1397/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om användning av indexvillkor i arbets- och tjänstekollektivavtalen för 2005―2007

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Förbjudna villkor och andra förbjudna bindningar

Om inte något annat följer av 2 §, får i arbets- och tjänstekollektivavtal inte tas in indexvillkor som grundar sig på förändringar i ett index som anger prisers, löners, förtjänsters eller andra kostnaders utveckling, eller andra därmed jämförbara direkta eller indirekta bindningar.

Indexvillkor eller andra därmed jämförbara direkta eller indirekta bindningar får inte heller tas in i något annat avtal, om avtalet har till syfte att kringgå ett förbud enligt 1 mom.

2 §
Tillåtet villkor

I sådana arbets- och tjänstekollektivavtal som har förnyats i enlighet med det förhandlingsresultat som arbetsmarknadsparterna på centralnivå undertecknade den 29 november 2004 och det inkomstpolitiska avtal som har slutits i överensstämmelse därmed, får ett indexvillkor som överensstämmer med det inkomstpolitiska avtalet tas in.

På avtal som avses i 1 mom. tillämpas inte lagen om begränsning av användningen av indexvillkor (1195/2000).

3 §
Ogiltighet

Villkor och andra bindningar som avses i 1 § är ogiltiga.

4 §
Övervakningsorgan

Statsrådet kan vid behov tillsätta ett särskilt övervakningsorgan som har till uppgift att utöva tillsyn över iakttagandet av denna lag. I fråga om förfarandet i övervakningsorganet bestäms genom förordning av statsrådet.

Övervakningsorganet består av en ordförande, en vice ordförande och sex andra medlemmar samt personliga suppleanter för dessa. Medlemmarna och suppleanterna skall vara förtrogna med frågor som gäller anställnings- och tjänsteförhållanden.

Ordföranden, vice ordföranden och deras suppleanter utses för högst den tid under vilken denna lag är i kraft bland personer som inte kan anses företräda arbetsgivar- eller arbetstagarintressen. Av medlemmarna utses två på framställning av arbetsgivarföreningarnas mest representativa centralorganisationer, två på framställning av arbetstagarnas och funktionärernas centralorganisationer som undertecknat det avtal som avses i 2 § 1 mom., en på framställning av finansministeriet, kommunala arbetsmarknadsverket samt kyrkans avtalsdelegation samt en på framställning av de centralorganisationer för fackföreningarna för statstjänstemännen samt de kommunala och kyrkliga tjänsteinnehavarna, som undertecknat det avtal som avses i 2 § 1 mom. För varje medlem utses en personlig suppleant på samma sätt.

5 §
Övervakningsåtgärder

En part i ett arbets- eller tjänstekollektivavtal är skyldig att ge det övervakningsorgan som avses i 4 § de uppgifter som det behöver för tillsyn över iakttagandet av denna lag. Uppgifterna skall ges inom en tid som övervakningsorganet sätter ut, och de skall lämnas skriftligen, om övervakningsorganet så yrkar.

Om övervakningsorganet konstaterar att ett i 1 § avsett avtal innehåller ett villkor eller någon annan bindning som avses i nämnda paragraf, kan det ålägga avtalsparterna att bringa avtalet i överensstämmelse med lagen inom en tid som övervakningsorganet sätter ut.

6 §
Skyldighet att lämna uppgifter

En arbetsgivare som är part i ett arbets- eller tjänstekollektivavtal som avses i 2 § skall inom en månad efter att denna lag har trätt i kraft tillställa finansministeriet en kopia av avtalet.

7 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som fattats av övervakningsorganet får sökas hos högsta förvaltningsdomstolen i den ordning som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

8 §
Giltighetstid

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och gäller till och med den 30 september 2007.

RP 256/2004
FiUB 39/2004
RSv 241/2004

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.