90/2005

Given i Helsingfors den 8 februari 2005

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om differentierade förfaranden i anslutning till avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 18 a § 2 mom. i gentekniklagen av den 24 maj 1995 (377/1995), sådan den lyder i lag 847/2004 som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer för annat ändamål än utsläppande på marknaden, om de kriterier som ställs i 3 § uppfylls.

2 §
Definition

Med differentierade förfaranden avses förenklade ansökningsförfaranden som avviker från det förfarande som föreskrivs i 18 § i gentekniklagen och om vars tillämpning Europeiska gemenskapernas kommission beslutar på eget initiativ eller på initiativ av gentekniknämnden eller behöriga myndigheter i andra medlemsstater.

3 §
Kriterier

Differentierade förfaranden kan tillämpas om man har tillräcklig erfarenhet av utsättning av genetiskt modifierade organismer i vissa ekosystem och om ifrågavarande genetiskt modifierade organismer uppfyller följande kriterier:

1) den icke-modifierade mottagarorganismens taxonomiska status och biologi, t.ex. förökningssätt, pollinering, förmåga att korsa sig med besläktade arter och förmåga att orsaka sjukdom, är väl känd,

2) det finns tillräckliga kunskaper om de risker för människors och djurs hälsa och för miljön som är förknippade med den icke-modifierade mottagarorganismen och vid behov moderorganismen i utsättningsmiljön,

3) det finns uppgifter om all interaktion som är relevant för riskbedömningen och som avser den icke-modifierade mottagarorganismen och vid behov moderorganismen samt övriga organismer i det ekosystem där den avsiktliga utsättningen sker,

4) det kan påvisas att det införda genetiska materialet är väl beskrivet,

5) det finns uppgifter om uppbyggnaden av eventuella vektorsystem eller sekvenser som används med bärar-DNA,

6) om en genetisk modifiering innebär att genetiskt material har tagits bort är omfattningen av borttagningen känd,

7) det finns tillräckliga uppgifter om den gentekniska modifieringen för att det under den avsiktliga utsättningen skall vara möjligt att identifiera den genetiskt modifierade organismen och dess avkomma,

8) under de förhållanden som gäller för den avsiktliga utsättningen får den genetiskt modifierade organismen inte medföra sådan ytterligare eller ökad risk för människors och djurs hälsa och för miljön som inte orsakas av utsättning av motsvarande icke-modifierade mottagarorganismer och vid behov moderorganismer, samt

9) den genetiskt modifierade organismens eventuella förmåga att sprida sig i miljön och tränga in i andra ekosystem och dess förmåga att överföra genetiskt material till andra organismer i miljön leder inte till negativa effekter.

4 §
Förfarande som grundar sig på gentekniknämndens initiativ

Gentekniknämnden kan inför Europeiska gemenskapernas kommission lägga fram ett motiverat förslag om tillämpning av differentierade förfaranden på genetiskt modifierade organismer som uppfyller de kriterier som ställs i 3 §.

Europeiska gemenskapernas kommission fattar beslut om tillämpning av differentierade förfaranden i enlighet med artikel 7 i rådets direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning tråder i kraft den 16 februari 2005.

Helsingfors den 8 februari 2005

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Överinspektör
Katariina Haavanlammi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.