1416/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 3 augusti 1992 om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) 6 § 1 mom. 6 punkten, sådan den lyder i lag 716/2002, samt

ändras 19 d § 1 och 3 mom., 19 e § 1 och 3 mom. samt 19 f § 1 mom., sådana de lyder i nämnda lag 716/2002, som följer:

19 d §
Statsunderstödets belopp

En kommun eller en samkommun kan i statsunderstöd beviljas högst 75 procent av de kostnader som berättigar till statsunderstöd, dock så att ett i 7 § i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) avsett sjukvårdsdistrikt i statsunderstöd kan beviljas högst 50 procent. I kostnaderna ingår inte mervärdesskattens andel.


Statsunderstödet får tillsammans med övriga offentliga stöd inte vara högre än den i 1 mom. fastställda andelen på 50 eller 75 procent av de kostnader som berättigar till statsunderstöd eller maximibeloppet för statsunderstöd eller något annat offentligt stöd enligt Europeiska unionens regelverk eller lagstiftningen i Finland.

19 e §
Ansökan om statsunderstöd

Statsunderstöd skall sökas hos länsstyrelsen genom skriftlig ansökan före utgången av ettvart kalenderår och hos social- och hälsovårdsministeriet före utgången av februari. Sökande kan vara antingen en kommun eller en samkommun.


Närmare bestämmelser om detaljerna i en ansökan om statsunderstöd, ansökan om statsunderstöd, de kostnader som berättigar till statsunderstöd samt de riksomfattande prioriteringar och kriterier som skall beaktas vid valet av utvecklingsprojekt som berättigar till statsunderstöd kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

19 f §
Statsunderstödsbeslut

Länsstyrelsen fattar före utgången av februari och social- och hälsovårdsministeriet före utgången av april ett skriftligt understödsbeslut i fråga om utvecklingsprojekt under året i fråga.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På utvecklingsprojekt som fastställts 2004 eller tidigare tillämpas dock de bestämmelser som gällde till och med den 31 december 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 242/2004
ShUB 44/2004
RSv 237/2004

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.