1423/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Statsrådets förordning angående ändring av förordningen om pension för företagare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen av den 7 november 1969 om pension för företagare (668/1969) 5―7 § och 17 a § 2 mom.,

av dem 6 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1061/1997 och 17 a § 2 mom. sådant det lyder i förordning 88/1978, som följer:

5 §

Vid beräknandet av tidsperioders längd anses i en kalendermånad ingå 30 dagar. Kalendermånadernas längd utjämnas så, att månadens sista dag och under skottår även den nästsista dagen i februari månad anses som den 30 dagen i månaden. Tidsperiodens längd i månader beräknas så att antalet dagar i månaden divideras med trettio.

Under den tid då företagaren har erhållit sådan heleffektiv invalidpension som beräknats enligt de bestämmelser som varit i kraft före 2005 intjänas pension från dagen för pensionsfallet till den dag då pensionen upphör av den pensionsgrundande arbetsinkomst som har legat till grund för pensionstillväxten för den återstående tid som ingår i pensionen.

6 §

Arbetsinkomsten för en företagare som avses i 7 § 2 och 3 mom. i lagen om pension för företagare fastställs av pensionsanstalten som årsarbetsinkomst.

Det vägda medeltal av arbetsinkomsterna under ett kalenderår som avses i 7 a § i lagen om pension för företagare fås genom att den arbetsinkomst som fastställts för varje tidsperiod multipliceras med antalet dagar som ingår i samma tidsperiod och genom att det sammanlagda beloppet av inkomster som på detta sätt har erhållits under olika tidsperioder divideras med 360.

För det kalenderår då företagaren fyller 53 eller 63 år anses sådan arbetsinkomst som erhållits före ingången av den kalendermånad som följer efter den månad då företagaren uppnår sagda ålder vara en lika stor andel av den totala arbetsinkomsten under kalenderåret som antalet månader med förvärvsinkomst till utgången av den månad då företagaren uppnår sagda ålder är av antalet månader med förvärvsinkomst under året i fråga. I detta fall anses som månad med förvärvsinkomster vara en kalendermånad under vilken den försäkring som anges i lagen om pension för företagare gäller.

Den sänkning av arbetsinkomsten som avses i 7 a § 3 mom. i lagen om pension för företagare fås genom att den totala arbetsinkomsten för varje kalenderår multipliceras med en kvot som utgörs av förhållandet mellan de för samma tidsperiod mottagna försäkringspremierna och de för samma tidsperiod fastställda försäkringspremierna.

7 §

Om ålderspension enligt 18 och 19 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (634/2003) samt 20 mom. i lagen om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare (886/2004) eller 10 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för företagare (638/2003) beviljas vid en ålder som är lägre än 62 år, eller om pensionsåldern enligt lagen om sjömanspensioner är lägre än 62 år, beviljas den pension enligt lagen om pension för arbetstagare som tjänats in efter den 31 december 2004 vid den ålder då pensionen börjar reducerad så som bestäms i social- och hälsovårdsministeriets förordning om uträkning av arbetspension i vissa fall (1148/2004).

Vad som bestäms i 1 mom. gäller även företagare som omfattas av 10 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om pension för företagare (638/2003) vars i ikraftträdandebestämmelsen avsedda företagarverksamhet upphör tidigast fyra månader innan företagaren uppnår en i ikraftträdandebestämmelsen avsedd pensionsålder som är lägre än 62 år.

17 a §

Förskottet erlägges till Pensionsskyddscentralen i tolv lika stora rater så, att det står till Pensionsskyddscentralens förfogande varje månad den första dag då bankerna håller öppet. Skillnaden mellan erlagt förskott och för samma år fastställt slutligt belopp av statsandelen beaktas i samband med utbetalningen av den förskottsrat, som följer på andelens fastställande.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

I fråga om fribrev som bildats enligt den i kraft varande 7 § i förordningen om pension för företagare innan denna förordning träder i kraft gäller på motsvarande sätt vad som bestäms i 2 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om vissa bestämmelser i lagen om pension för arbetstagare (1147/2004).

Utan hinder av vad som anges i 6 § 4 mom. i denna förordning sker den sänkning av arbetsinkomsten som hänför sig till tiden före förordningens ikraftträdande innan denna förordning träder i kraft i enlighet med 6 § 3 mom. i förordningen om pension för företagare.

Helsingfors den 30 december 2004

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringssekreterare
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.