130/2005

Given i Helsingfors den 3 mars 2005

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om justitieministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 12 juni 2003 om justitieministeriet (543/2003) 2 §, 3 § och 6 §, av dem 6 § sådan den lyder i statsrådets förordning (1125/2003), som följer

2 §
Ämbetsverk, anstalter och organ som hör till ministeriets verksamhetsområde

Till justitieministeriets verksamhetsområde hör:

högsta domstolen

högsta förvaltningsdomstolen

hovrätterna

förvaltningsdomstolarna

Ålands förvaltningsdomstol

tingsrätterna

marknadsdomstolen

arbetsdomstolen

försäkringsdomstolen

fängelsedomstolen

Brottspåföljdsverket

Kriminalvårdsväsendet med därtill hörande distriktsbyråer

Fångvårdsväsendet med därtill hörande slutna anstalter, öppna anstalter och sjukhusenheter

Fångvårdens utbildningscentral

Riksåklagarämbetet

häradenas åklagarämbeten och åklagaravdelningarna vid häradsämbetena

landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland

häradenas exekutionsverk och exekutionsavdelningarna vid häradsämbetena

landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland

de statliga rättshjälpsbyråerna

Konkursombudsmannens byrå

Rättspolitiska forskningsinstitutet

Rättsregistercentralen

Centralen för undersökning av olyckor

Dataombudsmannens byrå och datasekretessnämnden

Sametinget

Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna

konsumentklagonämnden

domarförslagsnämnden

brottsskadenämnden

nämnden för namnärenden

3 §
Ministeriets organisation

Vid justitieministeriet finns en justitieförvaltningsavdelning, en lagberedningsavdelning och en kriminalpolitisk avdelning.

Från avdelningarna fristående enheter vid ministeriet är förvaltningsenheten, ekonomienheten, internationella enheten, enheten för intern revision, ett dataadministrativt ansvarsområde och informationsenheten.

I ministeriets arbetsordning finns närmare bestämmelser om ministeriets organisation och uppgifter.

6 §
Behörighetsvillkor för tjänstemännen

Behörighetsvillkor är:

1) för kanslichefen juris kandidatexamen och god förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

2) för regeringsråd som är avdelningschef juris kandidatexamen och förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

3) för avdelningschefen vid lagberedningsavdelningen juris kandidatexamen, god förtrogenhet med lagberedning och statsförvaltningen samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

4) för avdelningschefen vid kriminalpolitiska avdelningen högre högskoleexamen och förtrogenhet med avdelningens verksamhetsområde samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

5) för biträdande avdelningschef, regeringsråd och regeringssekreterare behörighet enligt 43 § reglementet för statsrådet och för regeringsråd som svarar för uppföljningen av verkställigheten och tillämpningen av språklagen dessutom utmärkt förmåga att använda finska och svenska i tal och skrift,

6) för biträdande avdelningschef såsom lagstiftningsdirektör och för lagstiftningsråd såsom byråchef eller chef för en enhet vid lagberedningsavdelningen juris kandidatexamen och god förtrogenhet med lagberedning samt i praktiken visad ledarförmåga,

7) för förvaltningsdirektören juris kandidatexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

8) för ekonomidirektören högre högskoleexamen förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

9) för lagstiftningsråd vid lagberedningsavdelningens granskningsbyrå juris kandidatexamen och för lagstiftningsråd som granskar finskspråkiga författningstexter dessutom god förtrogenhet med lagberedning och för lagstiftningsråd som granskar svenskspråkiga författningstexter utmärkta kunskaper i det svenska språket och god förtrogenhet med lagberedning eller svenskt lagspråk, för övriga lagstiftningsråd vid lagberedningsavdelningen juris kandidatexamen eller någon annan högre högskoleexamen samt den förmåga att forska och planera som krävs vid lagberedning,

10) för direktör, dataadministrationsdirektör och direktör för datateknikcentralen högre högskoleexamen och förtrogenhet med enhetens verksamhetsområde samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

11) för utsökningsdirektör juris kandidatexamen och förtrogenhet med enhetens verksamhetsområde samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

12) för utvecklingschef, konsultativ tjänsteman och planeringschef högre högskoleexamen,

13) för överinspektör som följer verkställigheten och tillämpningen av språklagen högre högskoleexamen och utmärkt förmåga att använda finska och god förmåga att använda svenska i tal och skrift,

14) för övriga tjänstemän annan utbildning som uppgifterna kräver.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 mars 2005

Justitieminister
Johannes Koskinen

Konsultativ tjänsteman
Olli Muttilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.