1411/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Kommunikationsministeriets förordning om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen av den 21 december 2004 om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg (1206/2004):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på sådana bulkfartyg och finska terminaler som avses i 2 § 1 mom. i lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg (1206/2004), nedan bulklastlagen.

2 §
Krav med avseende på bulkfartygens lämplighet ur operativ synvinkel

Terminaloperatören säkerställer att bulkfartygen ur operativ synvinkel är lämpliga för lastning och lossning av fasta bulklaster så att bulkfartygen uppfyller följande krav:

1) de är försedda med lastrum och lucköppningar av tillräcklig storlek och av en sådan konstruktion att fast bulklast kan lastas, stuvas, trimmas och lossas på ett tillfredsställande sätt,

2) lastluckorna är försedda med identifieringsnummer som stämmer överens med numren i lastnings- eller lossningsplanen, dessa nummer är placerade och har en sådan storlek och färg att de är väl synliga och identifierbara för den personal som sköter terminalens lastnings- och lossningsutrustning,

3) lastluckorna, systemen för styrning av lastluckor och säkerhetsanordningarna är i väl fungerande skick och används endast i avsett syfte,

4) om lampor som indikerar slagsida har monterats, testas de och deras funktionsduglighet påvisas innan lastning eller lossning påbörjas,

5) om det krävs att ombord på fartyget skall finnas ett godkänt lastinstrument, är detta certifierat och med det kan utföras belastningsberäkningar under lastning eller lossning,

6) framdrivnings- och hjälpmaskinerierna är väl fungerande.

7) den däcksutrustning som används vid förtöjning och ankring fungerar, är i god ordning och i gott skick.

3 §
Lämplighetskrav för terminaler

Fasta bulklaster får lastas och lossas endast i fråga om sådana bulkfartyg som på ett säkert sätt kan angöra kajen längs lastnings- eller lossningsanordningen med beaktande av kajplatsens djup, fartygets maximistorlek, förtöjningsanordningar, fendrar, säkert tillträde till hamnen och möjliga hinder för lastningen eller lossningen.

Terminalens lastnings- och lossningsutrustning skall vara certifierad på behörigt sätt, den skall hållas i gott funktionsdugligt skick i enlighet med relevanta bestämmelser och standarder och den får endast skötas av behörig personal som vid behov är certifierad.

Terminalpersonalen skall utbildas i alla aspekter som gäller säker lastning och lossning av bulkfartyg på ett sätt som är förenligt med vars och ens ansvarsområde.

Den personal som deltar i lastning och lossning skall ha tillgång till och använda personlig skyddsutrustning och skall utöver detta vila tillräckligt för undvikande av olyckor som beror på trötthet.

I den handbok som upprättas om arbetet vid terminaler skall tas in de uppgifter om hamnar och terminaler som räknas upp i punkt 1.2 i bihang 1 till BLU-koden, som nämns i 3 § 3 punkten i bulklastlagen. Terminaloperatören eller terminalrepresentanten skall ställa handböckerna till förfogande för befälhavaren på sådana bulkfartyg som anlöper terminalen i fråga för att lasta eller lossa fasta bulklaster.

4 §
Befälhavarens uppgift att lämna upplysningar

Fartygets befälhavare skall meddela terminalrepresentanten i hamnen fartygets beräknade ankomsttid till området utanför hamnen så tidigt som möjligt och uppdaterar informationen efter behov.

I sitt meddelande om fartygets ankomsttid skall befälhavaren lämna följande upplysningar till terminalen:

1) fartygets namn, anropssignal, IMO-nummer, flagg, hemmahamn,

2) fartygets lastnings- eller lossningsplan, i vilken anges lastens kvantitet, stuvning per lastrum, lastnings- eller lossningsordning samt den kvantitet som skall lastas ombord i varje omgång eller lossas vid varje steg i lossningen,

3) djupgående vid ankomst och föreslaget djupgående vid avgång,

4) tid som krävs för fyllning eller länsning av barlast,

5) fartygets totala längd, fartygets största bredd samt längden på de lastrum i vilka last skall lastas eller lossas, räknad från förkant på luckkarmen på det lastrum som är beläget längst för över till akterkant på luckkarmen på det lastrum som är beläget längst akter över,

6) avståndet från vattenlinjen till luckan för det första lastrum som skall lastas eller lossas samt avståndet från fartygets sida till lucköppningen,

7) placering av fartygets landgång,

8) avståndet mellan fartygets högsta punkt och vattenytan,

9) detaljerade uppgifter om och kapaciteten på lasthanteringsutrustning, om sådan finns,

10) antal och typ av förtöjningar,

11) andra särskilda behov, såsom uppgifter om trimning av lasten eller fortlöpande mätning av lastens fukthalt,

12) detaljerade uppgifter om eventuella nödvändiga reparationer som kan försena fartygets förtöjning, påbörjandet av lastning eller lossning eller fartygets avgång efter det att lastning eller lossning genomförts, och

13) andra upplysningar om fartyget som terminalen begär.

5 §
Befälhavarens skyldighet att inhämta information

Befälhavaren skall före lastningen säkerställa att han eller hon har fått den lastinformation som krävs i regel VI/2.2. i bilagan till 1974 års SOLAS-konvention, som nämns i 3 § 2 mom. i bulklastlagen, och vid behov en deklaration av bulkdensiteten. Dessa uppgifter skall framställas i lastdeklarationsformuläret på det sätt som anges i bihang 5 till BLU-koden.

6 §
Befälhavarens uppgifter i samband med lastning och lossning

Före och under lastningen eller lossningen skall befälhavaren säkerställa att

1) lastning eller lossning av last samt fyllning eller länsning av barlastvatten övervakas av en person som hör till fartygsbefälet,

2) lastens och barlastvattnets fördelning övervakas under hela lastnings- eller lossningsprocessen för att säkerställa att fartygets konstruktion inte överbelastas,

3) fartyget ligger utan slagsida eller, om slagsida krävs av operationella skäl, att den är så liten som möjligt,

4) fartyget hela tiden är säkert förtöjt med beaktande av lokala väderförhållanden och väderprognoser,

5) ett tillräckligt stort antal befäl och besättningsmän är kvar ombord för att de skall kunna justera förtöjningar eller hantera andra normala situationer eller en nödsituation med beaktande av de tillräckliga vilotider för besättningen som fastställts för att undvika trötthet,

6) terminalrepresentanten uppmärksammas på krav att trimma lasten i enlighet med förfarandena i BC-koden (IMO Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes, försäljningsnummer IMO-260E),

7) terminalrepresentanten uppmärksammas på kraven om överensstämmelse när det gäller att balansera fyllning eller länsning av barlastvatten mot lastning eller lossning samt takten för lastning och lossning, liksom även varje avvikelse från planen för barlasthanteringen eller varje annan omständighet som kan påverka lastningen eller lossningen av lasten,

8) barlastvattnet länsas i en takt som stämmer överens med den överenskomna lastningsplanen och att så vattnet inte svämmar över på kajen eller intilliggande fartyg; i de fall det inte i praktiken är möjligt för fartyget att fullfölja länsningen av barlastvattnet före lastningsprocessens trimningsfas, skall befälhavaren komma överens med terminalrepresentanten om avbrytande av lastningen och om avbrottets längd,

9) med terminalrepresentanten har överenskommits de åtgärder som skall vidtas i händelse av regn eller andra förändringar av väderförhållandena om lasten är sådan att risker kan uppstå vid sådana väderleksförändringar,

10) medan fartyget ligger vid kaj får svetsarbete utföras ombord eller i fartygets närhet endast med tillstånd av terminalrepresentanten och i enlighet med eventuella krav från den behöriga myndigheten,

11) lastnings- eller lossningsarbetet samt fartygets tillstånd under de avslutande faserna av lastningen eller lossningen övervakas noggrant,

12) terminalrepresentanten omedelbart underrättas, om lastnings- eller lossningsprocessen har orsakat skador eller riskfyllda situationer eller löper sannolik risk att göra detta,

13) terminalrepresentanten informeras när den slutliga trimningen av lasten måste påbörjas för att transportanordningen skall kunna stannas,

14) lossningen på fartygets högra sida, sett från aktern mot fören, synkronises med lossningen på vänstra sidan i samma lastrum för att undvika att fartyget utsätts för vridpåkänningar, och

15) risken för utsläpp av eventuella brandfarliga ångor när ett eller flera lastrum fylls med barlast beaktas och försiktighetsåtgärder vidtas innan eventuella svetsarbeten tillåts intill eller ovanför dessa lastrum.

7 §
Terminalrepresentantens uppgift att lämna upplysningar

Terminalrepresentanten skall lämna följande upplysningar till befälhavaren:

1) namnet på den kaj vid vilken lastning eller lossning genomförs och beräknad tid för förtöjning och avslutad lastning eller lossning,

2) beskrivning av lastnings- eller lossningsutrustningen inklusive terminalens nominella lastnings- eller lossningstakt och det antal lastnings- eller lossningsenheter som används, liksom även hur lång tid som beräknas gå åt för att avsluta varje lastningsomgång eller hur lång tid som beräknas gå åt för varje steg i lossningen,

3) sådana uppgifter om kajplatsen eller piren som befälhavaren skall känna till, såsom placering av fasta och rörliga hinder, fendrar, pollare och förtöjningsanordningar,

4) minsta vattendjup längs kajen och i inseglings- och utseglingsleder,

5) vattendensitet vid kajen,

6) maximiavståndet mellan vattenlinjen och högsta punkten på lastluckorna eller luckkarmarna, beroende på vilket av dessa avstånd som är relevant för lastningen eller lossningen, samt fartygets maximala höjd,

7) landgångar och andra anordningar för tillträde,

8) vilken av fartygets sidor som skall ligga mot kaj,

9) högsta tillåtna hastighet vid ingång till tilläggningsplatsen samt tillgång till bogserbåtar, inklusive deras typ och största dragkraft,

10) ordningsföljden vid lastning för olika poster av last samt andra begränsningar, om det inte är möjligt att lasta i en ordning eller i ett lastrum som passar fartyget,

11) uppgifter om sådana egenskaper hos den last som skall lastas som kan medföra risker, om lasten kommer i kontakt med annan last eller lastrester som finns ombord,

12) förhandsinformation om de föreslagna lastnings- eller lossningsförfarandena eller ändringar av befintliga lastnings- eller lossningsplaner,

13) huruvida terminalens lastnings- eller lossningsutrustning är fast eller har några begränsningar i fråga om rörlighet,

14) krav på förtöjningar,

15) underrättelse om ovanliga förtöjningsanordningar,

16) eventuella begränsningar för intag eller länsning av barlastvatten,

17) största djupgående som den behöriga myndigheten tillåter, och

18) andra upplysningar som befälhavaren begär om terminalen.

8 §
Förfaranden mellan bulkfartyg och terminal

På lastning eller lossning av bulkfartyg med fast bulklast tillämpas följande förfaranden:

1) innan en fast bulklast lastas eller lossas skall befälhavaren med terminalrepresentanten komma överens om en lastnings- eller lossningsplan i vilken säkerställs att

a) skärkraften och böjmomenten i fråga om fartyget inte överskrider de tillåtna gränserna under lastning och lossning,

b) lastnings- eller lossningsplanen beaktar takten, kvantiteten och graden av lastnings- och lossningsåtgärderna,

c) lastnings- och lossningsplanen beaktar lastnings- eller lossningstakten, antalet tippningar samt kapaciteten för länsning och intag av barlastvatten i fråga om fartyget.

2) lastnings- och lossningsplanen skall göras upp enligt bihang till BLU-koden i den form som anges i dess bihang 2, och den skall uppta bulkfartygets IMO-nummer; dessutom skall befälhavaren och terminalrepresentanten med sin underskrift fastställa att de godkänner planen,

3) befälhavaren och terminalrepresentanten skall förbereda och godkänna alla sådana ändringar i lastnings- och lossningsplanen som enligt någondera parten kan inverka på fartygets eller besättningens säkerhet och dessa ändringar skall framställas såsom en reviderad plan,

4) lastnings- och lossningsplanen och de eventuella reviderade och godkända planerna förvaras på fartyget och i terminalen i sex månader,

5) innan lastningen och lossningen inleds skall checklistan för säkerheten i gränssnittet mellan fartyg och hamn gemensamt fyllas i och undertecknas av befälhavaren och terminalrepresentanten enligt de riktlinjer som anges i bihang 4 till BLU-koden och

6) när lastningen eller lossningen har avslutats skall i den skriftliga överenskommelse som ingåtts mellan befälhavaren och terminalrepresentanten fastställas att lastningen eller lossningen har utförts i överensstämmelse med lastnings- eller lossningsplanen och de eventuella ändringar som gjorts i den, i fråga om lossning skall i den skriftliga överenskommelsen dessutom nämnas eventuella skador som förorsakats fartyget i samband med lossning samt de eventuella reparationer som utförts, liksom även att lastrummen har tömts och rengjorts i överensstämmelse med befälhavarens krav.

9 §
Terminalrepresentantens uppgifter i samband med lastning och lossning

Före och under lastningen eller lossningen skall terminalrepresentanten

1) informera befälhavaren om kontaktinformation och förfaranden för att kontakta den terminalpersonal eller den representant för befraktaren som ansvarar för lastningen eller lossningen för att möjliggöra befälhavarens kontakt med dem,

2) vidta alla försiktighetsåtgärder för att undvika att lastnings- eller lossningsutrustningen orsakar skador på fartyget och om skador uppstår, informera befälhavaren om dessa,

3) säkerställa att fartyget ligger utan slagsida eller, om slagsida krävs av operationella skäl för att lastnings- eller lossningsarbetet skall kunna utföras, att den är så liten som möjligt,

4) säkerställa att lossningen på fartygets högra sida, sett från aktern mot fören, synkroniseras med lossningen på vänstra sidan i samma lastrum för att undvika att fartyget utsätts för vridpåkänningar,

5) underrätta befälhavaren om laster med hög bulkdensitet eller om enskilda skoplaster som är stora, då höga lokala belastningar på fartygskonstruktionen är möjliga till dess att tanktaket helt täcks av last, särskilt om det är tillåtet att släppa last från hög höjd, samt att särskild försiktighet iakttas när lastningen av varje lastrum påbörjas,

6) säkerställa att det finns en överenskommelse mellan befälhavaren och terminalrepresentanten beträffande alla faser och alla aspekter av lastningen eller lossningen, och att befälhavaren informeras om varje ändring av den överenskomna lastningstakten samt vid fullbordandet av varje lastningsomgång,

7) protokollföra vikten hos den last som lastas eller lossas och dess placering i lastrummen samt säkerställa att lastvikten i lastrummen inte avviker från den överenskomna lastnings- eller lossningsplanen,

8) säkerställa att lasten vid lastning eller lossning har trimmats i enlighet med befälhavarens krav,

9) säkerställa att den lastkvantitet som krävs för att uppnå behövligt djupgående och trim inför avgången gör det möjligt att tömma lastanläggningens transportanordning när lastningen avslutas; i detta syfte skall terminalrepresentanten informera befälhavaren om den nominella vikten på last som finns i transportanordningen och om eventuella krav på tömning av transportanordningen då lastningen avslutas,

10) vid lossning, varsla befälhavaren när man avser att öka eller minska antalet använda lossningsenheter samt underrätta befälhavaren om när lossningen av varje lastrum beräknas vara avslutad, och

11) säkerställa att inget svetsarbete utförs ombord eller i fartygets närhet medan fartyget ligger vid kaj, förutom med befälhavarens tillstånd och i enlighet med eventuella krav från den behöriga myndigheten.

10 §
Rapport om resultatet av kontrollerna

Sjöfartsverket skall vart tredje år lämna Europeiska gemenskapernas kommission en rapport om resultatet av de kontroller som utförts med tanke på iakttagandet av bestämmelserna i bulklastlagen och denna förordning.

Rapporten skall innehålla en bedömning av hur de harmoniserade förfaranden för samarbete och kommunikation mellan bulkfartyg och terminaler som föreskrivs i det i 1 bulklastlagen avsedda bulklastdirektivet fungerar.

Sjöfartsverket skall lämna rapporten till kommissionen senast den 30 april det år som följer på den treårsperiod som rapporten avser. Sjöfartsverket skall lämna den första rapporten till kommissionen år 2008.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/96/EG (32001L0096); EGT nr L 13, 16.1.2002, s. 9
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/84/EG (32002L0084); EGT nr L 324, 29.11.2002, s. 53

Helsingfors den 30 december 2004

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Regeringssekreterare
Pekka Kouhia

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.