1402/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Statsrådets förordning om särskild bokföring och särskilt bokslut för statliga affärsverks övriga verksamhet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 13 § 1 mom. i lagen av den 20 december 2002 om statliga affärsverk (1185/2002):

1 §

I denna förordning utfärdas närmare bestämmelser i enlighet med 13 § 1 mom. i lagen om statliga affärsverk (1185/2002), nedan affärsverkslagen, i fråga om särskild bokföring för statliga affärsverks övriga verksamhet enligt 2 § 1 mom. i affärsverkslagen, om vilken bestäms i lagen om affärsverket, och i fråga om det särskilda bokslut som uppgörs för denna verksamhet samt i fråga om den verksamhetsberättelse som bifogas till detta bokslut.

I bokföringen och bokslutet för ett affärsverks övriga verksamhet skall dessutom beaktas vad som föreskrivs i lagen om skyldighet att medge insyn i och lämna uppgifter om vissa företags ekonomiska verksamhet (19/2003).

2 §

I ett affärsverks bokföring följs inkomsterna av och utgifterna för den övriga verksamheten separat. Affärsverket skall utarbeta en redogörelse för de metoder med vilka inkomsterna och utgifterna hänförs till den övriga verksamheten.

3 §

Tillgångarna och skulderna i den övriga verksamheten skall hållas åtskilda från tillgångarna och skulderna i affärsverkets affärsverksamhet.

4 §

Till bestående aktiva i balansräkningen för ett affärsverks övriga verksamhet hör också sådan förmögenhet som används av den övriga verksamheten och som är i affärsverkets besittning med stöd av lagen om affärsverket. En nedskrivning kan inte göras av sådan förmögenhet som används av affärsverkets övriga verksamhet på grundval av att ekonomisk vinst saknas. Nedskrivning skall göras om förmögenhet som hänförs till bestående aktiva inte längre kan användas för den övriga verksamheten och om förmögenheten inte har något ekonomiskt värde.

I fråga om hur anskaffningsutgiften för förmögenhet som används av affärsverkets övriga verksamhet behandlas i bokföringen och bokslutet iakttas förfarandet enligt bokföringslagen (1336/1997).

5 §

För ett affärsverks övriga verksamhet skall upprättas ett särskilt bokslut, som består av

1) en balansräkning som redogör för den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen,

2) en resultaträkning som redogör för hur resultatet av verksamheten bildas,

3) en finansieringsanalys i vilken lämnas en utredning av anskaffningen av medel för verksamheten och om användningen av dessa medel under räkenskapsperioden, samt

4) uppgifter som skall lämnas i bilagan till resultaträkningen, balansräkningen och finansieringsanalysen (noter).

Till ett särskilt bokslut fogas en verksamhetsberättelse i vilken lämnas uppgifter om viktiga omständigheter som gäller utvecklingen av den övriga verksamheten.

6 §

Den resultaträkning, den balansräkning och den finansieringsanalys som avses i 5 § uppgörs med iakttagande av de bestämmelser med stöd av vilka ett affärsverk uppgör motsvarande kalkyler över sin affärsverksamhet.

Finansieringen ur statsbudgeten för utgifter för den övriga verksamheten skall i resultaträkningen anges separat från intäkterna från verksamheten.

7 §

De noter som avses i 5 § skall, utöver vad som föreskrivs om ett aktiebolags noter i bokföringslagen och i bokföringsförordningen (1339/1997), innehålla

1) uppgifter om anslag som i statsbudgeten anvisats för övrig verksamhet samt om användningen av dessa anslag och om deras användningsändamål,

2) uppgifter om annan finansiering ur statsbudgeten eller Europeiska gemenskapernas allmänna budget, budgetar som handhas av Europeiska gemenskaperna eller på Europeiska gemenskapernas vägnar samt om användningen av finansieringen och användningsändamålet,

3) uppgifter om den övriga verksamhetens kostnadsmotsvarighet,

4) en redogörelse för principerna för den övriga verksamhetens kostnadsredovisning,

5) uppgifter om fast egendom som erhållits och anskaffats för att användas av den övriga verksamheten och om utgifterna för anskaffning av egendomen, samt

6) uppgifter om fast egendom som överlåtits från användning i den övriga verksamheten och om överlåtelsepriserna, överlåtelsevinsterna och överlåtelseförlusterna för egendomen och om utgifterna för överlåtelsen.

8 §

Den verksamhetsberättelse som avses i 5 § skall, utöver vad som i statsrådets förordning om de statliga affärsverkens bokföring och bokslut (160/2004) föreskrivs om ett affärsverks verksamhetsberättelse, innehålla

1) ledningens översikt över verksamheten och framför allt över de viktigaste förändringar som skett i den samt en bedömning av resultatet och dess utveckling under räkenskapsperioden (ledningens översikt),

2) de viktigaste uppgifterna om verksamhetens effektivitet och produktivitet, den avgiftsbelagda verksamhetens resultat och lönsamhet samt den samfinansierade verksamhetens kostnadsmotsvarighet samt utvecklingen av dessa (uppgifter om den funktionella effektiviteten),

3) de viktigaste uppgifterna om antalet prestationer och åstadkomna offentliga nyttigheter samt de viktigaste uppgifterna om serviceförmåga, prestationernas och de offentliga nyttigheternas kvalitet samt utvecklingen av dessa (uppgifter om produktionshantering och kvalitetsledning),

4) de viktigaste uppgifterna om antalet anställda, personalstrukturen i olika uppgiftsgrupper, personalutgifterna och deras struktur samt arbetshälsa och utvecklingen av dessa samt likaså om utvecklingen av kunnandet och annat immateriellt kapital och om förnyelser när det gäller funktioner och service (uppgifter om hanteringen av mänskliga resurser),

5) de viktigaste uppgifterna om effekterna av finansieringen ur statsbudgeten (uppgifter om effekter),

6) en analys av bokslutskalkylerna i vilken utreds de omständigheter gällande den ekonomiska utvecklingen och den ekonomiska strukturen som framgår av bokslutskalkylerna samt sambanden mellan ekonomi och resultat (bokslutsanalys), samt

7) de viktigaste uppgifterna om utvärderingarna av verksamhetens verkningar och effekter, om det under finansåret har gjorts en större utvärdering av verksamheten med avseende på verkningarna och resultaten (utvärderingsresultaten).

9 §

Om två eller flera ministerier styr affärsverket när det gäller den övriga verksamheten, skall affärsverket i sin verksamhetsberättelse lägga fram uppgifterna specificerade för varje styrande ministeriums vidkommande på ett sådant sätt att ministerierna i fråga om den verksamhet som de styr kan ta ställning till verksamhetens resultat och i vilken utsträckning uppställda resultatmål uppnås.

10 §

Affärsverkets övriga verksamhet och boksluten för affärsverksamheten samt verksamhetsberättelserna sammanställs till affärsverkets bokslut och verksamhetsberättelse. Affärsverket uppgör även affärsverkets bokslutskalkyler som en kombination av den övriga verksamheten och affärsverksamheten.

Affärsverkets särskilda bokslut jämte verksamhetsberättelse är en separat del av affärsverkets bokslut, vilket tydligt skall framgå i bokslutet.

11 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Denna förordning tillämpas första gången på bokföringen och bokslutet för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2005.

Helsingfors den 30 december 2004

Finansminister
Antti Kalliomäki

Konsultativ tjänsteman
Seija Kivinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.