384/2005

Given i Helsingfors den 3 juni 2005

Lag om ändring av 17 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/1969) 17 § 3 mom., sådant det lyder i lag 484/2002, som följer:

17 §

Pensionsanstalten skall täcka ansvarsskulden enligt 10 § 4 mom. samt andra med ansvarsskuld jämställbara poster och därvid i tillämpliga delar iaktta 10 kap. 3 § 2 mom., 3 mom. 2, 3 och 7 punkten, 4―7 mom. samt 9―11 mom. och 3 d § i lagen om försäkringsbolag (1062/1979). Närmare bestämmelser om med ansvarsskuld jämställbara poster utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

RP 19/2005
EkUB 7/2005
RSv 46/2005

Helsingfors den 3 juni 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.