129/2005

Given i Helsingfors den 4 mars 2005

Lag om ändring av 7 kap. 6 och 8 § i lagen om aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 september 1978 om aktiebolag (734/1978) 7 kap. 6 § och 8 § 1 mom., sådana de lyder i lag 145/1997, som följer:

7 kap.

Egna aktier

6 §

Ett privat aktiebolag får inte förvärva alla sina egna aktier. I ett publikt aktiebolag får ett sådant beslut om att förvärva egna aktier som avses i 3 § inte fattas på sådant sätt att det sammanlagda nominella beloppet av de aktier i bolaget som tillhör bolaget och dess dottersamfund eller röstetalet för dessa aktier efter förvärvet överskrider en tiondel av bolagets aktiekapital eller av röstetalet för samtliga aktier.

8 §

Om det sammanlagda nominella beloppet av de aktier i bolaget som tillhör ett publikt aktiebolag och dess dottersamfund eller röstetalet för dessa aktier överskrider en tiondel av bolagets aktiekapital eller röstetalet för samtliga aktier i bolaget till följd av att aktier har förvärvats så som avses i 1 § 2 mom. eller erhållits utan vederlag, skall aktierna till den del de överskrider den nämnda andelen avyttras senast tre år efter fånget.Denna lag träder i kraft den 9 mars 2005.

RP 282/2004
EkUB 2/2005
RSv 12/2005
Rådets direktiv 77/91/EEG, EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 1, senast ändrat genom anslutningsakten 2003 EGT L 236, volym 46, 23.9.2003

Helsingfors den 4 mars 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.