347/2005

Given i Helsingfors den 19 maj 2005

Statsrådets förordning om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 8 april 2005 om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005):

1 §
Planer och program som förutsätter en miljöbedömning

Planer och program som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom. i lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005) är, utöver det som bestäms eller föreskrivs särskilt

1) de riksomfattande mål för områdesanvändningen som avses i 4 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999),

2) regional avfallsplan enligt 40 § i avfallslagen (1072/1993),

3) naturskyddsprogram enligt 8 § i naturvårdslagen (1096/1996),

4) landskapsprogram enligt 5 § i regionutvecklingslagen (602/2002), samt

5) plan för trafiksystemet som avses i 2 § 3 punkten i lagen om Huvudstadsregionens samarbetsdelegation (1269/1996).

2 §
Grunder för prövning av behovet av miljöbedömning

När man i enlighet med 5 § i lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program prövar behovet av miljöbedömning, skall följande prövningsgrunder beaktas:

1) särdragen i planer och program, särskilt med hänsyn till

a) i vilken utsträckning planen eller programmet anger förutsättningarna för projekt eller andra verksamheter när det gäller plats, art, storlek och driftsförhållanden eller genom att fördela resurser;

b) i vilken utsträckning planen eller programmet påverkar andra planer eller program, inklusive sådana som ingår i ett system som bereds på olika nivåer;

c) planens eller programmets betydelse för integreringen av miljöaspekter särskilt med tanke på en hållbar utveckling;

d) miljöproblem som är relevanta för planen eller programmet;

e) planens eller programmets betydelse för genomförandet av Europeiska gemenskapens miljölagstiftning;

2) särdragen hos konsekvenserna och hos det sannolika influensområdet, särskilt med hänsyn till

a) konsekvensernas sannolikhet, varaktighet och frekvens och möjligheten att avhjälpa dem;

b) konsekvensernas ackumulerade art;

c) konsekvensernas gränsöverskridande art;

d) riskerna för människors hälsa eller för miljön, inbegripet riskerna till följd av olyckor;

e) konsekvensernas storlek och fysiska omfattning inbegripet det sannolika geografiska influensområdet och antalet personer som kan antas komma att beröras;

f) betydelsen av och sårbarheten hos det sannolika influensområdet på grund av kulturarvet eller speciella särdrag i naturen, överskridna miljökvalitetsstandarder eller gränsvärden eller intensiv markanvändning; samt

g) konsekvenser för områden eller natur som har erkänd skyddsstatus på nationell eller internationell nivå eller i Europeiska unionen.

3 §
Samråd mellan myndigheter vid prövning av behovet av miljöbedömning

När den myndighet som ansvarar för en plan eller ett program i enlighet med 5 § i lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program prövar om miljöbedömning skall tillämpas eller inte, skall myndigheten samråda med den regionala miljöcentralen och enligt behov med kommunens hälsovårds- och miljömyndigheter samt andra myndigheter inom det område som påverkas. Om det är fråga om en plan eller ett program som har stor regional räckvidd eller annars är betydande, skall samråd ske också med miljöministeriet och social- och hälsovårdsministeriet.

Samråd enligt 1 mom. kan ske genom ett remissförfarande eller genom förhandlingar mellan myndigheterna. Över förhandlingarna skall upprättas en promemoria av vilken framgår de centrala frågor och ställningstaganden som tagits upp vid förhandlingarna.

4 §
Miljörapportens innehåll

I en miljörapport som avses i 8 § i lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program skall i nödvändig omfattning anges

1) en sammanfattning av planens eller programmets innehåll, huvudsakliga syfte och förhållandet till andra relevanta planer och program,

2) miljöns nuvarande tillstånd och dess sannolika utveckling om planen eller programmet inte genomförs,

3) de kännetecknande miljöförhållandena i områden som kan antas komma att påverkas betydligt,

4) miljöproblem som är relevanta för planen eller programmet, däribland i synnerhet sådana som berör områden av särskild betydelse för miljöskydd eller naturvård, såsom områden som ingår i nätverket Natura 2000,

5) de mål för skydd av miljön som uppställts på internationell nivå i Europeiska unionen eller nationellt och som är relevanta för planen eller programmet och det sätt på vilket dessa mål och miljöaspekterna har beaktats under beredningen av planen eller programmet,

6) de betydande sekundära, kumulativa, samverkande, permanenta och tillfälliga, positiva och negativa effekter på kort, medellång och lång sikt som kan antas påverka bland annat befolkningen, människors hälsa, levnadsförhållanden och trivsel, naturens mångfald, organismerna, växtligheten, marken, vattnet, luften, klimatet, samhällsstrukturen, den byggda miljön, landskapet, stadsbilden, de materiella tillgångarna, kulturarvet, inbegripet byggnadsarv och fornlämningar, utnyttjande av naturresurserna samt växelverkan mellan ovan nämnda faktorer,

7) de åtgärder som planeras för att förhindra, minska eller så långt som möjligt uppväga varje betydande negativ miljökonsekvens som följer av att planen eller programmet genomförs,

8) en sammanfattning av skälen till valet av de alternativ som behandlats och hur bedömningen gjorts inbegripet svårigheter föranledda av exempelvis tekniska brister eller bristfällig kompetens,

9) en beskrivning av de åtgärder som planeras för övervakning i enlighet med 12 § i lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program, samt

10) en allmänt hållen sammanfattning av de ovan nämnda uppgifterna.

5 §
Hörande av myndigheter om de uppgifter som skall lämnas i miljörapporten

Den myndighet som ansvarar för en plan eller ett program skall höra den regionala miljöcentralen och enligt behov kommunens hälsovårds- och miljömyndigheter samt andra myndigheter inom det område som påverkas om hur omfattande och detaljerade de uppgifter som lämnas i miljörapporten skall vara. Om det är fråga om en plan eller ett program som har stor regional räckvidd eller annars är betydande, skall också miljöministeriet och social- och hälsovårdsministeriet höras.

Det samråd med myndigheter som avses i 1 mom. kan ske också genom förhandlingar mellan myndigheterna. Över förhandlingarna skall upprättas en promemoria av vilken framgår de centrala frågor och ställningstaganden som tagits upp vid förhandlingarna.

6 §
Hörande av myndigheter om miljörapporten och om utkastet till plan eller program

Utöver det som föreskrivs någon annanstans i lag skall den regionala miljöcentralen och enligt behov kommunens hälsovårds- och miljömyndigheter samt andra myndigheter inom det område som påverkas ombes avge utlåtanden om utkastet till plan eller program och om miljörapporten. Om det är fråga om en plan eller ett program som har stor regional räckvidd eller annars är betydande, skall också miljöministeriet och social- och hälsovårdsministeriet ombes avge utlåtanden.

7 §
Underrättelse till andra stater

I en underrättelse som avses i 10 § 3 mom. i lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program skall ingå

1) utkastet till plan eller program och miljörapporten, med information om vilka gränsöverskridande miljökonsekvenser, inbegripet konsekvenser för hälsan, planen eller programmet kan medföra, samt

2) information om beslutsprocessen, med en skälig tidsfrist för kommentarer.

8 §
Information om beslutet till myndigheterna

När en plan eller ett program har antagits skall den regionala miljöcentralen samt stater som varit part i förhandlingar som förts enligt 10 § i lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program informeras utan dröjsmål. Dessutom skall de kommunala myndigheter och andra myndigheter som hördes vid behandlingen av ärendet informeras om beslutet.

9 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2005.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG; EUT nr L 197, 21.7.2001, s. 30

Helsingfors den 19 maj 2005

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Konsultativ tjänsteman
Ulla-Riitta Soveri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.