75/2005

Given i Helsingfors den 1 februari 2005

Handels- och industriministeriets förordning om kosmetiska produkter

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5, 6, 10, 12, 15 och 16 § lagen den 21 januari 2005 om kosmetiska produkter (22/2005):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på de krav som gäller kosmetiska produkters säkerhet och sammansättning, på användningen av djurförsök för att testa kosmetiska produkter samt på de uppgifter om kosmetiska produkter som skall lämnas konsumenter, andra näringsidkare eller myndigheter.

Kosmetiska produkter är t.ex. de produkter som hör till produktgrupperna i bilaga 1. Produkter som innehåller ämnen som nämns i bilaga 5 räknas inte som kosmetiska produkter.

2 §
Förbud som gäller kosmetiska produkters sammansättning

De ämnen som nämns i bilaga 2 får inte ingå i kosmetiska produkter. Förbudet gäller dock inte rester av sådana ämnen, vilka inte tekniskt kan undvikas när god tillverkningssed iakttas och vilka inte äventyrar konsumentens hälsa.

3 §
Begränsningar som gäller kosmetiska produkters sammansättning

I kosmetiska produkter får de ämnen som nämns i bilaga 3 användas endast med de förutsättningar och begränsningar som nämns i bilagan.

Som färgämnen i kosmetiska produkter får de ämnen som nämns i bilaga 4 endast användas med de begränsningar som nämns i bilagan. Bestämmelsen gäller inte sådana kosmetiska produkter där det enda syftet med de färgämnen de innehåller är att färga håret.

Som konserveringsämnen i kosmetiska produkter får de ämnen som nämns i bilaga 6 endast användas med de begränsningar som nämns i bilagan.

Som solskyddsämnen i kosmetiska produkter får de ämnen som nämns i bilaga 7 endast användas med de begränsningar som nämns i bilagan.

4 §
Varningspåskrifter

På förpackningen till en kosmetisk produkt som innehåller ett ämne som nämns i bilaga 3, 6 och 7 skall de varningspåskrifter göras som krävs i de bilagor som nämns invid ämnet i fråga. Påskrifterna skall göras så att de klart skiljer sig från övrig text på förpackningen och på en plats som är lätt att upptäcka. Varningar med samma innehåll kan kombineras på ett ändamålsenligt sätt.

5 §
Meddelande av hållbarhetstiden

Den hållbarhetstid som avses i 10 § 1 mom. 3 punkten lagen om kosmetiska produkter (22/2005) antecknas på produktens förpackning till exempel enligt följande:

Parasta ennen

Bäst före

samt direkt i samband med påskriften den tidpunkt då hållbarhetstiden går ut eller en hänvisning till var på förpackningen tidpunkten har antecknats. Tidpunkten skall meddelas antingen i formen månad och år eller dag, månad och år. Vid behov skall anteckningen kompletteras genom att det meddelas vilka omständigheter som skall uppfyllas för att produkten skall hålla den angivna tiden.

Den period som enligt 10 § 1 mom. 4 punkten lagen om kosmetiska produkter skall meddelas om en kosmetisk produkt, vars hållbarhetstid överstiger 30 månader, antecknas på förpackningen med den symbol som avses i bilaga 8 A samt direkt i samband med symbolen perioden i månader och/eller år.

6 §
Meddelande av beståndsdelar

Framför den beståndsdelsförteckning som avses i 10 § 1 mom. 8 punkten lagen om kosmetiska produkter skall stå på finska "ainesosat" och på svenska "innehåll", "beståndsdelar" eller "ingredienser" eller i stället för dessa "ingredients" eller en förkortning av dessa som är lätt att förstå.

Beståndsdelarna skall meddelas med den benämning (INCI-benämning) som nämns i kommissionens beslut 96/335/EEG om sammanställning av en inventering och fastställande av en gemensam nomenklatur över de beståndsdelar som används i kosmetiska produkter. Om ingen INCI-benämning finns, meddelas beståndsdelarna med beståndsdelens kod eller allmänna benämningen på dem. Dylika koder och benämningar är i synnerhet ämnets kemiska beteckning, CTFA-benämning, Europeiska farmakopéns benämning, den internationella allmänna benämning som Världshälsoorganisationen rekommenderar, Einecs-, IUPAC- eller CAS-numret samt colour index -numret.

Sammansättningar av parfymer och aromatiska ämnen samt deras råvaror meddelas med ordet "parfum" eller "aroma". De beståndsdelar som skall användas som parfym eller aromatiskt ämne och som nämns i bilaga 3 och i fråga om vilka förutsätts att det som står i kolumnen "övriga begränsningar" i bilagan meddelas, anges i beståndsdelsförteckningen med den INCI-benämning som avses i 2 mom. eller om en sådan saknas med koden eller den allmänna benämningen på beståndsdelen oberoende av vilket bruksändamål ämnet har i den kosmetiska produkten, om ämneshalten överstiger de maximimängder som nämns i bilagan.

Beståndsdelar med en halt som understiger en procent kan räknas upp i vilken ordning som helst efter de beståndsdelar som har en halt som överstiger en procent.

Färgämnena kan räknas upp i vilken ordning som helst efter övriga beståndsdelar enligt det namn eller det colour index -nummer som finns i bilaga 4. I fråga om kosmetiska make-up produkter som marknadsförs i olika färgnyanser kan alla färgämnen som använts i färgskalan räknas upp förutsatt att orden på finska "voi sisältää", på svenska "kan innehålla" eller tecknet "+/-" sätts till eller det på ett annat sätt klart visas att produkten kan innehålla ett eller flera av de uppräknade färgämnena.

Som beståndsdelar anses i denna förordning inte

- orenheter i de råvaror som använts,

- tekniska hjälpmedel som använts vid tillverkningen och som inte förekommer i den färdiga produkten och inte heller

- ämnen som använts endast i nödvändiga mängder som lösningsämnen eller bärarämnen i sammansättningar av parfym och aromatiska ämnen.

7 §
Undantag som gäller obligatoriska påskrifter

Uppgifterna om den näringsidkare som avses i 10 § 1 mom. 1 punkten lagen om kosmetiska produkter kan meddelas genom förkortningar, om näringsidkaren kan identifieras med hjälp av dem.

Den innehållsmängd som avses i 10 § 1 mom. 2 punkten lagen om kosmetiska produkter behöver inte anges på en förpackning som innehåller ett gratisprov eller en mängd för engångsbruk, och inte heller på en förpackning vars innehåll är mindre än 5 gram eller 5 milliliter. Innehållsmängden behöver inte anges på det sätt som förutsätts i 10 § 1 mom. 2 punkten lagen om kosmetiska produkter på kosmetiska produkter som vanligtvis säljs styckevis och i fråga om vilka innehållets vikt eller volym inte är av betydelse för köparen, förutsatt att styckemängden meddelas på produktens yttre förpackning eller den lätt kan ses utan att förpackningen öppnas eller om produkten vanligtvis säljs bara i ett stycke.

Om det av praktiska skäl är omöjligt att på förpackningen till en produkt meddela de anvisningar och varningar som är nödvändiga med tanke på att de kosmetiska produkter som avses i 10 § 1 mom. 5 punkten lagen om kosmetiska produkter skall kunna användas tryggt, skall dessa uppgifter meddelas i en broschyr, på en etikett, ett klistermärke eller kort som följer med produkten och för konsumenten skall med en anteckning på förpackningen eller en symbol som avses i bilaga 8 B informeras om att de uppgifter som krävs finns någon annanstans. Om det till följd av produktens storlek eller form är omöjligt att i en broschyr som följer med produkten meddela de anvisningar och varningar som är nödvändiga för att produkten skall kunna användas tryggt, skall uppgifterna meddelas på en etikett, ett klistermärke eller kort, som fogas till eller fästs på produkten.

Den satskod som avses i 10 § 1 mom. 6 punkten lagen om kosmetiska produkter kan antecknas enbart på en kosmetisk produkts yttre förpackning, om bruksförpackningen är för liten för detta syfte.

Den beståndsdelsförteckning som avses i 10 § 1 mom. 8 punkten lagen om kosmetiska produkter kan meddelas enbart på en kosmetisk produkts yttre förpackning. Om det av praktiska skäl är omöjligt att meddela innehållsförteckningen på produktens förpackning, skall uppgifterna meddelas i en broschyr, på en etikett, ett klistermärke eller kort som levereras med produkten och konsumenten skall med en anteckning på förpackningen eller en symbol som avses i bilaga 8 B informeras om att innehållsförteckningen finns någon annanstans. Om det till följd av produktens storlek eller form är omöjligt att meddela innehållsförteckningen i en broschyr som följer med produkten, skall uppgifterna meddelas på en etikett, ett klistermärke eller kort som fogas till eller fästs på produkten. Om en innehållsförteckning som gäller tvål, badfrukter eller andra småprodukter till följd av produktens storlek eller form inte kan anges på en etikett som skall fogas till produkten, skall dessa uppgifter anges i ett meddelande som placeras i omedelbar närhet till det kärl där produkterna är placerade när de hålls till salu.

8 §
Kosmetiska produkter som säljs oförpackade

Om en kosmetisk produkt inte har förpackats i en försäljningsförpackning eller om den förpackas vid försäljningstidpunkten enligt köparens önskemål eller om den har förpackats för omedelbar försäljning, skall köparen i en separat broschyr eller en annan deklaration meddelas de uppgifter om vilka bestäms i och med stöd av 10 § lagen om kosmetiska produkter, ifall de inte annars klart kan ses vid inköpstidpunkten. Köparen skall dock alltid tillsammans med produkten ges de anvisningar och varningar som är nödvändiga med tanke på att en kosmetisk produkt skall kunna användas tryggt samt de varningsmärkningar om vilka bestäms närmare genom en förordning av handels- och industriministeriet.

9 §
Registreringsanmälan

Den registreringsanmälan som avses i 12 § lagen om kosmetiska produkter görs hos Konsumentverket på en blankett för detta syfte.

I samband med registreringen meddelas de kosmetiska produkter som näringsidkaren har tillverkat, låtit tillverka eller importerat per produktgrupp. Ändringar som gäller produktgrupperna skall meddelas till registreringsmyndigheten.

Konsumentverket ger näringsidkaren ett intyg på registreringen.

10 §
Skyddande av affärshemlighet

I en ansökan som nämns i 16 § lagen om kosmetiska produkter och som gäller skydd av affärshemlighet skall åtminstone följande uppgifter ingå:

- namn eller firma samt adress i fråga om den som ansöker om tillstånd;

- exakt specificering av den beståndsdel för vilken ansöks om hemlighållande;

- beståndsdelens användningssyfte samt de produktgrupper i vilka beståndsdelen används;

- uppgifter om bedömning av hur säker den beståndsdel som skall användas i en färdig kosmetisk produkt är för människans hälsa;

- en detaljerad utredning av de skäl på basis av vilka ansöks om hemlighållande;

- benämningen på den kosmetiska produkt som innehåller beståndsdelen eller de olika benämningar som skall användas på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om man inte ännu vet benämningen på en produkt, kan denna uppgift också meddelas senare, dock minst 15 dagar innan produkten släpps ut på marknaden; samt

- uppgift om huruvida en ansökan om beståndsdelen i fråga har lämnats in till en behörig myndighet i en annan stat som är medlem i Europeiska gemenskaperna samt uppgift om denna myndighets beslut på ansökan.

Om beståndsdelen används i flera kosmetiska produkter, räcker det med en enda ansökan förutsatt att alla produkter meddelas i ansökan.

Konsumentverket behandlar ansökan inom fyra månader och meddelar sökanden skriftligen om sitt beslut. I undantagsfall kan Konsumentverket meddela sökanden skriftligen om en tilläggstid som behövs för behandlingen av ansökan och som kan vara högst två månader.

I en underrättelse som avses i 16 § 3 mom. lagen om kosmetiska produkter meddelar Konsumentverket Europeiska gemenskapernas kommission samt andra medlemsstater i Europeiska unionen sökandens namn eller firma och adress, benämningarna på de kosmetiska produkter som innehåller den beståndsdel för vilken tillstånd till hemlighållande har beviljats samt det registreringsnummer som beståndsdelen har getts. När Konsumentverket meddelar sitt beslut att inte bevilja tillstånd eller att återta ett beviljat tillstånd, meddelar verket också motiveringarna till sitt beslut.

11 §
De krav som gäller analysmetoderna

Vid övervakningen av kosmetiska produkter skall de analysmetoder användas som har fastställts i Europeiska gemenskapernas lagstiftning för identifiering och fastställande av kosmetiska beståndsdelar samt provtagning och förbehandling av proverna eller andra analysmetoder av motsvarande nivå.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2005. Förordningen tillämpas doch från och med den 1 februari 2005.

Från och med den 11 mars 2005 är det förbjudet att saluföra produkter som inte uppfyller kraven i 6 § 3 mom. i denna förordning. Produkter som har tillverkats och förpackats före nämnda datum får dock säljas slut förutsatt att de uppfyller de krav som gäller när denna förordning träder i kraft.

Från och med den 15 maj 2005 är det förbjudet att saluföra produkter som innehåller ämnen med nummer 452-1132 som nämns i bilaga 2 till förordningen. Försäljning eller annan överlåtelse till konsumeter av produkter som innehåller nämnda ämnen är förbjuden från och med den 15 augusti 2005.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/15/EG (32003L0015); EUT nr L 66, 11.3.2003, s. 26 samt kommissionens direktiv 2004/94/EG (32004L0094); EUT nr L 294, 17.9.2004, s. 28; 2004/93/EG (32004L0093); EUT nr 300, 25.9.2004, s. 13; 2004/88/EG (32004L0088); EUT nr 287, 8.9.2004, s. 5; 2004/87/EG (32004L0087); EUT nr L 287, 8.9.2004, s. 4; 2003/83/EG (32003L0083); EUT nr 238, 25.9.2003, s. 23 och 2003/80/EG (32003L0080); EUT nr 224, 6.9.2003, s. 27

Helsingfors den 1 februari 2005

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman
Anne Haikonen

Bilagor 1-9

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.