301/2005

Given i Helsingfors den 13 maj 2005

Lag om ändring av lagen om handel med standardiserade optioner och terminer

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 26 augusti 1988 om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988) 3 kap. 14 §, och

ändras 3 kap. 11 § och 5 kap. 2 och 4 §, sådana de lyder, 3 kap. 11 § i lagarna 969/1999 och 1518/2001, 5 kap. 2 § delvis ändrad i lag 741/1993 samt 5 kap. 4 § i nämnda lag 1518/2001, som följer:

3 kap.

Optionsföretagets verksamhet

11 §
Anmälningsskyldighet

De som deltar i handeln med el- eller naturgasbaserade optioner och terminer skall enligt vad som föreskrivs i optionsföretagets reglemente underrätta detta om begränsningar som är exceptionella eller annars väsentligt påverkar produktionen, överföringen och förbrukningen av el eller naturgas.

Ett optionsföretag skall på det sätt som Finansinspektionen bestämmer offentliggöra uppgifter som anmälts enligt denna paragraf.

5 kap.

Särskilda stadganden

2 §
Sekretess

Den som vid utförande av uppgifter som avses i denna lag eller såsom anställd hos ett optionsföretag eller en förmedlare har fått kännedom om icke-offentliggjorda uppgifter om en options- eller terminsparts eller någon annans ekonomiska ställning eller om en omständighet som gäller deras enskilda förhållanden eller en affärs- eller yrkeshemlighet, får inte röja eller på något annat sätt avslöja eller utnyttja uppgifterna, om det inte har föreskrivits eller i behörig ordning bestämts att de får röjas eller om inte den till vars förmån tystnadsplikten har bestämts ger sitt samtycke till att saken röjs.

En medlem eller suppleant i ett organ eller en anställd hos ett optionsföretag får utan hinder av 1 mom. röja information som avses i bestämmelsen för en person som i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är anställd eller medlem i ett organ hos en sammanslutning som kan jämställas med ett optionsföretag, om röjandet av informationen är nödvändigt för att trygga en effektiv tillsyn över options- och terminsmarknaden eller värdepappersmarknaden. En ytterligare förutsättning är att personen i fråga berörs av tystnadsplikt som motsvarar den tystnadsplikt som anges i 1 mom.

Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att lämna uppgifter till utländska myndigheter som övervakar options- och terminsmarknaden finns i lagen om Finansinspektionen (587/2003).

4 §
Optionsmarknadsförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar att iaktta skyldigheten att lämna uppgifter enligt 3 kap. 11 § skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den bestäms någon annanstans i lag, för optionsmarknadsförseelse dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

RP 137/2004
EkUB 4/2005
RSv 28/2005

Helsingfors den 13 maj 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.