrverkeripjäser

91 §
Användningen av fyrverkeripjäser

Fyrverkeripjäser skall användas så att användningen av dem inte medför risk för skador på person och egendom.

Användningen av fyrverkeripjäser skall på förhand anmälas till räddningsmyndigheten. Räddningsmyndigheten kan på basis av anmälan fatta beslut i saken, i vilket kan ställas för användningen nödvändiga villkor eller användningen av fyrverkeripjäser förbjudas, om den medför särskild fara.

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas att fyrverkeripjäser vid en viss tidpunkt kan användas utan att anmälan görs till räddningsmyndigheten.

92 §
Beaktandet av lokala förhållanden när fyrverkeripjäser används

Räddningsmyndigheten kan utfärda sådana allmänna föreskrifter om användningen av fyrverkeripjäser vilka föranleds av lokala förhållanden och gäller ett räddningsområde eller en del av det. I dessa föreskrifter kan räddningsmyndigheten tillåta användningen av fyrverkeripjäser vid vissa tidpunkter och på vissa platser utan anmälan till räddningsmyndigheten. Likaså kan räddningsmyndigheten förbjuda användningen av fyrverkeripjäser på sådana platser inom räddningsområdet där användningen kan anses förorsaka särskild fara.

93 §
Skyldigheter för verksamhetsutövare som tillverkar eller importerar fyrverkeripjäser

En verksamhetsutövare som svarar för tillverkning eller import av fyrverkeripjäser skall i sin tjänst ha en kompetent ansvarig person, upplag som lämpar sig för fyrverkeripjäser, en plats, anordningar och utrustningar som lämpar sig för kvalitetsövervakning och provning av fyrverkeripjäser samt en med tanke på verksamhetens art och omfattning tillräcklig ansvarsförsäkring.

Angående fel som uppdagats i produkterna och om försäljningsförbud skall en verksamhetsutövare som avses i 1 mom. omedelbart informera dem som eventuellt innehar sådana produkter samt se till att defekta fyrverkeripjäser förstörs på ett tryggt sätt.

En verksamhetsutövare som avses i 1 mom. skall göra en anmälan till säkerhetsteknikcentralen innehållande en utredning om huruvida de krav som föreskrivs i 1 mom. uppfylls samt om de förfaranden och medel som står till buds för att skyldigheterna i 2 mom. skall uppfyllas. Säkerhetsteknikcentralen kan ställa villkor som gäller uppfyllandet av de krav som har ställts på en verksamhetsutövare.

Genom förordning av statsrådet kan det föreskrivas närmare om de krav som skall ställas på verksamhetsutövare, om innehållet i informationsskyldigheten i fråga om fel som uppdagats i produkter och försäljningsförbudet samt om anmälningsförfarandet, om hur anmälan skall göras och om de uppgifter och utredningar som skall ingå i anmälan.

94 §
Arrangör av fyrverkerier

En arrangör av fyrverkerier förutsätts vidta de åtgärder som behövs för garanterande av säkerheten i fråga om de fyrverkeripjäser som används, ha en kompetent ansvarig person i sin tjänst, upplagsutrymmen som lämpar sig för fyrverkeripjäser, anordningar och utrustningar som behövs för avfyrandet av pjäserna samt en med beaktande av verksamhetens art och omfattning tillräcklig ansvarsförsäkring.

En arrangör av ett fyrverkeri skall till säkerhetsteknikcentralen göra en anmälan i vilken en utredning skall ges om att de krav om vilka föreskrivs i 1 mom. uppfyllts. Arrangerandet av ett fyrverkeri får inte påbörjas förrän säkerhetsteknikcentralen har bedömt att kraven uppfylls. Säkerhetsteknikcentralen kan ställa villkor som gäller uppfyllandet av de krav som har ställts på arrangören av ett fyrverkeri.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om de krav som skall ställas på arrangörer av fyrverkerier samt om anmälningsförfarandet, om hur anmälan skall göras och om de uppgifter och utredningar som skall ingå i anmälan.

95 §
Ansvarig person för verksamhet som avser fyrverkeripjäser

Den ansvariga person som avses i 93 och 94 § skall se till att bestämmelserna om fyrverkeripjäser samt de beslut om godkännande och de tillstånd som getts följs vid tillverkningen och importen av och handeln med fyrverkeripjäser och vid arrangerandet av fyrverkerier.

Den ansvariga personen skall känna till de fyrverkeripjäser som tillverkas, importeras eller används och deras egenskaper, de bestämmelser som gäller fyrverkeripjäser samt förutsättningarna för en säker verksamhet.

Den ansvariga personen skall visa sin kompetens vid ett prov som ordnas av säkerhetsteknikcentralen. Personen i fråga ges ett intyg över godkänt prov.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om den ansvariga personens uppgifter, kompetenskrav och visande av kompetens.

96 §
Fyrverkeripjäser som skall användas vid fyrverkerier

Fyrverkeripjäser som inte har godkänts på det sätt som avses i 70 § kan överlåtas till en arrangör av fyrverkerier och användas vid fyrverkerier.

97 §
Anmälan om fyrverkerier

Arrangerandet av ett fyrverkeri som avses i 94 § skall anmälas till polisen innan fyrverkeriet arrangeras.

Polisen kan ställa sådana villkor och begränsningar för arrangerandet av ett fyrverkeri som är nödvändiga med tanke på en trygg hantering av fyrverkeripjäserna och allmän säkerhet.

Polisen kan förbjuda arrangerandet av ett fyrverkeri, om tillräckliga krav med tanke på en trygg hantering av fyrverkeripjäserna och allmän säkerhet inte uppfylls.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om innehållet i anmälan och om tidsfristerna för den samt om polisens uppgifter vid övervakningen av fyrverkerier.

11 kap.

Olyckor som omfattar kemikalier eller explosiva varor

98 §
Skyldighet att anmäla en olycka som omfattar kemikalier eller explosiva varor

En allvarlig olycka som skett i en produktionsanläggning skall av verksamhetsutövaren utan dröjsmål anmälas till den tillsynsmyndighet som saken gäller. På motsvarande sätt skall ägaren eller innehavaren av ett rörsystem anmäla en allvarlig olycka som skett vid överföringen av en farlig kemikalie. I anmälan skall olyckssituationen beskrivas och tillsynsmyndigheten ges de utredningar som är nödvändiga med tanke på dess tillsynsåtgärder.

Räddningsmyndigheten skall underrätta säkerhetsteknikcentralen om en anmälan om en olycka vid liten industriell hantering eller upplagring av farliga kemikalier.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om innehållet i den anmälan som verksamhetsutövaren skall göra.

99 §
Undersökning av en olycka som omfattar kemikalier eller explosiva varor

Säkerhetsteknikcentralen skall undersöka en allvarlig olycka som har skett i en av centralen övervakad produktionsanläggning eller vid överföring av en kemikalie, om detta är nödvändigt för att reda ut orsaken till olyckan eller förebygga olyckor.

Säkerhetsteknikcentralen kan också undersöka andra olyckor inom sitt verksamhetsområde, om detta är nödvändigt för att reda ut orsaken till olyckan eller förebygga olyckor.

Räddningsmyndigheten kan på motsvarande sätt undersöka en olycka som har skett i en av myndigheten övervakad produktionsanläggning. Säkerhetsteknikcentralen kan vid behov också undersöka en olycka som har skett i en sådan produktionsanläggning.

Angående undersökning av storolyckor föreskrivs särskilt.

12 kap.

Besiktningsorgan

100 §
Godkännande av ett besiktningsorgan

Handels- och industriministeriet godkänner de besiktningsorgan som deltar i bedömningen av överensstämmelse med kraven i fråga om de produkter som avses i 46―48 och 68 § samt sörjer för att organen anmäls till Europeiska gemenskapernas kommission och till de övriga medlemsstaterna.

Säkerhetsteknikcentralen godkänner andra besiktningsorgan än sådana som avses i 1 mom.

I beslutet om godkännande fastslås besiktningsorganets kompetensområde, fastställs de arrangemang som sammanhänger med övervakningen av organet samt ställs vid behov också andra krav, begränsningar och villkor som gäller organets verksamhet och med vilka det säkerställs att uppgifterna utförs på adekvat sätt. Beslutet kan ges för viss tid.

Ett besiktningsorgan som har godkänts av en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet motsvarar ett sådant besiktningsorgan som avses i 1 och 2 mom., om motsvarande krav som de om vilka föreskrivs i 101 § har följts vid godkännandet.

101 §
Förutsättningarna för godkännande av ett besiktningsorgan

Förutsättningarna för att ett besiktningsorgan skall godkännas är att

1) besiktningsorganet är oberoende i sin verksamhet som omfattar besiktningsorgansuppgifter,

2) besiktningsorganet till sitt förfogande har tillräckligt med yrkesskicklig personal, vars oberoende verksamhet har säkerställts i fråga om besiktningsorgansuppgifterna,

3) besiktningsorganet har de anordningar, redskap och system som verksamheten förutsätter,

4) besiktningsorganet har en med beaktande av verksamhetens art och omfattning tillräcklig ansvarsförsäkring eller ett annat motsvarande arrangemang som kan anses tillräckligt.

Dessutom skall ett besiktningsorgan som avses i 100 § 1 mom. vara en i Finland registrerad juridisk person eller en del av en sådan juridisk person.

Besiktningsorganet skall genom externa utvärderingar visa att det uppfyller de förutsättningar om vilka föreskrivs i 1 mom.

Besiktningsorganet skall till den myndighet som fattat beslutet om godkännande anmäla alla sådana förändringar som kan påverka uppfyllandet av de förutsättningar som nämns i 1 mom.

102 §
Besiktningsorganens uppgifter

Besiktningsorganen skall utföra de besiktningar av rörsystem som avses i 38 § samt uppgifter som anknyter till visande av överensstämmelse med kraven i fråga om de produkter som avses i 46―49 och 68 §, genom vilka säkerställs att dessa uppfyller de krav som föreskrivis för dem i denna lag.

103 §
Utförande av besiktningsorgansuppgifter

Ett besiktningsorgan skall utföra uppgifterna med iakttagande av god besiktningspraxis med beaktande av de bestämmelser och rekommendationer som gäller objektet.

Besiktningsorganet skall följa hur bestämmelserna och standarderna på verksamhetsområdet utvecklas.

Besiktningsorganet skall samarbeta med övriga besiktningsorgan inom sitt verksamhetsområde på det sätt som är nödvändigt för att säkerställa att verksamhetssätten är enhetliga.

Besiktningsorganet skall när det sköter offentliga förvaltningsuppgifter som avses i denna lag iaktta lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), förvaltningslagen (434/2003) och språklagen (423/2003).

104 §
Bemyndigande att utfärda förordning om godkännande av besiktningsorgan

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om förfarandet vid godkännande av besiktningsorgan, om förutsättningarna för godkännande och bedömningen av förutsättningarna samt om besiktningsorganens uppgifter och utförandet av dem.

13 kap.

Förbud och begränsningar

105 §
Verksamhetsutövarens skyldighet att vidta åtgärder

Om en fara som anknyter till en produkt som avses i 5 kap. eller en explosiv vara vid sedvanliga och förutsägbara användningsförhållanden effektivt kan avvärjas eller förebyggas eller farans omfattning avsevärt minskas med hjälp av reparations-, rättelse- eller informationsåtgärder, kan säkerhetsteknikcentralen ålägga verksamhetsutövaren att vidta dylika åtgärder inom en tidsfrist och på ett sätt som säkerhetsteknikcentralen bestämmer.

106 §
Förbjudande av en produkt eller en explosiv vara

Om en produkt som avses i 5 kap. eller en explosiv vara inte uppfyller bestämmelserna i denna lag eller vid sedvanliga och förutsägbara användningsförhållanden kan äventyra människors säkerhet eller förorsaka fara för miljön eller egendom, skall säkerhetsteknikcentralen förbjuda verksamhetsutövaren att tillverka den, att släppa ut den på marknaden, att saluföra, sälja eller annars överlåta den i samband med näringsverksamhet. Om det är fråga om ett pyrotekniskt medel, skall säkerhetsteknikcentralen dessutom återta sitt godkännande.

Säkerhetsteknikcentralen kan i samband med ett beslut om förbud ålägga verksamhetsutövaren att effektivt och omedelbart från marknaden avlägsna de produkter eller explosiva varor som avses i 1 mom.

Om de åtgärder som avses i 1 och 2 mom. inte kan anses tillräckliga, kan säkerhetsteknikcentralen förordna att en produkt som avses i 5 kap. eller en explosiv vara som verksamhetsutövaren har i sin besittning eller en produkt eller explosiv vara som med stöd av 107 § har returnerats till verksamhetsutövaren skall förstöras eller, om detta inte anses ändamålsenligt, förordna hur det annars skall förfaras med produkten eller den explosiva varan.

Säkerhetsteknikcentralen har rätt att vidta de åtgärder som avses i 1 och 2 mom., om den som på marknaden har släppt ut produkten som avses i 5 kap. eller den explosiva varan inte lägger fram dokument som visar att produkten eller varan stämmer överens med kraven.

Verksamhetsutövaren skall inom en tid som säkerhetsteknikcentralen sätter ut ge centralen en utredning om på vilket sätt det förbud som avses i 1 mom. eller ett förordnande som har fogats till det med stöd av 2 eller 3 mom. har verkställts.

107 §
Kompletterande åtgärder för avvärjande av skaderisk

När säkerhetsteknikcentralen med stöd av 106 § har meddelat ett beslut om förbud, kan centralen ålägga verksamhetsutövaren att vidta åtgärder som gäller sålda eller på annat sätt i samband med näringsverksamhet överlåtna produkter som avses i 5 kap. eller explosiva varor, med stöd av vilka en skaderisk som anknyter till dessa kan avvärjas samt produktens eller den explosiva varans innehavares rättsliga ställning tryggas.

Med ett sådant åläggande som avses i 1 mom. kan verksamhetsutövaren förpliktas att

1) reparera produkten eller den explosiva varan så att den risk som orsakas av ett fel eller en brist i dess konstruktion eller sammansättning eller av osanna eller vilseledande eller bristfälliga uppgifter undanröjs (reparation),

2) återta en produkt eller explosiv vara, som vid sedvanliga och förutsägbara användningsförhållanden kan äventyra människors säkerhet eller orsaka fara för miljön eller egendom, samt att i stället för den ge en likadan eller likartad produkt eller explosiv vara som inte är farlig på motsvarande sätt (byte), eller

3) häva köpet (hävning av köp).

Säkerhetsteknikcentralen kan meddela ett sådant åläggande som avses i 1 mom. också när ett sådant beslut om förbud som avses i 106 § inte kan meddelas på grund av att produkterna eller de explosiva varorna inte längre är i verksamhetsutövarens besittning och det finns vägande skäl att meddela ett åläggande.

108 §
Verksamhetsutövarens skyldighet att informera om säkerhetsteknikcentralens förbud och ålägganden

Om säkerhetsteknikcentralen har meddelat ett förbud som avses i 106 § eller ett åläggande som avses i 107 §, kan centralen förelägga verksamhetsutövaren att inom en tidsfrist som centralen ställer och på det sätt som den bestämmer informera om förbudet eller åläggandet, om den risk som är förknippad med produkten eller den explosiva varan eller med användningen av dem och om rättigheterna enligt 107 §.

Ett föreläggande om information kan också meddelas när ett beslut om förbud som avses i 106 § inte kan meddelas på grund av att produkterna eller de explosiva varorna inte längre är i verksamhetsutövarens besittning och då det finns vägande skäl för informationsskyldighet.

109 §
Begränsning av en produktionsanläggnings verksamhet

Tillsynsmyndigheten skall förbjuda användningen av en produktionsanläggning eller en del av den eller helt eller delvis återkalla tillståndet att bedriva verksamhet, om det har konstaterats allvarliga brister i de åtgärder som verksamhetsutövaren har vidtagit för att förebygga och begränsa olyckor. Detsamma gäller också för överföring av farliga kemikalier.

Om verksamhetsutövaren inte inom föreskriven tid har lämnat in den anmälan eller de utredningar som krävs eller andra sådana uppgifter om sina åtgärder för att förebygga eller begränsa olyckor som förutsätts enligt bestämmelser som har utfärdats med stöd av denna lag eller om verksamheten annars har konstaterats förorsaka mindre fara än den som avses i 1 mom., skall tillsynsmyndigheten sätta ut en tillräcklig tidsfrist för verksamhetsutövaren för korrigering av saken. Tillsynsmyndigheten kan förbjuda användningen av en produktionsanläggning eller en del av den eller överföringen av en farlig kemikalie, om verksamhetsutövaren inte har korrigerat saken inom den utsatta tiden.

110 §
Åtgärder efter en olycka som omfattar kemikalier eller explosiva varor

Om en allvarlig olycka sker i en produktionsanläggning kan tillsynsmyndigheten bestämma att verksamheten i produktionsanläggningen eller i en del av den skall avbrytas till dess orsaken till olyckan och de åtgärder som behövs för garanterande av att den kommande verksamheten är säker har retts ut.

Utgående från utredningarna kan tillsynsmyndigheten förutsätta att produktionsanläggningen skall besiktigas för att verksamhetsbetingelserna i den skall kunna garanteras samt bestämma att nytt tillstånd skall sökas för en tillståndspliktig produktionsanläggning. För att garantera säkerheten kan tillsynsmyndigheten ställa begränsningar och villkor för att verksamheten skall få inledas efter en olycka.

111 §
Förbud mot försäljning av fyrverkeripjäser

Räddningsmyndigheten skall förbjuda försäljningen av fyrverkeripjäser, om det i samband med inspektionen av ett butiksupplag framgår att

1) upplagringen inte har anmälts enligt 63 §,

2) en ansvarig person enligt 65 § inte är på plats när fyrverkeripjäser överlåts till kunder,

3) fyrverkeripjäser överlåts till berusade eller personer som är yngre än den tillåtna åldern, eller

4) handeln med eller upplagringen av fyrverkeripjäser inte uppfyller vad som bestäms i denna lag och med stöd av den.

112 §
Utnämning av en ny ansvarig person

Om säkerhetsteknikcentralen konstaterar att en ansvarig person som avses i denna lag sköter sin uppgift bristfälligt på ett sådant sätt att detta kan medföra fara, kan centralen ålägga verksamhetsutövaren att utse en ny ansvarig person som uppfyller kompetenskraven.

113 §
Återkallande av godkännandet av ett besiktningsorgan

Om ett besiktningsorgan inte längre uppfyller de förutsättningar som nämns i 101 § eller inte följer de villkor som har ställts i det beslut som avses i 100 § eller annars handlar väsentligt i strid med bestämmelserna, skall handels- och industriministeriet och på motsvarande sätt säkerhetsteknikcentralen ge besiktningsorganet en tillräcklig tidsfrist för korrigering av saken. Handels- och industriministeriet och på motsvarande sätt säkerhetsteknikcentralen skall återkalla sitt godkännande, om besiktningsorganet inte har korrigerat saken inom den utsatta tiden.

14 kap.

Tillsyn

114 §
Den högsta ledningen och styrningen av tillsynen

Den högsta ledningen och styrningen av tillsynen över att bestämmelserna i denna lag följs ankommer på handels- och industriministeriet. Dessutom övervakar handels- och industriministeriet de besiktningsorgan som ministeriet har godkänt.

115 §
Tillsynsmyndigheter

Säkerhetsteknikcentralen övervakar att denna lag följs till den del denna uppgift inte i 2―4 mom. har ålagts någon annan myndighet.

Räddningsmyndigheterna övervakar att denna lag följs, när det är fråga om

1) liten industriell hantering och upplagring eller förvaring av farliga kemikalier, om inte övervakningen på basis av 23 § 2 mom. ankommer på säkerhetsteknikcentralen,

2) upplagring av pyrotekniska medel i samband med handel och överlåtelse av dem för enskild konsumtion.

Polisen övervakar att denna lag följs, när det är fråga om

1) användning, överföring samt överlåtelse och därmed sammanhängande förvaring av explosiva varor,

2) förstöring av explosiva varor,

3) fyrverkerier.

Utöver säkerhetsteknikcentralen övervakar också tullmyndigheten att bestämmelserna om import och överföring av explosiva varor följs.

I fråga om övervakningen av explosiva varor i samband med gränsbevakningen och gränskontroller gäller dessutom det som föreskrivs i lagen om gränsbevakningsväsendet (320/1999).

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om uppgiftsfördelningen och samverkan mellan tillsynsmyndigheterna.

116 §
Styrning och förenhetligande av tillsynen

Säkerhetsteknikcentralen styr och förenhetligar räddningsmyndigheternas och polisens verksamhet vid tillsynen av att bestämmelserna i denna lag följs.

117 §
Tillsynsmyndighetens rätt att få information

Tillsynsmyndigheten har rätt att av de verksamhetsutövare och personer som skyldigheterna i denna lag gäller få de uppgifter som är nödvändiga för tillsynen över att bestämmelserna i denna lag följs.

118 §
Tillsynsmyndighetens granskningsrätt

Tillsynsmyndigheterna har rätt att få tillträde till ett område, en lokal och ett annat sådant utrymme som det med tanke på den tillsyn som avses i denna lag är nödvändigt att få tillträde till och att där utföra granskningar och vidta andra åtgärder som tillsynen förutsätter. Tillsynsåtgärderna kan dock utsträckas till sådana lokaliteter som är avsedda för boende endast, om det finns skäl att misstänka att ett brott som avses i 34 kap. 1, 3, 7―9 eller 10 § eller 44 kap. 11 eller 12 § i strafflagen (39/1889) har begåtts.

119 §
Rätt att få prover

Tillsynsmyndigheterna har rätt att av de verksamhetsutövare och övriga personer som skyldigheterna i denna lag gäller få sådana prover på produkter som avses i 5 kap. eller explosiva varor, vilka är nödvändiga för tillsynen över att denna lag följs.

Tillsynsmyndigheten skall ersätta de prover som avses i 1 mom. enligt gängse pris när verksamhetsutövaren eller en annan person som avses i 1 mom. kräver detta, om det inte konstateras att proverna strider mot denna lag.

Om en produkt som avses i 5 kap. eller en explosiv vara inte uppfyller kraven enligt bestämmelserna i denna lag och tillsynsmyndigheten tillämpar något förbud eller krav som avses i 105―107 §, kan tillsynsmyndigheten ålägga verksamhetsutövaren eller en annan person som avses i 1 mom. att ersätta kostnaderna för provningen och undersökningen.

120 §
Tillsynsmyndigheternas rätt att få uppgifter från en annan myndighet

Utan hinder av sekretessen enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har tillsynsmyndigheterna rätt att av varandra få de uppgifter som behövs för tillsynen av att bestämmelserna i denna lag följs och rätt att använda varandras prover.

Utan hinder av sekretessen enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får uppgifter som erhållits i samband med skötseln av uppgifter som avses i denna lag och som omfattas av sekretessen utlämnas till

1) åklagaren, polisen, gränsbevakningsväsendet och tullmyndigheten för förhindrande och utredning av brott,

2) arbetarskydds-, miljöskydds- och konsumentskyddsmyndigheterna när den handling som lämnas ut innehåller uppgifter som är centrala för denna myndighet när den sköter sina uppgifter.

121 §
Besiktningsorganens skyldighet att ge uppgifter

Utan hinder av sekretessen enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet är besiktningsorganen skyldiga att

1) ge andra besiktningsorgan som avses i denna lag de uppgifter som är nödvändiga med tanke på besiktningsorganens samarbete,

2) ge tillsynsmyndigheterna de uppgifter som behövs för tillsynen.

122 §
Handräckning

Polisen, tullmyndigheten och gränsbevakningsväsendet är skyldiga att vid behov ge handräckning för tillsynen över att bestämmelserna i denna lag följs.

15 kap.

Tvångsmedel och påföljder

123 §
Administrativa tvångsmedel

En tillsynsmyndighet kan förena ett förbud eller åläggande som den har gett med stöd av denna lag med vite eller med hot om tvångsutförande eller avbrytande, på det sätt som föreskrivs om detta i viteslagen (1113/1990). Ett vite som en räddningsmyndighet har förelagt döms dock ut av förvaltningsdomstolen.

124 §
Hänvisningsbestämmelser som gäller straff

Bestämmelser om straff för ingivande av osant intyg till myndighet finns i 16 kap. 8 § i strafflagen.

Bestämmelser om straff för allmänfarliga brott finns i 34 kap. i strafflagen.

Bestämmelser om straff för brott mot bestämmelserna om explosiva varor finns i 44 kap. 11 § i strafflagen.

Bestämmelser om straff för ovarsam hantering av en farlig kemikalie eller explosiv vara eller en sådan produkt som avses i 5 kap. i denna lag finns i 44 kap. 12 § i strafflagen.

Bestämmelserna om straff för miljöbrott finns i 48 kap. i strafflagen.

125 §
Brott mot bestämmelserna om explosiva varor

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet i strid med denna lag eller en bestämmelse som utfärdats med stöd av den bryter mot

1) en verksamhetsutövares allmänna skyldigheter enligt 7―20 eller 133 §,

2) tillståndsskyldigheten enligt 23, 37 eller 58 § eller skyldigheten att fastställa ett område som upplagsområde enligt 33 §,

3) anmälningsskyldigheten enligt 23, 24, 63, 79, 81, 91, 93, 94, 97, 101, 133 eller 134 §,

4) skyldigheten att begränsa och förebygga olyckor enligt 28, 30―32, 41―44 och 62 § eller den skyldighet att anmäla olyckor som avses i 98 §,

5) den skyldighet om vilken föreskrivs i 5 kap. och vilken gäller tillverkning, import eller utsläppande på marknaden av en produkt som avses i 46―49 § eller motsvarande skyldighet i fråga om explosiva varor enligt 67 eller 68 §,

6) kravet enligt 69 § som gäller pyrotekniska medel, den skyldighet som gäller godkännande enligt 70 §, kvalitetsövervakningsskyldigheten enligt 71 §, de skyldigheter enligt 91 § som gäller användningen av fyrverkeripjäser, skyldigheterna enligt 93 § för en verksamhetsutövare som svarar för tillverkningen eller importen av fyrverkeripjäser eller skyldigheterna enligt 94 § för en arrangör av fyrverkerier,

7) tillståndsskyldigheten enligt 73 § i fråga om import av explosiva varor, överföringsskyldigheten enligt 74 §, transiteringsskyldigheten enligt 75 §, märkningsskyldigheten enligt 77 §, skyldigheterna enligt 78 § som gäller användning, skyldigheterna enligt 82 och 83 § som gäller överlåtelse, skyldigheterna enligt 84 § som gäller innehav, bokföringsskyldigheten enligt 86 § eller förstöringsskyldigheten enligt 88―90 § eller skyldigheten i fråga om överlåtelse enligt 82 § och innehav enligt 84 § av ammoniumnitrat,

8) besiktningsskyldigheten enligt 38 §, installations- eller underhållsskyldigheten enligt 53 §, besiktnings-, reparations- eller urbruktagningsskyldigheten enligt 54 §, den skyldighet som ställs på installations-, service- eller besiktningsverksamhet enligt 55 § eller den skyldighet enligt 103 § som gäller utförande av besiktningsorganens uppgifter,

9) den skyldighet som gäller utnämnande av en ansvarig person enligt 29, 39, 56, 61, 65, 81, 93, 94 eller 112 § eller skyldigheterna enligt 29, 39, 56, 61, 65, 81 eller 95 § för en ansvarig person,

10) de skyldigheter enligt 35 eller 36 § som gäller förvaring av farliga kemikalier eller de skyldigheter enligt 66 § som gäller upplagring av explosiva varor eller de skyldigheter enligt 87 § som gäller förvaring av explosiva varor,

11) ett villkor eller en begränsning som har ställts med stöd av 25, 34, 36, 37, 55, 59, 63, 70, 73, 79, 81, 91, 93, 94, 97 eller 100 § eller ett förbud som meddelats med stöd av 79, 81, 91 eller 97 §,

12) ett förbud som meddelats med stöd av 83 § eller en föreskrift eller ett förbud som meddelats med stöd av 92 §,

13) ett förbud som meddelats med stöd av 106, 109 eller 111 § eller en skyldighet som påförts med stöd av 105―108 eller 110 §,

14) skyldigheten att lämna ut uppgifter enligt 117 eller 121 §,

skall, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om explosiva varor dömas till böter.

16 kap.

Ändringssökande

126 §
Sökande av ändring i ett beslut av ett ministerium och en tillsynsmyndighet

Ändring i ett förvaltningsbeslut som ett ministerium och en tillsynsmyndighet har fattat med stöd av denna lag söks genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Beslutet skall iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

127 §
Sökande av ändring i ett beslut av ett besiktningsorgan

I ett besiktningsorgans beslut om ett överensstämmelseintyg eller besiktningsintyg får rättelse sökas hos besiktningsorganet inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Till beslutet skall fogas anvisningar om rättelseyrkande. Angående rättelseförfarandet föreskrivs närmare genom förordning av statsrådet.

Ändring i ett beslut som ett besiktningsorgan har fattat i ett rättelseförfarande söks genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.

17 kap.

Särskilda bestämmelser

128 §
Bemyndigande att utfärda förordning om undantag

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas om undantag från de tillstånds-, anmälnings-, installations-, service- eller besiktningsskyldigheter om vilka föreskrivs i denna lag, ifall den risk för skada på person, miljön och egendom som dessa objekt förorsakar är liten och det inte är nödvändigt att iaktta ifrågavarande skyldighet för att syftet med lagen skall nås.

129 §
Olyckor med verkningar utanför landets gränser

För förhindrande och begränsning av sådana verkningar av olyckor vilka sträcker sig utanför landets gränser gäller det som har överenskommits i konventionen om gränsöverskridande effekter av industriolyckor (FördrS 26/2000).

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas om de åtgärder som verkställandet av ovan nämnda konvention förutsätter och vilka hör till tillämpningsområdet för denna lag.

130 §
Register

Säkerhetsteknikcentralen för med tanke på tillsynen över och utvecklingen av hanteringen av farliga kemikalier och explosiva varor register över de tillsynsobjekt som hör till denna lags tillämpningsområde.

I registret kan införas uppgifter om

1) tillsynsobjektens namn,

2) arten av tillsynsobjektens verksamhet samt mängderna farliga kemikalier och explosiva varor,

3) beslut och tillstånd som gäller tillsynsobjekten samt besiktningar och granskningar som gjorts i dem,

4) de ansvariga personernas namn och ansvarsområden.

Räddningsmyndigheten skall för registrering tillställa säkerhetsteknikcentralen uppgifter om de anmälningspliktiga objekt där farliga kemikalier upplagras och hanteras industriellt.

Angående utlämnande av uppgifter gäller dock vad som bestäms om detta på något annat ställe i lag.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om registret, ingivandet av uppgifter till registret och användningen av registret.

131 §
Avgifter

I fråga om avgifterna för myndigheternas prestationer enligt denna lag och om storleken på de avgifter som tas ut gäller vad som föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

I fråga om avgifterna för räddningsmyndigheternas prestationer om vilka föreskrivs med stöd av denna lag och om storleken på de avgifter som tas ut beslutar dock det lokala räddningsväsendet med iakttagande av de grunder om vilka föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten.

Avgifter och kostnader enligt denna lag får drivas in utan dom eller beslut i den ordning som föreskrivs i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961).

132 §
Delegation

För utvecklande och uppföljning av bestämmelserna i denna lag finns en av statsrådet tillsatt delegation som behandlar säherhetsärenden med anknytning till hanteringen av farliga kemikalier och explosiva varor.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om den delegation som avses i 1 mom.

133 §
Nedläggning av verksamheten vid en produktionsanläggning

Om verksamheten vid en produktionsanläggning upphör helt och hållet eller om någon del av produktionsanläggningen tas ur bruk, skall verksamhetsutövaren se till att produktionsanläggningens konstruktioner och områden eller den del av dem som tagits ur bruk, efter nedläggningen av verksamheten vid behov rengörs och farliga kemikalier och explosiva varor tas om hand på så sätt att de inte medför skador på person, miljön eller egendom.

Verksamhetsutövaren skall till ifrågavarande tillsynsmyndighet anmäla om nedläggningen av verksamheten vid en produktionsanläggning eller om avbrott i verksamheten som räcker längre än ett år. Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om denna anmälan.

134 §
Ändring som gäller verksamhetsutövaren

Om en produktionsanläggning eller någon del av den övergår till en ny verksamhetsutövare, skall denne anmäla detta till tillsynsmyndigheten. Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om denna anmälan.

135 §
Anvisningar och förteckning över standarder som anknyter till denna lag

Säkerhetsteknikcentralen kan ge anvisningar som förenhetligar tillämpningen och övervakningen av bestämmelserna i denna lag samt de bestämmelser som har utfärdats med stöd av den.

Säkerhetsteknikcentralen offentliggör en förteckning över de standarder vilka, om de följs, medför att kraven i de bestämmelser som utfärdats med stöd av denna lag anses uppfyllda samt håller denna förteckning tillgänglig för allmänheten.

18 kap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

136 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

137 §
Bestämmelser om upphävande

Genom denna lag upphävs lagen om explosionsfarliga ämnen (263/1953) jämte ändringar.

När det i andra lagar och i bestämmelser som utfärdats med stöd av dem hänvisas till lagen om explosionsfarliga ämnen, gäller hänvisningen denna lag sedan den trätt i kraft.

138 §
Författningar som förblir i kraft

Följande författningar som utfärdats med stöd av lagen om explosionsfarliga ämnen och de beslut av handels- och industriministeriet samt försvarsministeriet som meddelats med stöd av dem förblir alltjämt i kraft:

1) förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999),

2) förordningen om tändvätskor för grillkol (947/1973),

3) förordningen om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för explosionsfarliga luftblandningar (917/1996),

4) statsrådets förordning om förebyggande av fara som explosiv atmosfär orsakar arbetstagare (576/2003),

5) gasanordningsförordningen (1434/1993),

6) flytgasförordningen (711/1993),

7) naturgasförordningen (1058/1993),

8) aerosolförordningen (1433/1993),

9) förordningen om användning av väte eller annan brännbar gas som påfyllningsgas för ballonger (109/1973),

10) förordningen om explosiva varor (473/1993),

11) förordningen om verifiering av explosiva varors överensstämmelse med kraven (1384/1994),

12) förordningen om ammoniumnitrat (171/1984),

13) förordningen om oljeeldningsaggregat (1211/1995),

14) förordningen om delegationen för säkerhetsteknik (540/1993),

15) förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier inom försvarsmakten (78/1996),

16) förordningen om försvarsmaktens explosiva varor (648/1996),

17) förordningen om explosionsfarliga ämnen inom gränsbevakningsväsendet och polisen (731/1983),

18) handels- och industriministeriets förordning om införande av detekteringsmedel i plastiska sprängämnen (63/2002).

139 §
Övergångsbestämmelser

De tillstånd och godkännanden som har getts med stöd av de författningar som nämns i 138 § förblir i kraft tills vidare med de villkor som nämns i dem, om inget annat föreskrivs i ifrågavarande författning.

En verksamhetsutövare skall göra de anmälningar som avses i 93 och 94 § inom ett år från ikraftträdandet av denna lag.

Ett sådant rörsystem som avses i 37 § och som används för överföring av farliga kemikalier skall anmälas till säkerhetsteknikcentralen inom två år från ikraftträdandet av denna lag, om systemet inte har ett sådant tillstånd som avses i de förordningar som nämns i 138 §.

Ett ärende som har anhängiggjorts med stöd av lagen om explosionsfarliga ämnen och som är anhängigt när denna lag träder i kraft behandlas och avgörs i enlighet med bestämmelserna i lagen om explosionsfarliga ämnen.

RP 279/2004
EkUB 5/2005
RSv 32/2005

Helsingfors den 3 juni 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.