1419/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Statsrådets förordning om ändring av om förordningen om pension för arbetstagare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

upphävs i förordningen av den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare (183/1962) 1 §, 6 § 2 mom., 7 § 1―3 mom. samt 8, 9 och 9 a §,

sådana de lyder 1 § och 6 § 2 mom. i förordning 1083/1997, 7 § 1 mom. i förordning 1506/1995 samt 7 § 2 och 3 mom. i förordning 1657/1993, 8 § i förordningar 871/1985, 859/1986 och 1254/1995 samt i nämnda förordningar 1657/1993, 1506/1995 och 1083/1997, 9 § i nämnda förordning 1506/1995 och 9 a § i förordning 842/1998,

ändras 3 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 721/2002, samt

fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 721/2002, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom. som följer:

3 §

Arbetsgivaren är skyldig att med anlitande av pensionsanstaltens blanketter till anstalten anmäla

1) om början och upphörande av lagen om pension för arbetstagare underställt arbetsförhållande ofördröjligen, försåvitt inte med pensionsanstalten överenskommits om särskild termin när uppgifterna skall meddelas, dock sålunda, att uppgifterna för varje kalenderkvartal meddelas senast under därpå följande månad,

2) på basis av 1 c § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare om inledande och upphörande av frivilligt försäkrat arbete som utförs utomlands på det sätt som bestäms i 1 punkten; på samma sätt förfars om den arbetsförtjänst som ligger till grund för pensionen har bestämts enligt 1 c § 4 mom. i nämnda lag,

3) före utgången av februari månad de i lagen om pension för arbetstagare underställda arbetsförhållanden, som fortbestått vid utgången av föregående kalenderår,

4) efter en arbetstagares död arbetstagarens namn, personbeteckning och andra nödvändiga uppgifter om arbetsförhållandet för fastställande av familjepension,

5) inom två månader efter försäkringens upphörande de för avslutande av försäkringen nödvändiga uppgifter om arbetstagare och arbetsförhållande som avses i 17 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare.

Arbetsgivare som sköter arbetsgivarprestationer i anslutning till arbetspensionsförsäkringen genom ett servicesystem som avses i lagen om ett system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetstagare (658/2004) är skyldig att ofördröjligen anmäla i 1 mom. avsedda uppgifter till pensionsanstalten.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Helsingfors den 30 december 2004

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringssekreterare
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.