1399/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Kommunikationsministeriets förordning om Sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om Sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer och grunderna för dem samt om de avgifter som uppbärs för de offentligrättsliga prestationerna.

2 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

I 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Sjöfartsverket uppbär fasta avgifter enligt avgiftstabellerna i bifogade bilagor, är

1) sjöfartsinspektionens prestationer, prestationer i anslutning till sjöfartsskyddet på fartyg och i hamnanläggningar, prestationer med anknytning till övervakning av säker lastning och lossning av bulkfartyg samt prestationer i anslutning till mönstringar (bilaga 1),

2) lots-, linjelots- och östersjölotsexamen samt befrielser från skyldigheten att anlita lots och skyldigheten att tillhandahålla lotsningstjänster (bilaga 2),

3) prestationer i samband med fartygsregistret, prestationer med anknytning till främjandet av sjöfarten samt prestationer inom personaladministrationen (bilaga 3),

4) tidtabellsbunden förbindelsefartygstrafik (bilaga 4), samt

5) förbud eller begränsning som avses i 15 och 16 § i sjötrafiklagen (463/1996) (bilaga 5).

3 §
Offentligrättsliga prestationer enligt självkostnadsvärdet

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Sjöfartsverket uppbär en avgift som fastställs enligt prestationens självkostnadsvärde, är följande prestationer utförda av sjöfartsinspektionen:

1) besiktningar och inspektioner om vilka bestäms eller föreskrivs i

a) förordningen om besiktning av fartyg (1123/1999),

b) förordningen om säkerheten på vissa passagerarfartyg som används på inrikes resor (1307/1999),

c) förordningen om säkerheten på vissa fiskefartyg (65/2000),

d) förordningen om hyresbåtars säkerhet (438/1983),

e) förordningen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg (635/1993),

f) förordningen om tryckkärl (549/1973),

g) förordningen om besättningens bostadsutrymmen ombord på fartyg (518/1976),

h) förordningen om fartygs fribord i inrikestrafik (855/1988),

i) 1966 års internationella lastlinjekonvention (FördrS 52/1968),

j) förordningen om marin utrustning (925/1998),

k) överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Socialistiska Rådsrepublikernas Förbunds regering om lastlinjer på Östersjön (FördrS 26/1988), samt

l) trafikministeriets beslut om utrustningen av färjor på allmänna vägar och om tillsynen över färjdriften (221/1988),

2) fastställande av fartygs isklass,

3) inspektion för konstaterande av att fartyget har i 2 § 1 mom. i lagen om oljeskyddsfonden (379/1974) avsedd dubbelbotten,

4) inspektion i de fall som avses i 21 a § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995),

5) sjöfartsskyddsutredningar av hamnanläggningar, godkännande av fartygens och hamnanläggningarnas skyddsplaner och besiktigande av fartyg enligt vad som föreskrivs i 4 § 1 punkten i lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnanläggningar som betjänar dem (485/2004) och kontroller i de fall som avses i den nämnda lagens 21 § 2 mom., samt

6) kontroller i de fall som avses i 24 § 1 mom. i lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg (1206/2004).

Grunden för timdebitering enligt självkostnadsvärdet är de kostnader som hänför sig till besiktningar och inspektioner, godkännande av fartygens skyddsplaner samt utförande av sjöfartsskyddsutredningar av hamnanläggningar och godkännande av hamnanläggningarnas skyddsplaner dividerade med antalet fakturerade arbetstimmar. Av kunden faktureras endast de egentliga besiktnings- och inspektionstimmar och övriga arbetstimmar som utförts på fartyget och i hamnanläggningen samt de ersättningar enligt resereglementet för statstjänstemän som hänför sig till dem.

Timdebiteringen för fartyg i utrikestrafik är 190 euro för den första, påbörjade arbetstimmen och 95 euro för varje därefter påbörjad halv arbetstimme. Timdebiteringen för fartyg i inrikestrafik och fiskefartyg är 138 euro för den första, påbörjade arbetstimmen och 69 euro för varje därefter påbörjad halv arbetstimme. Timdebiteringen för godkännande av de ritningar som hör till grundbesiktningen av fartyg i utrikestrafik och annat material med anknytning till dem är 60 euro för varje påbörjad timme.

Timdebiteringen för hamnanläggningar är 190 euro för den första, påbörjade arbetstimmen och 95 euro för varje därefter påbörjad halv arbetstimme.

Om arbetet har utförts under annan tid än den arbetstid som tillämpas vid ämbetsverk, tas timdebiteringen ut förhöjd med 50 procent.

Om arbetet av skäl som inte beror på besiktningsmannen eller inspektören inte kan utföras på den tid som överenskommits eller om arbetet avbokas helt, tas 50 procent av timdebiteringen ut jämte ersättningar enligt resereglementet för statstjänstemän.

4 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

I 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer som Sjöfartsverket prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) planerings-, byggnads- och byggherreuppdrag, undersökningar, mätningar, lodningar, ramningar och övriga arbetsprestationer som ingår i Sjöfartsverkets verksamhetsområde,

2) transport, bogsering, assistans eller någon annan arbetsprestation som på uppdrag utförs av Sjöfartsverkets fartyg, fordon eller moderfartygsexpeditioner,

3) uthyrning av Sjöfartsverkets fastighetsförmögenhet, med undantag av statens jordegendom,

4) säkerhetsanordningar för sjöfarten,

5) tryckalster och övrigt informationsmaterial,

6) fotostatkopior, telefaxmeddelanden, elektroniska upptagningar samt andra avskrifter, samt

7) andra prestationer som Sjöfartsverket utför på uppdrag.

5 §
Bestämmelser om uppbörd av avgifter för offentligrättsliga prestationer

För en annullerad ansökan eller en ansökan som inte har kompletterats uppbärs en sådan andel av avgiften enligt bilagan som motsvarar den arbetsinsats som gjorts.

För jakande och nekande beslut uppbärs en lika stor avgift, om inte något annat bestäms.

Från avgiften för behandling av ett ärende som en domstol på grund av besvär återsänt för behandling avdras det belopp som burits upp för Sjöfartsverkets tidigare beslut i ärendet.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005 och gäller till utgången av 2005.

För prestationer som hänför sig till ärenden som anhängiggjorts innan denna förordning träder i kraft uppbärs avgiften enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 30 december 2004

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Sjöfartsråd
Raimo Kurki

Bilagor 1-5

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.