291/2005

Given i Helsingfors den 13 maj 2005

Lag om befrielse från användningsbegränsningar som gäller bostäder finansierade med räntestödslån för hyresbostäder

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Genom denna lag föreskrivs om hur användningsändamålet för bostäder som finansierats med stöd av lagen om räntestöd för hyresbostadslån (867/1980) kan ändras samt om hur de kan befrias från de användningsbegränsningar som följer av 10 § i nämnda lag. På de bostäder som med stöd av denna lag befrias från användningsbegränsningar tillämpas inte 11 och 12 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån.

2 §
Ändring av användningsändamålet

Kommunen kan av särskilda skäl bevilja tillstånd att använda en bostad för något annat ändamål än boende, när tillståndet gäller ett litet antal bostäder. Tillstånd kan beviljas oberoende av den återstående lägenhetsytan i bostäderna i byggnaden eller byggnadskomplexet. Kommunen skall innan användningsändamålet ändras göra anmälan om tillståndet till Statskontoret, som kan bestämma att räntestödet för den del av räntestödslånet som hänför sig till den bostad som avses i tillståndet dras in. Räntestödet kan inte dras in, om bostadsutrymmen ändras till gemensamma utrymmen för de boende eller så att de används för något annat ändamål som förbättrar boendeförhållandena för de boende.

3 §
Befrielse från begränsningar som gäller hyresbostäder

Statens bostadsfond kan på ansökan och på villkor som den bestämmer helt eller delvis bevilja befrielse från användningsbegränsningar, om detta gör att bostadsmarknaden i området fungerar bättre eller förhindrar att bostäder står tomma samt förebygger de ekonomiska förluster detta kan orsaka, eller av annan särskild anledning.

4 §
Befrielse från begränsningar som gäller delägarbostäder

Om en boende äger en minoritetsandel av de aktier som medför rätt att besitta en bostad befrias hyresbostaden från användningsbegränsningarna, om ägaren till minoritetsandelen och ägaren till majoritetsandelen kommer överens om att ägaren till minoritetsandelen löser in den återstående andelen av de aktier som medför rätt att besitta bostaden. Ett villkor för befrielsen är att det har gått minst fem år sedan den första posten av räntestödslånet lyftes och att det då denna lag träder i kraft i bostadsaktiebolaget finns bostäder där den boende äger en minoritetsandel av de aktier som medför rätt att besitta bostaden.

Ägaren till majoritetsandelen skall informera Statens bostadsfond och Statskontoret om försäljningen av återstoden av bostadsaktierna.

5 §
Återbetalning av räntestödslån

För att befrielse från begränsningarna skall kunna beviljas krävs också att av det lån som godkänts som räntestödslån återbetalas den del som hänför sig till den bostad som befrias eller blir fri från begränsningarna eller det hus som befrias eller blir fritt från begränsningarna.

6 §
Sökande av ändring

En sökande som är missnöjd med ett beslut som Statens bostadsfond eller Statskontoret har fattat med stöd av denna lag får söka rättelse i beslutet inom 14 dagar från delfåendet. Till beslutet skall fogas en anvisning om rättelseyrkande. Rättelseyrkandet skall behandlas utan dröjsmål.

I ett beslut som gäller ett rättelseyrkande får ändring sökas så som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

7 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 229/2004
MiUB 3/2005
RSv 23/2005

Helsingfors den 13 maj 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.