1406/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om oljeskyddsfonden

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Oljeskyddsfondens syfte

Oljeskyddsfonden är en fond utanför statsbudgeten och förvaltas av miljöministeriet.

Ur oljeskyddsfonden betalas ersättning för oljeskador och för de kostnader som bekämpningen av dem och återställandet av miljön orsakar, så som föreskrivs nedan. Dessutom betalas ersättningar och beviljas bidrag för de kostnader som orsakas av förvärv av bekämpningsmateriel och av upprätthållande av bekämpningsberedskapen.

2 §
Tillämpning av statsunderstödslagen

På de av prövning beroende ersättningar och bidrag som med stöd av denna lag beviljas ur oljeskyddsfonden tillämpas statsunderstödslagen (688/2001), om inte något annat följer av denna lag. Oljeskyddsfonden är en i statsunderstödslagen avsedd statsbidragsmyndighet. Statsunderstödslagens 4―6 kap. iakttas i tillämpliga delar också på de ersättningar som betalas ur oljeskyddsfonden och som den sökande har rätt till enligt denna lag.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) olja

a) råolja och därav härledda oljeprodukter,

b) oljehaltiga blandningar,

c) spillolja, och

d) oljigt avfall,

2) avgiftsbelagd olja sådana flytande produkter som faller under tulltariffens positioner 27.07, 27.09 och 27.10.

4 §
Oljeskyddsfondens styrelse och personal

Oljeskyddsfonden har en styrelse som statsrådet tillsätter för tre år i sänder samt personal i statens tjänst.

I styrelsen skall ingå representanter för de med tanke på bekämpningen av oljeskador viktigaste statliga myndigheterna, kommunerna, oljebranschen samt miljöskyddsorganisationerna. Styrelsen kan ha ett arbetsutskott för beredning och handläggning av ärenden.

Bestämmelser om den närmare sammansättningen av styrelsen och arbetsutskottet utfärdas genom förordning av statsrådet.

2 kap.

Oljeskyddsavgift

5 §
Oljeskyddsavgiftens storlek

Till oljeskyddsfonden tas för avgiftsbelagd olja som importeras till eller som transporteras genom Finland ut en oljeskyddsavgift på 0,50 euro för varje fullt ton. Avgiften tas ut till det dubbla beloppet, om oljan transporteras med ett tankfartyg som inte är försett med dubbelbotten som omfattar hela den del av fartyget där lasttankarna är belägna. Är det oklart om oljeskyddsavgiften skall tas ut till förhöjt belopp, skall tullmyndigheterna innan de avgör ärendet inhämta ett utlåtande av behörigt sjöfartsdistrikt. Sjöfartsverket utfärdar vid behov närmare föreskrifter om när ett tankfartyg skall anses vara försett med dubbelbotten.

6 §
Betalningsskyldighet

För olja som importeras till eller transporteras genom Finland och som kommer från en medlemsstat i Europeiska gemenskapen är den som tar emot oljan i Finland skyldig att betala oljeskyddsavgift.

För olja som importeras till eller transporteras genom Finland och som kommer från en stat utanför Europeiska gemenskapen är den som hänför oljan till en godkänd tullbehandling skyldig att betala oljeskyddsavgift.

7 §
Uppbörd av avgiften

Tullverket svarar för uppbörden och övervakningen av oljeskyddsavgiften. Tullstyrelsen kan utfärda närmare föreskrifter om förfarandet vid uppbörden av oljeskyddsavgiften.

Avgiften bestäms i de fall som avses i 6 § 1 mom. enligt de bestämmelser som gäller den dag då oljan har tagits emot. I fråga om påförande av avgiften, betalning, sökande av ändring och även i övrigt gäller i tillämpliga delar vad som i lagen om påförande av accis (1469/1994) föreskrivs om registrerade näringsidkare.

Avgiften bestäms i de fall som avses i 6 § 2 mom. enligt de bestämmelser som gäller den dag då oljan första gången har hänförts till en godkänd tullbehandling. I fråga om påförande av avgiften, betalning, sökande av ändring och även i övrigt gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i tullagen (1466/1994).

8 §
Kapitalgränser

Uttagandet av oljeskyddsavgiften upphör vid utgången av kalendermånaden efter den under vilken kapitalet i oljeskyddsfonden har stigit till 10 miljoner euro. Uttagandet påbörjas på nytt efter utgången av kalendermånaden efter den under vilken fondens kapital har sjunkit under 5 miljoner euro.

Miljöministeriet skall utan dröjsmål informera Tullstyrelsen, om fondens kapital förändras på det sätt som avses i 1 mom.

9 §
Lämnande av uppgifter om avgiften

Utan hinder av vad som i lagen om påförande av accis och i tullagen föreskrivs om sekretess kan tullmyndigheterna till miljöministeriet och oljeskyddsfondens styrelse lämna sådan information om oljeskyddsavgiften som dessa behöver för att fullgöra sina lagstadgade uppgifter.

3 kap.

Ersättningar och bidrag

10 §
Ersättningar för oljeskador samt för kostnader för bekämpning och återställande

Ur oljeskyddsfonden betalas ersättning till den som blivit lidande till följd av en oljeskada samt ersättning för kostnaderna för bekämpningen av oljeskador och återställandet av den oljeförorenade miljön till bekämpningsmyndigheterna och till övriga aktörer som deltagit i bekämpningen av oljeskador och återställandet av miljön, om den som söker ersättning företer en utredning över att

1) ersättningen inte till fullo har kunnat drivas in hos den som enligt någon annan lag är skyldig att betala ersättning för skadan (ersättningsskyldig) och ersättningen inte kan fås från en ansvarsförsäkring som den ersättningsskyldige tagit, eller

2) det inte har kunnat utredas vem som är ersättningsskyldig.

Vad som föreskrivs i denna paragraf gäller också oljeskador inom landskapet Åland.

11 §
Förskottsersättning

Ur oljeskyddsfonden kan förskottsersättning beviljas för skador som avses i 10 § samt för kostnader för bekämpning och återställande också utan den utredning som avses i nämnda paragraf, om det på grund av skadans eller kostnadernas omfattning eller på grund av att ansvarsfrågorna är oklara inte skäligen kan förutsättas att utredningen företes.

För betalning av förskottsersättning skall den sökande förete en utredning över oljeskadan och orsakerna till den samt över orsakerna till att den i 10 § avsedda indrivningen eller utredningen över vem som är ersättningsskyldig inte har inletts. Den slutliga ersättningen beviljas efter det att den sökande har företett en utredning över de slutliga kostnaderna.

12 §
Skador som ersätts

Den ersättning som betalas till den som blivit lidande till följd av en oljeskada bestäms beroende på fallet genom tillämpning av antingen lagen om ersättning för miljöskador (737/1994) eller 10 kap. i sjölagen (674/1994). Till den skadelidande betalas emellertid inte sådan förhandsersättning som avses i 9 § i lagen om ersättning för miljöskador, och oljeskyddsfonden har inte en sådan inlösningsskyldighet som avses i 10 § i nämnda lag.

13 §
Kostnader för bekämpning och återställande

Sådana kostnader för bekämpning av och återställande efter en oljeskada som berättigar till i 10 § avsedd ersättning är

1) kostnader för de nödvändiga åtgärder som någon har vidtagit för att avvärja en oljeskada som hotar honom,

2) kostnader och skador orsakade av bekämpningsåtgärder enligt lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg (300/1979) eller enligt lagen om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land (378/1974),

3) skäliga kostnader för återställande av oljeförorenad miljö, samt

4) kostnader för nödvändiga utredningar för bekämpningsåtgärder eller för återställande enligt 2 och 3 punkten.

Kostnader för bekämpning som avses i 1 mom. 2 punkten är löner för personer som anställts tillfälligt för bekämpningsåtgärderna och för den ordinarie bekämpningspersonalen, kostnader för att anskaffa, använda och transportera förnödenheter som behövs i bekämpningsarbetet och andra liknande extra kostnader på grund av bekämpningen samt värdet av eller värdeminskningen på de förnödenheter, anläggningar, utrustningar och andra motsvarande bruksföremål som förbrukats eller fördärvats under bekämpningsarbetet.

14 §
Begränsning i fråga om ersättningstagaren

De i 12 och 13 § avsedda ersättningarna betalas inte till den ersättningsskyldige och inte heller till den i vars besittning den olja som orsakat skadan eller risken för sådan var då olyckan inträffade eller på vars uppdrag oljan transporterades då olyckan inträffade.

15 §
Av prövning beroende ersättning för sanering av oljeförorenad mark och oljeförorenat grundvatten

De kostnader som orsakas eller har orsakats av sanering av oljeförorenad mark eller oljeförorenat grundvatten, av utredning av saneringsbehovet och av planeringen av saneringsåtgärderna kan helt eller delvis ersättas ur oljeskyddsfonden.

Ersättning kan beviljas om det inte kan utredas vem som orsakat föroreningen eller om denne inte anträffas, eller om han inte kan svara för kostnaderna för saneringen, och om den som innehar det förorenade området inte skäligen kan åläggas att sanera området.

Till ansökan om ersättning skall fogas en skriftlig försäkran av den som äger fastigheten om att han förbinder sig att på yrkande av oljeskyddsfonden återbetala den ersättning jämte ränta som beviljats för kostnaderna för sanering av det förorenade markområdet, om fastigheten säljs inom tio år efter det att saneringen har gjorts.

16 §
Regressrätt

Rätten för den som fått ersättning ur oljeskyddsfonden att få ersättning av den ersättningsskyldige, övergår på fonden till den del ersättning har betalats. Oljeskyddsfondens styrelse har rätt att av särskilda orsaker helt eller delvis avstå från att återkräva ersättningen.

17 §
Ersättning för anskaffning av bekämpningsmateriel och för upprätthållande av bekämpningsberedskapen

Ur oljeskyddsfonden betalas ersättning till det lokala räddningsväsendet i enlighet med den fastställda plan för bekämpning av oljeskador som avses i lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg och i lagen om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land för

1) kostnader för anskaffning av bekämpningsmateriel; en förutsättning för att en enskild anskaffning av materiel för mer än 85 000 euro skall ersättas är att oljeskyddsfondens styrelse på förhand har godkänt anskaffningen,

2) kostnader för upprätthållande av bekämpningsberedskapen.

Om materielen för bekämpning av oljeskador inte enligt den fastställda bekämpningsplanen uteslutande är avsedd för bekämpning av oljeskador, ersätts kostnaderna för anskaffning och drift enbart till den del som motsvarar användningen av materielen för bekämpning av oljeskador enligt bekämpningsplanen. En större andel av anskaffningskostnaderna än vad som motsvarar bruket av materielen för bekämpning av oljeskador kan dock ersättas ur oljeskyddsfonden, om detta är motiverat för att bekämpningsberedskapen skall bli tillräcklig.

Ur oljeskyddsfonden kan, inom ramen för dispositionsplanen för fondmedlen, beviljas ersättning i förskott för de kostnader som upprätthållandet av bekämpningsberedskapen orsakar under ett kalenderår. Den slutliga ersättningen beviljas efter det att en utredning över de faktiska slutliga kostnaderna har företetts.

18 §
Av prövning beroende ersättning för anskaffning av bekämpningsmateriel och för upp rätthållande av bekämpningsberedskap

Ur oljeskyddsfonden kan staten beviljas ersättning för sådana kostnader för anskaffning av materiel för bekämpning av fartygsoljeskador och för upprätthållande av bekämpningsberedskap som avses i lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg.

Ur oljeskyddsfonden kan dessutom ersättning för kostnader för anskaffning av materiel för bekämpning av fartygsoljeskador beviljas landskapet Åland.

19 §
Av prövning beroende bidrag

Ur oljeskyddsfonden kan bidrag beviljas

1) det lokala räddningsväsendet eller kommunen för uppförande eller hyrande av en lagerbyggnad avsedd för förvaring av oljebekämpningsmateriel,

2) sådan ägare av en hamn, inrättning eller ett varv som avses i 14 § i lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg, för anskaffning av materiel för bekämpning av oljeskador,

3) för annan verksamhet som är nödvändig för bekämpning av oljeskador eller för upprätthållande av bekämpningsberedskapen.

20 §
Ansökan om ersättning eller bidrag

Bestämmelser om den ansökan som gäller ersättningar och bidrag enligt denna lag, de utredningar som krävs för behandlingen av ansökan och om det övriga ansökningsförfarandet utfärdas genom förordning av statsrådet.

21 §
Beslut om ersättningar och bidrag

Beslut om ersättningar och bidrag ur oljeskyddsfonden fattas av fondens styrelse. Styrelsen kan till arbetsutskottet överföra rätten att fatta beslut om ersättningar som uppgår till högst 10 000 euro.

Angående behandlingen av ärenden i styrelsen och i arbetsutskottet samt om styrelsens och arbetsutskottets beslutförhet föreskrivs genom förordning av statsrådet.

4 kap.

Förvaltningen av oljeskyddsfonden

22 §
Styrelsens uppgifter

Oljeskyddsfondens styrelse har i uppgift att besluta om ärenden som är betydelsefulla och vittsyftande med tanke på fondens verksamhet och ekonomi samt att se till att tillsynen över fondens bokföring och finansförvaltning sköts på ett ändamålsenligt sätt. Närmare bestämmelser om styrelsens uppgifter vid förvaltningen av fonden utfärdas genom förordning av statsrådet.

Lönerna till styrelsen och fondens personal samt övriga förvaltningsutgifter betalas ur oljeskyddsfonden.

23 §
Bokföring, betalningsrörelse och bokslut

På oljeskyddsfondens bokföring, betalningsrörelse, övriga redovisning och bokslut tillämpas lagen om statsbudgeten (423/1988) och med stöd av den utfärdade bestämmelser.

Miljöministeriet sköter fondens bokföring och fastställer årligen fondens bokslut före utgången av april samt beslutar om åtgärder som bokslutet ger anledning till.

24 §
Revision

Statens revisionsverk verkställer årligen revision av oljeskyddsfonden.

Revisorerna skall granska fondens förvaltning, bokföring och bokslut. Revisorerna skall för varje räkenskapsperiod avge en revisionsberättelse, vilken skall innehålla ett utlåtande särskilt om

1) huruvida bokslutet är upprättat i enlighet med de bestämmelser och föreskrifter som gäller för upprättande av bokslut,

2) huruvida bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av fondens verksamhet och om dess ekonomiska ställning,

3) huruvida fondens förvaltning och verksamhet har skötts i enlighet med gällande bestämmelser och föreskrifter,

4) fastställande av bokslutet, samt om

5) disponering av fondens resultat på det sätt som styrelsen förslagit; när revisionen har verkställts skall revisorerna i bokslutet göra en anteckning om detta, vilken skall innehålla en hänvisning till revisionsberättelsen samt ett utlåtande om huruvida bokslutet har upprättats i enlighet med god bokföringssed.

Om en revisor under räkenskapsperioden finner att det finns skäl till betydande anmärkning i fråga om fondens förvaltning och ekonomi, skall fondens styrelse och miljöministeriet omedelbart underrättas om saken.

Fondens styrelse och personal är skyldiga att vid behov bistå revisorn vid verkställandet av revisionen.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

25 §
Överföring av medel från statsbudgeten

Om oljeskyddsfondens medel inte räcker till för sådana ersättningar som skall betalas ur fonden och som mottagaren har rätt till, kan de behövliga medlen överföras från statsbudgeten till oljeskyddsfonden. Då tillräckliga medel influtit till fonden intäktsförs de medel som erhållits av staten tillbaka till statsbudgeten.

Miljöministeriet skall göra en framställning om överföring av medel från statsbudgeten till oljeskyddsfonden, om behov föreligger enligt 1 mom. Ministeriet sköter också om att de medel som erhållits av staten intäktsförs tillbaka till statsbudgeten.

En del av de medel som inflyter som oljeavfallsavgifter kan i statsbudgeten överföras till oljeskyddsfonden så som närmare föreskrivs i 7 § i lagen om oljeavfallsavgift (894/1986).

26 §
Synenämnd

Den regionala miljöcentralen skall för utredning av frågor som gäller ersättning för oljeskador och för andra förberedande utredningar tillsätta en synenämnd, om skadorna eller bekämpningskostnaderna kan beräknas stiga till över 20 000 euro och om utredningen av skadan kräver det. En synenämnd skall tillsättas också då oljeskyddsfondens styrelse begär det. Kostnaderna för synenämnden betalas ur oljeskyddsfonden.

Angående synenämndens uppgifter och sammansättning föreskrivs genom förordning av statsrådet.

27 §
Sökande av ändring

I ett beslut av oljeskyddsfondens styrelse får ändring inte sökas genom besvär. En part som är missnöjd med ett beslut får yrka på rättelse av beslutet inom 30 dagar från delfåendet. I ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får ändring sökas genom besvär så som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

28 §
Tjänsteansvar och tillämpningen av bestämmelserna om allmän förvaltning

På ordföranden i oljeskyddsfondens styrelse eller en medlem eller suppleant tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar då dessa sköter sina uppgifter enligt denna lag.

På oljeskyddsfondens och dess styrelses verksamhet tillämpas vad som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

29 §
Straffbestämmelse

Angående straff för lagstridigt undandragande av oljeskyddsavgift och för försök därtill föreskrivs i 29 kap.1―3 § i strafflagen (39/1889).

30 §
Närmare bestämmelser om verkställigheten

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 kap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

31 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Genom denna lag upphävs lagen av den 24 maj 1974 om oljeskyddsfonden (379/1974) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

32 §
Övergångsbestämmelser

På ersättningar som beviljats innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde då ersättningarna beviljades.

Om behandlingen av en ersättningsansökan pågår då denna lag träder i kraft, tillämpas på behandlingen de bestämmelser som gällde då ansökan blev anhängig.

Den direktion för oljeskyddsfonden som har tillsatts innan denna lag träder i kraft fortsätter till utgången av sin mandatperiod såsom i 4 § avsedd styrelse för oljeskyddsfonden.

RP 119/2004
RP 141/2004
MiUB 16/2004
RSv 174/2004

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.