48/2005

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 27 januari 2005

Statsrådets förordning om skydd av arbetstagare mot risker om orsakas av vibrationer

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 39 § i arbetarskyddslagen av den 23 augusti 2002 (738/2002):

1 §
Syfte

Syftet med denna förordning är att skydda arbetstagarna mot sådana risker och olägenheter i arbetet som orsakas eller kan orsakas av exponering för vibration.

2 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på arbete på vilket arbetarskyddslagen (738/2002) tillämpas och i vilket arbetstagarna exponeras eller kan exponeras för vibration som orsakas av arbetet.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) vibration handvibration och kroppsvibration,

2) handvibration vibration som när den överförs till händer eller armar medför olägenheter eller risker för arbetstagarens hälsa eller säkerhet, i synnerhet blodcirkulationen, stöd- och rörelseorganen eller nervsystemet,

3) kroppsvibration vibration som när den överförs till hela kroppen medför olägenheter eller risker för arbetstagarens hälsa eller säkerhet, i synnerhet för sjukdomar i nedre ryggen eller skador på ryggraden.

4 §
Gräns- och insatsvärden för exponering

Gränsvärdet för exponering för handvibration är under en referensperiod på åtta timmar 5 m/s2 och insatsvärdet 2,5 m/s2.

Gränsvärdet för exponering för kroppsvibration är under en referensperiod på åtta timmar 1,15 m/s2 och insatsvärdet 0,5 m/s2.

5 §
Utredning och identifiering av vibrationsexponering

Arbetsgivaren skall utreda arbetstagarnas eventuella exponering för vibration och i enlighet därmed identifiera de faktorer som orsakar vibration.

6 §
Bedömning och mätning av exponeringsnivån

Arbetsgivaren skall bedöma och vid behov mäta nivån på arbetstagarens exponering för vibration.

7 §
Metoder för bedömning och mätning

Bedömning och mätning av vibrationsexponering skall planeras och genomföras på ändamålsenligt sätt samt vid behov upprepas. Den som utför bedömningen och mätningen skall vara sakkunnig inom företagshälsovården eller någon annan anställd hos arbetsgivaren eller en utomstående person som har nödvändig förmåga och kunskap att bedöma och mäta vibration.

Exponeringsnivån kan bedömas genom uppföljning av arbetsrutiner och användning av de emissionsuppgifter som tillverkarna av arbetsutrustningen lämnat eller andra uppgifter om den sannolika styrkan i vibrationen från arbetsutrustningen. Vid bedömningen skall arbetsutrustningens skick och slitage beaktas.

Exponering för hand- och kroppsvibration bedöms i enlighet med punkt A 1 och B 1 i bilagan till denna förordning och mäts i enlighet med punkt A 2 och B 2.

8 §
Bevarande av exponeringsuppgifter

Arbetsgivaren skall bevara uppgifterna om bedömda och uppmätta exponeringsnivåer så länge det kan vara nödvändigt med tanke på bedömning och förebyggande av arbetstagarnas exponering för vibration från det aktuella bedömnings- och mätningsobjektet.

I fråga om bevarande av patientuppgifter bestäms särskilt.

9 §
Bedömning av olägenheter och risker

Arbetsgivaren skall på basis av sådan utredning och sådant fastställande som avses i 5 och 6 § bedöma vilken betydelse olägenheter och risker har för arbetstagarnas säkerhet och hälsa (riskbedömning). Arbetsgivaren skall inneha resultatet av riskbedömningen, vilket han kan ta in i en arbetsplatsutredning eller någon annan utredning. Arbetstagaren skall ha möjlighet att få information om resultatet av bedömningen.

I riskbedömningen kan ingå en utredning om att en mera detaljerad riskbedömning av grundad anledning inte är nödvändig.

Riskbedömningen skall hållas uppdaterad och ses över i synnerhet då det i arbetsmetoderna eller arbetsförhållandena inträffar förändringar av betydelse för den eller då uppföljningen av en arbetstagares hälsotillstånd visar att det är nödvändigt.

I fråga om skyldigheten för en producent av företagshälsovårdstjänster att lämna nödvändiga uppgifter till arbetsgivaren bestäms särskilt.

10 §
Omständigheter som skall beaktas vid riskbedömning

Arbetsgivaren skall vid bedömningen av risker i synnerhet beakta

1) exponeringens nivå, typ och varaktighet, inklusive exponering för tillfällig vibration eller upprepade stötar,

2) gränsvärden och insatsvärden för exponering,

3) effekter på hälsa och säkerhet för de arbetstagare som i företagshälsovården konstaterats vara särskilt utsatta för risker,

4) faktorer som orsakar indirekta risker för arbetstagarens hälsa och säkerhet till följd av samverkan mellan vibration och konstruktioner eller annan arbetsutrustning på arbetsplatsen,

5) information från tillverkarna av arbetsutrustningen,

6) möjlighet att använda alternativ arbetsutrustning som kan minska exponeringen för vibration,

7) exponering för kroppsvibration i förhållanden där arbetstagaren på grund av arbetet och på order från arbetsgivaren vistas utöver den ordinarie arbetstiden,

8) särskilda arbetsförhållanden, såsom kyla eller nattarbete,

9) annan information som är betydelsefull för riskbedömningen, såsom information som erhållits i samband med uppföljningen av arbetstagarens hälsotillstånd eller ur publikationer i branschen.

11 §
Förebyggande eller minskning av exponering

Arbetsgivaren skall avlägsna risker för arbetstagarens hälsa eller säkerhet till följd av exponering för vibration eller, om detta inte är möjligt, minimera dem med beaktande av den tekniska utvecklingen och åtgärder som står till förfogande för att förebygga eller minska risken eller olägenheten.

12 §
Åtgärder när insatsvärdet överskrids

Om arbetsgivarens exponering för vibration överskrider insatsvärdet, skall arbetsgivaren på basis av riskbedömningen utarbeta och verkställa ett vibrationsbekämpningsprogram, vars syfte är att minimera vibrationsexponeringen samt anslutande risker och olägenheter för hälsan och säkerheten.

13 §
Vibrationsbekämpningsprogram

I ett vibrationsbekämpningsprogram skall i synnerhet uppmärksammas

1) alternativa arbetsmetoder,

2) val av sådan arbetsutrustning som till sin ergonomi framkallar minsta möjliga vibration med tanke på det aktuella arbetet,

3) användning av hjälpmedel som effektivt dämpar exponering för vibration, t.ex. säten och handtag,

4) underhållsplaner för konstruktioner och rutter samt arbetsutrustning som används på arbetsplatsen,

5) planering och placering av de platser där arbetet utförs,

6) information för arbetstagarna om hur arbetsutrustningen skall användas på ett riktigt och säkert sätt i syfte att minimera exponeringen för vibration,

7) begränsning av exponeringens varaktighet och vibrationens intensitet,

8) planering av arbetet så att vibrationen med beaktande av tillräckliga viloperioder i mån av möjlighet tidvis minskar eller avbryts,

9) tillhandahållande av kläder som skyddar mot fukt och kyla åt arbetstagare som exponeras för vibration.

14 §
Särskilt exponerade arbetstagare

Arbetsgivaren skall vidta ändamålsenliga åtgärder för att skydda hälsan och säkerheten för arbetstagare som enligt företagshälsovården är särskilt exponerade för vibrationer.

15 §
Granskning av åtgärder

Om en läkare eller någon annan yrkesutbildad person inom företagshälsovården i samband med företagshälsovårdens uppföljning eller någon annan uppföljning av arbetstagarnas hälsotillstånd hos en arbetstagare konstaterar en sjukdom eller någon annan hälsoolägenhet som sannolikt är en följd av exponering för vibration i arbetet, skall arbetsgivaren granska de åtgärder som föreskrivs i 5, 6, 9 och 12–14 §. Arbetsgivaren skall därutöver även sörja för att hälsotillståndet hos andra arbetstagare som på motsvarande sätt exponeras för vibration kontrolleras.

16 §
Åtgärder när gränsvärdet överskrids

Om en arbetstagares exponering för vibration överskrider gränsvärdet i 4 §, skall arbetsgivaren omedelbart vidta åtgärder för att minska exponeringen så att den ligger under gränsvärdet.

Arbetsgivaren skall klarlägga orsakerna till överskridningen av gränsvärdet och göra nödvändiga ändringar i skyddsåtgärderna och de förebyggande åtgärderna för att undvika ett nytt överskridande.

17 §
Undervisning och handledning för arbetstagarna

Arbetsgivaren skall lämna nödvändiga uppgifter till de arbetstagare som är exponerade för vibration i sitt arbete om resultaten av den riskbedömning som avses i 9 § samt undervisning och handledning i synnerhet om

1) eliminering eller minimering av de risker och olägenheter som följer av vibration,

2) gränsvärden och insatsvärden för vibrationsexponering,

3) resultaten av bedömningar och mätningar av vibration,

4) hälsomässiga olägenheter och risker som arbetsutrustningen eventuellt orsakar arbetstagarens säkerhet eller hälsa,

5) säkra arbetsrutiner,

6) identifiering och rapportering av skador och symptom som följer av vibration,

7) företagshälsovården och dess verksamhet.

18 §
Samarbete

I fråga om samarbete och information mellan arbetsgivaren och arbetstagarna bestäms särskilt.

19 §
Undantag inom sjö- och luftfart

Vid bedömning och mätning av nivån på arbetstagarnas exponering för vibration i sjö- och luftfart får vibrationer med en frekvens under 1 hertz lämnas obeaktade. Likaså kan vibrationen vid start och landning inom flygtrafiken lämnas obeaktad. Även härvid skall de allmänna principerna för arbetstagarnas säkerhet och hälsa beaktas.

20 §
Gränsvärden för tillfällig vibration vid kraftiga variationer i vibrationen

Om arbetstagarens exponering för hand- eller kroppsvibration i allmänhet inte överskrider insatsvärdet men varierar kraftigt från ett arbetsskede till ett annat och sporadiskt kan överskrida gränsvärdet för exponeringen, behöver arbetsgivaren med beaktande av arbetets eller verksamhetens natur inte vidta de åtgärder som avses i 16 §, om den genomsnittliga exponeringen under en period på 40 timmar inte överskrider gränsvärdet för exponeringen och om kroppsvibrationen inte tillfälligt överskrider värdet 7 m/s2 eller handvibrationen inte tillfälligt överskrider värdet 35 m/s2.

Arbetsgivaren skall i en sådan situation som avses i 1 mom. visa att de risker och olägenheter för arbetstagarens hälsa och säkerhet som följer av en tillfällig överskridning av gränsvärdet för exponeringen är mindre än de risker och olägenheter som följer av en exponering enligt gränsvärdet för exponering i 4 §. Dessutom skall arbetstagarnas hälsotillstånd följas effektivare enligt vad som föreskrivs särskilt därom.

21 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 6 juli 2005.

Förordningens 19 och 20 § är i kraft till och med den 5 juni 2009.

På arbetsutrustning som tagits i bruk före den 6 juli 2007 och i fråga om vilken gränsvärdena för exponering inte kan iakttas med beaktande även av den senaste tekniska utvecklingen och arbetsarrangemangen, tillämpas 16 § från och med den 6 juli 2010. På arbetsutrustning som används inom jord- och skogsbruket tillämpas 16 § från och med den 6 juli 2014.

Rådets direktiv 2002/44/EG, EGT nr L 177, 6.7.2002, s. 13-20

Helsingfors den 27 januari 2005

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringssekreterare
Tuula Andersin

Bilaga

A. HANDVIBRATION

1. Bedömning av exponeringen

Bedömningen av exponering för handvibration grundar sig på en beräkning av den dagliga exponeringen under en åttatimmarsperiod beräknad som ett nominellt medelvärde för 8 timmar A(8) för vibration som överförs till händerna. Den dagliga exponeringen anges som en vektorsumma av effektivvärdena för den frekvensvägda accelerationen dvs. som ett s.k. totalvärde. Effektivvärdena ahwx, ahwy och ahwz bestäms rätvinkligt mot varandra. Exponeringen bedöms enligt kapitlen 4 och 5 i, och bilaga A till ISO-standard 5349-1 (2001).

Exponeringen kan bedömas genom en uppskattning som utgår från de uppgifter om emissionsnivån från använd arbetsutrustning som tillverkarna av utrustningen tillhandahåller, och genom en studie av arbetstider och arbetsrutiner eller genom mätning.

2. Mätning

När mätning görs enligt 6 §

a) får de metoder som används omfatta stickprovsundersökningar, som måste vara representativa för arbetstagarens personliga exponering för vibrationen i fråga; de metoder och den apparatur som används måste anpassas till den specifika karaktäristiken hos den vibration som skall mätas, till miljöfaktorer och till mätutrustningens karaktäristik i enlighet med ISO-standard 5349-2 (2001). Handvibration av impulskaraktär kan dock kräva specialarrangemang.

b) skall mätningar göras på varje hand vad avser utrustning som måste hållas med båda händerna. Exponeringen bestäms med hänsyn till det högre av de båda värdena; information om värdet för den andra handen skall också ges.

3. Störningar

Bestämmelserna i 10 § 4 punkten i förordningen är i synnerhet tillämpliga när vibrationen stör handhavandet av reglage eller avläsningen av mätare.

4. Indirekta risker

Bestämmelserna i 10 § 4 punkten i förordningen är i synnerhet tillämpliga när vibrationen påverkar konstruktionernas stabilitet eller sammanhållningen i fogarna.

5. Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning mot handvibration kan ingå i det vibrationsbekämpningsprogram som avses i 12 §.

B. KROPPSVIBRATION

1. Bedömning av exponeringen

Bedömningen av exponeringen för kroppsvibration grundar sig på en beräkning av det nominella medelvärdet för den dagliga exponeringen under en åttatimmarsperiod. För ensittande eller stående arbetstagare anges exponeringen som det högsta värdet av talen 1,4 awx, 1,4 awy, awz, där x och y avser vågrät vibration och z lodrät vibration enligt kapitlen 5, 6 och 7 i, samt bilagorna A och B till ISO-standard 2631-1 (1997).

Exponeringen kan bedömas genom en uppskattning som utgår från de uppgifter om emissionsnivån från använd arbetsutrustning som tillverkarna av utrustningen tillhandahåller, och genom en studie av arbetstider och rutiner eller genom mätning.

2. Mätning

När mätning görs enligt 6 § får de metoder som används omfatta stickprovsundersökningar, som måste vara representativa för arbetstagarens personliga exponering för vibrationen i fråga. De metoder som används måste anpassas till den specifika karaktäristiken hos den vibration som skall mätas, till miljöfaktorer och till mätutrustningens karaktäristik. Kroppsvibration av impulskaraktär kan dock kräva specialarrangemang.

3. Störningar

Bestämmelserna i 10 § 4 punkten i förordningen är i synnerhet tillämpliga när vibrationen stör handhavandet av reglage eller avläsningen av mätare.

4. Indirekta risker

Bestämmelserna i 10 § 4 punkten i förordning är i synnerhet tillämpliga när vibrationen påverkar konstruktionernas stabilitet eller sammanhållningen i fogarna.

5. Förlängning av exponeringen

Bestämmelserna i 10 § 7 punkten i förordningen är i synnerhet tillämpliga när arbetstagaren på grund av arbetets karaktär har tillgång till viloutrymmen som arbetsgivaren ansvarar för. Exponering för kroppsvibration i sådana utrymmen skall vara på en nivå som är förenlig med deras syfte och användningsvillkor, utom vid force majeure.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.