298/2005

Given i Helsingfors den 13 maj 2005

Lag om ändring av lagen om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 januari 1999 om placeringsfonder (48/1999) 99―101 § och 146 § 1 och 2 punkten,

av dem 99 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 224/2004 och 146 § 1 och 2 punkten sådana de lyder i sistnämnda lag, som följer:

99 §

Innehav av andelar i placeringsfonder är offentliga, om fondandelsägaren (den anmälningsskyldige) är

1) medlem eller suppleant i fondbolagets eller förvaringsinstitutets styrelse, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare, revisor eller en för revisionen av fondbolaget eller förvaringsinstitutet huvudansvarig person i en revisionssammanslutnings anställning,

2) en annan anställd hos fondbolaget eller en person som handlar på fondbolagets vägnar eller för fondbolagets räkning med möjlighet att påverka de beslut som gäller investering av placeringsfondens tillgångar,

3) en annan anställd hos förvaringsinstitutet som i sitt uppdrag har möjlighet att få information om placeringsfondens investeringsverksamhet,

4) make eller maka till en ovan nämnd person, en omyndig vars intressebevakare en sådan person är, eller en annan familjemedlem som minst ett år har bott i samma hushåll som en sådan person,

5) en sammanslutning eller stiftelse vari en person som avses i denna paragraf ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar eller med någon annan person som avses i denna paragraf eller med någon av dennas familjemedlemmar har bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen,

6) aktieägare i fondbolaget eller en person som enligt 2 kap. 9 § i värdepappersmarknadslagen kan jämställas med en sådan.

En anmälningsskyldig som avses i 1 mom. 1―3 punkten skall underrätta fondbolaget om

1) att det föreligger ett sådant förhållande som avses i 1 mom. 3―5 punkten,

2) en sammanslutning eller en stiftelse vari en anmälningsskyldig har ett avsevärt inflytande, så att den anmälningsskyldige intar en ställning som avses i 1 mom. 1 punkten eller en därmed jämförbar ställning eller är bolagsman i ett öppet bolag eller ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag, samt om att det skett förändringar i de nämnda uppgifterna,

3) sådana i sin ägo samt i en i 1 mom. 4 och 5 punkten avsedd persons ägo varande aktier eller enligt lagen om aktiebolag till aktier berättigande värdepapper som en av fondbolaget förvaltad placeringsfonds tillgångar kan investeras i inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om avtal och åtaganden som avser förvärv eller avyttring av sådana värdepapper samt i avtalsförhållanden som gäller innehav, förvärv och avyttring av sådana värdepapper inträffande förändringar som uppgår till minst 5 000 euro inom sju dagar efter förändringen.

En anmälan som avses i 2 mom. skall göras inom 14 dagar efter det att

1) personen tog emot ett uppdrag enligt 1 mom. 1―3 punkten,

2) ett sådant förhållande som avses i 1 mom. 4 eller 5 punkten eller i 2 mom. 2 punkten uppkom, eller

3) det skedde en förändring i de förhållanden som avses i 1 mom. eller i 2 mom. 1 eller 2 punkten.

Om det totala beloppet av transaktioner och överlåtelser under ett kalenderår inte uppgår till 5 000 euro, skall anmälan trots detta göras senast den 31 januari det följande kalenderåret.

Anmälningsskyldigheten gäller inte uppgifter om bostadsaktiebolag, fastighetsaktiebolag, ideella föreningar eller ekonomiska föreningar. Om en sammanslutning bedriver regelbunden handel med värdepapper, skall emellertid även uppgifter om dem lämnas.

Om värdepapperen har överförts till värdeandelssystemet, kan fondbolaget organisera ett förfarande som innebär att uppgifterna kan fås ur värdeandelssystemet. Någon särskild anmälan behöver då inte göras till denna del.

100 §

Ett fondbolag skall föra ett register av vilket i fråga om varje anmälningsskyldig framgår sådana innehav och avtalsförhållanden som avses i 99 § samt transaktioner och andra överlåtelser specificerade (insiderregister).

Uppgifterna i insiderregistret skall antecknas så att de inte i efterhand kan ändras eller utplånas. Registerföringen skall ordnas så att endast de som har rätt att föra registret kan ändra uppgifterna. Registeranteckningar skall göras utan obefogat dröjsmål. Uppgifterna i registret skall sparas minst fem år efter att de förts in i registret.

Var och en har rätt att obehindrat ta del av insiderregistret och mot kostnadsersättning få registerutdrag och kopior. Fysiska personers personbeteckning och adress samt namnet på personer som avses i 99 § 1 mom. 4 punkten är dock inte offentliga.

101 §

I anmälan skall ingå de uppgifter som behövs för att specificera personen eller sammanslutningen eller stiftelsen i fråga samt uppgifter om värdepapperen. Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om innehållet i anmälan och om anmälningssättet.

146 §

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) bryter mot förbud som avses i 24 § 1 mom. eller 30 §,

2) försummar de skyldigheter som fondbolag eller förvaringsinstitut har enligt 25 § 2 mom., 26 § 1 mom., 28 §, 31 § 2 mom., 45 §, 47 § 3 mom., 49 §, 52 § 1 mom., 92―96 § och 118 § 2 och 3 mom.,Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Uppgifterna i insiderregister enligt 100 § skall ändras så att de stämmer överens med denna lag inom sex månader efter lagens ikraftträdande.

RP 137/2004
EkUB 4/2005
RSv 28/2005

Helsingfors den 13 maj 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.