1398/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Statsrådets förordning om statligt understöd för tryggande av varvsindustrins konkurrensbetingelser

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen av den 27 juli 2001 (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

För tryggande av den finska varvsindustrins konkurrensbetingelser kan handels- och industriministeriet använda det anslag och den bevillningsfullmakt som har anvisats under momentet 32.30.46 i statsbudgeten enligt vad som bestäms i denna förordning samt i rådets förordning (EG) nr 1540/98 om fastställande av nya regler för stöd till varvsindustrin och rådets förordning (EG) nr 1177/2002 om en tillfällig skyddsordning för varvsindustrin, nedan EG:s varvsförordning. I fråga om statsunderstödet gäller dessutom vad som i statsunderstödslagen (688/2001) föreskrivs om statsunderstöd.

2 §
Understödstagare

Handels- och industriministeriet kan bevilja understöd för ett aktiebolag som driver ett varv och som har registrerats i Finland eller till ett annat varvsföretag som har registrerats i Finland för finansiering av nybyggnad av ett fartyg som avses i artikel 1 a―d i EG:s varvsförordning förutsatt att byggandet genomförs i Finland och beställaren är någon annan än finska staten.

3 §
Grunderna för beviljande av understöd

Varvsföretaget skall ha förutsättningar för en fortsatt lönsam verksamhet. När understöd beviljas beaktas bl.a. sysselsättningsläget på den ort där varvet finns, utnyttjandet av ny teknologi i varvets produktion och i produktionsmetoderna, projektets effekter när det gäller att främja transporterna inom den finska utrikeshandeln samt vilken effekt konkurrentländernas stöd har på den finska varvsindustrins konkurrenskraft.

4 §
Understödets maximibelopp

Understödets belopp övervägs särskilt för varje projekt.

I enlighet med artikel 2 i EG:s varvsförordning kan understödet vara högst sex procent av det avtalade priset på nybyggnad av ett fartyg. Om projektet har beviljats annat statligt stöd, får totalbeloppet av detta och det understöd som avses i denna förordning inte överskrida det föreskrivna maximibeloppet för understödet.

5 §
Ansökan och utbetalning

Beslut om att bevilja understöd fattas utgående från en skriftlig ansökan som lämnats in till handels- och industriministeriet. I ansökan skall inbegripas ett utdrag ur handelsregistret, en näringsanmälan eller andra uppgifter om sökanden, verksamhetsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen jämte revisorernas berättelse för den senaste räkenskapsperioden, avtalet om projektet, ett bindande anbud eller någon annan motsvarande utredning om projektet samt övriga uppgifter som handels- och industriministeriet i varje enskilt fall anser nödvändiga.

Handels- och industriministeriet kan på förhand, medan anbudstävlan för ett projekt pågår, fatta beslut om att understöd kommer att beviljas, om det är sannolikt att sökandens anbud kommer att leda till att avtal ingås.

I det beslut som gäller understöd nämns åtminstone understödsandelen, understödets maximibelopp, projektets tidtabell samt de villkor som gäller understödet och som föranleds av eventuella internationella avtal.

Understödet betalas in på varvsföretagets bankkonto enligt projektets storlek och hur det framskrider

Vid finansieringen av byggandet av ett fartyg betalas i regel 10 procent av understödet när avtalet har undertecknats, 30 procent när arbetet har inletts, 30 procent när fartyget har sjösatts och 30 procent när det har överlåtits.

I samband med ansökningarna om utbetalning skall sökanden lägga fram en tillförlitlig utredning om att projektet befinner sig i det skede som utbetalningen förutsätter.

6 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 30 december 2004 och gäller till och med den 31 mars 2005, dock högst så länge EG:s varvsförordning är i kraft.

Förordningen tillämpas på ett projekt för vilket ett anbud har getts den 1 januari 2004 eller därefter och där fartyget eller arbetet överlåts inom år 2006.

Helsingfors den 30 december 2004

Minister
Paula Lehtomäki

Specialforskare
Maunu Harmo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.