380/2005

Given i Helsingfors den 3 juni 2005

Lag om ändring av 10 kap. i lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 10 kap. 3 § i lagen av den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979), sådan denna paragraf lyder i lag 752/1993, 389/1995, 79/1999 och 330/2004, nya 10 och 11 mom. och till kapitlet en ny 3 d § som följer:

10 kap.

Bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse och täckning av ansvarsskuld

3 §

Försäkringsinspektionen meddelar vid behov närmare föreskrifter om lokalisering av de tillgångar som hör till täckningen för ansvarsskulden, begränsning av valutarisken och ordnande av valutarörelsen, användning av derivatavtal som täckning för ansvarsskulden, värdering av säkerheterna samt betydelsen av säkerheter då de förbindelser som säkerheterna hänför sig till beaktas i täckningen. Försäkringsinspektionen meddelar vid behov också närmare föreskrifter om när ett omsättningssystem som tillämpas i en EES-stat kan jämställas med en fondbörs, när en sammanslutning kan jämställas med en fastighetssammanslutning, en depositionsbank eller ett försäkringsbolag, när de tillgångar som avses i 6 § 1 mom. 2 punkten i förordningen om täckning av ansvarsskulden i försäkringsbolag som bedriver direktförsäkringsrörelse (461/1995), nedan förordningen om täckning, får beaktas i täckningen samt hur de maximigränser som nämns i förordningens 9 § 3 mom. skall tillämpas.

Försäkringsinspektionen kan i enskilda fall bestämma att vissa tillgångar inte får beaktas i täckningen för bolagets ansvarsskuld, om det föreligger särskilda skäl till detta med hänsyn till tillämpningen av 2 mom.

3 d §

När ett försäkringsbolag täcker en ansvarsskuld som hänför sig till försäkringsrisker i en EES-stat jämställs de övriga medlemsstaterna i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, nedan OECD, med en EES-stat

1) vid tillämpning av 3 § 1 punkten i förordningen om täckning,

2) vid tillämpning av 3 § 2 och 3 punkten samt 4 § 1 mom. 1―3, 5 och 6 punkten i förordningen om täckning.

Jämställande enligt 1 mom. 2 punkten resulterar i att täckningen kan omfatta sådana tillgångar som jämställs till ett belopp som sammanlagt utgör högst tio procent av bruttobeloppet av ansvarsskulden.

När ett försäkringsbolag täcker en ansvarsskuld som hänför sig till försäkringsrisker i andra OECD-stater än EES-stater, jämställs vid tillämpning av 3―6 § i förordningen om täckning dessa andra OECD-stater med en EES-stat.

När ett försäkringsbolag täcker en ansvarsskuld som hänför sig till försäkringsrisker i andra stater än i EES-stater och OECD-stater, jämställs vid tillämpning av 3―6 § i förordningen om täckning de övriga OECD-staterna och den stat där försäkringsrisken finns med en EES-stat.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

RP 19/2005
EkUB 7/2005
RSv 46/2005

Helsingfors den 3 juni 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.