1387/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om ändring av lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 december 1990 om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990) 15 § 3 mom., 24 § 1 mom. och 43 § 1 mom., av dem 43 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1181/2003, som följer:

15 §

På grundbeloppet tillämpas 7 g, 8 och 8 a § i lagen om pension för arbetstagare, sådana de lydde vid ikraftträdandet av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (634/2003). Vid samordningen av grundbeloppet beaktas dock inte sådan grundpension enligt 8 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare på vilken tillämpas de bestämmelser om samordning som gäller den 1 januari 2005. Grundbeloppet justeras i enlighet med förändringarna i den allmänna löne- och prisnivån så som bestäms i 9 § i lagen om pension för arbetstagare.


24 §

Generationsväxlingspension betalas inte för en kalendermånad under vilken pensionstagaren förvärvsarbetar och utöver den stabiliserade förvärvsinkomsten förtjänar minst 523,61 euro per månad vid tiden för överlåtelsen. Som den stabiliserade förvärvsinkomsten anses medelvärdet av pensionstagarens i statsbeskattningen skattepliktiga förvärvsinkomst av annat än gårdsbruk, justerad med index enligt 9 § i lagen om pension för arbetstagare, för de fem senaste kalenderåren före överlåtelsen. Härvid beaktas inte inkomst som med stöd av 5 § 1 mom. 3 punkten betraktas som inkomst i indirekt anslutning till bedrivandet av gårdsbruk.


43 §

Om inte något annat följer av denna lag gäller för generationsväxlingspension dessutom i tillämpliga delar 7 b, 8 g och 9 §, 10 c § 1 mom., 12 § 1 mom. 5 punkten, 16 §, 17 § 2 och 3 mom., 17 a § 1 mom., 17 b―17 d §, 17 f § 1, 2 och 4 mom., 17 h §, 17 i § 1, 3 och 4 mom., 17 k § 2―4 mom., 19 b § 1―4 och 9 mom., 19 c § 2―6 och 8 mom., 19 d, 19 f, 20, 21 och 21 a―21 e § i lagen om pension för arbetstagare samt 16, 16 a―16 c, 17, 17 a―17 h, 18 och 19 b § samt 19 c § 1 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

När lagen träder i kraft bestäms det belopp som avses i 24 § 1 mom. enligt nivån för 2004 på så sätt att den stabiliserade förvärvsinkomst före avträdelsen som ingår i den månatliga förvärvsinkomstgräns som i samband med beviljandet av generationsväxlingspension bestämts för pensionstagaren justeras först enligt nivån för 2004 med tillämpning av 9 § i lagen om pension för arbetstagare, sådan den lydde vid ikraftträdandet av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (634/2003), varefter summan ökas med 523,61 euro. Det på detta sätt bestämda beloppet justeras från och med lagens ikraftträdande med den lönekoefficient som avses i 7 b § i lagen om pension för arbetstagare.

Lantbruksföretagare skall meddelas beslut om ändring av det i 24 § 1 mom. i denna lag fastställda beloppet så att det överensstämmer med bestämmelserna i denna lag, om de skriftligen anhåller om det hos pensionsanstalten.

Det belopp som nämns i denna lags 24 § 1 mom. motsvarar år 2004 värdet ett (1,000) för den lönekoefficient som avses i 7 b § i lagen om pension för arbetstagare.

Vid tillämpning av 43 § 1 mom. i denna lag iakttas 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av lagen om pension för arbetstagare (1332/2003).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 215/2004
JsUB 12/2004
RSv 216/2004

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.