1400/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om ändring av luftfartslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 39 § i luftfartslagen av den 3 mars 1995 (281/1995) nya 6 och 7 mom. samt till lagen nya 41 a―41 e § som följer:

39 §
Definitioner

Med jetplan avses civila jetdrivna underljudsflygplan som har en tillåten startmassa på 34 000 kilogram eller mer eller för vilka den godkända passagerarkapaciteten är mer än 19 passagerare, med undantag av sittplatser avsedda endast för besättningen.

Med jetplan som uppfyller bullernormen med liten marginal avses jetplan som överskrider certifieringsgränserna i volym I, andra delen, kapitel 3 i bilaga 16 till konventionen angående internationell civil luftfart (FördrS 11/1949) med en sammanlagd avvikelse på högst 5 EPNdB (Effective Perceived Noise in decibels). Med sammanlagd avvikelse avses här det värde i EPNdB som erhålls genom summering av skillnaderna mellan certifierad bullernivå och högsta tillåtna bullernivå vid de tre referenspunkter för bullermätningen vilka är fastställda i volym I, andra delen, kapitel 3 i bilaga 16 till konventionen.

41 a §
Bullerbegränsning

Luftfartsverket kan dessutom i enlighet med 41 b―41 e § för att förebygga bullerolägenheter införa driftsrestriktioner vid en flygplats, vid vilken det sammanlagda antalet starter och landningar med jetplan under de tre senaste kalenderåren i medeltal uppgått till fler än 50 000 per år. Driftsrestriktionerna kan gälla jetplans tillträde till flygplatsen, trafikförbud för jetplan som uppfyller bullernormen med liten marginal samt trafikeringstider för jetplan.

I fråga om ändring och upphävande av driftsbegränsningar som avses i 1 mom. gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om införande av dem.

41 b §
Principer som gäller driftsrestriktioner

När nödvändigheten och omfattningen av driftsrestriktioner övervägs skall följas god avvägning, enligt vilket man undersöker möjligheterna att tillämpa olika åtgärder för bullerbekämpning och verkningarna av dem, såsom minskning av luftfartygens bulleremission, planering av markanvändningen och genomförande av den, flygmetoder som minskar spridningen av buller och verkningarna av restriktionerna.

Vid införande av driftsrestriktioner skall beaktas de kostnader som de medför, restriktionernas nödvändighet när det gäller bullerbekämpningen, flygplatsens särdrag samt att driftsrestriktionerna inte diskriminerar vissa lufttrafikföretag eller tillverkare av luftfartyg på grund av att de kommer från vissa stater eller på andra grunder. Driftsrestriktioner som utgår från att jetplans prestanda skall basera sig på det buller jetplanet orsakar i enlighet med definitionen i det certifieringsförfarande som fastställs i volym I i bilaga 16 till konventionen angående internationell civil luftfart.

41 c §
Bedömning av behovet av driftsrestriktioner

Innan driftsrestriktioner införs vid en flygplats skall ledningsenheten för flygplatsen göra en bedömning av behovet av dem. Vid bedömningen skall

1) utredas de aktuella förhållandena vid flygplatsen,

2) uppskattas eventuella effekter om inga ytterligare åtgärder vidtas,

3) bedömas behovet av kompletterande åtgärder.

Av bedömningen skall framgå de faktorer som avses i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/30/EG om regler och förfaranden för att av bullerskäl införa driftsrestriktioner vid flygplatser i gemenskapen.

En bedömning av behovet av driftsrestriktioner behövs emellertid inte om

1) uppgifter som motsvarar dem som fås genom bedömningen ingår i den bedömning av miljökonsekvenserna vid flygplatsen som avses i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994),

2) det har gått mindre än fem år sedan den senaste bedömningen av behovet av driftsrestriktioner, eller

3) avsikten är att göra en mindre ändring i en ikraftvarande driftsrestriktion och ändringen inte har någon betydande inverkan på lufttrafikföretagens kostnader vid flygplatsen.

Luftfartsverket skall i enlighet med förvaltningslagens (434/2003) bestämmelser om hörande av parter ge dem vilkas fördel eller rätt saken gäller tillfälle att bli hörda angående den utredning som gäller bedömningen av behovet av driftsrestriktioner. Luftfartsverket skall dessutom begära utlåtande i saken av kommunerna inom flygplatsens bullerområde och av den regionala miljöcentralen.

41 d §
Särskilda driftsrestriktioner för jetplan som uppfyller bullernormen med liten marginal

Om andra slags driftsrestriktioner konstateras vara otillräckliga enligt den bedömning som avses i 41 c §, kan Luftfartsverket förbjuda eller begränsa trafik med jetplan som uppfyller bullernormen med liten marginal.

Innan ett sådant förbud som avses i 1 mom. träder i kraft skall trafiken begränsas på det sättet att jetplan som uppfyller bullernormen med liten marginal endast får använda flygturer som motsvarar föregående års flygturer. Den nämnda begränsningen får träda i kraft tidigast sex månader efter det att beslutet om förbudet givits.

Efter att den begränsning som avses i 2 mom. trätt i kraft skall trafiken med jetplan som uppfyller bullernormen med liten marginal begränsas så att antalet jetplan minskas med 20 procent om året tills trafiken helt har upphört. Denna begränsning får träda i kraft tidigast sex månader efter det att den begränsning som avses i 2 mom. har trätt i kraft.

Underrättelse om begränsningar enligt 1―3 mom. skall lämnas i enlighet med artikel 11 i det i 41 c § 2 mom. nämnda direktivet.

41 e §
Undantag från driftsrestriktioner

Luftfartsverket får avvika från driftsrestriktioner på begäran av ledningsenheten för flygplatsen eller ägaren, innehavaren eller användaren av ett jetplan som uppfyller bullernormen med liten marginal, om det är fråga om

1) enstaka starter eller landningar på eller kortvarig exceptionell trafik till flygplatsen, eller

2) en enskild landning med jetplanet på flygplatsen för ändringsarbeten, reparationer eller underhåll och den start från flygplatsen som sker efter detta.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Från och med den 28 mars 2012 skall 41 d § i denna lag tillämpas på jetplan som är registrerade i en stat som avses i artikel 8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/30/EG om regler och förfaranden för att av bullerskäl införa driftsrestriktioner vid flygplatser i gemenskapen, om bullercertifiering enligt den standard som avses i volym I, andra delen, kapitel 3 i bilaga 16 till konventionen angående internationell civil luftfart har beviljats för jetplanet och planet har trafikerat på en flygplats som avses i 41 a § 1 mom. i denna lag mellan den 1 januari 1996 och den 31 december 2001. Dessutom förutsätts att jetplanet har varit registrerat i staten i fråga under hela nämnda tid och att det fortfarande trafikeras av en fysisk eller juridisk person som är etablerad i staten.

RP 216/2004
KoUB 23/2004
RSv 193/2004
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/30/EG (32002L0040); EGT nr L 85, 28.3.2002, s. 1

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.