183/2005

Given i Helsingfors den 18 mars 2005

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets arbetsordning

I enlighet med inrikesministeriets beslut

upphävs i inrikesministeriets arbetsordning av den 14 augusti 2003 (769/2003) 13 § 3 mom., sådant det lyder i förordning 1244/2003, 44 § 2 mom., sådant det lyder i förordning 142/2005, och 48 § 1 mom. 2 och 3 punkten,

ändras 9 § 2 mom., sådant det lyder i förordning 1244/2003, 12 § 2 mom., sådant det lyder i förordning 1244/2003, 13 § 1 mom. 13 och 14 punkten, 18 a §, sådan den lyder i förordningarna 1244/2003 och 142/2005, 44 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 1244/2003, rubriken för 44 a §, sådan den lyder i förordning 1244/2003, i 44 a § 1 mom. det inledande stycket och i 2 mom. det inledande stycket, sådana de lyder i förordning 142/2005, och 3 och 4 mom., sådana de lyder i förordning 1244/2003, samt

fogas en ny 11 b §, en ny 33 §, i stället för den 33 § som upphävts genom förordning 142/2005 samt till 39 § 1 mom. en ny 12 a-punkt som följer:

9 §
Samarbetsgruppen för personalpolitiken och personaladministrationen

Till samarbetsgruppen hör chefen för ministeriets förvaltningsenhet som ordförande samt cheferna för de enheter som svarar för avdelningens förvaltning eller någon annan tjänsteman vid avdelningen som svarar för personaladministrationen och tre representanter för personalen som medlemmar. Bland avdelningarnas representanter utses en vice ordförande för två år åt gången. En tjänsteman som utsetts för uppgiften av ministeriets förvaltningsenhet är arbetsgruppens sekreterare. En informatör som utsetts för uppgiften har rätt att närvara vid gruppens möten.


11 b §
Styrgruppen för ministeriets och förvaltningsområdets dataadministration

För beredningen av frågor som hänför sig till ministeriets och förvaltningsområdets gemensamma dataadministrationsstrategi, databehandlings- och telekommunikationstjänster, datasäkerhet och elektroniska kommunikation finns styrgruppen för ministeriets och förvaltningsområdets dataadministration (TIHRY).

Dataadministrationsgruppen vid ministeriets förvaltningsenhet bereder ärenden som skall behandlas av styrgruppen för ministeriets och förvaltningsområdets dataadministration.

12 §
Ministeriets avdelningar och fristående enheter

Vid ministeriet finns dessutom utanför avdelningsindelningen och direkt underställda kanslichefen ministeriets förvaltningsenhet, ministeriets ekonomienhet, en enhet för intern granskning, ministeriets informationsenhet samt ministeriets grupp för internationella säkerhetsfrågor.

13 §
Uppgifter för avdelningen för utveckling av regioner och offentlig förvaltning

Avdelningen för utveckling av regioner och offentlig förvaltning behandlar ärenden som gäller


13) allmänt utvecklande av regional- och lokalförvaltningens elektroniska kommunikation, samt

14) dataadministrativt samarbete mellan statsförvaltningen och kommunalförvaltningen.


18 a §
Uppgifter för ministeriets förvaltningsenhet

Ministeriets förvaltningsenhet behandlar ärenden som gäller

1) ministeriets personalpolitik och personaladministration,

2) skötseln av ministeriets allmänna förvaltningsärenden och interna tjänster,

3) beredning och samordning av utlåtanden som hör till flera än en avdelnings ansvarsområde,

4) ministeriets centraliserade personalutveckling,

5) ministeriets lokaliteter,

6) ministeriets informationstjänst och dokumentförvaltning,

7) ministeriets översättningstjänster,

8) sekreterartjänster för ministrarna, kanslichefen och ministrarnas specialmedarbetare,

9) ämbetsverkets kundtjänster och säkerhet, samt

10) Finlands flagga och Finlands riksvapen, med undantag av upplysnings- och informationsverksamhet samt polisens rätt att använda rektangulär statsflagga.

Till ministeriets förvaltningsenhet hör gruppen för rättsliga frågor och dataadministrationsgruppen.

Gruppen för rättsliga frågor, som bistår kanslichefen, utvecklar ministeriets författningsberedning samt stöder ministeriets ledning och enheter i rättsliga frågor.

Dataadministrationsgruppen, som bistår kanslichefen, styr och utvecklar ministeriets och förvaltningsområdets gemensamma dataadministration, databehandling, telekommunikation, datasäkerhet samt elektroniska kommunikation. Tillsammans med styrgruppen för ministeriets och förvaltningsområdets dataadministration deltar dataadministrationsgruppen i beredningen av upphandlingsfrågor som skall avgöras av ministern eller kanslichefen och som gäller databehandling och telekommunikationstjänster.

Ministeriets förvaltningsenhet behandlar också ministeriets övriga ärenden som inte ankommer på andra avdelningar eller fristående enheter.

33 §
Skriftliga spörsmål

Förslag till svar på ett skriftligt spörsmål skall föredras för ministern minst 10 dagar före svarstiden går ut.

Förslag till svar skall ges kanslichefen och chefen för ifrågavarande avdelning till påseende innan förslaget lämnas till ministern.

39 §
Kanslichefens beslutanderätt

Kanslichefen avgör ärenden som gäller


12 a) ministeriets och förvaltningsområdets gemensamma dataadministration, databehandling, telekommunikation, datasäkerhet och elektroniska kommunikation, om ärendet är principiellt viktigt eller vittgående,


44 §
Beslutanderätt i vissa ärenden som gäller ministeriet gemensamt

Dataförvaltningsdirektören vid ministeriets förvaltningsenhet avgör ärenden som gäller ministeriets och förvaltningsområdets gemensamma dataadministration, databehandling, telekommunikation, datasäkerhet och allmänt utvecklande av elektronisk kommunikation. Dataförvaltningsdirektören godkänner dessutom dispositionsplanen för det gemensamma anslaget för dataadministrationen inom förvaltningsområdet efter att planen behandlats av styrgruppen för ministeriets och förvaltningsområdets dataadministration.


44 a §
Ministeriets förvaltningsenhet

Chefen för ministeriets förvaltningsenhet avgör ärenden som gäller


Chefen för ministeriets förvaltningsenhet avgör dessutom utan föredragning ärenden som gäller


En föredragande som sköter ärenden som gäller anställningsförhållanden vid ministeriets förvaltningsenhet avgör dessutom utan föredragning ärenden som gäller utbetalning av erfarenhetstillägg enligt ministeriets avlöningssystem till ministeriets tjänstemän.

Chefen för informationstjänsten vid ministeriets förvaltningsenhet avgör utan föredragning ändringarna i den plan för informationshantering som ansluter sig till handboken för ministeriets dokumentförvaltning.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 18 mars 2005

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Kanslichef
Ritva Viljanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.