388/2005

Given i Helsingfors den 8 juni 2005

Statsrådets förordning om kompletterande ersättning för skador som orsakats av sälar åren 2000 och 2001

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 87 § 2 mom. i jaktlagen av den 28 juni 1993 (615/1993), sådan denna paragraf lyder i lag 1236/1999:

1 §
Tillämpningsområde

Fångstförluster orsakade av gråsäl och östersjövikare under åren 2000 och 2001 ersätts med kompletterande ersättning till ett belopp av 1 500 000 euro av statens budgetmedel enligt vad som bestäms nedan.

2 §
Ersättningstagare

Kompletterande ersättning betalas till yrkesfiskare som år 2003 beviljats ersättning med stöd av statsrådets förordning om ersättning för skador som orsakats av sälar (445/2002).

3 §
Beloppet av den kompletterande ersättningen

Skillnaden mellan beloppet av kostnaderna för den skada som värderats enligt den förordning som nämns i 2 § och den summa som betalats i enlighet med arbetskrafts- och näringscentralens beslut utgör maximibeloppet för den kompletterande ersättningen.

Om de anslag som står till förfogande inte räcker till för att täcka beloppet av den kompletterande ersättning som avses i 1 mom., minskas beloppet av ersättningen procentuellt lika mycket för alla ersättningstagares del.

4 §
Fördelning av anslag

Jord- och skogsbruksministeriet anvisar arbetskrafts- och näringscentralen de medel som står till förfogande för ersättning av skador.

5 §
Beviljande, utbetalning och återkrav av ersättning

Arbetskrafts- och näringscentralen betalar utan en separat ansökan ur de medel som anvisats av jord- och skogsbruksministeriet ut kompletterande ersättningar för skador som orsakats av sälar.

Vid beviljande och utbetalning av ersättning samt vid återkrav av ersättning som betalats utan grund iakttas i tillämpliga delar vad som bestäms i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 13 juni 2005 och är i kraft till och med den 31 december 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 8 juni 2005

Minister
Seppo Kääriäinen

Fiskeriråd
Markku Aro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.