215/2005

Given i Helsingfors den 8 april 2005

Lag om ändring av lagen om transport av farliga ämnen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 2 augusti 1994 om transport av farliga ämnen (719/1994) 13 c § 4 mom., sådant det lyder i lag 124/2001,

ändras 2 och 3 §, 6 § 1 mom., 8, 9, 10 a, 11―13 och 13 a §, 13 f § 1 mom., rubriken för 4 kap., 16 § 1 och 2 mom., 22 § samt 24 § 1―3 mom.,

av dem 2 och 3 §, 6 § 1 mom., 8, 9, 10 a, 11―13 och 13 a §, 13 f § 1 mom., 16 § 1 och 2 mom., 22 § samt 24 § 1―3 mom. sådana de lyder i nämnda lag 124/2001, samt

fogas till lagen nya 6 a och 7 § i stället för de 6 a och 7 § som upphävts genom nämnda lag 124/2001, till lagen nya 11 a―11 d §, till 14 § ett nytt 2 mom., till lagen nya 14 a och 14 b §, till 16 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 5 mom. och till lagen en ny 23 a § som följer:

2 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på transport av farliga ämnen

1) på väg,

2) på järnväg och i annan spårtrafik,

3) med luftfartyg inom finskt område och med finska luftfartyg utanför finskt område,

4) med finska fartyg inom och utanför finskt vattenområde samt med utländska fartyg inom finskt vattenområde.

Denna lag tillämpas på transport av farliga ämnen också inom hamnområden, på flygplatser och i andra terminaler. På dessa platser tillämpas denna lag också på tillfällig förvaring av farliga ämnen.

Denna lag gäller inte

1) bulktransport av farliga ämnen till havs och på inre vattenvägar eller transport med olje-, kemikalie- och gastankfartyg,

2) lagring, flyttning eller annan hantering av farliga ämnen inom ett fabriks- eller upplagsområde, när åtgärden inte hör nära samman med väg-, järnvägs-, fartygs- eller lufttransport,

3) transport av farliga ämnen med fritidsfarkoster som är under 45 meter långa.

Förutom på transport tillämpas denna lag även på förpackningar, tankar och fordon avsedda för sådan transport av farliga ämnen som avses i 1 och 2 mom.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) farliga ämnen sådana ämnen som på grund av sin explosions-, brand-, smitto- eller strålningsfarlighet, giftighet, frätande verkan eller annan motsvarande egenskap kan medföra skada för människor, miljön eller egendom; vad som i denna lag bestäms om farligt ämne tillämpas även på farliga blandningar, föremål, redskap, varor, tomma förpackningar, genetiskt modifierade organismer och mikroorganismer,

2) transport egentlig transport, lastning på transportmedel, lastning, lossning och hantering av farliga ämnen samt av kollin och tankar som innehåller farliga ämnen,

3) tillfällig förvaring sådan tillfällig förvaring i fordon, järnvägsvagn, container, transporttank eller terminal som hör nära samman med transporten,

4) vägtransport sådan transport och tillfällig förvaring på väg som avses i vägtrafiklagen (267/1981) samt transport som sker inom hamn-, upplags- och fabriksområden, flygplatser eller andra motsvarande områden, när den hör nära samman med transport på en sådan väg som avses i vägtrafiklagen; som vägtransport anses dessutom transport i terräng som avses i terrängtrafiklagen (1710/1995) enligt vad om sådana transporter närmare bestäms genom förordning av statsrådet,

5) järnvägstransport sådan transport som sker inom ett järnvägsnät, inklusive hantering och tillfällig förvaring av vagnar på bangårdar liksom även hantering av kollin i terminaler samt spårtrafik inom hamn-, upplags- och fabriksområden eller motsvarande områden när den hör nära samman med järnvägstransport,

6) fartygstransport transport av styckegods med fartyg när godset transporteras i förpackningar, transporttankar, containrar eller på andra motsvarande sätt,

7) lufttransport transport med luftfartyg,

8) ministeriet kommunikationsministeriet,

9) besiktningsorgan en organisation som har rätt att vidta åtgärder som förutsätts för påvisande av att för transport av farliga ämnen avsedda förpackningar och tankar samt till dem anslutna tillbehör överensstämmer med kraven på det sätt som bestäms i denna lag och med stöd av den,

10) transportabel tryckbärande anordning tankar och förpackningar som är sådana transportabla tryckbärande anordningar som avses i rådets direktiv 1999/36/EG om transportabla tryckbärande anordningar samt ventiler och andra tillbehör till dem.

Vad som i denna lag bestäms om förpackningar och tankar gäller också containrar och andra motsvarande anordningar liksom även ventiler och andra tillbehör till förpackningar, tankar, contrainrar och andra motsvarande anordningar.

Närmare bestämmelser om definitionen av tillfällig förvaring kan vid behov utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 §
Övriga myndigheter

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av bestämmelser som utfärdats med stöd av den utövas av Sjöfartsverket, Luftfartsverket, tullverket, polismyndigheterna, Banförvaltningscentralen, gränsbevakningsväsendet, hamnmyndigheterna, säkerhetsteknikcentralen, Fordonsförvaltningscentralen, strålsäkerhetscentralen och arbetarskyddsmyndigheterna, var och en inom sitt verksamhetsområde, enligt vad som bestäms i denna lag och närmare genom förordning av statsrådet. I fråga om dessa myndigheters övriga uppgifter inom sitt verksamhetsområde i anslutning till transport eller tillfällig förvaring av farliga ämnen samt om inhemska och utländska myndigheters samarbete bestäms genom denna lag och vid behov genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet kan bestämmas om uppgifter som ankommer även på andra myndigheter inom deras verksamhetsområden och som avser att garantera säker transport av farliga ämnen.


6 a §
Erkännande av åtgärder av myndigheter i utlandet eller landskapet Åland

Genom förordning av statsrådet kan bestämmelser utfärdas om erkännande i Finland av godkännande av en sådan åtgärd i samband med transport eller tillfällig förvaring av farliga ämnen som vidtas av en myndighet i utlandet eller landskapet Åland eller av ett annat organ som en myndighet i utlandet eller landskapet Åland bemyndigat, och av ett intyg över åtgärden, såsom ett körtillstånd som berättigar till transport av farliga ämnen, ett intyg av en säkerhetsrådgivare, klassificering av ett farligt ämne samt godkännande av en förpackning eller tank, om erkännandet av åtgärden eller intyget baserar sig på Europeiska gemenskapens lagstiftning eller på en förpliktelse i ett internationellt avtal som är bindande för Finland eller om säkerhetskrav som motsvarar de som tillämpas i Finland i övrigt har beaktats när åtgärden vidtagits och intyget givits.

3 kap.

Skyldigheter och krav

7 §
Allmänna skyldigheter

Vid transport av farliga ämnen och andra åtgärder i anslutning därtill, såsom vid förpackning och tillfällig förvaring, skall iakttas den omsorgsfullhet och försiktighet som behövs med beaktande av ämnets art, mängd och transportform.

De som påverkar säkerheten vid transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen, såsom förpackaren, avsändaren, avlastaren, lastaren, transportören, föraren och mottagaren, skall för sin del se till att de åtgärder vidtas som behövs för att förebygga olyckor och minimera deras eventuella skadeverkningar för människor, miljön eller egendom.

8 §
Avsändarens allmänna skyldigheter

Avsändaren samt vid fartygstransporter avlastaren och avsändaren ansvarar för att ett farligt ämne som överlämnats för transport är klassificerat och förpackat och förpackningen märkt samt överlämnat för transport så som avses i denna lag och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Avsändaren samt vid fartygstransporter avlastaren och avsändaren ansvarar för att det farliga ämnets benämning och klassificering samt andra uppgifter som fordras blir korrekt antecknade i transportdokumenten och att de nödvändiga transportdokumenten tillställs transportören före transporten.

9 §
Transportörens skyldigheter

Transportören skall se till att det fordon, fartyg eller luftfartyg som används vid transport av farliga ämnen kan användas för detta ändamål och att den vagn som används vid järnvägstransport är i trafikdugligt skick samt att fordonet vid vägtransport är bemannat på behörigt sätt.

Av den som utför lufttransporter krävs tillstånd till lufttransport av farliga ämnen, om det i Europeiska gemenskapens bestämmelser, i ett internationellt avtal som är bindande för Finland eller i en internationell standard eller rekommendation förutsätts tillstånd eller om tillstånd i övrigt är motiverat för att transportsäkerheten skall säkerställas. En förutsättning för beviljande av tillstånd är att den sökande med hjälp av sin utbildning, givna anvisningar och tillgängliga metoder kan garantera säkerheten vid hanteringen av farliga ämnen i alla skeden av lufttransporten. Tillstånd beviljas av Luftfartsverket. Närmare bestämmelser om detaljerna när tillstånd krävs utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet. Närmare föreskrifter om de tekniska detaljerna för ansökan om och beviljande av tillstånd kan meddelas genom beslut av Luftfartsverket.

Om en innehavare av lufttransporttillstånd som avses i 2 mom. inte längre uppfyller kraven för beviljande av tillstånd eller om lufttransporterna av farliga ämnen inte har skötts på behörigt sätt, kan tillståndsmyndigheten ge tillståndshavaren en skriftlig varning. Om missförhållandena inte avhjälps trots varningen, kan tillståndsmyndigheten återkalla tillståndet för en viss tid eller helt och hållet. Tillståndet kan dock i brådskande fall återkallas för en viss tid utan särskild skriftlig varning, om tillståndsmyndigheten har grundad anledning att befara att tillståndshavaren inte tryggt kan utföra lufttransporter. Tillståndet kan återkallas helt och hållet endast om villkoren för beviljande av tillstånd till väsentliga delar inte uppfylls eller om det har framkommit väsentliga brister eller försummelser vid transporten av farliga ämnen.

10 a §
Transport som resgods

Transport av farliga ämnen som resgods är förbjuden eller kan begränsas, om transporten på grund av att ämnet har en sådan egenskap som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten medför sådan fara för människor, miljön eller egendom som inte kan avvärjas genom förpackning eller andra specialåtgärder.

Vid transport av ett farligt ämne som resgods skall de faror som det transporterade ämnet eventuellt medför beaktas samt särskild omsorgsfullhet och försiktighet iakttas vid transporten och övrig hantering av ämnet. Farliga ämnen som transporteras som resgods skall vara ändamålsenligt förpackade och vid transporten skall bestämmelserna och föreskrifterna om transport även i övrigt iakttas.

Närmare bestämmelser om begränsning av eller förbud mot transport av farliga ämnen som resgods kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

Genom förordning av ministeriet utfärdas vid behov ämnesspecifika eller i övrigt detaljerade bestämmelser om begränsning av eller förbud mot passagerares och besättningsmedlemmars transport av farliga ämnen som resgods och om förpackningen av ämnena samt om andra tekniska detaljer. Beträffande fartygstransporter utfärdas nödvändiga bestämmelser om frågor som avses i detta moment genom beslut av Sjöfartsverket och i fråga om lufttransporter genom beslut av Luftfartsverket. Sjöfartsverkets och Luftfartsverkets bestämmelser skall grunda sig på Europeiska gemenskapens lagstiftning, ett internationellt avtal som är bindande för Finland eller en internationell rekommendation eller standard.

11 §
Personalens allmänna behörighet

Alla som utför uppgifter i anslutning till transport eller tillfällig förvaring av farliga ämnen, såsom förpackning, sändning, avlastning, lastning, transportering eller lossning, skall ha den utbildning eller behörighet av annat slag som behövs för uppgifterna.

Närmare bestämmelser om den utbildning som behövs och annan behörighet utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av ministeriet utfärdas vid behov närmare bestämmelser om det praktiska genomförandet av den utbildning och övriga behörighet som behövs för väg- och järnvägstransporter samt om andra tekniska detaljer. Genom beslut av Sjöfartsverket kan närmare föreskrifter meddelas om det praktiska genomförandet av den utbildning och övriga behörighet som behövs för fartygstransporter samt om andra tekniska detaljer.

En arbetsgivare som utför uppgifter i anslutning till transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen skall försäkra sig om att arbetstagarna har utbildning eller annan behörighet enligt 1 mom. Arbetsgivaren skall även ha uppgifter om denna utbildning och övriga behörighet. Uppgifterna om utbildning skall på begäran uppvisas för den myndighet som övervakar transporterna.

11 a §
Särskilda bestämmelser om personalens behörighet i uppgifter som hänför sig till lufttransporter

Den i 11 § 1 mom. avsedda utbildning som ges den som utför lufttransporter eller personer som är anställda hos denna skall vara godkänd av Luftfartsverket. Godkännandet utfärdas för viss tid. Utbildningen för dem som utför andra i nämnda moment avsedda uppgifter som hänför sig till lufttransporter skall regelbundet anmälas till Luftfartsverket. Luftfartsverket kan ställa villkor för att säkerställa att utbildningen är ändamålsenlig.

Det skall finnas ett detaljerat utbildningsprogram för den utbildning som avses i 1 mom., och undervisningspersonalen skall ha tillräcklig yrkesskicklighet. Luftfartsverket övervakar utbildningen. Luftfartsverket kan ge utbildaren en skriftlig varning, om utbildningen inte sköts på behörigt sätt. Luftfartsverket kan också förbjuda att utbildning ges, om de missförhållanden som anges i den skriftliga varningen inte avhjälps inom skälig tid.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om ansökan om godkännande av utbildning, anmälan om utbildning och anmälan om ändringar i utbildningen. Genom beslut av Luftfartsverket kan närmare föreskrifter meddelas om det praktiska genomförandet av utbildningen och om andra tekniska detaljer som gäller utbildningen.

11 b §
Körtillstånd för vägtransport

Om vägtransport av farliga ämnen med beaktande av ämnets art, mängd och transportmedel förutsätter särskild sakkunskap, skall fordonsföraren utöver den körrätt som avses i 5 kap. i vägtrafiklagen ha ett körtillstånd som berättigar till transport av farliga ämnen. En förutsättning för att körtillstånd skall beviljas är att sökanden har deltagit i utbildning som behövs för körtillståndet och har godkänts i det prov som behövs för körtillstånd. Körtillstånd beviljas för viss tid. När körtillståndet överlåts skall personen ha körrätt för bil och får inte ha körförbud. Körtillståndet skall medföras under körningen och på uppmaning visas upp för en polisman eller någon annan myndighet som övervakar trafiken.

Den utbildning som behövs för körtillstånd kan ges endast av en av Fordonsförvaltningscentralen godkänd sammanslutning som har en sakkunnig föreståndare som ansvarar för utbildningen, ett detaljerat utbildningsprogram, yrkeskunnig undervisningspersonal som är tillräcklig med beaktande av verksamhetens omfattning, ändamålsenliga lokaler samt det material och den utrustning som behövs för undervisningen. Fordonsförvaltningscentralen utfärdar utbildningstillståndet för viss tid. Fordonsförvaltningscentralen kan ge innehavaren av utbildningstillstånd en anmärkning eller skriftlig varning, om tillståndshavaren inte uppfyller villkoren för beviljande av utbildningstillstånd eller utbildningen inte sköts på behörigt sätt. Fordonsförvaltningscentralen kan återkalla utbildningstillståndet, om de missförhållanden som anges i anmärkningen eller den skriftliga varningen inte avhjälps inom skälig tid. Utbildningstillståndet kan återkallas helt och hållet endast om missförhållandena är betydande.

Genom förordning av statsrådet kan bestämmelser utfärdas om undantag från kravet på körtillstånd i polis- och räddningsuppgifter samt andra uppgifter i anslutning till transport och tillfällig förvaring. Genom förordning av försvarsministeriet föreskrivs om det körtillstånd som krävs vid sådan transport av farliga ämnen som utförs under försvarsmaktens tillsyn.

Genom förordning av statsrådet utfärdas vid behov närmare bestämmelser om kravet på körtillstånd, förutsättningarna för beviljande av körtillstånd, giltighetstid för körtillstånd, förnyande av körtillstånd, körtillståndsprov och körtillstånd samt om körtillståndsutbildning och den som meddelar sådan utbildning samt utbildningstillstånd och dess giltighetstid. Genom förordning av ministeriet utfärdas dock närmare bestämmelser om utbildningsprogrammet för körtillstånd och innehållet i körtillståndsprovet.

11 c §
Dokument, utredningar och anmälningar i anslutning till transporter

I transportmedlet skall finnas de viktigaste uppgifterna om de farliga ämnen som transporteras, för säkerställande av behörig hantering av ämnet samt för olyckssituationer eller tillbud. Genom förordning av ministeriet kan bestämmelser utfärdas om ämnesspecifika eller i övrigt detaljerade undantag från denna skyldighet, om det är fråga om små mängder farliga ämnen och transporten kan medföra endast obetydlig fara för människor, miljön eller egendom. I fråga om fartygstransporter utfärdas bestämmelser om de detaljerade undantag som behövs dock genom beslut av Sjöfartsverket och i fråga om lufttransporter genom beslut av Luftfartsverket.

I fråga om en olycka eller ett allvarligt tillbud vid transport av farliga ämnen skall en anmälan göras till en myndighet som avses i 6 § och om vilken bestäms närmare genom förordning av statsrådet.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om transportdokumenten samt olycks- och tillbudsanmälningarna. Genom förordning av statsrådet utfärdas dessutom vid behov bestämmelser om

1) undantag från anmälningsskyldigheten enligt 2 mom. i fråga om obetydliga olyckssituationer och tillbud,

2) beredskapsplaner för transport av radioaktiva ämnen samt strålskydds- och kvalitetssäkringsprogram,

3) andra än i 2 mom. avsedda anmälningar och utredningar om olyckssituationer och tillbud.

Genom förordning av ministeriet utfärdas vid behov närmare bestämmelser om de tekniska detaljerna i transportdokumenten och andra utredningar och anmälningar som avses i detta moment samt om förvarandet av dokumenten. I fråga om fartygstransporter utfärdas de bestämmelser som behövs om de tekniska detaljerna dock genom beslut av Sjöfartsverket och i fråga om lufttransporter genom beslut av Luftfartsverket.

11 d §
Skyddsåtgärder och skyddsförpliktelser

Vid väg- eller järnvägstransport av farliga ämnen som vid uppsåtligt missbruk kan medföra stor fara för människor, miljön eller egendom, skall de parter som deltar i transporten, såsom förpackaren, avsändaren, lastaren och transportören, utarbeta och uppdatera en för verksamheten lämplig skyddsplan. Skyddsplanen skall innehålla åtgärder och förfaranden för förhindrande av stöld och annat uppsåtligt missbruk av farliga ämnen. Skyddsplanen skall på begäran ges till den myndighet som övervakar transporterna.

Transportmedel som används för transport enligt 1 mom. skall utrustas med ändamålsenliga anordningar eller skyddas genom andra arrangemang för förhindrande av stöld och annat uppsåtligt missbruk.

Sådana mängder av farliga ämnen som inte är ringa får lämnas för väg- eller järnvägstransport endast till en transportör som har identifierats på behörigt sätt.

En bangård eller terminal eller ett annat motsvarande område som används för tillfällig förvaring vid väg- eller järnvägstransport av farliga ämnen skall om möjligt vara skyddat, om förvarningen avser en sådan mängd farliga ämnen som inte är ringa.

De parter som deltar i lufttransport eller fartygstransport av farliga ämnen skall med lämpliga skyddsåtgärder förhindra stöld och annat uppsåtligt missbruk av ämnena. I fråga om skyddsåtgärder på fartyg, inom hamnområden och på flygplatser föreskrivs särskilt.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om skyddsplaner och annat tryggande av transporter och tillfällig förvaring av farliga ämnen. Genom förordning av ministeriet utfärdas dock ämnesspecifika och i övrigt detaljerade bestämmelser om de ämnen vars transport förutsätter att de deltagande parterna utarbetar en skyddsplan och att transportmedlet säkras. Närmare bestämmelser om de tekniska detaljerna för skyddsåtgärder och skyddsförpliktelser enligt 5 mom. kan utfärdas genom beslut av Sjöfartsverket i fråga om fartygstransporter och genom beslut av Luftfartsverket i fråga om lufttransporter.

12 §
Transport och tillfällig förvaring i transportkedjan

Vid planeringen av och i verksamheten på bangårdar, inom hamnområden, på flygplatser och i andra terminaler skall beaktas de faror som transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen medför för människor, miljön och egendom. På bangårdar, inom hamnområden, på flygplatser och i andra terminaler får transporteras och tillfälligt förvaras endast sådana mängder farliga ämnen att de inte medför särskild fara. På dessa platser skall de områden som är avsedda för farliga ämnen samt utrustningen på områdena också vara sådana att ämnena inte vid transport eller tillfällig förvaring medför någon särskild fara.

Om betydande mängder farliga ämnen transporteras via en hamn eller förvaras tillfälligt i hamnen skall hamninnehavaren och den som utför lasthanteringstjänster i hamnen ha en uppdaterad säkerhetsutredning. Sjöfartsverket godkänner hamnarnas säkerhetsutredningar. Sjöfartsverket kan begränsa mängden farliga ämnen som tillfälligt får förvaras i hamnen och meddela andra begränsningar i fråga om tillfällig förvaring som är nödvändiga för säkerheten.

Ett järnvägsföretag skall ha en uppdaterad säkerhetsutredning för en bangård genom vilken betydande mängder farliga ämnen transporteras. Banförvaltningscentralen godkänner bangårdarnas säkerhetsutredningar.

Säkerhetsutredningen skall innehålla de åtgärder och förfaranden som säkerställer en trygg transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen samt en intern räddningsplan. Den interna räddningsplanen skall innehålla en plan för de åtgärder som vidtas vid olyckor. Räddningsmyndigheterna, den regionala miljöcentralen och tillsynsmyndigheterna skall ha tillgång till säkerhetsutredningen.

Genom förordning av statsrådet utfärdas vid behov närmare bestämmelser om farliga ämnen och tillfällig förvaring av dessa, om förebyggande av olyckor samt om transport på bangårdar, inom hamnområden, på flygplatser och i andra terminaler samt om säkerhetsutredningen. Genom förordning av ministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas om det praktiska genomförandet av dessa saker och om tekniska detaljer såsom avskiljande av transportenheter och ämnesspecifika förfaranden. Närmare bestämmelser om det praktiska genomförandet utfärdas dock vid behov av Sjöfartsverket i fråga om hamnar och av Luftfartsverket i fråga om flygplatser.

13 §
Övriga skyldigheter

Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om andra än i 9 § 2 och 3 mom. samt 10 a, 11, 11 a―11 d, 12, 13 a, 13 b, 14 och 14 a § avsedda skyldigheter, såsom transport, tillfällig förvaring, förpackning, märkning av transportenhet, informerande om transportbegränsningar samt meddelande av säkerhetsanvisningar och andra transportanvisningar enligt transportform, vilka åligger tillverkaren av en förpackning eller tank, förpackaren, avsändaren, avlastaren, lastaren, transportören, fartygets befälhavare, föraren, mottagaren, innehavaren av en förpackning eller tank, researrangören, hamn- eller flygplatsinnehavaren, den som utför lasthanteringstjänster i hamnar och andra parter som deltar i transport av farliga ämnen.

13 a §
Förpackningars och tankars överens- stämmelse med kraven

Förpackningar och tankar som används för transport eller tillfällig förvaring av farliga ämnen skall tillverkas, besiktas och användas så att de inte äventyrar någons hälsa, säkerhet eller egendom eller miljön. Förpackningar och tankar skall uppfylla kraven i denna lag och i bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den. I fråga om dessa krav bestäms närmare genom förordning av ministeriet. Närmare bestämmelser om de tekniska krav som gäller förpackningar och tankar utfärdas i fråga om fartygstransporter genom beslut av Sjöfartsverket och i fråga om lufttransporter genom beslut av Luftfartsverket.

13 f §
Utförande av besiktningsorganets uppgifter

När besiktningsorganen sköter uppgifter enligt 13 c § 1 och 2 mom. samt 20 § 2 mom. skall de iaktta bestämmelserna i förvaltningslagen (434/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). I språklagen (423/2003) finns bestämmelser om besiktningsorganens språkliga skyldigheter i fråga om service. Om besiktningsorganets uppgifter sköts av en i 13 e § 1 mom. 1 punkten avsedd avskild och identifierbar del av en juridisk person, tillämpas dock inte 28 § 1 mom. 4 punkten i förvaltningslagen på besiktningsorganets anställda.


4 kap.

Transportförbud och transportbegränsningar

14 §
Allmänt transportförbud

Om det under transporten konstateras en bristfällighet eller försummelse som avses i 1 mom. och som kan äventyra säkerheten i verksamheten, skall transporten avbrytas så snabbt som möjligt med beaktande av de risker som avbrytandet medför, möjligheten att placera transportförsändelsen och andra krav i fråga om allmän säkerhet. Transporten får fortsättas först när den kan utföras på behörigt sätt. Vid behov utfärdas närmare bestämmelser om avbrytande och fortsättande av transport genom förordning av statsrådet.

14 a §
Allmänna transportbegränsningar

Farliga ämnen får inte transporteras om transporten, på grund av att ämnet har en sådan egenskap som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten, medför sådan fara för människor, miljön eller egendom som inte kan förebyggas genom förpacknings- eller lastningsåtgärder eller andra specialåtgärder.

För transport av radioaktiva ämnen och andra farliga ämnen skall ett transportgodkännande eller dispens skaffas på förhand, om transporten medför allvarlig fara för människor, miljön eller egendom. I beslutet om transportgodkännande och dispens kan sådana villkor ställas för transporten eller det ämne som transporteras vilka syftar till att trygga en säker transport. Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om transportgodkännande och transportdispens samt om sökande av dessa och de villkor som kan fogas till besluten.

Genom förordning av ministeriet föreskrivs vid behov ämnesspecifikt eller i övrigt detaljerat om ämnen som avses 1 mom. och som inte får transporteras, om ämnen som avses i 2 mom. och som kräver transportgodkännande eller dispens, samt om de tekniska detaljerna för ansökan om godkännande eller dispens liksom även om andra tekniska detaljer om transportbegränsningar enligt 1 och 2 mom. I fråga om fartygstransporter utfärdas ämnesspecifika bestämmelser eller i övrigt detaljerade bestämmelser dock genom beslut av Sjöfartsverket och i fråga om lufttransporter genom beslut av Luftfartsverket.

14 b §
Regionala transportbegränsningar

På motiverad framställning av kommunen kan ministeriet begränsa transport av farliga ämnen inom ett område, på en väg eller på en vägsträcka, om transporten kan medföra betydande fara för människor, miljön eller egendom. När begränsningen ställs upp skall det tillses att möjligheterna att transportera farliga ämnen inte inskränks mer än vad som är nödvändigt för att avvärja den fara transporterna medför. Kommunen skall informera om begränsningar som avser dess område.

Ministeriet kan på framställning av en väg-, gatu- eller banhållare begränsa väg- och järnvägstransport av farliga ämnen i vissa tunnlar som väg-, gatu- eller banhållaren administrerar, om transporten kan förorsaka betydande fara för människor, miljön eller egendom. Begränsningen skall grunda sig på en av sökanden inlämnad bedömning av riskerna i fråga om tunneln som skall ha utförts av ett organ som är oberoende av sökanden. I bedömningen skall åtminstone de faktorer som inverkar på säkerheten beaktas, såsom de ämnen som transporteras samt tunnelns konstruktion och utrustning. Dessutom skall de alternativa transportrutterna beaktas. Ministeriet kan förena begränsningen med villkor genom vilka en säker transport tryggas. Sökanden skall informera om begränsningar som avser det område som sökanden administrerar.

Genom förordning av ministeriet utfärdas vid behov närmare bestämmelser om riskbedömningar, ämnesgrupper som omfattas av transportbegränsningar, genomförandet av begränsningar och andra omständigheter i anslutning till transportbegränsningar som avses i 1 och 2 mom.

16 §
Rätt till besiktning, upplysningar och undersökningar

De tillsynsmyndigheter som avses i denna lag har inom sitt verksamhetsområde rätt att för tillsynen över iakttagandet av denna lag och bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den utföra nödvändiga besiktningar samt att för tillsynen få tillträde till ställen där farliga ämnen samt förpackningar och tankar avsedda för transport av farliga ämnen tillverkas, lagras, säljs, installeras, repareras, besiktigas, lastas och transporteras, till platser för tillfällig förvaring och till transportmedel som transporterar farliga ämnen samt ta nödvändiga prover och göra undersökningar. Besiktning får dock inte utföras på platser som omfattas av hemfriden, och besiktningen av ett transportmedel får inte sträcka sig till utrymmen som används för boende, om detta inte är nödvändigt för att utreda omständigheter som besiktningen gäller.

De tillsynsmyndigheter som avses i denna lag har rätt att av avsändaren och transportören, ägaren, innehavaren och tillverkaren av en förpackning eller tank, den som bedriver installations- eller reparationsverksamhet, importören, försäljaren, lagerhållaren, hamn-, flygplats- eller terminalinnehavaren, den som utför lasthanteringstjänster i hamnar samt av besiktningsorganet och andra som berörs av skyldigheterna enligt denna lag och enligt bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den, utan hinder av den sekretess som anges i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet eller i någon annan lag, få upplysningar som är nödvändiga för tillsynen över efterlevnaden av denna lag och bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den.


Genom förordning av statsrådet utfärdas vid behov närmare bestämmelser om utförande av besiktningar enligt 1 mom., besiktningsintyg, besiktningsplatser och rapportering av uppgifter om besiktningar.

22 §
Verkställighet

I ett beslut om återkallande av tillstånd som fattas med stöd av 9 § 3 mom. och i ett beslut som fattas med stöd av 13 g § 2 mom. samt 15 och 16 a § kan bestämmas att beslutet skall iakttas trots att ändring sökts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

23 a §
Undantag

När det gäller andra förpackningar och tankar än förpackningar och tankar avsedda för transport av radioaktiva ämnen kan säkerhetsteknikcentralen i enskilda fall på ansökan för att främja säkerheten vid transporter och på de villkor som den anser nödvändiga bevilja undantag från de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av denna lag.

Vid transport av radioaktiva ämnen kan strålsäkerhetscentralen i enskilda fall på ansökan för att främja säkerheten vid transporter och på de villkor som den anser nödvändiga bevilja undantag från de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av denna lag.

Ministeriet kan i andra fall än de som avses i 1 och 2 mom. vid behov för att främja säkerheten vid transporter på de villkor som det anser nödvändiga bevilja undantag från de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av denna lag. I fråga om fartygstransporter beviljas undantag dock av Sjöfartsverket och i fråga om lufttransporter av Luftfartsverket.

Undantag enligt 1―3 mom. kan beviljas endast om det finns särskilt tvingande skäl till det eller om iakttagandet av bestämmelserna eller föreskrifterna medför avsevärd olägenhet. Beviljande av undantag förutsätter dessutom att den säkerhet som krävs kan uppnås på något annat sätt.

24 §
Bemyndigande

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

Genom förordning av ministeriet kan vid behov utfärdas närmare bestämmelser om sådana tekniska detaljer i anslutning till transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen som gäller klassificering, märkning, godkännande av tankar och förpackningar samt säkerheten vid transport, lastning och hantering. I fråga om fartygstransporter utfärdas de närmare bestämmelser som behövs om nämnda frågor dock genom beslut av Sjöfartsverket och i fråga om lufttransporter genom beslut av Luftfartsverket.

Genom förordning av ministeriet kan dessutom utfärdas närmare bestämmelser om transport av farliga ämnen i terräng.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2005. Lagens 11 d § tillämpas dock först från och med den 1 juli 2005 och 14 b § 2 mom. från och med den 1 juli 2007 i fråga om vägtransporter och från och med den 1 juli 2009 i fråga om järnvägstransporter.

Genom denna lag upphävs trafikministeriets beslut av den 23 september 1996 om kontroller för övervakning av vägtransporter av farliga ämnen (705/1996) jämte ändringar. Andra bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av bestämmelser om bemyndigande som ändrats genom denna lag förblir i kraft tills något annat bestäms i fråga om dem.

Den säkerhetsutredning som avses i 12 § 2 mom. skall ges in för godkännande första gången före den 1 januari 2007.

Körtillstånd, tillstånd för lufttransport av farliga ämnen, godkännanden för meddelande av undervisning, regionala transportbegränsningar och dispenser enligt de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande förblir i kraft som sådana.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 274/2004
KoUB 4/2005
RSv 18/2005
Kommissionens direktiv 2004/110/EG (32004L0110); EGT nr L 365, 10.12.2004, s. 24
Kommissionens direktiv 2004/111/EG (32004L0111); EGT nr L 365, 10.12.2004, s. 25
Kommissionens direktiv 2004/112/EG (32004L0112); EGT nr L 367, 14.12.2004, s. 23

Helsingfors den 8 april 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.