1430/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om Pallas-Yllästunturi nationalpark

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Inrättandet av nationalparken

I syfte att skydda den mest representativa fjällkedjan i västra Lappland samt därtill hörande skogs- och myrmarker som bevarats i naturtillstånd och har ödemarkskaraktär samt de arter som förekommer där, samt med tanke på utfärder, forskning och undervisningsändamål inrättas Pallas-Yllästunturi nationalpark i enlighet med naturvårdslagen (1096/1996).

2 §
Läge och gränser

Pallas-Yllästunturi nationalpark omfattar cirka 102 000 hektar statsägda områden i Enontekis, Kittilä, Muonio och Kolari kommuner. Gränserna för nationalparken har märkts ut med rött på den karta som utgör bilaga till denna lag.

3 §
Fridlysningsbestämmelser

På Pallas-Yllästunturi nationalpark tillämpas vad som i 13―15 § i naturvårdslagen föreskrivs om fridlysning, med undantag av 14 § 1 mom. 8 punkten.

4 §
Lokalbefolkningens rättigheter

De vars hemort är en kommun som avses i 8 § i jaktlagen (615/1993) har rätt att med stöd av nämnda lagrum jaga i sin hemkommun inom Pallas-Yllästunturi nationalpark, utan hinder av fridlysningsbestämmelserna i naturvårdslagen. Det är emellertid inte tillåtet att jaga i kalfjällsområdena eller i områdena i närhet av nationalparkens rutter och serviceanläggningar eller Ylläs och Pallastunturi turistcentra. De områden där jakt är tillåten har rastrerats på den karta som utgör bilaga till denna lag.

I fråga om mete, pilkning och annat fiske i nationalparken gäller vad som föreskrivs särskilt. I Pallasjärvi och Keimiöjärvi samt Pyhäjärvi vid Aakenustunturi är även fiskevårdsåtgärder tillåtna. Närmare bestämmelser om fiskevården anges i den skötsel- och nyttjandeplan som skall göras upp enligt 19 § i naturvårdslagen. Det är emellertid förbjudet att fiska i lekvattnen för laxöring som förekommer i Pallasjärvi, i vatten med ett naturligt förekommande bäcköringsbestånd och i vatten där fjällröding förekommer. Närmare bestämmelser om de områden där det är förbjudet att fiska utfärdas genom förordning av statsrådet.

I fråga om bedrivande av renskötsel och uttag av husbehovsvirke i nationalparken gäller vad som föreskrivs särskilt.

5 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2005.

Genom denna lag upphävs 2 § 1 mom. 40 punkten i förordningen av den 27 maj 1992 om lundskyddsområden (503/1992).

RP 169/2003
MiUB 17/2004
RSv 185/2004

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.