142/2005

Given i Helsingfors den 2 mars 2005

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets arbetsordning

I enlighet med inrikesministeriets beslut

upphävs i inrikesministeriets arbetsordning av den 14 augusti 2003 (769/2003) 31 §, 33 §, 46 §, 63 § 1 mom. 2 punkten och 64 § 1 punkten,

ändras 4 § 1 och 2 mom., 5 §, 6 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 818/2004, 8 §, 13 § 1 mom. 8 punkten, 16 §, 18 a § 1 mom., sådant det lyder i förordning 1244/2003, 6 och 7 punkten, 19 §, 20 § 5 punkten, 22 §, 39 § 12, 14 och 15 punkten, det inledande stycket till 40 § och 40 § 1 mom. 14 punkten, 44 §, sådan den lyder i förordning 1244/2003, 2 och 3 mom., samt 44 a §, sådan den lyder i förordning 1244/2003, 1 och 2 mom., 47 §, 54 § 1 punkten, 63 § 1, 4, 5, 8, 9 och 10 punkten, 67 § 2 mom., 69 §, rubriken för 74 § och 74 § 2 mom. samt

fogas till 1 § ett nytt 3 mom., till 11 § ett nytt 3 mom., till 15 § en ny 4 a-punkt, till 18 a § 1 mom., sådant det lyder i förordning 1244/2003, en ny 3 a-punkt, till förordningen en ny 31 a §, till 39 § ett nytt 2 mom., till 40 § 1 mom. en ny 12 a-punkt, till 44 a §, sådan den lyder i förordning 1244/2003, ett nytt 5 mom., till 51 §, sådan den lyder i förordning 818/2004, en ny 10 a-punkt och en ny 74 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Bestämmelserna i denna arbetsordning tillämpas på frågor som hänför sig till tjänsteförhållandet för personalen hos brandskyddsfonden som finns vid inrikesministeriet till den del det inte föreskrivs att de skall avgöras av brandskyddsfondens styrelse.

4 §
Ledningsgruppen för ministeriet

Ledningsgruppen för ministeriet behandlar samhällspolitiska linjedragningar som inverkar centralt på förvaltningsområdets och ministeriets verksamhet samt de resultatplaner som styr verksamheten och de resursramar som krävs för att genomföra dessa. Ledningsgruppen bedömer också verksamhetens resultat som underlag för resultatplaneringen, följer lagberedningen samt behandlar och samordnar andra vittgående och principiellt viktiga ärenden.

Till ledningsgruppen hör ministrarna, statssekreterarna, kanslichefen, cheferna för avdelningarna, chefen för gränsbevakningsväsendet dock som representant för gränsbevakningsväsendet samt en representant för personalen. Sekreterare för ledningsgruppen är en person som utses av ordföranden. Ministeriets informationsdirektör har rätt att närvara vid ledningsgruppens möten.


5 §
Ledningsgruppen för säkerhetsärenden

Ledningsgruppen för säkerhetsärenden behandlar verksamhetslinjerna samt resultatplaneringen för den allmänna ordningen och säkerheten och bedömer verksamhetens resultat. Den behandlar och samordnar också säkerhetsärenden som hänför sig till flera än en avdelnings ansvarsområde. Ledningsgruppen behandlar dessutom planer som gäller inledandet av beredningen av lagar och viktiga förordningar innan projekt tillsätts samt följer hur projekten fortskrider. Ledningsgruppen kan också behandla andra ärenden som ordföranden bestämmer.

Till ledningsgruppen hör inrikesministern som ordförande, kanslichefen som vice ordförande samt inrikesministerns statssekreterare, avdelningscheferna för polis-, räddnings- och utlänningsavdelningen, chefen för gränsbevakningsväsendet, chefen för ministeriets grupp för internationella säkerhetsfrågor samt cheferna för centralkriminalpolisen och skyddspolisen som medlemmar. Sekreteraren för ledningsgruppen utses av ordföranden. Ministeriets informationsdirektör har rätt att närvara vid ledningsgruppens möten. I ledningsgruppens möten kan vid behov delta också andra personer som ordföranden utser.

6 §
Ledningsgruppen för förvaltningen och den regionala utvecklingen

Ledningsgruppen för förvaltningen och den regionala utvecklingen behandlar verksamhetslinjerna och resultatplaneringen för lokal- och regionförvaltningen, den kommunala ekonomin och regionutvecklingen och bedömer verksamhetens resultat. Den behandlar och samordnar också ärenden angående dessa frågor som hänför sig till flera än en avdelnings ansvarsområde. Ledningsgruppen behandlar dessutom planer som gäller inledandet av beredningen av lagar och viktiga förordningar innan projekt tillsätts samt följer hur projekten fortskrider. Ledningsgruppen kan också behandla andra ärenden som ordföranden bestämmer.

Till ledningsgruppen hör region- och kommunministern som ordförande, region- och kommunministerns statssekreterare som vice ordförande samt kanslichefen, avdelningschefen vid avdelningen för region- och förvaltningsutveckling och avdelningschefens första ställföreträdare och avdelningschefen för kommunavdelningen och direktören för internationella frågor som medlemmar. Sekreteraren för ledningsgruppen utses av ordföranden. Ministeriets informationsdirektör har rätt att närvara vid ledningsgruppens möten. I ledningsgruppens möten kan vid behov delta också andra personer som ordförande utser.

8 §
Avdelningschefernas möte

Vid avdelningschefernas möte behandlar ministeriets avdelningschefer under kanslichefens ledning aktuella ärenden som gäller alla avdelningar. Vid avdelningschefernas möte behandlas dessutom regelbundet läget för beredningen av regeringens propositioner som skall överlämnas till riksdagen.

Statssekreterarna kan delta i avdelningschefernas möte.

11 §
Ministeriets upphandlingsteam

Gruppen för upphandlings- och lokalitetsfrågor vid ministeriets ekonomienhet bereder ärenden som skall behandlas av upphandlingsteamet.

13 §
Uppgifter för avdelningen för utveckling av regioner och offentlig förvaltning

Avdelningen för utveckling av regioner och offentlig förvaltning behandlar ärenden som gäller


8) EU:s region- och strukturpolitik, mål 1 och 2 samt förvaltningsmyndighetens uppgifter som gäller strukturfondsprogrammen som uppgjorts för målen samt gemenskapsinitiativen Interreg och Urban.


15 §
Polisavdelningens uppgifter i anslutning till polisväsendet

Polisavdelningen behandlar ärenden som hör till polisväsendet och som gäller polisens


4 a) personal i frågor som gäller deltagande i polisverksamhet inom den internationella civila krishanteringen,


16 §
Polisavdelningens övriga uppgifter

Polisavdelningen behandlar utöver de ärenden som anges i 15 § ärenden som gäller

1) finskt pass och identitetskort,

2) utlämning för brott mellan Finland och de andra nordiska länderna,

3) funktioner som avses i lagstiftningen om privata säkerhetstjänster och resandekort för inkvarteringsrörelser,

4) funktioner som anges i lotterilagen och lagen om förströelseanordningar,

5) penninginsamling,

6) den tillsyn över föreningarnas verksamhet som avses i 43 och 44 § i föreningslagen,

7) skjutvapen,

8) offentliga tillställningar,

9) funktioner som avses i lagstiftningen om ordningsvakter,

10) hittegods, samt

11) inresa i landet och utlänningar i den mån dessa ärenden hör till polisen.

18 a §
Uppgifter för ministeriets enhet för administrativa tjänster

Ministeriets enhet för administrativa tjänster behandlar ärenden som gäller


3 a) ministeriets lokaliteter,


6) sekreterartjänster för ministrarna, kanslichefen och ministrarnas specialmedarbetare,

7) ämbetsverkets kundtjänster och säkerhet, samt


19 §
Uppgifter för ministeriets ekonomienhet

Ministeriets ekonomienhet behandlar ärenden som gäller

1) beredningen av strategin för ministeriet och förvaltningsområdet, resultatplanering, resultatorienterad styrning, övervakning av att resultaten uppnås och annan controllerverksamhet samt ekonomiplanering,

2) berättelser om förvaltningsområdets verksamhet och ekonomi,

3) ministeriets räkenskapsverksuppgifter och principer för intern övervakning, samt

4) uppgifter för den utbetalande myndigheten för Europeiska regionala utvecklingsfonden samt oriktigheter som gäller användningen av medel och rapportering om dessa.

Till ministeriets ekonomienhet hör gruppen för upphandlings- och lokalitetsfrågor. Gruppen, som bistår kanslichefen, styr och utvecklar ministeriets och förvaltningsområdets upphandlingsverksamhet och lokalitetsfrågor samt i samarbete med respektive avdelning eller fristående enhet deltar i beredningen av upphandlingsfrågor som skall avgöras av ministern eller kanslichefen och lokalitetsfrågor när det förutsätts att ministeriet förbinder sig.

20 §
Uppgifter för enheten för intern granskning

Enheten för intern granskning behandlar ärenden som gäller


5) styrning av förvaltningsområdets interna granskning, samt


22 §
Ministeriets grupp för internationella säkerhetsfrågor

Ministeriets grupp för internationella säkerhetsfrågor, som bistår kanslichefen, samordnar det internationella samarbete som ankommer på ministeriet inom polis-, räddnings-, utlännings- och gränsbevakningsavdelningens ansvarsområde, ärenden som skall behandlas av Europeiska unionen samt behandlar ärenden som gäller upprätthållande och utvecklande av den nationella beredskapen som förutsätts av deltagande i internationell civil krishantering, om inte något annat föreskrivs i 51 §.

31 a §
Hörande av gruppen för upphandlings- och lokalitetsfrågor vid ministeriets ekonomienhet

Gruppen för upphandlings- och lokalitetsfrågor vid ministeriets ekonomienhet skall i ett tillräckligt tidigt skede höras i frågor som gäller ministeriets och förvaltningsområdets centrala upphandlingar och hyrning av lokaliteter som skall bestämmas av ministeriet.

39 §
Kanslichefens beslutanderätt

Kanslichefen avgör ärenden som gäller


12) ministeriets viktigaste upphandlingar och förvaltningsområdets centraliserade upphandlingar, upphandlingsförfarandet vid hyrning av lokaliteter för häradsämbetena eller andra ämbetsverk som hör till flera än en avdelnings ansvarsområde och ministeriets egna lokaliteter när det förutsätts att ministeriet förbinder sig samt säkerhetsupphandlingar,


14) ministeriets interna förvaltning, om ärendet är principiellt viktigt eller vittgående, samt

15) tillsättande av en förhandlingsdelegation för internationella avtalsförhandlingar inom ministeriets ansvarsområde och ingående av internationella förvaltningsavtal när avtalet gäller flera än en avdelning.

Ett förslag till upphandlingsförfarande i fråga om häradsämbetenas lokaliteter föredras för kanslichefen av avdelningschefen för avdelningen för utveckling av regioner och offentlig förvaltning.

40 §
Ärenden som chefen för en avdelning och chefen för en fristående enhet har beslutanderätt i

Chefen för en avdelning avgör, om inte annat bestäms i denna arbetsordning, ärenden som gäller


12 a) upphandlingsförfarande i samband med hyrning av lokaliteter inom avdelningens ansvarsområde när det förutsätts att ministeriet förbinder sig,


14) ingående av internationella förvaltningsavtal samt avdelningens övriga internationella samarbete;


44 §
Beslutanderätt i vissa ärenden som gäller ministeriet gemensamt

Ledaren för dataadministrationsteamet vid enheten för utveckling av förvaltningen vid avdelningen för utveckling av regioner och offentlig förvaltning godkänner utgifter som gäller ministeriets och förvaltningsområdets gemensamma upphandlingar enligt den dispositionsplan som avses i 1 mom. samt anskaffning av centraliserade utrustningar, programvaror och tjänster i det telekommunikationsnät som hör till avdelningen för utveckling av regioner och offentlig förvaltning och är ministeriets eget.

Chefen för ministeriets ekonomienhet och redovisningschefen avgör utan föredragning de räkenskapsverksuppgifter som anges i ministeriets ekonomistadga.

44 a §
Ministeriets enhet för administrativa tjänster

Chefen för ministeriets enhet för administrativa tjänster avgör ärenden som gäller

1) placering av tjänster som hör till högst svårighetsgrad 5 och personal i motsvarande arbetsavtalsförhållande samt överföring av dessa tjänster inom ministeriet, samt

2) förordnande att delta i kontroll eller undersökning som avses i 19 § i statstjänstemannalagen i fråga om andra tjänstemän vid ministeriet än kanslichefen och chefen för avdelningen.

Chefen för ministeriets enhet för administrativa tjänster avgör dessutom utan föredragning ärenden som gäller

1) utfärdande av intyg över uppsägning för kanslichefen och en avdelningschef, samt

2) användning av ministeriets lokaliteter och gemensamma lösöre.


Ministeriets säkerhetschef avgör ärenden som gäller utbildning i anslutning till ämbetsverkets säkerhet.

47 §
Konsultativ tjänsteman som i ministeriets grupp för internationella säkerhetsfrågor behandlar frågor i anslutning till civil krishantering

Konsultativ tjänsteman som i ministeriets grupp för internationella säkerhetsfrågor behandlar frågor i anslutning till civil krishantering avgör ärenden som gäller en person som anställs i anställningsförhållande för viss tid för att delta i civila krishanteringsuppgifter i fråga om

1) anställningsvillkoren, samt

2) utnämning, om inte något annat föreskrivs i 51 §.

51 §
Chefen för polisavdelningens enhet för polisverksamhet

Chefen för polisavdelningens enhet för polisverksamhet avgör utöver vad som bestäms i 41 § ärenden som gäller


10 a) rekrytering, val och utbildning samt anställning i offentligrättsligt anställningsförhållande för viss tid i fråga om polismän som skall delta i polisuppgifter inom internationell civil krishantering,


54 §
Chefen för lotteri- och vapenförvaltnings enheten vid polisavdelningens förvaltnings- enhet

Chefen för lotteri- och vapenförvaltningsenheten vid polisavdelningens förvaltningsenhet beslutar om

1) ärenden som enligt bestämmelserna i lotterilagstiftningen, lagstiftningen om förströelseanordningar, lagstiftningen om penninginsamlingar och, om inte något annat föreskrivs nedan, skjutvapenlagstiftningen ankommer på inrikesministeriet samt avger sådana utlåtanden och meddelar sådana föreskrifter och anvisningar i samband med ovan nämnda lagstiftning vilka inte är av prejudiciell karaktär,


63 §
Räddningsöverdirektören

Räddningsdirektören avgör utöver vad som bestäms i 40 § ärenden som gäller:

1) internationell räddningsverksamhet som avses i 49 § i räddningslagen och annat samarbete,


4) ledning av räddningsverksamheten så som avses i 44 § 2 mom. och 45 § i räddningslagen med undantag av de situationer som avses i 69 § i denna arbetsordning,

5) verkställande av undersökning av en olycka som avses i 87 § i räddningslagen,


8) beviljande av dispens från de behörighetsvillkor för en tjänst eller uppgift inom det lokala räddningsväsendet som bestäms genom förordning,

9) förordnande av tjänsteresa för avdelningens biträdande avdelningschef, samt

10) fastställande av arvoden för brandskyddsfondens styrelse.


67 §
Chefen för räddningsavdelningens enhet för förebyggande av olyckor

Dessutom avgör chefen för enheten utan föredragning ärenden som gäller kallelse till utbildning, som avses i 54 § i räddningslagen.

69 §
Jourhavande vid räddningsavdelningen

Jourhavande vid räddningsavdelningen kan under sitt pass som jourhavande enligt arbetsskiftslistan utan föredragning avgöra ärenden i anslutning till ledning av räddningsverksamheten enligt vad som avses i 44 § 2 mom. och 45 § i räddningslagen samt ingå arbetsavtal med en expert som sänds ut på internationellt biståndsuppdrag, om ärendet på grund av brådska inte kan vänta eller är ringa.

74 §
Beredskapschef, skyddsdirektör och säkerhetschef

Ministeriet förordnar skyddsdirektören och säkerhetschefen samt beredskapschefens, skyddsdirektörens och säkerhetschefens ställföreträdare.

74 a §
Uppgifter för ministeriets säkerhetschef

Ministeriets säkerhetschef handhar underställd kanslichefen ministeriets säkerhetsärenden.

Säkerhetschefen

1) leder ämbetsverkets kundbetjäningsuppgifter inom sitt eget ansvarsområde,

2) svarar för beredningen av anvisningar som gäller säkerhet,

3) svarar för ordnandet av utbildning som gäller säkerhet och beredningen av upphandlingar, samt

4) sköter samarbetet med olika myndigheter inom sitt eget ansvarsområde.


Denna förordning träder i kraft den 10 mars 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 2 mars 2005

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Kanslichef
Ritva Viljanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.