1424/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om sjömanspensioner

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

upphävs i förordningen om sjömanspensioner av den 12 april 1991 (654/1991) 2 §, sådan den lyder i förordning 1750/1995,

ändras 1 § 2 mom., 4 § och 5 § 2 mom., av dem 4 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 1750/1995, samt

fogas till 1 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

1 §

Arbetsgivaren skall på pensionskassans blankett meddela pensionskassan

1) om begynnande och upphörande av ett arbetsförhållande, som omfattas av lagen om sjömanspensioner, omedelbart, om överenskommelse om en särskild fastställd tid inte ingåtts med pensionskassan, härvid dock så att uppgifterna för varje kalenderkvartal meddelas senast inom den månad som följer på kvartalet,

2) om de vid kalenderårets slut fortlöpande arbetsförhållanden som omfattas av lagen om sjömanspensioner före utgången av därpå följande februari,

3) i samband med de anmälningar som avses i 1 och 2 punkterna, för skötseln av pensionsskyddet erforderliga uppgifter om lön, tjänsteår och annat samt tjänsteställningen vid kalenderårets slut eller när arbetsförhållandet upphör, samt

4) efter en arbetstagares död arbetstagarens namn, personbeteckning och andra nödvändiga uppgifter om arbetsförhållandet för fastställande av familjepension.

En arbetsgivare som sköter arbetsgivarprestationer i anslutning till arbetspensionsförsäkringen genom ett sådant servicesystem som avses i lagen om ett system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare (658/2004) är skyldig att omedelbart anmäla i 2 mom. avsedda uppgifter till pensionskassan.


4 §

Med fribrev avses en på bestämmelser som är i kraft före 2005 baserad rätt till framtida pension

1) på grundval av ett arbetsförhållande som upphört före 2005 och vid vars upphörande arbetstagaren eller en anhörig till denne inte varit omedelbart berättigad att erhålla pension, eller vid vars upphörande arbetstagaren inte omedelbart har gått i förtida ålderspension i enlighet med 14 § 3 mom. i lagen om sjömanspensioner, detta lagrum i dess lydelse före den 1 januari 2005,

2) på grundval av ett arbetsförhållande som upphört före 2005 till följd av att arbetstagaren gått i deltidspension,

3) på grundval av ett arbetsförhållande som enligt 4 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om sjömanspensioner (884/2004) har upphört den 31 december 2004, eller

4) på grundval av ett arbetsförhållande på vilket tillämpas andra meningen i 2 mom. eller 12 mom. i lagen (884/2004) om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i den lag som nämns i 3 punkten.

Om arbetstagare enligt 18 och 19 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (634/2003) och 20 mom. i lagen om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i nämnda lag (886/2004) eller 10 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för företagare (638/2003) har rätt till pension vid en lägre ålder än 62 år, beviljas vid den ålder då pensionen börjar fribrev enligt 1 mom. reducerat så som bestäms i de av social- och hälsovårdsministeriet fastställda villkoren och grunderna för fribrev enligt lagen om sjömanspensioner. Pension som tjänats in enligt lagen om sjömanspensioner efter den 31 december 2004 beviljas vid den ålder då pensionen börjar reducerad så som bestäms i social- och hälsovårdsministeriets förordning om uträkning av pension enligt lagen om sjömanspensioner i vissa fall (1149/2004). Motsvarande förfarande iakttas om en sådan arbetstagare får pension på basis av frivillig fortsatt försäkring som beviljats honom eller henne.

Vad som bestäms i 2 mom. gäller även arbetstagare som omfattas av 18 och 19 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (634/2003) och 20 mom. i lagen om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i nämnda lag (886/2004) samt vars i ikraftträdandebestämmelsen avsedda arbetsförhållande upphör tidigast fyra månader innan arbetstagaren uppnår den i ikraftträdandebestämmelsen avsedda åldern som är läger än 62 år.

Om en arbetstagare vid sin död hade rätt till pension på basis av fribrev som avses i 2 mom. har en i 15 a och 15 b § i lagen om sjömanspensioner nämnd förmånstagare efter honom eller henne rätt att få familjepension på basis av ett lika stort fribrev.

Bestämmelserna i 2 mom. gäller också arbetstagare som med stöd av 17 b § 2 mom. i lagen om sjömanspensioner har rätt till pension vid en lägre ålder än 62 år.

5 §

Förskottet betalas i tolv lika stora månatliga rater. Förskottet skall stå till pensionskassans förfogande varje månad den första dag då bankerna håller öppet. Skillnaden mellan erlagt förskott och för samma år fastställt slutligt belopp av statsandelen beaktas i samband med utbetalningen av den förskottsrat som följer på andelens fastställande.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Helsingfors den 30 december 2004

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringssekreterare
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.