355/2005

Given i Helsingfors den 19 maj 2005

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om anskaffning, trygg användning och besiktning av maskiner och annan arbetsutrustning som används i arbete

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

upphävs i statsrådets beslut av den 25 november 1998 om anskaffning, trygg användning och besiktning i av maskiner och annan arbetsutrustning som används i arbete (856/1998) 31 § 2 mom.,

ändras rubriken på 31 § samt

fogas till förordningen nya 31 a―d § som följer:

31 §
Förarhytt på maskin

Rörliga skogsmaskiner (skogstraktorer) och grävmaskiner skall vara försedda med en väderbeständig och stabil skyddshytt som är säkert fastmonterad.

31 a §
Förarhytt på traktor

En traktor som används under köldperioden skall vara utrustad med en sluten, uppvärmbar och köldbeständig skyddshytt. Skyddshyttens bärande konstruktion (ROPS) skall överensstämma med de krav som gäller den på det sätt som därom särskilt bestäms.

31 b §
Användning av traktor i skogsarbete

En traktor som används i skogsarbete, virkesdrivning eller andra liknande uppgifter skall vara utrustad med en skyddshytt enligt 31 a § och, vid användning som lastare, med tillräckligt hållbara fönster eller fönsterskydd och tak.

I förarhytten får inte finnas oskyddade hydraulslangar under tryck.

När traktorn används som lastare skall sätet kunna vändas så att användaren vid behov kan sitta i riktning mot lastkranens manöveranordningar och arbetsområde på det sättet att arbetet kan utföras enligt de ergonomiska krav som avses i rådets direktiv 95/63/EG om ändring av direktiv 89/655/EEG om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av arbetsutrustning i arbetet (andra särskilda direktivet i enlighet med artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) eller i nationella verkställighetsbestämmelser som meddelats i överensstämmelse med direktivet.

31 c §
Små traktorer

På traktorer med en motoreffekt på högst 30 kilowatt tillämpas inte 31 a och b §, förutsatt att arbetstagarens säkerhet har beaktats genom andra åtgärder.

31 d §
Körning på is eller sanka underlag

En traktor som utrustats med en sluten förarhytt får inte köras på is eller på kärrmark eller på andra liknande sanka underlag, om inte förarhytten har en nödutgång som motsvarar rådets direktiv 80/720/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förarutrymme, tillträde till förarplats samt dörrar och fönster på jordbruks- eller skogstraktorer med hjul.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut av den 30 april 1997 om användning av EEG-typgodkända traktorer i farliga förhållanden (434/1997).

Helsingfors den 19 maj 2005

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringssekreterare
Helena Korpinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.