1409/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Statsrådets förordning om oljeskyddsfonden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av lagen den 30 november 2004 om oljeskyddsfonden (1406/2004):

1 kap.

Sökande av ersättningar och bidrag ur oljeskyddsfonden

1 §
Ansökan om ersättning och bidrag

Ersättningar och bidrag ur oljeskyddsfonden skall sökas skriftligen före utgången av kalenderåret efter en händelse för vilken enligt lagen om oljeskyddsfonden (1406/ 2004) skall betalas ersättning eller bidrag. Av särskilda orsaker kan dock också en ansökan som lämnats in efter den utsatta tiden tas till behandling.

Ansökan skall riktas till oljeskyddsfondens styrelse och tillställas den behöriga regionala miljöcentralen, som ger sitt utlåtande om ansökan och vidarebefordrar handlingarna till miljöministeriet. Ansökan kan också lämnas in till den synenämnd som avses i 26 § i lagen om oljeskyddsfonden.

Ett förhandsutlåtande kan ges om beviljandet av ersättningar och bidrag.

2 §
Ansökan om ersättning för bekämpningskostnaderna

En ansökan som gäller ersättning för bekämpningskostnader av en oljeskada skall innehålla

1) en beskrivning av oljeskadan,

2) utförda bekämpningsåtgärder,

3) de kostnader som föranletts av bekämpningsarbetet,

4) den som är ansvarig för skadan om detta är känt,

5) en utredning om hur man har försökt driva in kostnaderna för bekämpningen av den som är ansvarig för skadan,

6) övriga uppgifter och utredningar som oljeskyddsfondens styrelse förutsätter.

3 §
Ansökan om ersättning för kostnader för sanering av markgrund och grundvatten

En ansökan om ersättning som avses i 15 § i lagen om oljeskyddsfonden skall innehålla

1) uppgifter om det område som skall saneras och om fastighetens ägare och innehavare,

2) fastighetsägarens samtycke till saneringen, om han själv inte är sökande,

3) en utredning om saneringsbehovet, hur brådskande saneringen är och dess betydelse för skyddet av miljön,

4) en plan för saneringsarbetet, behandlingen av det oljiga avfallet från saneringen samt om uppföljningen av saneringens miljöverkningar,

5) en uppskattning av kostnaderna samt till vilket belopp ersättning söks,

6) en utredning om att det finns förutsättningar enligt 15 § 2 mom. i lagen om oljeskyddsfonden för att ersättning skall beviljas,

7) en utredning om att det finns ett miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (86/ 2000) för saneringen, eller att beslutet om saneringen i övrigt fattats enligt miljöskyddslagen,

8) den i 15 § 3 mom. i lagen om oljeskyddsfonden avsedda försäkran av fastighetsägaren,

9) de övriga uppgifter och utredningar som oljeskyddsfondens styrelse förutsätter.

Den regionala miljöcentralen skall till oljeskyddsfondens styrelse ge ett utlåtande om en ansökan om ersättning. I utlåtandet skall ställning tas särskilt till huruvida det finns förutsättningar enligt 15 § 2 mom. i lagen om oljeskyddsfonden att bevilja ersättning samt läggas fram en bedömning av hur nödvändig och brådskande saneringen är med tanke på skyddet av miljön.

2 kap.

Oljeskyddsfondens styrelse och personal

4 §
Oljeskyddsfondens styrelses uppgifter

Utöver vad i lagen om oljeskyddsfonden föreskrivs om styrelsens uppgifter då ersättningar och bidrag beviljas skall oljeskyddsfondens styrelse

1) besluta om fondens verksamhets- och ekonomiplan,

2) besluta om fondens budget och dispositionsplanen för medlen,

3) sörja för fondens likviditet,

4) godkänna och underteckna fondens bokslut och årligen före utgången av mars sända det till miljöministeriet för fastställelse,

5) årligen utarbeta fondens verksamhetsberättelse,

6) sörja för indrivningen av den ersättning som avses i 16 § i lagen om oljeskyddsfonden.

5 §
Styrelsens sammansättning

Till oljeskyddsfondens styrelse hör utöver ordföranden högst sex medlemmar som har var sin personlig suppleant.

Styrelsens ordförande skall kunna anses opartisk i ärenden som gäller oljeskador. I styrelsen skall finnas representanter för inrikesministeriet, finansministeriet, miljöministeriet, kommunerna, miljövårdsorganisationerna samt oljebranschen. Styrelsen kan dessutom utse en eller flera permanenta sakkunniga.

I ersättningsärenden som gäller landskapet Åland skall styrelsen som sakkunnig höra en representant för landskapet Åland. Styrelsen kan vid behov också höra andra sakkunniga.

6 §
Arbetsutskottet

Styrelsen kan tillsätta ett arbetsutskott för beredning av ärenden och handläggning av ansökningar om ersättning. Arbetsutskottet kan även ha beslutanderätt enligt vad som bestäms i 21 § i lagen om oljeskyddsfonden.

Till arbetsutskottet hör styrelsens ordförande och vice ordförande samt tre andra medlemmar som styrelsen utser bland sina ordinarie medlemmar eller suppleanter, av vilka en representerar de statliga myndigheterna, en kommunerna och en oljebranschen. Vice ordföranden och medlemmarna har av styrelsen utsedda suppleanter, som kan vara även suppleanter i styrelsen.

7 §
Beslutförhet

Styrelsen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av medlemmarna eller deras suppleanter är närvarande.

Arbetsutskottet är beslutfört då ordföranden eller vice ordföranden och minst två medlemmar eller deras suppleanter är närvarande.

8 §
Behandling av ärenden i styrelsen och arbetsutskottet

Styrelsen och arbetsutskottet sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om han är förhindrad, på kallelse av vice ordföranden.

Om åsikterna går i sär vid behandlingen av ett ärende, avgörs ärendet genom röstning med iakttagande av samma förfarande som i en kollegial domstol.

Protokollen över styrelsens och arbetsutskottets möten och styrelsens expeditioner undertecknas av ordföranden eller vice ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren.

9 §
Fondens personal samt arvoden

Oljeskyddsfonden skall ha en generalsekreterare och vid behov andra sekreterare, vilka är tjänstemän vid miljöministeriet.

Arvodena för styrelsens ordförande, medlemmar, sekreterare och sakkunniga fastställs av miljöministeriet på förslag av styrelsen.

3 kap.

Synenämnd och ikraftträdande

10 §
Synenämndens uppgifter

Synenämnden skall med anledning av en oljeskada förrätta syn, varvid skadan och den som orsakat den utreds och de ersättningar som skall betalas för skadan bedöms. Nämndens utlåtande skall tillställas oljeskyddsfondens styrelse.

De berörda skall ges möjlighet att bli hörda under syneförrättningen.

11 §
Synenämndens sammansättning

I synenämnden ingår en ordförande, som är en person som den regionala miljöcentralen har förordnat till uppgiften, och minst två medlemmar. Beroende på oljeskadans art skall den ena av medlemmarna vara sakkunnig inom naturvetenskaper eller miljöekonomi, och den andra skall vara förtrogen med bedömning av skador.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Helsingfors den 30 december 2004

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Lagstiftningsråd
Jukka Nurmio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.