1425/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om de grunder enligt vilka pensionsanstalterna svarar för de i 12 § 1 mom. 4 punkten i lagen om pension för arbetstagare avsedda kostnaderna

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 12 § 1 mom. 4 punkten i lagen av den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961), sådant detta lagrum lyder i lag 885/2004, beslutat:

1 §

För de i 12 § 1 mom. 4 punkten i lagen om pension för arbetstagare avsedda kostnaderna svarar de pensionsanstalter, som bedriver verksamhet i enlighet med lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare samt lagen om sjömanspensioner, som följer:

1) för arbetstagares sådana ålderspensioner som motsvarar minimipensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare, för ålderspensioner enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare samt ålderdomspensioner enligt 3 a § 4 mom. i lagen om sjömanspensioner till den del pensionen överstiger beloppet av den pension som motsvarar de till pensionsanstalten i enlighet med av social- och hälsovårdsministeriet fastställda grunder erlagda pensionsförsäkringspremierna eller det beräknade pensionsansvaret och pensionen inte täcks av den i 12 c § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare avsedda premien, svarar pensionsanstalterna i proportion till det sammanlagda beloppet av utjämningsdelarna för de av sina försäkringspremier som motsvarar minimipensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare samt utjämningsdelarna för sina årspremier, som motsvarar pensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare samt pensionsskyddet enligt 3 a § 4 mom. lagen om sjömanspensioner, och den av utjämningsdelarna bildade ansvaret, samt

2) för andra än i 1 punkten ovan avsedda kostnader för det sammanlagda beloppet av utjämningsdelarna för försäkringspremier för tilläggspensionsskydd enligt 11 § i lagen om pension för arbetstagare och av den ränteintäktsdel som avses i 2 § 4 mom. samt av utjämningsdelarna för eventuella andra premier än de som erhålls för minimipensionsskyddet. Till den del de ovan nämnda kostnaderna inte kan täckas fördelas de mellan pensionsanstalterna i proportion till det sammanlagda beloppet av de av sina försäkringspremier, som motsvarar minimipensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare samt de årspremier som motsvarar pensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare samt pensionsskyddet enligt 3 a § 4 mom. i lagen om sjömanspensioner. För denna del svarar pensionsanstalterna med det sammanlagda beloppet av utjämningsdelarna för försäkringspremierna för minimipensionsskyddet.

2 §

Den försäkringspremie som motsvarar minimipensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare samt den årspremie som motsvarar pensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare samt pensionsskyddet enligt 3 a § 4 mom. i lagen om sjömanspensioner uträknas med användning av en försäkringspremieprocent, som kan uppskattas motsvara den genomsnittliga försäkringspremien i procent av lönerna för försäkring i enlighet med minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare.

Med försäkringspremiens utjämningsdel och årspremiens utjämningsdel avses den del av försäkringspremien och årspremien som är avsedd för täckande av kostnaderna i enlighet med 12 § 1 mom. 4 punkten i lagen om pension för arbetstagare.

Försäkringspremien, årspremien, försäkringspremiens och årspremiens utjämningsdel samt den av utjämningsdelarna bildade ansvaret uträknas i enlighet med de grunder social- och hälsovårdsministeriet fastställt eller utfärdat.

Med den ränteintäktsdel som räkns i 1 § 2 punkten avses den del av ränteintäkterna som skall avsättas för de av tilläggspensioner enligt 11 § i lagen om pension för arbetstagare bildade fonderna och som i enlighet med de grunder social- och hälsovårdsministeriet fastställt eller utfärdat skall användas för att betala sådana kostnader som avses i 12 § 1 mom. 4 punkten i lagen om pension för arbetstagare.

För pensionskassor och pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, skall i stället för försäkringspremie och dess utjämningsdel användas årspremie och dess utjämningsdel i enlighet med de grunder social- och hälsovårdsministeriet fastställt eller utfärdat.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Förordningen tillämpas första gången på de kostnader som hänför sig till år 2005, i dem inberäknade även under nämnda år eller senare utbetalade pensionsrater för tidigare år.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 28 december 1997 om de grunder, enligt vilka pensionsanstalterna svarar för de i 12 § 1 mom. 4 punkten lagen om pension för arbetstagare avsedda kostnaderna (83/1997). Det upphävda beslutet tillämpas likväl på andra kostnader än de som avses i 2 mom. och som hänför sig till tiden före förordningens ikraftträdande.

Helsingfors den 30 december 2004

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringssekreterare
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.