1421/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen av den 15 november 1985 om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (870/1985) 2 och 4 §,

sådana de lyder, 2 § i förordning 1659/1993 och 4 § i förordning 1339/2003, som följer:

2 §

Om ålderspension beviljas enligt 18 och 19 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (634/2003) samt 20 mom. i lagen om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare (886/2004) eller 10 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för företagare (638/2003) vid en ålder som är lägre än 62 år, eller om pensionsåldern enligt lagen om sjömanspensioner är lägre än 62 år, beviljas den pension som tjänats in enligt lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985) efter den 31 december 2004 vid den ålder då pensionen börjar reducerad så som bestäms i social- och hälsovårdsministeriets förordning om uträkning av arbetspension i vissa fall (1148/2004).

4 §

I övrigt skall vid verkställigheten av lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare i tillämpliga delar iakttas vad som föreskrivs i 6, 11, 13, 15―17, 23 och 23 a § i förordningen om pension för arbetstagare samt i 3 och 19 § 1 mom. i förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (184/1962).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

I fråga om fribrev som bildats enligt den ikraftvarande 2 § i förordningen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare innan denna förordning träder i kraft gäller på motsvarande sätt vad som bestäms i 2 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om vissa bestämmelser i lagen om pension för arbetstagare (1147/2004).

Helsingfors den 30 december 2004

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringssekreterare
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.