1395/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kvoter för dikobidrag och bidrag per tacka

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 11 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådan den lyder i lag 273/2003, beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas vid verkställighet av rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken samt om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2357/91 och (EG) nr 2529/2001 samt den EG-lagstiftning som kompletterar nämnda förordning, till den del den gäller

1) största antal (kvot) individuella bidragsrätter för dikor och tackor (bidragsrätt),

2) överföring och tillfällig upplåtelse av bidragsrätter, samt

3) nationella reserver.

2 §
Beviljande av kvot för dikobidrag

För producenter som idkar eller inleder dikoproduktion fastställs på ansökan en kvot för dikobidrag. För en och samma producent kan fastställas endast en kvot för dikobidrag.

Vid ansökan om kvot och tilläggskvot för dikobidrag beaktas vid fastställande av kvoterna det antal dikor och kvigor som producenten har innehaft då ansökan om fastställande av en kvot lämnades in och för vilket producenten samma år som han ansöker om kvoten också ansöker om Europeiska gemenskapens dikobidrag.

Utan hinder av 2 mom. kan bidragsrätter för dikor beviljas en producent som har gjort eller planerat att göra investeringar för att inleda dikoproduktion eller utvidga den befintliga produktionen och en producent vars kvot för dikobidrag på grund av särskilda omständigheter inte motsvarar lägenhetens faktiska situation när det gäller dikoproduktionen. När bidragsrätter beviljas skall i sådana fall dock beaktas vad som vid respektive tidpunkt bestäms om procenten för det årliga kvotutnyttjandet.

De investeringar eller planer för inledande av produktion eller utvidgning av produktionen som avses i 3 mom. skall visas genom en byggnadsplan, en plan för utökning av djurbeståndet, ett avtal om anskaffning av djur eller tillskottsmark eller på något annat sätt som den behöriga arbetskrafts- och näringscentralen godkänner.

3 §
Utnyttjande av kvoten för dikobidrag

Producenten skall varje kalenderår utnyttja minst 70 procent av de bidragsrätter som han innehar. Om producenten inte varje kalenderår utnyttjar den ovan nämnda procentsatsen av sina bidragsrätter, skall den del som inte använts skäras ned och överföras till den nationella reserven med undantag av vederbörligen motiverade undantagsfall.

Med utnyttjande av kvot avses det antal dikobidrag från Europeiska gemenskapen som producenten ansöker om kalenderårsvis och som godkänns för betalning. Också tillfällig upplåtelse (uthyrning) av bidragsrätter betraktas som användning. Bidragsrätter som överförts eller tillfälligt upplåtits till en producent skall läggas till den kvot som fastställts för producenten. Samtidigt skall överförarens eller upplåtarens kvot sänkas med ett antal som motsvarar det antal bidragsrätter som överförts eller tillfälligt upplåtits samt återgått till den nationella reserven i samband med upplåtelsen.

Utnyttjandet av kvoten kontrolleras varje kalenderår. Under det år kvoten beviljats kontrolleras dock inte användningen av kvoten när det gäller producenter som har beviljats högst sju bidragsrätter. Utan hinder av 1 mom. skall en sådan producent använda minst 70 procent av sina bidragsrätter under det ena av två på varandra följande kalenderår. Om producenten inte under vartdera av två på varandra följande kalenderår använder minimiprocentsatsen av sina bidragsrätter, överförs den del av bidragsrätterna som inte använts under det senare kalenderåret utan ersättning till den nationella reserven.

4 §
Överföring och tillfällig upplåtelse av bidragsrätter för dikor

Om en producent gör en bestående överföring av bidragsrätter utan att ägande- eller besittningsrätten till en gårdsbruksenhet överlåts, överförs en procent av bidragsrätterna utan ersättning till den nationella reserven av bidragsrätter för dikor. Om resultatet av de kalkyler som gjorts för tillämpningen av detta moment inte är ett heltal skall endast den första decimalen beaktas.

En producent kan tillfälligt upplåta en sådan del av sina bidragsrätter som han inte själv använder. Upplåtelsen skall omfatta minst 0,1 bidragsrätter. Bidragsrätter som upplåts tillfälligt övergår i sin helhet till mottagaren.

Överföring eller tillfällig upplåtelse sker direkt från en producent till en annan. Den som överför eller upplåter bidragsrätter samt den som tar emot rätter skall tillsammans underrätta den behöriga arbetskrafts- och näringscentralen om överföringen eller den tillfälliga upplåtelsen.

Om inte kvoten överförs i form av arv, skall den anmälan som avses i 3 mom. göras inom 30 dagar och senast då producenten lämnar in ansökan om dikobidrag för kalenderåret i fråga.

5 §
Nationell reserv av bidragsrätter för dikor

Jord- och skogsbruksministeriet upprätthåller och administrerar en nationell reserv av bidragsrätter för dikor. Till den nationella reserven, som består av de bidragsrätter som inte fördelats bland producenter, fogas kvotminskningar och bidragsrätter som överförts till reserven i enlighet med andra bestämmelser av Europeiska gemenskapen.

Jord- och skogsbruksministeriet fördelar bidragsrätter ur den nationella reserven till arbetskrafts- och näringscentraler att fördelas vidare bland producenter.

6 §
Beviljande av kvot för bidrag per tacka

För producenter som idkar eller inleder fårköttsproduktion fastställs på ansökan en kvot för bidrag per tacka. Kvoten för bidrag per tacka fastställs separat för varje enskild producent och för varje enskild medlem i en producentgrupp. För en och samma producent kan fastställas endast en kvot.

Vid ansökan om kvot och tilläggskvot för bidrag per tacka beaktas vid fastställande av kvoterna det antal sådana djur som berättigar till bidrag per tacka och som producenten har innehaft då ansökan om fastställande av en kvot lämnades in och för vilket producenten samma år som han ansöker om kvoten också ansöker om Europeiska gemenskapens bidrag per tacka.

Utan hinder av 2 mom. kan bidragsrätter för tackor beviljas en producent som har gjort eller planerat att göra investeringar för att inleda fårköttsproduktion eller utvidga den befintliga produktionen och en producent vars kvot för bidrag per tacka på grund av särskilda omständigheter inte motsvarar lägenhetens faktiska situation när det gäller fårköttsproduktionen. När bidragsrätter beviljas skall i sådana fall dock beaktas vad som vid respektive tidpunkt bestäms om procenten för det årliga kvotutnyttjandet.

De investeringar eller planer för inledande av produktion eller utvidgning av produktionen som avses i 3 mom. skall visas genom en byggnadsplan, en plan för utökning av djurbeståndet, ett avtal om anskaffning av djur eller tillskottsmark eller på något annat sätt som arbetskrafts- och näringscentralen godkänner.

7 §
Utnyttjande av kvot för bidrag per tacka

Producenten skall varje kalenderår utnyttja minst 70 procent av de bidragsrätter som han innehar. Om producenten inte varje kalenderår utnyttjar den ovan nämnda procentsatsen av sina bidragsrätter, skall den del som inte använts skäras ned och överföras till den nationella reserven med undantag av vederbörligen motiverade undantagsförhållanden.

Med utnyttjande av kvoten avses det antal bidrag per tacka från Europeiska gemenskapen som producenten ansöker om kalenderårsvis och som godkänns för betalning. Också tillfällig upplåtelse (uthyrning) av bidragsrätter betraktas som användning. Bidragsrättigheter som överförts eller tillfälligt upplåtits till en producent skall läggas till den kvot som fastställts för producenten. Samtidigt skall överförarens eller upplåtarens kvot sänkas med ett antal som motsvarar det antal bidragsrätter som överförts eller tillfälligt upplåtits samt återgått till den nationella reserven i samband med upplåtelsen.

Utnyttjandet av kvoten kontrolleras kalenderårsvis. Under det år kvoten beviljats kontrolleras dock inte användningen av kvoten när det gäller producenter som har beviljats högst 20 bidragsrätter. Utan hinder av 1 mom. skall en sådan producent använda minst 70 procent av sina bidragsrätter under det ena av två på varandra följande kalenderår. Om producenten inte under vartdera av två på varandra följande kalenderår använder minimiprocentsatsen av sina bidragsrätter, överförs den del av bidragsrätterna som inte använts under det senare kalenderåret utan ersättning till den nationella reserven.

8 §
Överföring och tillfällig upplåtelse av bidragsrätter för tackor

Om en producent gör en bestående överföring av bidragsrätter utan att ägande- eller besittningsrätten till en gårdsbruksenhet överlåts, överförs en procent av bidragsrätterna utan ersättning till den nationella reserven av bidragsrätter för tackor. Antalet bidragsrätter som skall överföras till den nationella reserven är minst en bidragsrätt.

Vid ändring av det största antalet bidragsrätter per lägenhet beaktas endast heltal. Om det slutliga resultatet av kalkylerna är ett annat tal än ett heltal skall det närmaste heltalet beaktas. Om detta andra tal dock ligger precis mellan två heltal skall det större heltalet beaktas.

En producent kan tillfälligt upplåta en sådan del av sina bidragsrätter som han inte själv använder. Bidragsrätter som upplåts tillfälligt övergår i sin helhet till mottagaren. Upplåtelsen skall omfatta minst en bidragsrätt.

Överföring eller tillfällig upplåtelse sker direkt från en producent till en annan. Den som överför eller upplåter bidragsrätter samt den som tar emot rätt skall tillsammans underrätta den behöriga arbetskrafts- och näringscentralen om överföringen eller den tillfälliga upplåtelsen.

Om inte kvoten överförs i form av arv, skall den anmälan som avses i 4 mom. göras inom 30 dagar och senast då tiden för inlämnande av ansökan om bidrag per tacka för kalenderåret i fråga löper ut.

9 §
Nationell reserv av bidragsrätter för tackor

Jord- och skogsbruksministeriet upprätthåller och administrerar en nationell reserv av bidragsrätter för tackor. Till den nationella reserven, som består av de bidragsrätter som inte fördelats bland producenter, fogas kvotminskningar och bidragsrätter som överförts till reserven i enlighet med andra bestämmelser av Europeiska gemenskapen.

Jord- och skogsbruksministeriet fördelar bidragsrätter ur den nationella reserven till arbetskrafts- och näringscentraler att fördelas vidare bland producenter.

10 §
Getköttsproduktion

Vad som i denna förordning bestäms om fårköttsproduktion och kvoter för bidrag per tacka iakttas i tillämpliga delar också i fråga om getköttsproduktion och kvoter för bidrag till getköttsproducenter.

11 §
Kvotregister

För uppföljning och övervakning av kvoter enligt denna förordning finns register för kvoterna för dikobidrag och bidrag per tacka.

12 §
Behörig myndighet

För verkställigheten av denna förordning svarar jord- och skogsbruksministeriet samt arbetskrafts- och näringscentralerna. De uppgifter som enligt denna förordning ankommer på arbetskrafts- och näringscentralerna sköts på Åland av länsstyrelsen.

Ett ärende som gäller kvoter för dikobidrag och bidrag per tacka handläggs av den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde driftscentrumet på producentens gårdsbruksenhet är beläget, eller om producenten har flera produktionsenheter av den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde verksamheten huvudsakligen äger rum.

13 §
Ansökan om kvot för dikobidrag och bidrag per tacka

Ansökan om kvot för dikobidrag och bidrag per tacka skall tillställas den behöriga arbetskrafts- och näringscentralen senast den sista dagen av den ansökningstid som fastställts för ansökan om dikobidrag och bidrag per tacka för året i fråga. Ansökan skall göras på en blankett för vilken jord- och skogsbruksministeriet fastställt formuläret eller en datautskrift enligt formulär som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet och till den skall fogas de utredningar som nämns i blanketten.

14 §
Övervakning och straff

Om övervakning och straff föreskrivs i 2 kap. i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994).

15 §
Sökande av ändring

Om sökande av ändring i beslut av arbetskrafts- och näringscentralen och länsstyrelsen på Åland i ärenden som avses i denna förordning gäller vad som bestäms i 10 § i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

16 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 5 januari 2005.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 20 september 2002 om kvoter för dikobidrag och bidrag per tacka (800/2002).

Helsingfors den 30 december 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Äldre regeringssekreterare
Heikki Koponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.