282/2005

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 12 maj 2005

Statsrådets förordning om ändring av polisförvaltningsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

upphävs i polisförvaltningsförordningen av den 15 mars 1996 (158/1996) 15 § 3 mom.,

ändras 1, 7, 16, 17, 19 § och 28 § 1 mom., av dem 1 § sådan den lyder i förordning 1273/1997, 7 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 183/1998 och 706/2002, 16 § sådan den lyder i nämnda förordning 183/1998 och i förordning 355/1999 och i nämnda förordning 706/2002, 17 § sådan den lyder i nämnda förordning 1273/1997, i förordning 139/2000 och i nämnda förordning 706/2002 samt 19 § och 28 § 1 mom. sådana de lyder i sistnämnda förordning, samt

fogas till förordningen en ny 16 b § samt en ny 31 § i stället för den 31 § som upphävts genom förordning 989/2000, som följer:

1 §

Bestämmelser om uppgifterna för polisens högsta ledning finns i polisförvaltningslagen (110/1992), lagen om polisutbildning (68/2005), polisförordningen (1112/1995) och statsrådets förordning om polisutbildning (283/2005).

7 §

Centralkriminalpolisen skall för att fullgöra den uppgift som stadgas i polisförvaltningslagen i synnerhet

1) följa brottsligheten,

2) utföra eller skaffa kriminaltekniska undersökningar som begärs av förundersökningsmyndigheter, åklagarmyndigheter eller judiciella myndigheter samt sådana övriga kriminaltekniska undersökningar som polisen och andra myndigheter behöver för polisundersökningar, lagstadgade övervakningsuppgifter eller undersökning av olyckor,

3) sköta de uppgifter inom den internationella kriminalpolisverksamheten som ankommer på den nationella centralen samt andra internationella uppgifter som det föreskrivs att ämbetsverket skall sköta, samt

4) skaffa och underhålla samlingar av jämförelseprov som behövs för kriminaltekniska undersökningar.

Inrikesministeriet fastställer verksamhetsområdena för centralkriminalpolisens regionala enheter.

16 §

Behörighetsvillkor för tjänster inom polisen är i fråga om

1) chef för centralkriminalpolisen och chef för rörliga polisen juris kandidatexamen eller utöver polisbefälsexamen i 5 mom. avsedd högre högskoleexamen, förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet och med uppgiftsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

2) chef för skyddspolisen juris kandidatexamen eller utöver polisbefälsexamen i 5 mom. avsedd högre högskoleexamen, förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet och i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

3) biträdande polischef för skyddspolisen i enlighet med uppgifternas art antingen juris kandidatexamen eller annan högre högskoleexamen samt förtrogenhet med uppgiftsområdet,

4) biträdande chef vid rörliga polisen polisbefälsexamen eller tjänsteexamen för polisbefäl eller högre högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet,

5) biträdande chef vid centralkriminalpolisen samt chef för administrativa avdelningen vid polisinrättningen i Tammerfors och Åbo härad juris kandidatexamen eller utöver polisbefälsexamen i 5 mom. avsedd högre högskoleexamen,

6) avdelningschef vid skyddspolisen och laboratorieföreståndare för centralkriminalpolisens laboratorium högre högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet,

7) kriminalkemist, kriminalingenjör och undersökare vid centralkriminalpolisen högre högskoleexamen,

8) kriminalöverinspektör och kriminalinspektör högre högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet,

9) rektor för Polisyrkeshögskolan licentiatexamen eller doktorsexamen som avlagts som påbyggnadsexamen samt förtrogenhet med Polisyrkeshögskolans ansvarsområde och administrativ erfarenhet samt i praktiken visad erfarenhet av ledarskap,

10) föreståndare för Polisskolan högre högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet och administrativ erfarenhet samt i praktiken visad erfarenhet av ledarskap,

11) biträdande föreståndare för Polisskolan högre högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet,

12) förvaltningschef vid Polisyrkeshögskolan högre högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet,

13) utbildningschef vid Polisyrkeshögskolan licentiatexamen eller doktorsexamen som avlagts som påbyggnadsexamen samt förtrogenhet med Polisyrkeshögskolans ansvarsområde,

14) forskningschef vid Polisyrkeshögskolan licentiatexamen eller doktorsexamen som avlagts som påbyggnadsexamen samt förtrogenhet med uppgiftsområdet,

15) överlärare vid Polisyrkeshögskolan licentiatexamen eller doktorsexamen som avlagts som påbyggnadsexamen,

16) lektor vid Polisyrkeshögskolan högre högskoleexamen,

17) lärare i juridiska ämnen vid Polisskolan juris kandidatexamen,

18) direktör för Polisens teknikcentral diplomingenjörsexamen eller ingenjörsexamen samt förtrogenhet med uppgiftsområdet och i praktiken visad ledarförmåga,

19) direktör för Polisens datacentral högre högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga,

20) biträdande polischef i enlighet med uppgifternas art antingen juris kandidatexamen eller polisbefälsexamen eller tjänsteexamen för polisbefäl samt förtrogenhet med uppgiftsområdet,

21) kommissarie och kriminalkommissarie avlagd A-del av tjänsteexamen för polisbefäl eller högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet,

22) andra polismän som hör till polisbefälet polisbefälsexamen eller tjänsteexamen för polisbefäl eller högskoleexamen samt förtrogenhet med uppgiftsområdet,

23) polismän som hör till underbefälet tjänsteexamen för polisunderbefäl eller högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet,

24) yngre konstapel genomgången basperiod av grundexamen för polis eller polisaspirantkurs,

25) andra polismän som hör till manskapet grundexamen för polis eller tjänsteexamen för polismanskap.

Till rektor för Polisyrkeshögskolan kan utnämnas en person som avlagt högre högskoleexamen om han eller hon i övrigt anses vara särskilt meriterad för uppgiften. Av särskilda skäl kan en person som avlagt högre högskoleexamen utnämnas till tjänsten som utbildningschef eller till överlärartjänst, om han eller hon är synnerligen väl förtrogen med uppgiftsområdet för tjänsten. Av särskilda skäl kan en person som inte har avlagt högre högskoleexamen på motsvarande sätt utnämnas till lektorstjänst, om han eller hon är ytterst väl förtrogen med uppgiftsområdet för tjänsten.

Av en överlärare, överkommissarie och lektor vid Polisyrkeshögskolan vars undervisningsuppgift huvudsakligen består av ordnande av yrkesstudier, krävs dessutom minst tre års praktisk erfarenhet i uppgifter som hör till undervisningsområdet.

Av utbildningschefen, en överlärare, överkommissarie och lektor vid Polisyrkeshögskolan krävs dessutom innan vederbörande utnämns permanent minst 35 studieveckor pedagogiska studier inom lärarutbildning eller pedagogiska studier för ämneslärare, om inte lärarutbildning ingår i examen.

Lämplig högre högskoleexamen som avläggs utöver polisbefälsexamen är den magisterexamen i administrativa vetenskaper eller politices magisterexamen som avses i det samarbetsavtal som inrikesministeriet har ingått med Tammerfors universitet och Åbo universitet.

16 b §

De behörighetsvillkor som anges i 16 § 24 punkten och 16 a § 2 mom. tillämpas inte, när en person som genomför den period av arbetspraktik eller fältarbete som ingår i grundexamen för polis, utnämns till ett tjänsteförhållande för viss tid som yngre konstapel.

17 §

Chefen för centralkriminalpolisen, chefen för skyddspolisen och chefen för rörliga polisen utnämns av statsrådet.

Inrikesministeriet utnämner direktören för Polisens teknikcentral, direktören för Polisens datacentral samt polischefen och biträdande polischefen vid polisinrättningen i Helsingfors härad. Inrikesministeriet utnämner även rektorn för Polisyrkeshögskolan och föreståndaren för Polisskolan efter att styrelsen för polisläroinrättningarna har avgett sitt utlåtande om sökandena.

19 §

Polisinrättningen i häradet, centralkriminalpolisen, skyddspolisen, rörliga polisen, Polisyrkeshögskolan, Polisskolan, Polisens teknikcentral och Polisens datacentral utnämner andra än i 17 och 18 § nämnda tjänstemän vid enheten samt anställer personal i arbetsavtalsförhållande.

28 §

Centralkriminalpolisen, skyddspolisen, rörliga polisen, Polisyrkeshögskolan, Polisskolan, Polisens teknikcentral, Polisens datacentral och polisinrättningen i häradet skall ha ett reglemente som enheten fastställer.


31 §

Polisens museer är Polismuseet som finns i anslutning till Polisskolan och Kriminalmuseet som upprätthålls av centralkriminalpolisen. I anslutning till polisinrättningarna kan finnas polisinrättningarnas museisamlingar.


Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 maj 2005

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Överinspektör
Riitta Aulanko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.