1420/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

upphävs i förordningen av den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (184/1962) 6 §, sådan den lyder i förordning 1049/1998, samt

ändras 1 § 1 mom. 3 punkten och 10 §,

sådana de lyder, 1 § 1 mom. 3 punkten i förordning 515/1971 och 10 § i förordning 1084/1997, som följer:

1 §

I denna förordning avses :


3) med försäkringsår sådant kalenderår, under vilket försäkrad tjänat in i arbetsförhållanden som omfattas av pensionslagen minst i 4 § 2 mom. i pensionslagen föreskrivet och enligt 12 § i samma lag justerat gränsbelopp.


10 §

Om ålderspension beviljas enligt 18 och 19 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (634/2003) samt 20 mom. i lagen om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare (886/2004) eller 10 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för företagare (638/2003) vid en ålder som är lägre än 62 år, eller om pensionsåldern enligt lagen om sjömanspensioner är lägre än 62 år, beviljas den pension som tjänats in enligt lagen om pension för arbetstagare efter den 31 december 2004 vid den ålder då pensionen börjar reducerad så som bestäms i social- och hälsovårdsministeriets förordning om uträkning av arbetspension i vissa fall (1148/2004).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

I fråga om fribrev som bildats enligt den ikraftvarande 10 § i förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden innan denna förordning träder i kraft gäller på motsvarande sätt vad som bestäms i 2 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om vissa bestämmelser i lagen om pension för arbetstagare (1147/2004).

Helsingfors den 30 december 2004

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringssekreterare
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.