46/2005

Given i Helsingfors den 28 januari 2005

Lag om ändring av radiolagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i radiolagen av den 16 november 2001 (1015/2001) 15 § 5 mom. och 24 § 1 mom. 3 punkten,

ändras lagens rubrik, 1 § 3 punkten, 2 § 1 mom., 4 § 3 a-punkten, rubriken för 5 §, 6 § 2 och 4 mom., 8 § 3 mom., 12 § 1 punkten, 15 § 3 mom., 18 §, rubriken för 3 kap., 19 § 3 och 4 mom., 20 § 1 mom., 21 §, 22 § 1 mom., 23 § 1 mom., 27 §, 28 § 2 och 3 mom., 29 §, rubriken för 32 § och 32 § 2 och 3 mom., 34 § 1 och 3 mom., 37 § 1 och 3 mom., 39 § 1 mom. 3 punkten och 42 §,

av dem 1 § 3 punkten, 2 § 1 mom., 4 § 3 a-punkten, rubriken för 5 §, 6 § 2 och 4 mom., rubriken för 3 kap., 19 § 3 och 4 mom., 20 § 1 mom., 21 §, 22 § 1 mom., 27 §, 28 § 2 och 3 mom., 29 §, rubriken för 32 § och 32 § 2 och 3 mom. och 39 § 1 mom. 3 punkten sådana de lyder i lag 399/2003, samt

fogas till 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, nya 3 b och 3 c-punkter, till 7 §, sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, ett nytt 6 mom., till lagen nya 21 a―21 d §, till 31 §, sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, ett nytt 4 mom. och till 37 § ett nytt 3 mom., varvid det ändrade 3 mom. och det nuvarande 4 mom. blir 4 och 5 mom., som följer:

Lag

om radiofrekvenser och teleutrustningar

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att


3) skapa betingelser för en så fri rörlighet för teleutrustningar som möjligt,


2 §
Tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om utsläppande på marknaden och saluföring av teleutrustningar, innehav och användning av radioanläggningar samt planering av användningen av radiofrekvenser och anvisning av dem för olika ändamål.


4 §
Definitioner

I denna lag avses med


3 a) teleterminalutrustning utrustning som för sändning, bearbetning eller mottagande av meddelanden är avsedd att via ledning, per radio, optiskt eller på något annat elektromagnetiskt sätt vara antingen direkt kopplad till en anslutning i allmänt kommunikationsnät eller att direkt eller indirekt kopplad till en anslutning i allmänt kommunikationsnät fungera med det allmänna kommunikationsnätet,

3 b) nätverksutrustning utrustning som är avsedd att användas för överföring eller styrning av meddelanden i kommunikationsnät,

3 c) teleutrustning radioanläggning, teleterminalutrustning och nätverksutrustning,


5 §
Ansvariga i stället för tillverkare av tele- utrustning

6 §
Användning av radiofrekvenser

Statsrådet fastställer en plan för användning av de frekvensområden som anvisas för koncessionsberoende televerksamhet enligt 4 § i kommunikationsmarknadslagen (393/2003) samt koncessionsberoende televisions- och radioverksamhet enligt 7 § i lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998).


I enskilda fall kan Kommunikationsverket av tekniska skäl avvika från en fastställd användningsplan enligt 2 mom., om det är nödvändigt för att hindra eller avlägsna störningar av radiokommunikationen. Kommunikationsverket kan av grundad anledning för ett radiofrekvensområde enligt användningsplanen tillåta också annan radiokommunikation än sådan som anges i dess användningsändamål, om sådan radiokommunikation inte begränsar frekvensområdets användning för dess primära användningsändamål och inte leder till störningar i den radiokommunikation som är primär.

7 §
Radiotillstånd

En företrädare för en främmande stat behöver inte radiotillstånd för innehav och användning av en radiosändare vid stats- eller arbetsbesök, om Kommunikationsverket informerats om innehavet och användningen av radiosändaren och om Kommunikationsverket har fått de uppgifter som verket begärt om radiosändarens konstruktion.

8 §
Tillståndsvillkor

Under radiotillståndets giltighetstid kan Kommunikationsverket ändra tillståndsvillkoren utan tillståndshavarens samtycke, om det är nödvändigt då planerna för radiofrekvenser ändras eller på grundval av frekvensföreskrifter eller förpliktelser i internationella fördrag, eller om det är motiverat för att förebygga eller avhjälpa störningar av radiokommunikationen. Tillståndsvillkoren kan ändras också om det är nödvändigt för att användningen av radiofrekvenserna behöver omorganiseras när de ekonomiska eller tekniska verksamhetsförutsättningarna för ett teleföretag på marknaden förändras, ett nytt teleföretag kommer in på marknaden eller det sker andra motsvarande förändringar av förhållandena på marknaden.

12 §
Återkallande av radiotillstånd och radiofre- kvensreservering

Kommunikationsverket får helt eller delvis återkalla radiotillstånd eller radiofrekvensreserveringar, om

1) tillståndshavaren trots åtgärder enligt 36 § på ett med avseende på störningsfri radiokommunikation väsentligt sätt gör sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av denna lag eller de bestämmelser, föreskrifter eller tillståndsvillkor som utfärdats med stöd av den eller gör sig skyldig till ett väsentligt brott mot betalningsskyldigheten i anslutning till radiotillståndet eller radiofrekvensreserveringen,


15 §
Påvisande av behörighet

För erhållande av behörighetsbevis skall behörighetsexamen avläggas. Vid examen skall den som deltar i examen visa att han eller hon känner till reglerna, anvisningarna och anläggningarna inom det ifrågavarande slaget av radiokommunikation och har nödvändiga språkkunskaper. Kommunikationsverket beslutar om examensfordringarna och examensförrättarna. På ansökan kan en instans utanför verket förordnas till examensförrättare. Examensförrättaren skall ha den skicklighet och erfarenhet som uppgiften kräver. I fråga om de allmänna grunderna för när examensrelaterade prestationer skall vara avgiftsbelagda och för avgifternas storlek gäller då i tillämpliga delar 4―7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Bestämmelser om avgifter för dessa prestationer kan utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet med iakttagande av 8 § 2 och 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten.


18 §
Återkallande av behörighets- och kompetensbevis

Kommunikationsverket kan återkalla ett behörighets- eller kompetensbevis, om den som innehar beviset sänder ett i 34 kap. 10 § i strafflagen avsett falskt alarm med en radiosändare, med en radiosändare stör radiokommunikationen på ett sätt som är straffbart enligt 38 kap. 5, 6 eller 7 § i strafflagen eller upprepat bryter mot bestämmelserna om radiokommunikation eller upprepat av oaktsamhet orsakar skadliga störningar av radiokommunikationen.

3 kap.

Utsläppande på marknaden av teleutrustningar

19 §
Import, försäljning, saluföring, demonstration och användning

Till Finland får importeras i försäljnings- eller överlåtelsesyfte eller i Finland hållas till salu, säljas eller överlåtas endast sådan teleterminalutrustning eller nätverksutrustning som uppfyller de väsentliga krav som anges i denna lag samt bestäms och föreskrivs med stöd av den och som är försedd med nödvändiga märkningar och en försäkran om överensstämmelse. Teleterminalutrustningen skall dessutom vara försedd med en märkning om användningsändamålet.

Också andra teleutrustningar avsedda att släppas ut på marknaden i Finland än de som nämns i 1―3 mom. får ställas till påseende, om det genom en tydlig märkning klart anges att utrustningen inte kan släppas ut på marknaden förrän det har säkerställts att den uppfyller de väsentliga kraven enligt 20 §.


20 §
Väsentliga krav

En teleutrustning skall uppfylla följande väsentliga krav:

1) krav som gäller skydd av människors hälsa och säkerhet, inbegripet elsäkerhetskraven så som särskilt bestäms om dem, utan tillämpning av spänningsgränserna för radioanläggningar och teleterminalutrustning,

2) skyddskraven i fråga om elektromagnetisk kompatibilitet, så som Kommunikationsverket bestämmer,

3) kravet på effektiv användning av radiofrekvenser och omloppsbaneresurser i syfte att undvika skadliga störningar.


21 §
Förfarande för bedömning av överensstämmelse

Att en teleutrustning överensstämmer med kraven skall påvisas genom

1) intern produktionskontroll,

2) intern produktionskontroll som omfattar särskild provning av radioanläggningar och teleterminalutrustning,

3) intern produktionskontroll som omfattar särskild provning av radioanläggningar och teleterminalutrustning och utlåtande av ett bedömningsorgan,

3 a) intern produktionskontroll som innehåller ett utlåtande av ett bedömningsorgan,

3 b) produktionskontroll som innehåller i 14 § i elsäkerhetslagen (410/1996) avsett intyg eller beskrivning av ett besiktningsorgan, eller genom

4) fullständig kvalitetssäkring.

Vid varje förfarande som avses i 1 mom. skall tillverkaren av en teleutrustning säkerställa att utrustningen uppfyller de väsentliga kraven enligt 20 § samt upprätta ett dokument där det försäkras att utrustningen uppfyller dessa krav (försäkran om överensstämmelse). Vid förfarandet enligt 1 mom. 2 punkten skall utrustningen dessutom genomgå särskild provning. Vid förfarandet enligt 1 mom. 3 och 3 a-punkten skall därtill ett bedömningsorgan föreläggas dokumentation om den tekniska konstruktionen som bygger på resultaten från provningen och på det tekniska dokumentet om utrustningen.

Ett negativt utlåtande om dokumentationen av utrustningens tekniska konstruktion hindrar inte tillverkaren, i annat fall än vid det i 1 mom. 3 b-punkten avsedda bedömningsförfarandet, att släppa ut utrustningen på marknaden, om den uppfyller de väsentliga kraven enligt 20 §.

Vid förfarandet enligt 1 mom. 4 punkten skall tillverkaren vid planering, tillverkning och kontroll av produkter tillämpa ett kvalitetssystem som är godkänt av ett bedömningsorgan. För övervakningen skall tillverkaren ge bedömningsorganet nödvändiga uppgifter och tillåta kontroll av sina produktions-, kontroll-, provnings- och lagerlokaliteter. Om kvalitetssystemet inte längre uppfyller de krav som ställs på det med stöd av denna lag, kan bedömningsorganet återta sitt godkännande.

Dokumenten i anslutning till förfarandena för säkerställande av överensstämmelse skall upprättas på finska eller svenska eller på ett språk som godkänts av bedömningsorganet eller Kommunikationsverket. Tillverkaren skall hålla nämnda dokument tillgängliga för de nationella myndigheterna i de stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i minst tio år efter det att den sista teleutrustningen tillverkades.

Kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om förfarandet för säkerställande av överensstämmelse och de dokument som skall upprättas i samband med det.

21 a §
Säkerställande av överensstämmelse i fråga om radiosändare

Om tillverkaren av en radiosändare har tillämpat de harmoniserade standarder som avses i 4 § 8 punkten, skall radiosändarens överensstämmelse med kraven påvisas genom ett bedömningsförfarande enligt 21 § 1 mom. 2, 3 eller 4 punkten.

Om tillverkaren av en radiosändare inte har tillämpat de harmoniserade standarder som avses i 4 § 8 punkten eller har tillämpat dem endast delvis, skall radiosändarens överensstämmelse med kraven påvisas genom ett bedömningsförfarande enligt 21 § 1 mom. 3 eller 4 punkten. Överensstämmelse som avser radiosändarens elektromagnetiska kompatibilitet kan påvisas också genom bedömningsförfarandet enligt 21 § 1 mom. 3 b-punkten.

21 b §
Säkerställande av överensstämmelse i fråga om radiomottagare

Att en radiomottagare och mottagarenheterna i en radioanläggning stämmer överens med kraven skall påvisas genom ett bedömningsförfarande enligt 21 § 1 mom. 1, 3 eller 4 punkten. Överensstämmelse som avser radiomottagarens elektromagnetiska kompatibilitet kan också påvisas genom bedömningsförfarandet enligt 21 § 1 mom. 3 b-punkten. Överensstämmelse i fråga om radiomottagare som avser mottagande av enbart televisions- eller radioprogram skall påvisas genom ett bedömningsförfarande enligt 21 § 1 mom. 1 eller 3 b-punkten.

21 c §
Säkerställande av överensstämmelse i fråga om teleterminalutrustning

Att teleterminalutrustning stämmer överens med kraven skall påvisas genom ett bedömningsförfarande enligt 21 § 1 mom. 1, 3 a- eller 4 punkten. Överensstämmelse som avser teleterminalutrustningens elektromagnetiska kompatibilitet kan också påvisas genom bedömningsförfarandet enligt 21 § 1 mom. 3 b-punkten.

21 d §
Säkerställande av överensstämmelse i fråga om nätverksutrustning

Att nätverksutrustning, vars tillverkare har tillämpat nationella standarder motsvarande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning offentliggjorda harmoniserade standarder om elektromagnetisk kompatibilitet eller sådana nationella standarder, för vilkas tillämpningsområde det inte finns harmoniserade standarder, stämmer överens med kraven skall påvisas genom bedömningsförfarandet enligt 21 § 1 mom. 1 punkten.

Att nätverksutrustning, vars tillverkare inte har tillämpat i 1 mom. avsedda standarder eller har tillämpat dem endast delvis, stämmer överens med kraven skall påvisas genom bedömningsförfarandet enligt 21 § 1 mom. 3 b-punkten.

22 §
Märkning och information

Tillverkaren av en teleutrustning skall förse en i enlighet med 21 § säkerställd utrustning med en märkning så som Kommunikationsverket bestämmer.


23 §
Anmälan om utsläppande på marknaden

Om en enligt 21 a § säkerställd radiosändare fungerar på frekvenser som i föreskrifter av Kommunikationsverket anvisas för andra användningsändamål, skall tillverkaren till Kommunikationsverket anmäla planerna på att släppa ut radiosändaren på marknaden.


27 §
Vissa andra myndigheters uppgifter

Polisen och gränsbevakningsväsendet övervakar vid sidan av Kommunikationsverket att 7 § 1 mom. och 15 § 1 mom. iakttas. Sjöfartsverket övervakar vid sidan av Kommunikationsverket att 15 § 1 mom. och 16 § 1 mom. iakttas. Tullmyndigheterna övervakar vid sidan av Kommunikationsverket att gällande lagstiftning och andra bestämmelser om import av teleutrustning iakttas.

28 §
Uppgifter som skall lämnas till Kommunikationsverket

Den som håller teleutrustning till salu skall på begäran förse Kommunikationsverkets kontrollörer med information om den tekniska konstruktionen hos radioanläggningarna eller teleterminalutrustningen, säkerställandet av överensstämmelsen och överlåtelser.

Den som innehar eller äger en teleutrustning är skyldig att ge Kommunikationsverket uppgifter om konstruktionen, användningen och placeringen och uppgifter som behövs vid indrivningen av avgifter.

29 §
Erhållande av uppgifter av tullmyndigheterna

Utan hinder av bestämmelserna om sekretess har Kommunikationsverket rätt att av tullmyndigheterna erhålla uppgifter om namnet på den som importerar en teleutrustning samt om antalet utrustningar som importerats och om tidpunkten för importen.

31 §
Kontroll

Vad som i 3 mom. föreskrivs om Kommunikationsverkets kontrollör gäller också företrädare för gränsbevakningsväsendet.

32 §
Undersökning av teleutrustning

Om den teleutrustning som har tagits för undersökning uppfyller kraven enligt denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den och utrustningens värde har sjunkit på grund av undersökningen, skall till ägaren på yrkande betalas en ersättning för utrustningen som motsvarar det gängse priset.

Om en teleutrustning på ett väsentligt sätt strider mot denna lag eller de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den, kan Kommunikationsverket förplikta tillverkaren eller importören att ersätta undersökningskostnaderna och dra bort utrustningen från marknaden.

34 §
Förhindrande av störningar

Kommunikationsverket har rätt att förbjuda import, saluföring, försäljning, överlåtelse och användning av en teleutrustning samt en i 14 § avsedd särskild elutrustning, om utrustningen har orsakat skadliga störningar eller om det på sannolika grunder kan antas att den orsakar skadliga störningar.


Kommunikationsverket har rätt att kontrollera och ta till undersökning en radioanläggning som på sannolika grunder misstänks strida mot bestämmelser eller föreskrifter i denna lag eller givna med stöd av dem. Om en radioanläggning eller dess användning konstateras på ett väsentligt sätt strida mot denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den eller att anläggningen kan orsaka skadliga störningar, kan Kommunikationsverket tillfälligt sätta radioanläggningen ur funktion, om detta kan ske utan att den som innehar radioanläggningen förorsakas oskälig olägenhet eller skada med hänsyn till omständigheterna. På tagande av en radioanläggning till undersökning tillämpas i övrigt bestämmelserna i 32 §.

37 §
Radiokommunikationens konfidentiella natur

Radiokommunikation är konfidentiell och får mottagas endast av den som kommunikationen är avsedd för.


Som konfidentiell radiokommunikation anses inte

1) originalsändningar av televisions- och ljudradioprogram,

2) nödanrop,

3) radiokommunikation på allmän anropskanal,

4) radioamatörkommunikation,

5) kortvågsradiokommunikation på frekvensområdet 27 megahertz,

och inte annan sådan radiokommunikation som är avsedd att mottas allmänt.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. hindrar inte att uppgifter om en konfidentiell radiosändnings existens och dess identifieringsuppgifter lämnas till Kommunikationsverket, om det är nödvändigt för att identifiera och lokalisera störningar av radiokommunikationen, avhjälpa eller begränsa störningar eller för att få den som orsakat störningar ställd under åtal. Uppgifter om innehållet i en konfidentiell radiosändning får lämnas bara om det är nödvändigt för att identifiera, lokalisera, avhjälpa eller begränsa störningar av radiokommunikation i säkerhetssyfte eller för att få den som orsakat störningar ställd under åtal.


39 §
Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen


3) bryter mot bestämmelserna om import, försäljning, saluföring, överlåtelse eller ställande till påseende av en teleutrustning eller mot ett förbud som utfärdats då en teleutrustning tagits för undersökning, eller


skall för brott mot radiolagen dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag.


42 §
God förvaltning och rättsskydd

När ett bedömningsorgan och en sådan examensförrättare som avses i 15 § 3 mom. fullgör sina uppgifter enligt denna lag skall de iaktta vad som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och språklagen (423/2003).

Rättelse i ett beslut av ett bedömningsorgan om kvalitetssäkringssystemet för en radioanläggning samt i beslut om förkastande av en behörighetsexamen kan sökas hos Kommunikationsverket. Yrkande på rättelse skall framställas inom 30 dagar från delgivningen av beslutet. Ändring i ett beslut som meddelats med anledning av ett yrkande på rättelse får sökas på det sätt som föreskrivs i 40 §.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2005.

RP 75/2004
KoUB 26/2004
RSv 234/2004

Helsingfors den 28 januari 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.