47/2005

Given i Helsingfors den 28 januari 2005

Lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003) 18 § 2 mom. 14 punkten, 19 § 2 mom. 6 punkten, 37 § och 43 § 4 punkten samt

fogas till 86 § ett nytt 3 mom. som följer:

18 §
Skyldigheter för företag med betydande marknadsinflytande

Företag med betydande marknadsinflytande kan under de förutsättningar och villkor som anges nedan i denna lag förpliktas att


14) iaktta de i 37 § angivna skyldigheterna som gäller prissättning och andra villkor,


19 §
Skyldigheter för andra teleföretag

Teleföretag kan under de förutsättningar och villkor som anges nedan i denna lag förpliktas att


6) iaktta de i 37 § angivna skyldigheterna som gäller prissättning och andra villkor,


37 §
Prissättning av överlåtelse av nyttjanderätt och sammankoppling samt övriga villkor

Kommunikationsverket kan genom ett beslut enligt 18 eller 19 § ålägga ett teleföretag en skyldighet att

1) prissätta den ersättning som tas ut för överlåtelse av nyttjanderätt, roaming eller sammankoppling så att ersättningen i enlighet med 84 § är antingen kostnadsorienterad eller icke-diskriminerande eller kostnadsorienterad och icke-diskriminerande,

2) även i övrigt iaktta icke-diskriminerande villkor,

3) vid prissättningen av den nyttjanderätt som avses i 24 och 25 § iaktta det högsta pris som fastställts av Kommunikationsverket.

Kommunikationsverket kan ålägga ett teleföretag med betydande marknadsinflytande en sådan skyldighet som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten även om teleföretaget inte åläggs en skyldighet som gäller sammankoppling eller nyttjanderätt.

Det i 1 mom. 3 punkten avsedda högsta priset får fastställas endast i undantagsfall, om priset för nyttjanderätten klart överstiger den allmänna prisnivån eller om det annars behövs för att tillgodose syftet med nyttjanderätten. Det högsta priset skall fastställas med hänsyn till att det är kostnadsorienterat i enlighet med 84 §. Pristaket fastställs för högst tre år i sänder. I fråga om Kommunikationsverkets skyldighet att upphäva pristaket gäller vad som bestäms i 18 § 3 mom. och 19 § 3 mom.

43 §
Ersättning för användningen av telefonnät

Inkommande trafik behöver dock inte prissättas särskilt om förbindelsen upprättas från ett fast telefonnät till ett mobilnät, utom om förbindelsen har valts med prefix eller förhandsval.

86 §
Utredningsskyldighet och kostnadsredovisning i fråga om prissättning

När Kommunikationsverket bedömer om prissättningen är kostnadsorienterad kan verket i enlighet med 84 § 1 mom. i enskilda fall besluta om maximibeloppet av den ersättning som tas ut.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2005.

RP 74/2004
KoUB 25/2004
RSv 226/2004

Helsingfors den 28 januari 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.