382/2005

Given i Helsingfors den 3 juni 2005

Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 46 § i lagen av den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995), sådan denna paragraf lyder delvis ändrad i lag 85/1999, nya 9 och 10 mom. och till lagen en ny 46 a § som följer:

46 §

Försäkringsinspektionen meddelar vid behov närmare föreskrifter om lokalisering av de tillgångar och förbindelser som hör till täckningen för pensionsansvaret, begränsning av valutarisken och ordnande av valutarörelsen, användning av derivatavtal som täckning, värdering av säkerheterna samt betydelsen av säkerheter då de förbindelser som säkerheterna hänför sig till beaktas i täckningen. Försäkringsinspektionen meddelar vid behov också närmare föreskrifter om när ett omsättningssystem som tillämpas i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan jämställas med en fondbörs, när en sammanslutning kan jämställas med en fastighetssammanslutning, en depositionsbank eller ett försäkringsbolag, när fondandelar får beaktas i täckningen av bruttobeloppet av pensionsansvaret och när de tillgångar som avses i 15 § 1 mom. 2 punkten i förordningen om täckning för pensionsstiftelsers pensionsansvar (1137/1998) får beaktas i täckningen.

Försäkringsinspektionen kan i enskilda fall bestämma att vissa tillgångar inte får beaktas i täckningen för pensionsstiftelsens pensionsansvar, om det föreligger särskilda skäl till detta med hänsyn till tillämpningen av 2 mom.

46 a §

De övriga medlemsstaterna i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) jämställs med en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

1) vid tillämpning av 4 § 1 mom. 1 punkten i förordningen om täckning för pensionsstiftelsers pensionsansvar,

2) vid tillämpning av 4 § 1 mom. 2 och 3 punkten, 5 § 1―3 punkten samt 6 § 1 mom. 1 och 2 punkten i förordningen om täckning för pensionsstiftelsers pensionsansvar.

Jämställande enligt 1 mom. 2 punkten resulterar i att täckningen kan omfatta sammanlagt högst tio procent av bruttobeloppet av pensionsansvaret.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

RP 19/2005
EkUB 7/2005
RSv 46/2005

Helsingfors den 3 juni 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.