260/2005

Given i Helsingfors den 19 april 2005

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om behörighet för länsstyrelsen i Östra Finlands län i ärenden som gäller strukturfonderna

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 35 § 2 mom. i lagen av den 30 december 1999 om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna (1353/1999), sådant det lyder i lag 590/2004:

1 §
Tillämpningsområde

Länsstyrelsen svarar för samordningen mellan verkställigheten av Östra Finlands mål 1 -program och av de åtgärder som inverkar på regionens utveckling i landskapets samarbetsgrupp så som föreskrivs i denna förordning.

Länsstyrelsen svarar i fråga om projekt som genomförs med sådana strukturfondsmedel och motsvarande statlig medfinansiering som social- och hälsovårdsministeriet anvisat dem för beredningen av besluten, beviljandet av finansieringen, uppföljningen av och tillsynen över projekten, inspektionen av projekten och återkrav av medel så som föreskrivs i denna förordning.

Social- och hälsovårdsministeriet kan utfärda anvisningar, villkor och bestämmelser som gäller användningen, uppföljningen, tillsynen, inspektionen och återbetalningen av medel beträffande sådana strukturfondsmedel och motsvarande nationell medfinansiering som anvisats länsstyrelserna. Social- och hälsovårdsministeriet kan även utfärda anvisningar, villkor och bestämmelser som gäller förvaltningen i övrigt.

2 §
Utövande av behörigheten i landskapets samarbetsgrupp

Länsstyrelsen utövar den behörighet som tillkommer social- och hälsovårdsministeriet i landskapets samarbetsgrupp och i dess sekretariat och sektioner i verkställandet av Östra Finlands mål 1 -program.

3 §
Utövande av beslutanderätten

Om det i ett sådant projekt som avses i 1 § görs eller planeras en avvikelse från ett beslut som hör till statsrådets eller social- och hälsovårdsministeriets beslutanderätt eller från ett resultatavtal eller annat avtal med de nämnda myndigheterna, skall ärendet innan ett beslut om projektet fattas föreläggas den behöriga av nämnda myndigheter.

4 §
Uppföljning och tillsyn

Länsstyrelsen svarar för att den, i fråga om de projekt som den finansierar, har ett sådant förvaltnings- och tillsynssystem genom vilket en klanderfri och effektiv användning av medlen säkerställs.

Länsstyrelsen svarar i fråga om de projekt inom Östra Finlands mål 1 -program som den finansierar för att medlen används och förvaltas på tillbörligt sätt och att noterade felaktigheter korrigeras. Länsstyrelsen skall underrätta social- och hälsovårdsministeriet om sådana åtgärder som den i fråga om projekt har vidtagit för att rätta noterade felaktigheter.

Länsstyrelsen skall i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1681/1994 inom följande månad efter varje kvartal till social- och hälsovårdsministeriet lämna en utredning, om det kommit fram fall som strider mot reglerna och som det gjorts förundersökning om. Om regelstridigheterna belastar Europeiska gemenskapens budget till ett värde av minst 4 000 euro, skall anmälan göras på en blankett som fastställts av kommissionen. Om regelstridigheterna belastar Europeiska gemenskapens budget till ett värde under 4 000 euro, skall uppgifter om regelstridigheten sändas enbart då denna inte enligt kommissionens förordningar (EG) nr 438/2001 och 448/2001 har behandlats tillfredsställande.

5 §
Inspektion

Länsstyrelsen svarar i fråga om de projekt som den finansierar för inspektionen så som bestäms i kommissionens förordning (EG) nr 438/2001.

Länsstyrelsen svarar för att det i besluten om beviljande av finansiering nämns att Europeiska kommissionens, Europeiska revisionsrättens och medlemsstaternas behöriga tjänstemän har rätt att övervaka och inspektera användningen av medlen.

Länsstyrelsen skall i enlighet med artikel 15―17 i kommissionens förordning (EG) nr 438/2001 sända social- och hälsovårdsministeriet ett utlåtande av en oberoende instans om förvaltningen av och tillsynen över program för strukturfonderna.

Länsstyrelsen skall i tre års tid efter kommissionens betalning av slutraten och tillgängligt för kommissionen uppbevara alla de handlingar som ansluter sig till kostnaderna för och tillsynen över respektive stödåtgärd och som antingen är original eller genom användning av allmänt godkända informationstransportörer styrkta kopior, om inte punkt 6 i artikel 38 i kommissionens förordning (EG) nr 1260/1999 eller de nationella reglerna förutsätter en längre uppbevaringstid.

6 §
Återkrav av medel

Länsstyrelsen svarar i fråga om den projekt som de finansierar för återkrav av medel som den fått från strukturfonderna och den motsvarande statliga medfinansieringen.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 april 2005

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringsråd
Lauri Pelkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.